Jak kontaktować się z innymi osobami

Obok każdego kontaktu na liście kontaktów znajduje się przycisk Status obecności odzwierciedlający bieżący status dostępności. Statusu obecności można użyć do podjęcia decyzji o wyborze najlepszego trybu skutecznej komunikacji z danym kontaktem. Jeśli na przykład kontakt jest dostępny, można do niego wysłać wiadomość błyskawiczną lub nawiązać z nim połączenie audio. Jeśli kontakt jest zajęty, można wysłać mu wiadomość e-mail lub sprawdzić jego wizytówkę i na tej podstawie ustalić, kiedy będzie można z nim porozmawiać.

Co chcesz zrobić?

Ustalanie statusu kontaktu

Wyświetlanie wizytówki danej osoby

Wyświetlanie opcji połączeń

Oznakować kontakt w celu otrzymania powiadomienia o jego dostępności

Ustalanie statusu kontaktu

Informacje o obecności wyświetlane przez poszczególne kontakty z listy kontaktów użytkownika odzwierciedlają ich dostępność. Status obecności jest sygnalizowany graficznie w postaci wskaźnika wyświetlanego z lewej strony nazwy kontaktu i ciągu tekstowego wyświetlanego z prawej strony nazwy kontaktu. Niektóre statusy obecności, np. Dostępny, mogą być ustawiane przez użytkownika albo przez aplikację Communicator, a niektóre, np. Nieaktywny — tylko przez aplikację.

Przycisk statusu obecności

Nazwa statusu

Opis

Available

Dostępny

Kontakt jest dostępny i może uczestniczyć w konwersacjach. Ten status może zostać ustawiony ręcznie przez użytkownika.

Busy

Zajęty
W trakcie rozmowy
W trakcie konferencji
W trakcie spotkania

Kontakt jest dostępny, ale uczestniczy w innych czynnościach. Na przykład:

 • W trakcie rozmowy    Kontakt uczestniczy w konwersacji telefonicznej (głosowej) lub konwersacji wideo.

 • W trakcie konferencji     Kontakt uczestniczy w wielostronnej konwersacji odbywającej się przy użyciu telefonu, połączenia głosowego, połączenia wideo lub funkcji udostępniania aplikacji.

 • W trakcie spotkania     Z kalendarza programu Office Outlook wynika, że kontakt uczestniczy w zaplanowanym spotkaniu.


Użytkownik może ręcznie ustawiać ten poziom obecności.

Do not disturb

Nie przeszkadzać

Ten status kontaktu jest widoczny, jeśli przypisał on użytkownikowi poziom dostępu inny niż Zespół oraz jest spełniony jeden z następujących warunków:

 • Kontakt ręcznie ustawił swój status obecności na Nie przeszkadzać.

 • Kontakt aktualnie wyświetla prezentację programu PowerPoint lub używa innej aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Busy

Przerywać tylko w pilnych sprawach

Ten status kontaktu użytkownik widzi, jeśli kontakt przypisał mu poziom dostępu Zespół oraz jest spełniony jeden z następujących warunków:

 • Kontakt ręcznie ustawił swój status obecności na Nie przeszkadzać.

 • Kontakt aktualnie wyświetla prezentację programu PowerPoint lub używa innej aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Away

Z dala od komputera

Kontakt jest prawdopodobnie niedostępny. Przyczyny wyświetlania tego statusu mogą być następujące:

 • Komputer kontaktu pozostawał bezczynny dłużej niż dopuszczalny okres bezczynności (wynoszący domyślnie 15 minut).

 • Kalendarz kontaktu w programie Office Outlook lub Asystent podczas nieobecności informuje, że osoby tej nie ma w biurze.

 • Kontakt jest czasowo niedostępny. Gdy tylko program Communicator 2007 wykryje wykonanie czynności na komputerze kontaktu, automatycznie przywróci mu odpowiedni status.

 • Kontakt ręcznie ustawił swój status obecności na Z dala od komputera.

Inactive

Nieaktywny

Kontakt może być dostępny, ale jego komputer pozostaje bezczynny dłużej niż określono w ustawieniu czasu bezczynności (domyślnie 5 minut). W tym statusie kontakt jest dostępny, ale przechodzi od statusu Dostępny do innego statusu (co widać po kolorze przycisku — w połowie zielony, w połowie żółty). Ten status jest ustawiany przez program Communicator.

