Jak przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych z jednej dzierżawy usługi Office 365 do innej dzierżawy tej usługi

W tym artykule wyjaśniono, jak przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych i ustawień usługi z jednej dzierżawy usługi Office 365 do innej dzierżawy usługi Office 365. W opisanym scenariuszu założono fuzję dwóch firm. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie migracji ponad 500 użytkowników lub dużej ilości danych programu SharePoint, warto rozważyć współpracę z partnerem usługi Office 365.

Scenariusz opisany w tym artykule dotyczy dwóch fikcyjnych firm, Contoso.com i Fabrikam.com, które korzystają z dwóch osobnych dzierżaw usługi Office 365. Firma Contoso wykupiła firmę Fabrikam i przenosi użytkowników oraz dane firmy Fabrikam do dzierżawy usługi Office 365 o nazwie contoso.com.

Dzierżawa 1 (docelowa)

Dzierżawa 2 (źródłowa)

Niestandardowa domena adresów e-mail:   

contoso.com

fabrikam.com

Początkowa domena usługi Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Scenariusz: przeprowadzenie migracji z użyciem narzędzia do migracji innej firmy

W tym scenariuszu założono, że obiekty użytkowników i grup oraz inne obiekty należące do firmy Fabrikam zostaną stworzone ręcznie w usłudze Office 365, zaimportowane do portalu za pomocą skryptu lub scalone z usługą Active Directory firmy Contoso poprzez konsolidację usług domenowych Active Directory (AD DS, Active Directory Domain Services).

Po zakończeniu procesu migracji wszystkie konta firmy Fabrikam będą istniały w dzierżawie usługi Office 365 Contoso.com i będą używały nazwy UPN @fabrikam.com. Przedstawiony tutaj ostateczny schemat adresowania został wybrany ze względu na prostotę i krótkość nazw, ale można go oczywiście zmienić, zgodnie z własnymi wymaganiami.

Sposób przenoszenia danych skrzynki pocztowej z jednej dzierżawy usługi Office 365 do innej dzierżawy tej usługi

Planowanie: dwa tygodnie przed migracją

Jeśli planujesz użycie narzędzia innej firmy do przeprowadzenia migracji użytkowników, kup odpowiednie licencje.

Zagadnienia dotyczące klientów   

W przypadku programów Outlook 2010 i Outlook 2013 wystarczy usunąć profil użytkownika programu Outlook.

W programach Outlook 2007 i Outlook 2010 po ponownym uruchomieniu funkcja autowykrywania skonfiguruje klienta i odbuduje plik OST.

W przypadku klienta programu Lync po zakończeniu migracji konieczne będzie dodanie kontaktów.

Przygotowanie dzierżaw i licencjonowanie   

Dzierżawą źródłową jest dzierżawa firmy Fabrikam w usłudze Office 365 — to stąd będą migrowani użytkownicy i dane. Dzierżawą docelową jest dzierżawa firmy Contoso w usłudze Office 365 — to do niej odbywa się migracja.

 1. Zwiększ liczbę licencji w docelowej dzierżawie usługi Office 365, aby możliwe było obsłużenie wszystkich skrzynek pocztowych, które zostaną objęte migracją z dzierżawy źródłowej.

 2. Utwórz konta administratora w dzierżawie źródłowej i docelowej na potrzeby migracji z usługi Office 365 do innej dzierżawy usługi Office 365. Niektóre narzędzia do migracji mogą wymagać więcej niż jednego konta administratora w dzierżawie źródłowej do zoptymalizowania przepływu danych.

Tworzenie obiektów pokoi, zasobów, grup dystrybucyjnych i użytkowników w dzierżawie docelowej   

Aby utworzyć zasoby w dzierżawie docelowej (Contoso), wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli do synchronizacji wszystkich obiektów z usług AD DS firmy Contoso będzie używany program Azure AD Connect, obiekty z usług AD DS dzierżawy źródłowej (Fabrikam) muszą zostać utworzone w usługach AD DS dzierżawy docelowej (Contoso) za pomocą konsolidacji.

  1. Do konsolidacji usług AD DS można użyć różnych narzędzi usług AD DS. Przeprowadzenie konsolidacji może wymagać dodatkowego planowania i czasu, zależnie od tego, ile obiektów jest do przeniesienia, więc można rozważyć wykonanie jej przed przeprowadzeniem migracji.

  2. Upewnij się, że wszyscy nowi użytkownicy oraz wszystkie nowe grupy są zsynchronizowane z dzierżawą docelową Contoso.com, z użyciem narzędzia do synchronizacji katalogów. Obiekty powinny być widoczne w nowej dzierżawie jako obiekty uzytkownik@contoso.onmicrosoft.com, ponieważ na tym etapie migracji domena Fabrikam nie została jeszcze przeniesiona. Podstawowy adres e-mail dla użytkowników i grup można zmienić na @fabrikam.com po zakończeniu przenoszenia domeny.

