Jak wstępnie obsługi administracyjnej witryn użytkownika w usłudze OneDrive dla firm

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie przejściu do swoich kanałach aktualności, witryny lub łącze OneDrive po raz pierwszy w witrynie OneDrive dla Firm jest automatycznie zainicjowany dla nich. W niektórych przypadkach, takich jak następujące polecenie, może być OneDrive dla Firm witrynach będzie gotowa wcześniej lub wstępnie obsługi administracyjnej:

 • Twoja organizacja ma niestandardowy proces dodawania nowych pracowników, a chcesz tworzyć witryny OneDrive dla Firm podczas dodawania nowych pracowników.

 • Organizacji jest planowane przeprowadzić migrację z lokalnego do Office 365.

 • Organizacji jest planowane przeprowadzić migrację z innej usługi Magazyn online lub repozytorium.

W tym artykule opisano wstępnie obsługi administracyjnej witryn OneDrive dla Firm dla użytkowników za pomocą PowerShell. Ta procedura przeprowadzi Cię przez następujące czynności:

 1. Tworzenie wstępnie obsługi administracyjnej witryn OneDrive dla Firm dostarczony kod skryptu PowerShell.

 2. Tworzenie pliku wprowadzania danych, który zawiera użytkownika, dla których ma zostać wstępnie obsługi administracyjnej witryn OneDrive dla Firm.

 3. Uruchom skrypt PowerShell do tworzenia witryn OneDrive dla Firm dla użytkowników, które znajdują się w pliku wejściowego.

Uwaga: Również umożliwia wstępnie obsługę OneDrive dla Firm witryn za pomocą interfejsu API usługi REST lub CSOM. Aby uzyskać więcej informacji zobacz chcesz programowo obsługi administracyjnej witryn osobistych (OneDrive dla firm) w usłudze Office 365 i do sekcji "Użyj metody ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk Obsługa administracyjna witryn osobistych i OneDrive dla Firm dla wielu użytkowników (hosta witryny Moja witryna w usłudze SharePoint Online tylko administratorzy) "w Co nowego dla deweloperów w społecznego i funkcje współpracy w programie SharePoint 2013.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem tego zadania, przejrzyj poniższe informacje dotyczące wymagania wstępne dotyczące:

Wstępnie Inicjowanie obsługi usługi OneDrive dla firm witryn użytkowników

 1. Skopiuj poniższy kod, wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik, zapisz go i nazwę pliku BulkEnqueueOneDriveSite.ps1, aby utworzyć skrypt PowerShell:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Zwróć uwagę, że komentarze są uwzględniane w kodzie w celu opisania skrypt i parametry, które są używane w nim. Nie wpływa na uruchamianie skryptu PowerShell.

 2. W edytorze tekstów, takim jak Notatnik Utwórz plik, który zawiera Office 365 konta użytkowników, dla których ma zostać obsługi administracyjnej witryn OneDrive dla Firm. Konto każdego użytkownika musi być w osobnym wierszu.

  Zapisz plik pod nazwą UserInput.txt.

  Uwaga: Każdy plik wejściowy jest ograniczona do 200 użytkownikom. Jeśli potrzebujesz obsługi administracyjnej witryn OneDrive dla Firm więcej niż 200 użytkowników, należy utworzyć wiele plików wprowadzania (na przykład UserInput1.txt UserInput2.txt, itp.).

 3. Otwórz powłoki zarządzania usługi SharePoint.

 4. Przejdź do katalogu, w której zapisano skryptu PowerShell BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 5. W wierszu polecenia PowerShell Użyj następującego polecenia:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Na przykład:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Uruchamianie skryptu wyświetli monit o poświadczenia Office 365, które będzie konieczne wprowadzenie.

  Po zakończeniu skrypt w okienku PowerShell jest wyświetlany stan jako ukończone.

 6. Jeśli masz dodatkowe pliki danych wprowadzonych przez użytkownika, ponownie skrypt i zmienianie parametru - InputfilePath do lokalizacji pliku danych wprowadzonych przez użytkownika.

Aby sprawdzić, czy użytkowników OneDrive dla Firm witryny został utworzony, zobacz, jak wyświetlić listę OneDrive dla firm zbiorów witryn.

Uwaga: W przypadku tworzenia witryny OneDrive dla Firm kilku użytkowników, należy zauważyć, że może upłynąć trochę czasu dla wszystkich użytkowników witryn do utworzenia.

Tematy pokrewne

Planowanie wdrożenia hybrydowego usługi OneDrive dla Firm

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×