Busy Inactive

Zajęty (Nieaktywny)

Kontakt uczestniczy w spotkaniu lub powinien uczestniczyć w spotkaniu (co wynika z kalendarza w programie Outlook), ale jego komputer pozostaje bezczynny dłużej niż wyznaczony okres nieaktywności (domyślnie 5 minut). W tym statusie kontakt jest dostępny, przeważnie na spotkaniu, a na jego komputerze nie są wykonywane żadne operacje. Ten status jest ustawiany przez program Communicator.

Offline

Niedostępny

Program Communicator nie może ustalić statusu kontaktu. Przeważnie status Brak danych o obecności jest wyświetlany w sytuacjach, gdy informacje o statusie obecności kontaktu są zapisane na innym komputerze, np. należącym do organizacji, która nie jest partnerem federacyjnym.

Presence unknown

Brak danych o obecności

Program Communicator nie może ustalić statusu kontaktu. Przeważnie status Brak danych o obecności jest wyświetlany w sytuacjach, gdy informacje o statusie obecności kontaktu są zapisane na innym komputerze, np. należącym do organizacji, która nie jest partnerem federacyjnym.

Blocked

Zablokowany

Ten przycisk jest wyświetlany na liście kontaktów obok nazwy zablokowanego kontaktu. Dla zablokowanej osoby status użytkownika wygląda na Niedostępny.

Początek strony

Wyświetlanie wizytówki danej osoby

Jeśli informacje o statusie kontaktu są niedostępne, można otworzyć jego wizytówkę i na podstawie zawartych tam informacji ustalić, kiedy ta osoba będzie dostępna.

Aby wyświetlić informacje o planach kontaktu

 • Na liście kontaktów kliknij przycisk obecności dotyczący żądanej osoby. Jeśli kontakt przyznał Ci co najmniej poziom dostępu Firma, możesz kliknąć jego przycisk statusu obecności i na wyświetlonym harmonogramie sprawdzić, kiedy kontakt będzie dostępny.

Początek strony

Wyświetlanie opcji połączeń

Czasem trzeba skontaktować się z daną osobą, dzwoniąc na numer telefonu komórkowego lub alternatywny numer. W programie Office Communicator można wyświetlić alternatywne numery telefonów kontaktu przez kliknięcie strzałki Wyświetl więcej opcji łączenia się z tym kontaktem.

Aby wyświetlić opcjonalne numery telefonów kontaktu

 1. Na liście kontaktów kliknij strzałkę po prawej stronie przycisku Połącz danego kontaktu.

 2. Numery telefonów kontaktu widoczne dla użytkownika zależą od poziomu dostępu, jaki kontakt przypisał użytkownikowi. Jeśli na przykład kontakt przyznał użytkownikowi poziom dostępu Zespół lub Osobisty, użytkownik będzie widział numer telefonu komórkowego kontaktu. Jeśli numer telefonu komórkowego nie jest dostępny dla użytkownika, może on skontaktować się z daną osobą i poprosić ją o podniesienie poziomu dostępu do poziomu Zespół lub Osobisty. Numer telefonu komórkowego będzie widoczny dopiero wtedy, gdy właściciel go opublikuje.

Początek strony

Oznakować kontakt w celu otrzymania powiadomienia o jego dostępności

Program Communicator może powiadamiać użytkownika o zmianach dostępności kontaktu, wyświetlając alert za każdym razem, gdy status obecności kontaktu zmienia się na Dostępny lub Niedostępny. Alert zawiera imię i nazwisko kontaktu, stanowisko, adres wiadomości błyskawicznych i nowy status obecności. Alert można kliknąć, aby rozpocząć sesję wiadomości błyskawicznych z kontaktem. Konfigurowanie programu Communicator tak, aby wyświetlał alert dla danego kontaktu, nazywane jest oznaczaniem.

Aby oznaczyć kontakt

 • Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie kliknij polecenie Oznakuj dla alertów o zmianie statusu.

Aby wyświetlić oznaczone kontakty na liście kontaktów

 • W oknie programu Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów i wybierz opcję Kontakty oznakowane. W tym widoku pokazywane są wszystkie aktualnie oznakowane kontakty.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×