 2. Jeśli nie będzie używane narzędzie do synchronizacji katalogów lub jeśli do zarządzania jakimiś pokojami, zasobami, grupami albo użytkownikami używane jest centrum administracyjne usługi Office 365 w dzierżawie źródłowej, musisz utworzyć te obiekty w dzierżawie docelowej. Obiekty można utworzyć ręcznie w centrum administracyjnym usługi Office 365, a jeśli konieczne jest utworzenie wielu obiektów, można zaimportować plik CSV za pomocą funkcji dodania zbiorczego w centrum administracyjnym usługi Office 365 lub użyć programu Windows PowerShell.

Komunikacja z użytkownikami końcowymi   

Aby odpowiednio zakomunikować przeprowadzanie migracji użytkownikom końcowym w organizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Opracuj plan komunikacji i zacznij informować użytkowników o nadchodzącej migracji oraz zmianach w usługach.

 2. Po przeprowadzeniu migracji konieczne będzie wyczyszczenie pamięci podręcznej nicków we wszystkich klientach programu Outlook. Artykuł Jak zresetować pamięci podręczne nicków i automatycznego uzupełniania w programie Outlook zawiera informacje o zautomatyzowanym narzędziu naprawczym do tego celu, które mogą uruchomić użytkownicy końcowi.

 3. Poinformuj użytkowników o tym, jak mogą połączyć się z aplikacją Outlook Web App, używając nowych danych logowania, na wypadek gdyby mieli jakieś problemy po migracji.

Przygotowanie i czynności do wykonania przed migracją: trzy dni przed migracją

Przygotowanie domeny   

Aby przygotować domenę do migracji, wykonaj następujące czynności.

 1. Rozpocznij proces weryfikacji domeny poczty e-mail Fabrikam.com w dzierżawie docelowej (Contoso).

 2. W centrum administracyjnym usługi Office 365 dzierżawy contoso.com dodaj domenę Fabrikam.com i utwórz rekordy TXT w systemie nazw domen (DNS) na potrzeby weryfikacji.

  Uwaga: Weryfikacja zakończy się niepowodzeniem, ponieważ domena jest nadal używana w innej dzierżawie.

  Wykonywanie tej czynności teraz zapewni jednak wystarczającą ilość czasu na propagację rekordu DNS — może to potrwać do 72 godzin. Ostateczna weryfikacja nastąpi na późniejszym etapie procesu.

Planowanie migracji   

Aby zaplanować migrację:

 1. Utwórz główną listę skrzynek pocztowych użytkowników, które mają podlegać migracji.

 2. Utwórz plik CSV mapowania skrzynek pocztowych na potrzeby używanego narzędzia innej firmy do przeprowadzania migracji. Na podstawie tego pliku mapowania narzędzie do migracji dopasuje podczas migracji źródłowe skrzynki pocztowe do skrzynek pocztowych w dzierżawie docelowej. Zalecamy użycie do mapowania kont źródłowych „początkowej” domeny *.onmicrosoft.com, ponieważ niestandardowa domena e-mail będzie się nieustannie zmieniać.

Plik CSV użyty do przeprowadzania migracji danych skrzynek pocztowych z jednej dzierżawy usługi Office 365 do innej dzierżawy tej usługi

Test czasu wygaśnięcia (TTL) rekordu wymiany poczty (rekordu MX)   

Następnie zaplanuj test TTL (czasu wygaśnięcia).

 1. W systemie DNS zmień wartość TTL w rekordzie MX dla podstawowej domeny poczty e-mail, którą chcesz przenieść — nowa wartość TTL powinna być niska (na przykład 5 minut). Jeśli nie jest możliwe obniżenie czasu wygaśnięcia do 5 minut, zapamiętaj lub zapisz sobie najniższą dopuszczalną wartość i uwzględnij ją przy planowaniu migracji. Jeśli na przykład najniższa dopuszczalna wartość wynosi 4 godziny, rekord MX trzeba będzie zmienić 4 godziny przed rozpoczęciem migracji.

 2. Do stwierdzenia, czy zaszły zmiany w rekordzie MX i systemie DNS, można użyć narzędzia Mx Lookup.

Wyłączanie synchronizacji katalogów w dzierżawie źródłowej   

Wyłącz synchronizację katalogów w centrum administracyjnym usługi Office 365 dzierżawy źródłowej. To może zająć trochę czasu — 24 godziny, a nawet więcej — więc tę czynność należy wykonać odpowiednio wcześniej, przed przeprowadzeniem migracji. Po wyłączeniu synchronizacji katalogów w portalu zmiany usług domenowych Active Directory w dzierżawie źródłowej nie będą synchronizowane z dzierżawą usługi Office 365. Dopasuj odpowiednio istniejący proces inicjowania obsługi użytkowników i grup.

