Kategoria Projektanci obiektów (Opcje programu Access)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Projekt tabeli

 • Domyślny typ pola    Pozwala ustawiać lub zmieniać domyślny typ danych dla pól w nowych tabelach i pól dodawanych do istniejących tabel. Domyślnym typem danych jest Tekst.

 • Domyślny rozmiar pola tekstowego    Pozwala zmieniać maksymalną liczbę znaków, które można wprowadzić w polach z ustawionym typem danych Tekst. Nie można przekroczyć domyślnej wartości maksymalnej, wynoszącej 255 znaków.

 • Domyślny rozmiar pola    Pozwala ustawiać lub zmieniać domyślny typ liczby całkowitej dla pól z ustawionym typem danych Liczba.

 • Autoindeksowanie przy imporcie/tworzeniu    W tym polu należy wprowadzić początkowe lub końcowe znaki nazwy pola. Podczas importowania pól z pliku zewnętrznego lub dodawania pól do tabeli w programie Microsoft Office Access 2007 zostaną automatycznie zindeksowane wszystkie pola o nazwach odpowiadających wprowadzonym tu znakom. Ciągi znaków należy oddzielać średnikiem. Jeśli na przykład zostanie wpisany ciąg nazwa;jednostkowa, w programie Office Access 2007 zostaną zindeksowane pola o nazwach „NazwaFirmy” i „CenaJednostkowa”.

 • Pokaż przyciski opcji aktualizowania właściwości    Służy do pokazywania lub ukrywania przycisku Opcje aktualizacji właściwości. Przycisk ten jest wyświetlany podczas zmieniania właściwości pola w tabeli. Za jego pomocą można zaktualizować zmienioną właściwość w dowolnych formantach w formularzach i raportach powiązanych ze zmienionym polem.

Projekt kwerendy

 • Pokaż nazwy tabel    Ta opcja służy do wyświetlania lub ukrywania wiersza Tabela w siatce projektu kwerendy. Wyczyszczenie tej opcji powoduje ukrycie tego wiersza tylko dla nowych kwerend. W przypadku otwarcia istniejącej kwerendy, w której poprzednio były wyświetlane nazwy tabel, ta opcja zostanie zastąpiona. Należy zaznaczyć tę opcję, gdy jest konieczne śledzenie źródeł pól w kwerendzie, która jest oparta na kilku tabelach.

 • Wyprowadź wszystkie pola    Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, program Access będzie dodawał do kwerend instrukcję Select *. Dzięki tej instrukcji dla danej kwerendy zostaną pobrane wszystkie pola z tabel źródłowych lub kwerend. To pole wyboru należy wyczyścić, jeśli mają być wyświetlane wyłącznie pola dodawane za pomocą projektanta kwerend. Ta opcja jest stosowana wyłącznie do nowych kwerend tworzonych w bieżącym wystąpieniu programu Access.

 • Włącz autosprzęganie    Podczas używania projektanta kwerend należy zaznaczyć to pole wyboru, aby automatycznie utworzyć sprzężenie wewnętrzne między dwiema tabelami. Aby samodzielnie zdefiniować relację, należy wyczyścić to pole wyboru. Aby ta opcja działała, tabele muszą mieć pole o takiej samej nazwie i takim samym typie danych oraz jedno z tych pól musi być kluczem podstawowym.

 • Czcionka projektu kwerendy   

  • Czcionka    Pozwala ustawiać domyślną czcionkę używaną w projektancie kwerend.

  • Rozmiar    Pozwala ustawiać rozmiar domyślnej czcionki używanej w projektancie kwerend.

 • Składnia zgodna z programem SQL Server (ANSI 92)   

  • Ta baza danych    Należy zaznaczyć tę opcję, jeśli jest wymagane uruchamianie kwerend w bazach danych programu Microsoft SQL Server. Po zaznaczeniu tej opcji należy używać składni ANSI-92. Istniejące kwerendy napisane przy użyciu starszego standardu, ANSI-89 (domyślnego w przypadku programu Access), mogą nie zostać wykonane lub zwrócić nieoczekiwane wyniki.

