Kiedy używać składnika Web Part kwerendy zawartości i składnika Web Part przeszukiwania zawartości w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieją dwa składniki Web Part, które mogą być używane do wyszukiwania danych w witrynie programu SharePoint. Są bardzo podobne: Zawartości kwerendy sieci Web Part (przez) i Zawartości wyszukiwania Web Part (składnik Web Part Przeszukiwania). Po prostu sprawdzając ich nazwy, nie jest wyczyszczone różnice między nimi.

Składnik Web Part kwerendy zawartości i składnik Web Part przeszukiwania zawartości

W tym artykule przedstawiono sposób działania tych składników Web Part oraz ich zastosowanie.

Ważna jest znajomość zalet i ograniczeń tych składników Web Part, ponieważ wybranie nieodpowiedniego składnika może narazić witrynę na problemy z wydajnością. Oba składniki Web Part umożliwiają wyświetlanie zawartości opartej na kwerendzie. Oto różnice między nimi podane w uproszczony sposób:

  • Jeśli masz ograniczoną ilość zawartości, kwerenda jest prosta i nie oczekujesz znacznego zwiększenia ilości zawartości, użyj składnika Web Part kwerendy zawartości.

  • Użyj składnika Web Part przeszukiwania zawartości we wszystkich innych sytuacjach, gdy chcesz pokazać zawartość opartą na kwerendzie.

W poniższej tabeli porównano te dwa składniki Web Part:

Zachowanie składnika Web Part

Składnik Web Part kwerendy zawartości

Składnik Web Part przeszukiwania zawartości

Konfiguracja kwerendy

Łatwa

Konieczne będzie znajomość pewnych funkcji wyszukiwania, takie jak Zarządzanie schematem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online.

Możliwość wykonywania kwerend w dużej ilości zawartości

Ograniczone

Tak

Obsługa złożonych kwerend

Ograniczone

Tak

Możliwość skalowania pod kątem przyszłego zwiększenia ilości zawartości

Ograniczone

Tak

Wyświetlanie zawartości z innych zbiorów witryn

Nie

Tak (zobacz Używanie Web Part przeszukiwania zawartości wyświetlanie zawartości z innych zbioru witryn poniżej)

Możliwość dostosowywania projektu wyników kwerendy

Tak — za pomocą języka XSLT

Tak — za pomocą języka HTML

Koszt utrzymania w architekturze złożonej witryny

Wysoki

Małe (zobacz poniżej za pomocą składnika Web Part zawartości wyszukiwania do zachowania kosztów utrzymania w dół )

Zawężanie wyników kwerendy wyświetlanych w składniku Web Part

Nie

Tak — w połączeniu ze składnikiem Web Part uściślania

Oba składniki Web Part umożliwiają wyświetlanie informacji przechowywanych w podwitrynie. Interfejs użytkownika dla autorów zawartości i osób odwiedzających witrynę główną jest taki sam, niezależnie od używanego składnika Web Part. Różnica między tymi składnikami Web Part polega na używanej przez nie technologii. Składnik Web Part kwerendy zawartości wykonuje kwerendy w bazie danych, natomiast składnik Web Part przeszukiwania zawartości — w indeksie wyszukiwania.

Poniżej pokazano przykład działania tych składników Web Part. W przykładzie A przedstawiono firmę, która wyświetla zawartość podwitryny dotyczącej sprzedaży za pomocą składnika Web Part kwerendy zawartości, a w przykładzie B przedstawiono firmę, która wyświetla zawartość podwitryny dotyczącej sprzedaży za pomocą składnika Web Part przeszukiwania zawartości.

Sposób wyświetlania zawartości przez składnik Web Part kwerendy zawartości i składnik Web Part przeszukiwania zawartości

Objaśnienie obrazu

Przykład o:
Składnik Web Part kwerendy zawartości

Przykład B:
Składnik Web Part przeszukiwania zawartości

1

Tworzysz zawartość na liście.

Tworzysz zawartość na liście.

2

Elementy listy są natychmiast zapisywane w bazie danych.

Elementy listy są automatycznie przeszukiwane i dodawane do indeksu wyszukiwania w określonych odstępach czasu.

3

Użytkownik wyświetla stronę główną. Składnik Web Part kwerendy zawartości automatycznie uruchamia kwerendę w bazie danych.

Użytkownik wyświetla stronę główną. Składnik Web Part przeszukiwania zawartości automatycznie uruchamia kwerendę w indeksie wyszukiwania.

4

Baza danych zwraca wynik kwerendy i wyświetla go w składniku Web Part kwerendy zawartości.

Indeks wyszukiwania zwraca wynik kwerendy i wyświetla go w składniku Web Part przeszukiwania zawartości.

Składniki Web Part korzystają z różnych technologii, dlatego należy ich używać w różnych sytuacjach. Przypadki użycia są często bardziej złożone niż prosty przykład pokazany w poprzedniej sekcji. Zanim wybierzesz składnik Web Part, rozważ następujące kwestie:

  • Ilość zawartości

  • Złożoność kwerendy

  • Miejsce przechowywania zawartości

  • Wzrost ilości zawartości z upływem czasu

  • Wzrost kosztów utrzymania z upływem czasu

Zaleca się traktowanie tych kwestii jak całości, a nie osobnych elementów.