Migracja: w dniu migracji

Oto czynności, które należy wykonać w dniu migracji.

Zmiana rekordu MX — zatrzymanie przychodzącego przepływu poczty e-mail   

Zmień podstawowy rekord MX z usługi Office 365 na domenę, która jest nieodstępna, na przykład na domenę „niedostepna.example.com”. Internetowe serwery poczty e-mail próbujące dostarczyć nową pocztę wstrzymają nowe wiadomości i będą próbowały je ponownie dostarczyć przez najbliższe 24 godziny. W przypadku użycia tej metody część serwerów próbujących dostarczyć wiadomości e-mail może wysyłać raporty o niedostarczeniu (NDR). Jeśli stanowi to problem, skorzystaj z usługi tworzenia kopii zapasowej rekordu MX. Mogą też być dostępne usługi innych firm, w których wiadomości e-mail będą wstrzymywane przez całe dni, a nawet tygodnie. Po zakończeniu procesu migracji takie usługi prześlą wstrzymaną pocztę do nowej dzierżawy usługi Office 365.

Porada: Jeśli ustawiony w rekordzie czas wygaśnięcia jest krótki — na przykład wynosi 5 minut — tę czynność można wykonać pod koniec dnia pracy, co pozwoli ograniczyć zakłócenia w działaniu firmy. Jeśli czas wygaśnięcia jest dłuższy, rekord MX trzeba zmienić odpowiednio wcześniej, aby czas wygaśnięcia mógł upłynąć przed migracją. Na przykład jeśli czas wygaśnięcia wynosi 4 godziny, a migracja ma być rozpoczęta o 6 rano, rekord należy zmienić o 2 w nocy.

Jeśli trzeba, sprawdź, czy w rekordzie MX i systemie DNS zaszły odpowiednie zmiany. Do sprawdzenia zmian w rekordzie MX i systemie DNS możesz użyć narzędzia Nslookup lub odpowiedniej usługi, na przykład MxToolbox.

Przygotowanie dzierżawy źródłowej   

Zanim podstawowa domena poczty e-mail fabrikam.com będzie mogła zostać przeniesiona do dzierżawy docelowej, trzeba usunąć tę domenę ze wszystkich obiektów w dzierżawie źródłowej.

 1. Jeśli w domenie została również skonfigurowana publiczna witryna internetowa usługi SharePoint Online, usunięcie domeny będzie możliwe dopiero po przestawieniu adresu URL witryny internetowej na domenę początkową.

 2. Usuń wszystkie licencje programu Lync przypisane użytkownikom w dzierżawie źródłowej, korzystając z portalu administracyjnego programu Lync. Spowoduje to usuniecie adresu SIP programu Lync połączonego z domeną fabrikam.com.

 3. Zresetuj domyślne adresy e-mail źródłowych skrzynek pocztowych usługi Office 365 tak, aby znajdowały się w domenie początkowej (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Zresetuj domyślne adresy e-mail we wszystkich listach dystrybucyjnych, pokojach i zasobach w dzierżawie źródłowej tak, aby znajdowały się w domenie początkowej (fabrikam.onmicrosoft.com).

 5. Usuń wszystkie dodatkowe adresy e-mail (adresy e-mail proxy) z obiektów użytkowników, które wciąż używają domeny @fabrikam.com.

 6. W dzierżawie źródłowej ustaw domenę routingu fabrikam.onmicrosoft.com jako domenę domyślną (w portalu administracyjnym kliknij nazwę firmy w prawym górnym rogu).

 7. Użyj polecenia Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com środowiska Windows PowerShell, aby pobrać listę wszystkich obiektów, które wciąż używają domeny i blokują jej usunięcie.

 8. Informacje o typowych problemach związanych z usuwaniem domeny można znaleźć w artykule Podczas usuwania domeny z usługi Office 365 pojawia się komunikat o błędzie.

Przygotowanie dzierżawy docelowej   

Zakończ weryfikację domeny Fabrikam.com w dzierżawie contoso.com. Może być konieczne odczekanie jednej godziny po usunięciu domeny ze starej dzierżawy.

 1. Skonfiguruj rekord CNAME wykrywania automatycznego (wewnętrznego/zewnętrznego) — opcjonalnie.

 2. Jeśli używane są usługi federacyjne Active Directory (AD FS), skonfiguruj nową domenę w dzierżawie docelowej tak, aby z nich korzystała.

 3. Rozpocznij aktywację skrzynek pocztowych w dzierżawie contoso.com > Przypisz licencje do wszystkich nowych kont użytkowników.

