Kolumny obliczeniowe w dodatku Power Pivot

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W kolumnach obliczeniowych możesz dodać nowe dane do tabeli w swojej Power Pivot modelu danych. Ale zamiast wklejanie lub importowanie wartości w kolumnie, możesz tworzyć formułę Data Analysis Expressions (DAX), która określa wartości kolumn. Na przykład chcesz dodać wartości zysk sprzedaży dla każdego wiersza w tabeli factSales. Dodając nową kolumnę obliczeniową, a przy użyciu formuły = [KwotaSprzedaży]-[KosztCałkowity]-[Kwotazwrotu] wartości są obliczane przez odjęcie wartości z każdego wiersza w kolumnach KosztCałkowity i Kwotazwrotu od wartości w każdym wierszu kolumny KwotaSprzedaży. Kolumna zysku można w raporcie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, programu Power View w sposób innej kolumny.

Kolumna obliczeniowa w dodatku Power Pivot

Kolumna obliczeniowa w dodatku Power Pivot

Uwaga : Mimo że obliczeniowe kolumn i miar są podobne są oparte na formule, różnią się w ich używania. Miary są najczęściej używane w obszarze wartości w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Kolumny obliczeniowe są używane, gdy chcesz umieścić obliczonych wyników w obszarze innej tabeli przestawnej (na przykład w kolumnie lub wierszu w tabeli przestawnej lub na osi wykresu przestawnego). Aby uzyskać więcej informacji na temat miar zobacz miar w dodatku Power Pivot.

Opis kolumn obliczeniowych

Formuły w kolumnach obliczeniowych są bardzo podobne do formuł tworzonych w programie Excel. Jednak w przeciwieństwie do programu Excel nie można tworzyć różnych formuł dla poszczególnych wierszy tabeli. Formuła języka DAX jest automatycznie stosowana do całej kolumny.

Gdy kolumna zawiera formułę, wartość jest obliczana dla każdego wiersza. Wyniki są obliczane dla kolumny zaraz po wprowadzeniu formuły. Wartości w kolumnie są obliczane, gdy jest to konieczne, na przykład w przypadku odświeżenia danych źródłowych.

Możesz utworzyć kolumny obliczeniowe na podstawie miar i innych kolumn obliczeniowych. Na przykład tworzenie jednej kolumny obliczeniowej, aby wyodrębnić numeru z ciągu tekstowego, a następnie użyj tego numeru w innej kolumny obliczeniowej.

Początek strony

Przykład

Kolumna obliczeniowa może być oparta na danych dodanych do istniejącej tabeli. Na przykład można połączyć wartości, wykonać dodawanie, wyodrębnić podciągi lub porównać wartości w innych polach. Aby można było dodać kolumnę obliczeniową, do dodatku Power Pivot musi już być dodana przynajmniej jedna tabela.

Przyjrzyjmy się następującej formule:

=EOMONTH([StartDate],0])

Przy użyciu danych przykładowych firmy Contoso ta formuła wyodrębnia miesiąc z kolumny DataRozpoczęcia w tabeli Promocja. Następnie oblicza wartość końca miesiąca dla każdego wiersza w tabeli Promocja. Drugi parametr określa liczbę miesięcy przed lub po miesiącu w kolumnie DataRozpoczęcia — w tym przypadku 0 oznacza ten sam miesiąc. Na przykład jeśli wartość w kolumnie DataRozpoczęcia jest równa 2001-06-01, wartość w kolumnie obliczeniowej będzie równa 2001-06-30.

Aby uzyskać więcej informacji o przykładowych danych firmy Contoso, zobacz Pobieranie przykładowych danych dla języka DAX oraz samouczków dotyczących modelu danych.

Początek strony

Nadawanie nazw kolumnom obliczeniowym

Domyślnie nowe kolumny obliczeniowe są dodawane po prawej stronie innych kolumn, a kolumna zostanie automatycznie przypisany domyślnej nazwy CalculatedColumn1, CalculatedColumn2i tak dalej. Możesz zmienić rozmieszczenie i Zmień nazwę kolumny, po ich utworzeniu. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące zmian w kolumnach obliczeniowych:

  • Każda nazwa kolumny musi być unikatowa w tabeli.

