Kiedy używać kolumn obliczeniowych i pól obliczeniowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas nauki korzystania z dodatku Power Pivot, większość użytkowników Dowiedz się, że rzeczywistą power znajduje się w agregacji lub obliczania wyniku w określony sposób. Jeśli dane zawierają kolumny z wartościami liczbowymi, możesz go łatwo agregacji, zaznaczając go w tabeli przestawnej lub lista pól programu Power View. Natury ponieważ jest to liczbowe, go będą automatycznie zostać obliczona suma, średnia, liczone, lub zaznacz niezależnie od typu agregacji. Jest to określane jako niejawne miary. Miary niejawnej doskonale nadają się do szybkiego i łatwego agregacji, ale mają ograniczenia i te limity można prawie zawsze wymaga z jawne miary i kolumny obliczeniowe.

Najpierw Przyjrzyjmy się przykład miejsce, w którym firma Microsoft korzysta z kolumny obliczeniowej Aby dodać nową wartość tekstu dla każdego wiersza w tabeli o nazwie produktu. Każdy wiersz w tabeli Product zawiera różnych rodzajów informacji o każdego produktu, że firma Microsoft sprzedaży. Mamy kolumny Nazwa produktu, kolor, rozmiar, cena sprzedawca itd. Mamy innej tabeli pokrewnej o nazwie kategorii produktów, która zawiera kolumny ProductCategoryName. Co potrzebna jest dla każdego produktu w tabeli produktu w celu uwzględnienia nazwa kategorii produktów z tabeli kategorii produktów. Nasze tabeli produktów możemy utworzyć pole obliczeniowe o nazwie kategorii produktów, tak jak poniżej:

Kolumna obliczeniowa Kategoria produktu

Nasze nową formułę kategorii produktów użyto funkcji języka DAX powiązane do pobierania wartości z kolumny ProductCategoryName w tabeli pokrewnej kategorii produktów, a następnie wprowadza te wartości dla każdego produktu (każdy wiersz) w tabeli Product.

To jest doskonałe przykładem jak możemy umożliwia kolumnę obliczeniową Dodawanie stała wartość dla każdego wiersza, który możemy użyć w dalszej części wiersze, kolumny lub obszar tabeli przestawnej lub raportu programu Power View filtry.

Tworzenie inny przykład miejsce, w którym chcemy obliczyć marża zysku dla naszych kategorii produktów. To jest typowy scenariusz, nawet w wielu samouczki. Mamy tabeli Sprzedaż w naszym modelu danych, który zawiera dane transakcji, a istnieje relacja między tabelami sprzedaży i kategorii produktów. W tabeli Sales mamy kolumnę zawierającą kwoty sprzedaży i innej kolumny, która zawiera koszty.

Możemy utworzyć kolumnę obliczeniową, która oblicza kwotę zysku dla każdego wiersza przez odjęcie wartości w kolumnie KWS od wartości w kolumnie kwoty sprzedaży w następujący sposób:

Kolumna zysku w tabeli dodatku Power Pivot

Teraz możemy utworzyć tabelę przestawną i przeciągnij pole kategorii produktów do kolumny i naszym nowym polem zysku do obszaru wartości (kolumny w tabeli w dodatku PowerPivot jest pola na liście pól tabeli przestawnej). Wynik to środek niejawnej o nazwie Suma zysk. Jest ona zagregowane wartości w kolumnie Zysk dla każdego z różnych kategorii produktów. Nasze wynik wygląda następująco:

Prosta tabela przestawna

W tym przypadku zysku ma sens tylko jako pola w wartości. W przypadku możemy umieścić zysku w obszarze kolumny, naszych tabeli przestawnej będzie miała następującą postać:

Tabela przestawna bez przydatnych wartości

Nasze pola Zysk nie zapewnia wszelkie użyteczne informacje, gdy znajduje się w obszarach kolumn, wierszy i filtry. Tylko warto jako zagregowaną wartość w obszarze wartości.

