Kategoria Bieżąca baza danych (opcje programu Access)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Opcje dostępne na tej karcie są stosowane tylko do bieżącej (otwartej) bazy danych.

Opcje aplikacji

 • Tytuł aplikacji    W tym polu należy wpisać nazwę bazy danych. Nazwa będzie wyświetlana na pasku tytułu systemu Windows.

 • Ikona aplikacji    W tym polu należy wpisać nazwę pliku mapy bitowej (bmp) lub pliku ikony (ico). Obraz zostanie wyświetlony na pasku tytułu systemu Windows. Należy kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe Przeglądarka ikon i zlokalizować plik obrazu.

 • Użyj jako ikony formularza i raportu    W przypadku wybrania ikony aplikacji ta opcja spowoduje umieszczenie ikony na kartach nad formularzami i raportami w aktualnie otwartej bazie danych. W przypadku wyłączenia kart dokumentów ikona nie zostanie wyświetlona w innym miejscu.

 • Wyświetl formularz    Pozwala ustawiać, zmieniać lub usuwać formularz, który jest automatycznie otwierany podczas uruchamiania bazy danych. Aby wyłączyć otwieranie formularza, należy wybrać opcję (brak). Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Wyświetl pasek stanu    Pozwala wyświetlać lub ukrywać pasek stanu u dołu obszaru roboczego programu Access. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Opcje okna dokumentu   

  • Nakładające się okna    Pozwala otwierać i przeglądać wiele ekranów w programie Microsoft Office Access 2007. Ukrycie okienka nawigacji i zaznaczenie tej opcji zapewnia uzyskanie wyglądu najbliższego wyglądowi „klasycznemu”. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

  • Dokumenty kartotekowe    Pozwala na używanie interfejsu jednodokumentowego i wyświetlanie po jednym obiekcie naraz. To jest opcja domyślna. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Wyświetl karty dokumentów    Pozwala włączać lub wyłączać karty wyświetlane u góry każdego otwartego obiektu bazy danych. To ustawienie powoduje wyłączenie tylko kart. Nie powoduje zamknięcia samych obiektów wyświetlanych na kartach ani włączenia wyglądu „klasycznego”. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Użyj specjalnych klawiszy programu Access    Pozwala włączać lub wyłączać następujące klawisze skrótów:

Klawisze

Wynik

F11

Wyświetlanie i ukrywanie okienka nawigacji.

CTRL+G

Wyświetlanie okna Bezpośrednie w Edytorze Visual Basic.

ALT+F11

Uruchamianie Edytora Visual Basic.

CTRL+BREAK

Naciśnięcie tej kombinacji klawiszy zapobiega pobieraniu przez program Access rekordów z serwera podczas pracy z projektem programu Office Access 2007.

 • Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Kompaktuj przy zamknięciu    Pozwala automatycznie kompaktować i naprawiać bazy danych podczas ich zamykania. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Usuń informacje osobiste z właściwości pliku przy zapisywaniu    Pozwala automatycznie usuwać informacje osobiste z właściwości pliku podczas jego zapisywania. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Użyj formantów z motywów systemu Windows w formularzach    Pozwala stosować motywy systemu Windows dla formantów w formularzach i raportach. To ustawienie jest używane tylko w przypadku korzystania z motywów systemu Windows innych niż standardowy.

 • Włącz widok układu dla tej bazy danych    Pozwala wyświetlać lub ukrywać przycisk Widok układu na pasku stanu programu Access oraz w menu skrótów wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy karty obiektu. Należy pamiętać, że widok układu można wyłączyć dla poszczególnych obiektów bazy danych. Dlatego ten przycisk może być niedostępny nawet wtedy, gdy omawiana opcja jest włączona.

 • Włącz zmiany projektu w tabelach w widoku arkusza danych    Pozwala zmieniać projekty tabel podczas pracy w widoku arkusza danych.

 • Wyszukaj obcięte pola liczbowe    Jeśli ta opcja jest włączona, to w przypadku, gdy kolumna jest zbyt wąska, by wyświetlić całą wartość, liczby są widoczne w postaci „#####”. Jeśli ta opcja nie jest włączona, to w kolumnie jest widoczna tylko część wartości.

 • Format przechowywania właściwości obrazów   

  • Zachowaj format obrazu źródłowego (mniejszy rozmiar pliku)    Jeśli ta opcja jest zaznaczona, w programie Access obrazy będą przechowywane w ich oryginalnym formacie. Tę opcję należy zaznaczyć, aby zmniejszyć rozmiar bazy danych.

  • Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe (zgodne z programem Access 2003 i wcześniejszymi wersjami)    Jeśli ta opcja jest zaznaczona, w programie Access jest tworzona kopia oryginalnego pliku obrazu w formacie mapy bitowej Windows lub mapy bitowej niezależnej od urządzenia. Tę opcję należy zaznaczyć, aby przeglądać obrazy w bazach danych utworzonych za pomocą programu Office Access 2003 i starszych wersji.