  • Unikaj nazwy, które były już używane do miar w obrębie tego samego skoroszytu. Mimo że możliwe jest miarą i kolumnę obliczeniową, aby mieć taką samą nazwę, jeśli nazwy nie są unikatowe można z łatwością wyjść błędy obliczeń. Aby uniknąć przypadkowo wywoływanie środka, przy odwoływaniu się do kolumny, zawsze użyć odwołania do w pełni kwalifikowana nazwa kolumny.

  • W przypadku zmiany nazwy kolumny obliczeniowej muszą zostać zaktualizowane wszelkie formuły zależne od tej kolumny. Jeśli nie jest włączony tryb aktualizacji ręcznych, wyniki formuł są aktualizowane automatycznie. Jednak ta operacja może zająć trochę czasu.

  • W nazwach kolumn i innych obiektów w dodatku Power Pivot nie można używać pewnych znaków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Wymagania dotyczące nazewnictwa” w temacie Specyfikacja składni języka DAX dla dodatku Power Pivot.

Aby zmienić nazwę istniejącej kolumny obliczeniowej lub edytować tę kolumnę

  1. W oknie dodatku Power Pivot kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny obliczeniowej, której nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę kolumny.

  2. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaakceptować.

Początek strony

Zmienianie typu danych

Typ danych kolumny obliczeniowej można zmienić w taki sam sposób jak typ danych dla kolumn nieobliczeniowych. Nie można wprowadzać następujących zmian typów danych: z tekstu na wartości dziesiętne, z tekstu na liczby całkowite, z tekstu na wartości walutowe oraz z tekstu na daty. Tekst można zmieniać na wartości logiczne.

Początek strony

Wydajność kolumn obliczeniowych

Formuła kolumny obliczeniowej może być więcej zasobów intensywną niż formułę użytą miary. Powodem jest, że wynik dla kolumny obliczeniowej, jest zawsze obliczana dla każdego wiersza w tabeli, natomiast miara jest obliczane tylko do komórek, które są używane w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Na przykład tabelę zawierającą wiersze milion zawsze ma kolumnę obliczeniową z wyników milion i odpowiadające im wpływ na wydajność. Jednak tabeli przestawnej zazwyczaj umożliwia filtrowanie danych przez zastosowanie nagłówki wierszy i kolumn; w związku z tym miara jest obliczane tylko dla podzestawu danych w każdej komórce tabeli przestawnej.

Formuła zwykle zawiera zależności od obiektów, do których się odwołuje, takich jak inne kolumny czy wyrażenia obliczające wartości. Na przykład kolumny obliczeniowej opartej na innej kolumnie lub obliczenia zawierającego wyrażenie odwołujące się do kolumny nie można obliczyć do czasu obliczenia tej innej kolumny. Domyślnie jest włączone odświeżanie automatyczne i dlatego wszystkie takie zależności mogą mieć wpływ na wydajność, gdy wartości są aktualizowane, a formuły odświeżane.

Aby uniknąć problemów z wydajnością związanych z tworzeniem kolumn obliczeniowych, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

  • Zamiast tworzyć jedną formułę zawierającą wiele złożonych zależności, należy tworzyć formuły krokowo z zapisywaniem ich wyników w kolumnach, co umożliwi sprawdzanie poprawności wyników i ocenę wydajności.

  • Modyfikacja danych często wymaga ponownego przeprowadzenia obliczeń w kolumnach obliczeniowych. Można temu zapobiec, ustawiając ręczny tryb ponownego obliczania, jednak jeśli dowolne wartości w kolumnie obliczeniowej będą niepoprawne, kolumna zostanie wyszarzona do czasu odświeżenia i ponownego obliczenia danych przez użytkownika.

  • Zmiana lub usunięcie relacji między tabelami może spowodować, że formuły używające kolumn znajdujących się w tych tabelach staną się nieprawidłowe.

  • Utworzenie formuły zawierającej zależność cykliczną lub odwołującą się do samej siebie powoduje wystąpienie błędu.

Zadania

W poniższych dokumentach znajdują się dodatkowe informacje dotyczące pracy z kolumnami obliczeniowymi.

Tworzenie kolumny obliczeniowej

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×