Co firma Microsoft już gotowe jest Utwórz kolumnę o nazwie zysku, która oblicza marża zysku dla każdego wiersza w tabeli Sales. Następnie dodana zysku do obszaru wartości naszych tabeli przestawnej, automatyczne tworzenie niejawnych miary, której wynikiem jest obliczana dla każdej kategorii produktów. Jeśli chodzi obliczania możemy naprawdę zysku dla naszych kategorii produktów dwa razy, możesz są poprawne. Firma Microsoft najpierw obliczania zysku dla każdego wiersza w tabeli Sales, a następnie dodano zysku do obszaru wartości, na których został agregowane dla każdej kategorii produktów. Jeśli również chodzi czy naprawdę nie ma zostać utworzony kolumny obliczeniowej zysku, również są poprawne. Ale jak możemy obliczyć naszych zysku bez tworzenia kolumny obliczeniowej zysku?

Zysk, naprawdę lepiej nalicza się jako środek jawne.

Teraz możemy wykonane w naszym zysku kolumny obliczeniowej w tabeli sprzedaży i kategorii produktów w kolumnach i zysku w wartościach naszych tabeli przestawnej, porównywanie wyników naszej.

W obszarze obliczeń naszych tabeli Sales, możemy zacząć tworzenie miary o nazwie Całkowity zysk(Aby uniknąć konfliktów nazw). Dzięki temu go będzie rentowność wyniki odpowiadające co nas przed, ale bez zysku kolumny obliczeniowej.

Najpierw w tabeli Sales możemy zaznacz kolumnę KwotaSprzedaży a następnie kliknij przycisk Autosumowanie, aby utworzyć jawne Suma KwotaSprzedażymiary. Należy pamiętać, że w miarę jawne jest tworzonych w obszarze obliczeń w tabeli w dodatku Power Pivot. Firma Microsoft Zrób to samo dla kolumny KWS. Firma Microsoft będzie zmienić te całkowitej kwoty sprzedaży i razem KWS , aby ułatwić zidentyfikowanie.

Przycisk Autosumowanie w dodatku Power Pivot

Następnie tworzymy inną miarę z następującej formuły:

Całkowity zysk: = [ Total KwotaSprzedaży]-[Total KWS]

Uwaga : Firma Microsoft może też napisać naszych formułę jako całkowity Profit:=SUM([SalesAmount]) – SUM([COGS]), ale tworząc odrębnych środków KwotaSprzedaży sumy i sumy KWS, ich używać w naszym tabeli przestawnej za, a ich używać jako argumenty w różnych rodzajów inne formuły miary.

Po zmianie naszych nowej miary całkowity zysk format waluty, możemy dodać go do naszych tabeli przestawnej.

Tabela przestawna

Możesz sprawdzić, czy naszych nowej miary całkowity zysk zwraca ten sam efekt, jak tworzenie kolumny obliczeniowej zysku i umieść je w wartości. Różnica polega na naszych całkowity zysk miary jest o wiele bardziej efektywne i ułatwia naszego modelu danych oczyszczania i leaner, ponieważ możemy obliczeń w czasie i tylko dla pól wybierz pozycję możemy dla naszych tabeli przestawnej. Firma Microsoft nie wymagają tej kolumny obliczeniowej zysku po.

Dlaczego jest to ostatniej części istotne? Kolumny obliczeniowe dodać dane do modelu danych, a dane zajmuje pamięci. Jeśli firma Microsoft odświeżania modelu danych, aby ponownie obliczyć wszystkie wartości w kolumnie Zysk potrzebne są również przetwarzania zasobów. Naprawdę nie należy zająć zasobów tak, ponieważ chcemy naprawdę obliczanie naszych zysku możemy zaznaczenia pola chcemy zysk w tabeli przestawnej, tak jak kategorie produktów, region lub dat.

Przyjrzyjmy się inny przykład. Jedno miejsce, w którym kolumny obliczeniowej tworzy wyniki uzyskane na pierwszy rzut oka poprawna, ale...