Nawigacja

 • Wyświetl okienko nawigacji    Pozwala wyświetlać lub ukrywać okienko nawigacji. Jeśli to okienko zostanie przypadkowo ukryte, należ nacisnąć klawisz F11, aby je wyświetlić. Domyślnie w programie Access nie jest dostępne okno bazy danych. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Opcje nawigacji    Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Opcje nawigacji. Za pomocą tego okna dialogowego można zmieniać kategorie i grupy, które są widoczne w okienku nawigacji.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z okna dialogowego Opcje nawigacji zobacz artykuł przewodnika do okienka nawigacji.

Opcje paska narzędzi i Wstążki

 • Nazwa wstążki    Umożliwia wybranie z listy nazwy niestandardowej grupy Wstążki. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

  Uwaga : Wstążka jest jednym z elementów udostępnianych przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 • Pasek menu skrótów    Pozwala ustawiać lub zmieniać domyślny pasek menu skrótów. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Zezwalaj na pełne menu    Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, wszystkie karty domyślnej wstążki są ukryte z wyjątkiem na karcie Narzędzia główne. Ponadto tylko polecenia Zamknij bazę danych i Kończenie pracy w programie Access są dostępne po kliknięciu Przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office .

  Uwaga : 

  • Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

  • Aby tymczasowo przywrócić domyślne polecenia Obraz przycisku pakietu Office Wstążki i Przycisk pakietu Microsoft Office, zamknij bazę danych, a następnie ponownie otwórz bazę danych, trzymając naciśnięty klawisz SHIFT. Otwórz bazę danych przy użyciu tej metody można trwale przywrócić domyślne polecenia Obraz przycisku pakietu Office Wstążki i Przycisk pakietu Microsoft Office, powrót do okna dialogowego Opcje programu Access, a następnie w obszarze Bieżąca baza danych, w obszarze Opcje paska narzędzi i wstążki, zaznaczając pole wyboru Zezwalaj na pełne menu.

   Uwaga : 

 • Zezwalaj na domyślne menu skrótów    Pozwala włączać lub wyłączać menu skrótów (menu podręczne) wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obiektu bazy danych w okienku nawigacji lub formantu w formularzu bądź raporcie. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

Opcje autokorekty nazw

 • Śledź informacje autokorekty nazw    Pozwala przechowywać w programie Access informacje potrzebne do poprawiania błędów nazw. Jednak ewentualne błędy nie są naprawiane, dopóki nie zostanie zaznaczona opcja Wykonaj autokorektę nazw. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Wykonaj autokorektę nazw    Pozwala naprawiać błędy nazw w momencie ich wystąpienia w programie Access. Jeśli opcja Śledź informacje autokorekty nazw zostanie zaznaczona, a ta opcja pozostanie niezaznaczona, w programie Access będą przechowywane wszystkie dane o błędach do momentu zaznaczenia tej opcji. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Rejestruj zmiany autokorekty nazw    Pozwala rejestrować w programie Access zmiany wprowadzone w bazie danych podczas naprawiania błędów nazw. Dane są zapisywane w tabeli o nazwie AutoCorrect.log. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

Filtrowanie opcji odnośników dla nazwy bazy danych bazy danych

Opcje dostępne w tej sekcji kontrolują kilka funkcji:

 • rozmiar list wartości wyświetlanych w danym polu w oknie Filtruj według formularza;

 • możliwość wyświetlania wartości dla indeksowanych lub nieindeksowanych pól w aktualnie otwartej bazie danych oraz dla tabeli połączonej w pliku zewnętrznym;

 • wyświetlanie list wartości w formantach w formularzu podczas używania funkcji Filtruj według formularza.

Im więcej opcji zostanie zaznaczonych, tym więcej typów wartości będzie używanych w operacjach filtrowania. Te opcje są stosowane wyłącznie do aktualnie otwartej bazy danych.

 • Wyświetlenie listy wartości w   

  • Lokalne pola indeksowane    Pozwala uwzględniać wartości z lokalnych pól indeksowanych na listach wartości wyświetlanych w oknie Filtruj według formularza. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

  • Lokalne pola nieindeksowane    Pozwala uwzględniać wartości z lokalnych pól nieindeksowanych na listach wartości wyświetlanych w oknie Filtruj według formularza. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

  • Pola ODBC    Pozwala uwzględniać wartości z tabel połączonych za pomocą połączenia ODBC. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

 • Nie wyświetlaj list, w których przeczytanych rekordów jest więcej niż    W tym polu należy wprowadzić maksymalną liczbę rekordów, które mają być odczytywane w programie Access podczas tworzenia listy wartości w celu wykonania operacji Filtruj według formularza. Lista wartości nie zostanie wyświetlona, jeśli liczba rekordów wymagana do ukończenia listy przekracza liczbę określoną w tym miejscu. Wszystkie listy wartości będą zawierały tylko wartości unikatowe, nawet jeśli ich pola nie są indeksowane. Wartość domyślna to 1000. Wprowadzone tu zmiany zostaną zastosowane po zamknięciu i ponownym otwarciu bieżącej bazy danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×