Uwaga:  Jeśli rozważasz zmianę witryny lokalnego programu SharePoint na witrynę usługi SharePoint Online i używasz składników Web Part kwerendy zawartości w witrynie lokalnego programu SharePoint, możesz napotkać pewne problemy z wydajnością. W usłudze SharePoint Online nie można skalować dzierżawy w celu zwiększenia wydajności. Ponadto funkcja buforowania w usłudze SharePoint Online zachowuje się inaczej niż w lokalnym programie SharePoint.

Co ma wpływ na wydajność składnika Web Part kwerendy zawartości

W poprzednim przykładzie (jeśli lista wiadomości zawiera mniej niż 5000 elementów) wydajność składnika Web Part kwerendy zawartości prawdopodobnie jest na bardzo dobrym poziomie. Jeśli jednak lista wiadomości zawiera więcej niż 5000 elementów i kwerenda w składniku Web Part kwerendy zawartości jest złożona, składnik Web Part może napotkać problemy z wydajnością. Trudno dokładnie określić, kiedy kwerenda jest złożona, ale źródło kwerendy wszystkich witryn w zbiorze witryn jest bardziej złożone niż źródło kwerendy określonej listy. Ponadto złożoność kwerendy rośnie, gdy kwerenda używa dodatkowych filtrów. Złożoność kwerendy rośnie w zależności od używanych typów kolumn witryny i warunków. Oto kilka przykładów:

  • Kwerenda, która filtry według kolumny witryny typu wiele wierszy tekstu jest bardziej złożony niż Kwerenda filtrująca według kolumny witryny typu Tak/nie.

  • Filtr używający warunku zawiera jest bardziej złożony niż kwerenda używająca warunku równa się.

  • Wiele warunków Lub zwiększa złożoność kwerendy.

Konfiguracja kwerendy w składniku Web Part kwerendy zawartości

Wydajność Znacznego dotyczy również przechowywania zawartości. Jeśli zawartość znajduje się w wielu witrynach, łączną liczbę elementów listy składnik Web Part ma przetwarzania będzie mieć wpływ na jego wydajność. Na przykład w sieci firmowej witryny głównej, chcesz wyświetlić najnowsze wiadomości z list, które są obsługiwane w wielu podwitrynach. Każda lista zawiera 1000 elementów. Oznacza to, że Znacznego do kwerendy w 3000 elementów.

Kwerenda wykonywana w wielu podwitrynach

W tym przykładzie (jeśli kwerenda jest prosta) wydajność składnika Web Part kwerendy zawartości jest prawdopodobnie dobra, o ile całkowita liczba elementów nie przekracza 5000. Jeśli jednak kwerenda jest złożona, składnik Web Part kwerendy zawartości może napotkać problemy z wydajnością nawet wtedy, gdy całkowita liczba elementów to kilka tysięcy.

Innym ważnym czynnikiem, który może mieć wpływ na wydajność składnika Web Part kwerendy zawartości, jest wzrost ilości zawartości. Rozwiązanie, które sprawdza się teraz, może nie być skuteczne w przyszłości. Jeśli oczekujesz znacznego wzrostu liczby witryn lub ilości treści, nie używaj składnika Web Part kwerendy zawartości.

Oba składniki Web Part umożliwiają wyświetlanie zawartości na podstawie informacji z nawigacji w witrynie. Na przykład gdy użytkownik otwiera stronę, składnik Web Part na tej stronie automatycznie uruchamia kwerendę, która zawiera informacje z nawigacji w witrynie. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w składniku Web Part. Jeśli masz mało zawartości i kwerenda jest prosta, możesz wyświetlić zawartość przy użyciu kilku składników Web Part kwerendy zawartości. Jednak koszty utrzymania mogą szybko wzrosnąć, ponieważ musisz utrzymać każdy składnik Web Part kwerendy zawartości osobno.

Korzystanie ze składnika Web Part przeszukiwania zawartości z nawigacją zarządzaną i ze stroną kategorii pozwala zachować takie same koszty utrzymania wraz ze wzrostem ilości zawartości. Jeśli na przykład dodasz do zawartości nową kategorię nawigacji, możesz użyć tej samej strony kategorii do wyświetlania zawartości należącej do nowej kategorii nawigacji. Musisz utrzymywać taką samą liczbę stron, nawet jeśli zawartości jest coraz więcej.

Te dodatkowe artykuły, aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

W poniższym przykładzie pokazano, jak zastąpić cztery składniki kwerendy zawartości jednym składnikiem Web Part przeszukiwania zawartości na stronie kategorii.

Architektura złożonej witryny

Składnik Web Part przeszukiwania zawartości umożliwia wyświetlanie zawartości z innych zbiorów witryn. Musisz go użyć, jeśli na przykład chcesz utworzyć zawartość w jednym zbiorze witryn i wyświetlać tę zawartość w innym zbiorze witryn. Składnik Web Part kwerendy zawartości umożliwia wyświetlanie zawartości tylko z jednego zbioru witryn.

Kwerenda dotycząca zawartości w innym zbiorze witryn

Jeśli nie masz pewności, którego składnika Web Part użyć, w większości przypadków najlepszym wyborem jest składnik Web Part przeszukiwania zawartości. Jest on bardziej elastyczny niż składnik Web Part kwerendy zawartości i zapewnia lepszą wydajność, jeśli jest planowany wzrost ilości zawartości.

Jeśli postanowisz użyć składnika Web Part kwerendy zawartości, zaleca się sprawdzenie, czy spełnia on obecne i przyszłe wymagania dotyczące wydajności oraz utrzymania.

Więcej informacji na temat przeszukiwania zawartości i składników Web Part kwerendy zawartości

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×