Kolumny obliczeniowe w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kolumna obliczeniowa daje możliwość dodawania nowych danych do tabeli w swojej Power Pivot modelu danych. Zamiast wklejać lub importowanie wartości w kolumnie, możesz utworzyć formułę Data Analysis Expressions (DAX), która określa wartości kolumn.

Jeśli na przykład, musisz dodać wartości zysk sprzedaży dla każdego wiersza w tabeli factSales . Dodając nową kolumnę obliczeniową, a przy użyciu formuły = [KwotaSprzedaży]-[KosztCałkowity]-[Kwotazwrotu]nowe wartości są wyliczane przez odjęcie wartości z każdego wiersza w kolumnach KosztCałkowity i Kwotazwrotu od wartości w każdym wierszu kwoty sprzedaży kolumna. Następnie można z kolumny Profit w raporcie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, programu Power View, jak w przypadku innych kolumn.

Na poniższym rysunku wykazuje kolumny obliczeniowej w Power Pivot.

Kolumna obliczeniowa w dodatku Power Pivot

Uwaga: Jeśli kolumny obliczeniowe i miary są podobne, ponieważ każdy korzysta z formuły, są różne. Miary są najczęściej używane w obszarze wartości w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Jeśli chcesz umieścić obliczonych wyników w obszarze innej tabeli przestawnej za pomocą kolumn obliczeniowych — takie jak kolumny lub wiersza w tabeli przestawnej lub na osi na wykresie przestawnym. Aby uzyskać więcej informacji na temat miar zobacz miar w dodatku Power Pivot.

Opis kolumn obliczeniowych

Formuł w kolumnach obliczeniowych są podobne do formuł tworzonych w programie Excel. Jednak nie można tworzyć różne formuły dla różnych wierszy w tabeli. Zamiast formuły języka DAX jest automatycznie stosowane do całej kolumny.

Gdy kolumna zawiera formułę, wartość jest obliczana dla każdego wiersza. Wyniki są obliczane dla kolumny zaraz po wprowadzeniu formuły. Wartości w kolumnie są obliczane, gdy jest to konieczne, na przykład w przypadku odświeżenia danych źródłowych.

Możesz utworzyć kolumny obliczeniowe według miary i innych kolumn obliczeniowych. Na przykład tworzenie jednej kolumny obliczeniowej, aby wyodrębnić numeru z ciągu tekstowego, a następnie użyj tego numeru w innej kolumny obliczeniowej.

Przykład

Można obsługiwać kolumny obliczeniowej z danymi, które możesz dodać do istniejącej tabeli. Na przykład można połączyć wartości, wykonywanie dodanie, wyodrębnianie podciągów lub porównanie wartości w innych polach. Aby dodać kolumnę obliczeniową, należy mieć masz już co najmniej jedną tabelę w Power Pivot.

Masz spojrzenie na tę formułę:

=EOMONTH([startdate],0])

Przy użyciu danych przykładowych firmy Contoso ta formuła wyodrębnia miesiąc z kolumny DataRozpoczęcia w tabeli Promocja. Następnie oblicza wartość końca miesiąca dla każdego wiersza w tabeli Promocja. Drugi parametr określa liczbę miesięcy przed lub po miesiącu w kolumnie DataRozpoczęcia — w tym przypadku 0 oznacza ten sam miesiąc. Na przykład jeśli wartość w kolumnie DataRozpoczęcia jest równa 2001-06-01, wartość w kolumnie obliczeniowej będzie równa 2001-06-30.

Aby uzyskać więcej informacji o przykładowych danych firmy Contoso zobacz Pobieranie przykładowych danych dla języka DAX oraz danych samouczków dotyczących modelu.

Nadawanie nazw kolumnom obliczeniowym

Domyślnie nowe kolumny obliczeniowe są dodawane po prawej stronie innych kolumn, a kolumna zostanie automatycznie przypisany domyślnej nazwy CalculatedColumn1, CalculatedColumn2i tak dalej. Po utworzeniu kolumny, możesz zmienić rozmieszczenie i w razie potrzeby zmień nazwę kolumny.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące zmian w kolumnach obliczeniowych:

  • Każda nazwa kolumny musi być unikatowa w tabeli.