 4. Ustaw domenę poczty e-mail Fabrikam.com jako podstawowy adres dla nowych użytkowników. Możesz to zrobić wybierając/edytując wielu nielicencjonowanych użytkowników w portalu albo korzystając ze środowiska Windows PowerShell.

 5. Jeśli nie korzystasz z funkcji synchronizacji skrótów haseł, z uwierzytelniania przekazującego ani z usług AD FS, ustaw hasło na wszystkich skrzynkach pocztowych w dzierżawie docelowej (Contoso). Jeśli nie używasz wspólnego hasła, powiadom użytkowników o nowym haśle.

 6. Jeśli skrzynki pocztowe mają już licencje i są aktywne, pora na przeniesienie routingu poczty. Zmień rekord MX domeny Fabrikam tak, aby wskazywał docelową dzierżawę usługi Office 365 (Contoso). Po upłynięciu czasu wygaśnięcia rekordu MX poczta zacznie napływać do nowych, pustych skrzynek pocztowych. Jeśli korzystasz z usługi oferującej kopię zapasową rekordu MX, teraz możesz przepuścić wiadomości e-mail do nowych skrzynek pocztowych.

 7. Przeprowadź testy sprawdzające przepływ poczty e-mail do/z nowych skrzynek pocztowych w dzierżawie docelowej.

 8. Jeśli korzystasz z usługi Exchange Online Protection (EOP): Odtwórz reguły transportu, łączniki, białe/czarne listy z dzierżawy źródłowej w dzierżawie docelowej.

Rozpoczęcie migracji   

Aby zminimalizować przestoje i niedogodności w użytkowaniu poczty, wybierz właściwą metodę przeprowadzania migracji.

 • Migracja dla najwyżej 500 użytkowników: przeprowadź migrację danych z poczty, kalendarzy i kontaktów do skrzynek pocztowych w dzierżawie docelowej. Jeśli to możliwe, ogranicz migrację do danych po pewnej dacie, na przykład do danych z ostatnich 6 miesięcy.

 • Migracja dla ponad 500 użytkowników: zastosuj rozwiązanie wieloetapowe, w którym za pierwszym razem przeprowadzasz dla wszystkich użytkowników tylko migrację kontaktów, kalendarzy i wiadomości e-mail z ostatniego tygodnia, a potem — w ciągu następnych dni lub tygodni — sukcesywnie przenosisz do skrzynek dane związane ze starszymi wiadomościami e-mail.

Rozpocznij migrację poczty z użyciem narzędzia innej firmy do obsługi migracji.

 1. Monitoruj postęp migracji za pomocą narzędzi dostarczonych przez dostawcę. W trakcie przeprowadzania migracji wysyłaj do personelu zarządzającego i zespołu odpowiedzialnego za migrację okresowe raporty o jej przebiegu.

 2. Po zakończeniu migracji możesz (opcjonalnie) przeprowadzać jej kolejne etapy.

Po zakończeniu migracji programy Outlook 2007 i 2010 przeprowadzą dla każdego użytkownika synchronizację całej skrzynki pocztowej. Proces ten zajmuje sporo przepustowości łączy — dokładne zapotrzebowanie zależy od tego, ile danych przeniesiono do każdej ze skrzynek w ramach migracji. Program Outlook 2013 domyślnie buforuje tylko dane z 12 miesięcy. To ustawienie można zmienić, zarówno wydłużając, jak i skracając czas — można na przykład wybrać tylko dane z ostatnich 3 miesięcy, co obniży wymagania w zakresie przepustowości łączy.

Po migracji: porządki   

Użytkownicy mogą otrzymywać raporty o niedostarczeniu wiadomości, gdy odpowiadają na wiadomości e-mail, które poddano migracji. Należy wyczyścić pamięć podręczną nicków programu Outlook. Zobacz Jak zresetować pamięci podręczne nicków i automatycznego uzupełniania w programie Outlook. Innym rozwiązaniem jest dodanie dla wszystkich użytkowników starej nazwy wyróżniającej jako adresu e-mail proxy x.500.

Przykładowe skrypty środowiska Windows PowerShell

Możesz wykorzystać poniższe przykładowe skrypty środowiska Windows PowerShell jako punkty wyjścia do tworzenia własnych skryptów.

Zbiorcze resetowanie haseł w usłudze Office 365

 1. Utwórz plik CSV o nazwie password.csv.

 2. Wstaw w tym pliku kolumny „upn” i „newpassword” (przykład: janmichalski@contoso.com,Haslo1).

 3. Użyj następującego polecenia środowiska Windows PowerShell:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Kopiowanie wszystkich kont usługi Office 365 z konkretnym adresem e-mail proxy do pliku CSV

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Zbiorcze tworzenie skrzynek pocztowych pokojów w usłudze Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Zbiorcze usuwanie pomocniczych adresów e-mail ze skrzynek pocztowych

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×