W tym przykładzie chcemy Obliczanie kwoty sprzedaży jako procent łącznej sprzedaży. Tworzymy kolumnę obliczeniową o nazwie % sprzedaży w naszym tabeli Sales, tak jak poniżej:

% kolumny obliczeniowej Sprzedaż

Nasze formuły stany: dla każdego wiersza w tabeli Sales dzielenie wartość w kolumnie SalesAmount za całkowita suma wszystkich kwot w kolumnie KwotaSprzedaży.

Możemy utworzyć tabelę przestawną i dodawanie kategorii produktów do kolumny i wybrać nasza nowa kolumna % sprzedaży , aby umieścić go na wartości, firma Microsoft ponowienie sumę końcową % sprzedaży dla każdej z naszych kategorii produktów.

Tabela przestawna z wyświetloną sumą % sprzedaży dla kategorii produktów

OK. To odpowiada Twoim potrzebom pory. Ale dodawanie fragmentatora. Firma Microsoft Dodawanie rok kalendarzowy, a następnie wybierz rok. W tym przypadku możemy wybierz 2007. To jest będziemy korzystać.

Niepoprawny wynik sumy procentów sprzedaży w tabeli przestawnej

Na pierwszy rzut oka to może być nadal są wyświetlane poprawne. Ale nasze wartości procentowych należy naprawdę całkowity 100%, ponieważ chcemy informacje wartości procentowej łącznej sprzedaży dla każdej z naszych kategorii produktów dla 2007. Dlatego czym polega problem?

Nasze % sprzedaży kolumny obliczania wartości procentowej dla każdego wiersza, który jest wartość w kolumnie KwotaSprzedaży podzielona przez całkowita suma wszystkich wartości w kolumnie KwotaSprzedaży. Wartości w kolumnie obliczeniowej są stałe. Są one niezmienne wyników dla każdego wiersza w tabeli. Gdy dodano % sprzedaży naszych tabeli przestawnej został agregowane jako suma wszystkich wartości w kolumnie KwotaSprzedaży. Suma wszystkie wartości w % sprzedaży kolumny będzie zawsze wynosić 100%.

Porada : Należy przeczytać kontekst w formułach języka DAX. Udostępnia dobrze zapoznać się z poziomu kontekst wiersza i kontekst filtru, który jest co możemy są opisem w tym miejscu.

Firma Microsoft usunąć naszych % kolumny obliczeniowej sprzedaż, ponieważ nie ma to Pomóż nam. Zamiast tego firma Microsoft zacząć tworzenie miary poprawnie obliczające naszych procent łącznej sprzedaży, niezależnie od tego, czy wszystkie filtry i fragmentatory zastosowane.

Należy pamiętać, miara TotalSalesAmount utworzonego wcześniej, po jednej, po prostu podsumowuje kolumnie SalesAmount? Firma Microsoft używane jako argument w naszym pomiarowe całkowity zysk, a firma Microsoft ma być ponownie użyć jako argument w naszym nowego pola obliczeniowego.

Porada : Tworzenie jawnych miar, takich jak KwotaSprzedaży sumy i sumy KWS nie są tylko przydatne się w tabeli przestawnej lub raportu, ale są przydatne także jako argumenty w innych środków przeszukanie wynik jako argument. Dzięki temu formuł wydajność i czytelne. To jest dobrym modelowanie ćwiczenia danych.

Tworzymy nowej miary przy użyciu następującej formuły:

% Sumy sprzedaży: =([Total SalesAmount]) / CALCULATE ([Total KwotaSprzedaży], ALLSELECTED())

Ta formuła stany: dzielenie wyniku całkowitej kwoty sprzedaży w łącznej Suma wartości KwotaSprzedaży bez filtrów kolumn lub wierszy niż określone w tabeli przestawnej.

Porada : Pamiętaj uzyskać informacje o funkcji CALCULATE i ALLSELECTED w odwołaniu języka DAX.

