Integracja usługi Office 365 ze środowiskami lokalnymi

Usługę Office 365 można zintegrować z istniejącymi usługami katalogowymi i lokalną instalacją programów Exchange Server, Skype dla firm Server 2015 lub SharePoint Server 2013.

Użytkownicy

Integracja z usługami katalogowymi pozwala na synchronizowanie kont użytkowników i zarządzanie nimi w obu środowiskach. Można również dodać funkcje synchronizacji skrótów haseł lub logowania jednokrotnego (SSO), aby użytkownicy mogli logować się do obu środowisk przy użyciu swoich poświadczeń lokalnych.

Środowisko hybrydowe

Integracja z lokalnymi produktami serwerowymi powoduje utworzenie środowiska hybrydowego. Środowisko hybrydowe może ułatwić migrowanie użytkowników lub informacji do usługi Office 365 — można też nadal mieć część użytkowników lub informacji lokalnie, a część w chmurze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat środowisk hybrydowych, zobacz Omówienie hybrydowych rozwiązań chmurowych w usłudze Office 365. Możesz także skorzystać z doradców usługi Azure AD: doradcy programu Azure AD Connect, doradcy wdrażania usług AD FS, kreatora wdrażania usługi Azure RMS i przewodnika konfiguracji usługi Azure AD Premium, aby uzyskać dostosowane wskazówki dotyczące konfiguracji.

Przed zintegrowaniem usługi Office 365 ze środowiskiem lokalnym należy też spróbować zaplanować sieć oraz przeprowadzić dopasowywanie wydajności pod kątem usługi Office 365. Warto również zapoznać się z dostępnymi modelami tożsamości w usłudze Office 365. Dowiedz się, gdzie zarządza się kontami użytkowników w usłudze Office 365, aby uzyskać listę narzędzi, za pomocą których można zarządzać użytkownikami i kontami usługi Office 365.

Powrót do artykułu Konfigurowanie usługi Office 365 dla firm.

Integracja usługi Office 365 z usługami katalogowymi

Jeśli masz już konta użytkowników w katalogu lokalnym, nie chcesz ponownie tworzyć wszystkich tych kont w usłudze Office 365, co mogłoby spowodować wprowadzenie różnic lub błędów między środowiskami. Synchronizacja katalogów ułatwia dublowanie tych kont w środowisku online i lokalnym. Dzięki synchronizacji katalogów użytkownicy nie muszą zapamiętywać nowych informacji dla poszczególnych środowisk, a Ty nie musisz dwukrotnie tworzyć ani aktualizować kont. Przed wykonaniem synchronizacji katalogów musisz przygotować katalog lokalny — ręcznie lub za pomocą narzędzia IdFix (współdziała ono tylko z usługą Active Directory).

Synchronizacja katalogów zapewnia stałą synchronizację informacji o kontach użytkowników przechowywanych lokalnie i online

Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli logować się do usługi Office 365 przy użyciu swoich poświadczeń lokalnych, możesz także skonfigurować logowanie jednokrotne. Dzięki logowaniu jednokrotnemu usługa Office 365 jest tak skonfigurowana, że ufa środowisku lokalnemu w zakresie uwierzytelniania użytkowników.

Dzięki zastosowaniu logowania jednokrotnego to samo konto jest dostępne zarówno w środowisku lokalnym, jak i w środowisku online

Różne techniki zarządzania kontami użytkowników zapewniają użytkownikom odmienne środowiska pracy, jak pokazano w poniższej tabeli.

Technika zarządzania kontami użytkowników   

Środowisko użytkownika   

Narzędzia, których można używać   

Więcej informacji   

Synchronizacja katalogów z synchronizacją lub bez synchronizacji skrótów haseł bądź z uwierzytelnianiem przekazującym

Użytkownik loguje się do swojego środowiska lokalnego przy użyciu swojego konta użytkownika (domena\nazwa_użytkownika). Gdy przechodzi do usługi Office 365, musi zalogować się ponownie — używane jest w tym celu konto służbowe (użytkownik@domena.com). Nazwa użytkownika jest taka sama w obu środowiskach.

Po dodaniu synchronizacji skrótów haseł lub uwierzytelniania przekazującego użytkownik będzie mógł korzystać z tego samego hasła w obu środowiskach, ale logowanie do usługi Office 365 będzie wymagało ponownego podania tych poświadczeń. Synchronizacja katalogów z synchronizacją skrótów haseł to najczęściej stosowany scenariusz synchronizacji katalogów.

Aby skonfigurować synchronizację katalogów, użyj programu Azure Active Directory Connect. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Konfigurowanie synchronizacji katalogów dla usługi Office 365 oraz Rozpoczynanie pracy z programem Azure AD Connect przy użyciu ustawień ekspresowych.

Przygotowywanie do zapewniania obsługi użytkowników za pomocą funkcji synchronizacji katalogów z usługą Office 365.

Integrowanie tożsamości lokalnych z usługą Azure Active Directory

Synchronizacja katalogów z logowaniem jednokrotnym

Użytkownik loguje się do swojego środowiska lokalnego przy użyciu swojego konta użytkownika. Gdy przechodzi do usługi Office 365, jest logowany do niej automatycznie lub loguje się przy użyciu tych samych poświadczeń, co dla środowiska lokalnego (domena\nazwa_użytkownika).

Do konfigurowania logowania jednokrotnego także używa się programu Azure AD Connect. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Korzystanie z programu Azure AD Connect z ustawieniami niestandardowymi.

Co to jest dostęp do aplikacji i logowanie jednokrotne za pomocą usługi Azure Active Directory?

Program Azure AD Connect jest zamiennikiem starszych wersji narzędzi integracji tożsamości, takich jak DirSync i Azure AD Sync. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integrowanie tożsamości lokalnych z usługą Azure Active Directory.

Jeśli chcesz zaktualizować platformę synchronizacji usługi Azure Active Directory do programu Azure AD Connect, zobacz instrukcje dotyczące uaktualniania.

Zobacz architekturę rozwiązania utworzoną dla synchronizacji katalogów usługi Office 365 (DirSync) w programie Microsoft Azure.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Konfigurowanie usługi Office 365 dla firm

Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Migrowanie z programu Lotus Notes do usługi Office 365

Rozwiązywanie problemów dotyczących synchronizacji katalogów w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×