  • Unikaj nazwy, które były już używane do miar w obrębie tego samego skoroszytu. Mimo że możliwe jest miarą i kolumnę obliczeniową, aby mieć taką samą nazwę, jeśli nazwy nie są unikatowe można z łatwością wyjść błędy obliczeń. Aby uniknąć przypadkowo wywoływanie środek, zawsze używaj odwołanie do kolumny w pełni kwalifikowana przy odwoływaniu się do kolumny.

  • Zmieniając kolumnę obliczeniową, możesz także zaktualizować wszystkie formuły zależne od istniejącej kolumny. Jeśli nie masz w trybie ręczna aktualizacja, aktualizowanie wyników formuł tworzony automatycznie. Jednak operacja może zająć trochę czasu.

  • Istnieje kilka znaków, których nie można używać w nazwach kolumn lub w polu nazwy innych obiektów w Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję "Nazewnictwa wymagania", "w Specyfikacja składni języka DAX dla dodatku Power Pivot.

Aby zmienić nazwę lub edytowanie istniejącej kolumny obliczeniowej:

  1. W oknie dodatku Power Pivot kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny obliczeniowej, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę kolumny.

  2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaakceptować.

Zmienianie typu danych

Możesz zmienić typ danych dla kolumny obliczeniowej w taki sam sposób, możesz zmienić typ danych dla innych kolumn. Nie można wprowadzić następujące zmiany typu danych: z tekstu na liczbę dziesiętną, z tekstu do liczby całkowitej z tekstu, waluty i z tekstu do określonej daty. Istnieje możliwość zmiany z tekstu wartość logiczna.

Wydajność kolumn obliczeniowych

Formuła kolumny obliczeniowej może być więcej zasobów intensywną niż formułę użytą miary. Powodem jest, że wynik dla kolumny obliczeniowej, jest zawsze obliczana dla każdego wiersza w tabeli, natomiast miara jest obliczane tylko do komórek, które są używane w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Na przykład tabelę zawierającą wiersze milion zawsze ma kolumnę obliczeniową z wyników milion i odpowiadające im wpływ na wydajność. Jednak tabeli przestawnej zazwyczaj umożliwia filtrowanie danych przez zastosowanie nagłówki wierszy i kolumn. Oznacza to, że mierzone jest obliczany tylko dla podzestawu danych w każdej komórce tabeli przestawnej.

Formuła zawiera zależności na karcie obiektu odwołania w formule, takie jak inne kolumny lub wyrażenia, które analizowania wartości. Na przykład kolumny obliczeniowej, która jest oparty na innej kolumny — lub obliczenie, które zawiera wyrażenie z odwołanie do kolumny — nie zostanie obliczone, dopóki nie zostanie obliczone innej kolumny. Automatyczne odświeżanie jest domyślnie włączona. Tak należy pamiętać o tym, że formuły zależności może mieć wpływ na wydajność.

Aby uniknąć problemów z wydajnością związanych z tworzeniem kolumn obliczeniowych, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

  • Zamiast utworzyć pojedynczą formułę, która zawiera wiele zależności złożone, tworzenie formuł w krokach, z wynikami zapisane w kolumnach, dzięki czemu będzie można sprawdzić poprawność wyników i oceny zmian w wydajności.

  • Zmiany danych często będzie powodować aktualizacje kolumn obliczeniowych. Można temu zapobiec, ustawiając tryb ponownego obliczania ręcznego. Należy pamiętać, jednak jeśli wartości w kolumnie obliczeniowej jest niepoprawny, kolumnie zostanie wyłączone do momentu Odśwież i ponowne obliczanie danych.

  • Zmiana lub usunięcie relacji między tabelami może spowodować, że formuły używające kolumn znajdujących się w tych tabelach staną się nieprawidłowe.

  • Utworzenie formuły zawierającej zależność cykliczną lub odwołującą się do samej siebie powoduje wystąpienie błędu.

Zadania

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kolumnami obliczeniowymi zobacz Tworzenie kolumny obliczeniowej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×