  • Domyślnie dla nowych baz danych    Należy zaznaczyć tę opcję, aby składnia ANSI-92 stała się domyślną składnią kwerendy dla wszystkich nowych baz danych tworzonych w bieżącym wystąpieniu programu Access.

Formularze/raporty

W przypadku projektowania formularza lub raportu te opcje umożliwiają definiowanie zachowania obszaru zaznaczenia podczas przeciągania prostokąta w celu zaznaczenia jednego lub kilku formantów. Ta opcja jest stosowana do wszystkich baz danych programu Access, bez względu na to, czy są otwarte, oraz do baz danych, które zostaną utworzone w przyszłości.

 • Zachowanie podczas zaznaczania   

  • Częściowo załączony    Prostokąt zaznaczenia obejmuje część formantu lub grupy formantów.

  • W pełni załączony    Prostokąt zaznaczenia w pełni obejmuje formant lub grupę formantów.

 • Szablon formularza    W tym polu należy wprowadzić nazwę istniejącego formularza. Formularz ten stanie się szablonem dla wszystkich nowych formularzy (będą one miały takie same właściwości sekcji i formantów jak szablon). Domyślnym szablonem jest szablon „Normalny".

 • Szablon raportu    W tym polu należy wprowadzić nazwę istniejącego raportu. Raport ten stanie się szablonem dla wszystkich nowych raportów (będą one miały takie same właściwości sekcji i formantów jak szablon). Domyślnym szablonem jest szablon „Normalny".

 • Zawsze używaj procedur zdarzenia    Zostanie uruchomiony Edytor Visual Basic, zamiast wyświetlania okna dialogowego Wybieranie konstruktora. Domyślnie po kliknięciu przycisku Przycisk Konstruktor w arkuszu właściwości dla dowolnego wydarzenia zostanie wyświetlone okno dialogowe.

Sprawdzanie błędów

 • Włącz sprawdzanie błędów    Służy do włączania lub wyłączania sprawdzania błędów w formularzach i raportach. W programie Access wskaźniki błędu są umieszczane w formantach, w których wystąpił jeden lub więcej typów błędów. Wskaźniki te są wyświetlane jako trójkąty w lewym górnym lub prawym górnym rogu formantu, zależnie od ustawienia domyślnego kierunku tekstu. Domyślnym kolorem wskaźnika jest zielony, lecz można go zmienić. Sprawdzanie błędów jest domyślnie włączone, a wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie sprawdzania wszystkich typów błędów.

 • Sprawdź nieskojarzone etykiety i formanty    Jeśli zostaną zaznaczone formant i etykieta, zostaną one sprawdzone w programie Access w celu zapewnienia, że są ze sobą skojarzone. W przypadku znalezienia błędu w programie Access zamiast zwykłego wskaźnika błędów zostanie wyświetlony przycisk Śledź błędy. Ponadto, nawet jeśli etykieta lub formant zostały skojarzone z innym obiektem, zostanie wyświetlony przycisk Śledź błędy.

 • Sprawdź nowe nieskojarzone etykiety    W programie Access są sprawdzane wszystkie nowe etykiety, aby zapewnić, że zostały skojarzone z formantem. To ustawienie jest stosowane wyłącznie do formularzy.

 • Sprawdź błędy skrótów klawiaturowych    W programie Access są sprawdzane zduplikowane skróty klawiaturowe i nieprawidłowe skróty, takie jak znaki spacji, oraz jest udostępniana lista innych możliwości. To ustawienie jest stosowane wyłącznie do formularzy.

 • Sprawdź nieprawidłowe właściwości formantów    W programie Access formanty są sprawdzane pod kątem nieprawidłowych ustawień właściwości, takich jak nieprawidłowe wyrażenia czy nazwy pól.

 • Sprawdź typowe błędy raportów    W programie Access raporty są sprawdzane pod kątem typowych błędów, takich jak nieprawidłowa kolejność sortowania czy szerokości większe od wybranego rozmiaru papieru. To ustawienie jest stosowane wyłącznie do raportów.

 • Przycisk Kolor wskaźnika błędu    Pozwala ustawiać lub zmieniać kolor trójkątnego wskaźnika błędu, który jest wyświetlany w przypadku napotkania błędu w formularzu, raporcie lub formancie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×