Teraz dodajemy naszych nowej % łącznej sprzedaży w tabeli przestawnej, możemy wykazać:

Poprawny wynik sumy procentów sprzedaży w tabeli przestawnej

Wygląda lepiej. Teraz nasz % sumy sprzedaży dla każdej kategorii produktów jest obliczana jako procent łącznej sprzedaży w 2007 roku. Jeśli we fragmentatorze CalendarYear możemy wybierz inny rok lub więcej niż jeden rok, będziemy korzystać z nowych wartości procentowych dla naszych kategorii produktów, ale nasze sumy końcowej nadal wynosi 100%. Zbyt można dodać inne fragmentatory i filtry. Nasze % Total Sales miary zawsze zostanie zwrócona wartość procentową łącznej sprzedaży, niezależnie od tego, czy wszystkie fragmentatory i filtry zastosowane. Środkami wynik jest zawsze obliczana w zależności od kontekstu ustalona pola w kolumnach i WIERSZACH oraz wszystkie filtry i fragmentatory, które są stosowane. To jest power miary.

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek ułatwiających przy podejmowaniu decyzji, czy kolumna obliczeniowa lub środek po prawej stronie na potrzeby obliczeń określonego:

Za pomocą kolumn obliczeniowych

  • Jeśli chcesz, aby nowe dane były wyświetlane w wiersze, kolumny lub filtry w tabeli przestawnej lub na oś, LEGENDY lub KAFELKI wg w wizualizacji programu Power View, należy użyć kolumny obliczeniowej. Tak jak zwykły kolumny danych kolumn obliczeniowych mogą być używane jako pola w dowolnym obszarze, a jeśli liczbowe są one mogą zostać zsumowane wartości za.

  • Jeśli chcesz, aby nowe dane w celu stała wartość dla wiersza. Na przykład masz tabeli dat z kolumną daty i ma inną kolumnę, która zawiera tylko numer miesiąca. Można utworzyć pole obliczeniowe obliczające tylko numer miesiąc z daty w kolumnie Data. Na przykład = MONTH('Date'[Date]).

  • Jeśli chcesz dodać wartość tekstową dla każdego wiersza do tabeli za pomocą kolumny obliczeniowej. Pola z wartości tekstowe nigdy nie mogą zostać zsumowane wartości. Na przykład =FORMAT('Date'[Date],"mmmm") daje nazwę miesiąca dla każdej daty w kolumnie Data w tabeli dat.

Używanie miar

  • Jeśli wynik obliczeń zawsze będą zależne od pola wybrane w tabeli przestawnej.

  • Jeśli musisz wykonać bardziej złożone obliczenia, takie jak obliczyć liczbę, na podstawie filtru jakąś, lub obliczać w roku lub odchylenie, użyj pola obliczeniowego.

  • Jeśli chcesz zachować minimalny rozmiar skoroszytu i zwiększyć jego wydajność, utworzyć tyle obliczeń środków, jak to możliwe. W większości przypadków wszystkie obliczeń być miar, znacznie zmniejszyć rozmiar skoroszytu i przyspieszanie czas odświeżania.

Zachowaj w zdanie, nie ma nic złego tworzenia kolumn obliczeniowych, takich jak nas o nasza kolumna zysku i agregowanie go w tabeli przestawnej lub raportu. Jest faktycznie naprawdę warto i łatwego sposobu informacje na temat i tworzenie własnych obliczeń. W miarę zrozumieć tych dwóch bardzo zaawansowanych funkcji programu PowerPivot należy tworzenie modelu danych najbardziej skuteczne i dokładności, które można wykonywać następujące czynności. Co już umiesz pomaga w Hopefully. Istnieje kilka innych naprawdę doskonałe zasoby tam ułatwiające zbyt. Poniżej przedstawiono kilka: kontekst w formułach języka DAX, agregacje w dodatku Power Pivoti Centrum zasobów języka DAX. Oraz, gdy go ma nieco bardziej zaawansowane i skierowany księgowe i specjalistów Finanse, próbki zysków i strat modelowanie i analiza danych przy użyciu dodatku Microsoft Power Pivot w programie Excel obciążony i modelowania danych doskonałe przykłady formuł.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×