Instrukcja INSERT INTO

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodaje rekord lub wiele rekordów do tabeli. Często ta instrukcja jest określana mianem zapytanie dołączające.

Składnia

Kwerenda dołączająca wiele rekordów:

INSERT INTO lokalizacja_docelowa [(pole1[, pole2[, ...]])] [IN zewnętrzna_baza_danych]
SELECT [lokalizacja_źródłowa.]pole1[, pole2[, ...]
FROM wyrażenie_tabeli

Kwerenda dołączająca jeden rekord:

INSERT INTO lokalizacja_docelowa [(pole1[, pole2[, ...]])]
VALUES (wartość1[, wartość2[, ...])

Instrukcja INSERT INTO zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

lokalizacja_docelowa

Nazwa tabeli lub kwerendy, do której mają zostać dołączone rekordy.

pole1, pole2

Nazwy pól, do których mają zostać dołączone dane, jeśli następują po argumencie lokalizacja_docelowa, albo z których mają zostać pobrane dane, jeśli następują po argumencie lokalizacja_źródłowa.

zewnętrzna_baza_danych

Ścieżka do zewnętrzna baza danych. Aby zapoznać się z pełnym opisem ścieżki, zobacz klauzulę IN.

lokalizacja_źródłowa

Nazwa tabeli lub kwerendy, z której mają zostać skopiowane rekordy.

wyrażenie_tabeli

Nazwa tabeli lub tabel, z których są wstawiane rekordy. Ten argument może mieć postać pojedynczej nazwy tabeli lub listy nazw tabel powstałej na skutek operacji INNER JOIN, LEFT JOIN lub RIGHT JOIN albo zapisania kwerendy.

wartość1, wartość2

Wartości, które mają zostać wstawione w konkretnych polach nowego rekordu. Każda wartość jest wstawiana w polu odpowiadającym pozycji wartości na liście: wartość1 jest wstawiana w polu1 nowego rekordu, wartość2 — w polu2 itd. Wartości muszą być oddzielone przecinkami, a pola tekstowe muszą być ujęte w pojedyncze znaki cudzysłowu (' ').


Spostrzeżenia

Instrukcja INSERT INTO umożliwia dodawanie pojedynczego rekordu do tabeli za pomocą składni kwerendy dołączającej jeden rekord, jak pokazano powyżej. W tym przypadku kod określa nazwę i wartość dla każdego pola rekordu. Należy określić każde z pól rekord, który ma być przypisana do i wartości dla tego pola. Jeśli nie określisz każdego pola, wartością domyślną lub brakujących kolumnach jest wstawiana wartość Null. Rekordy są dodawane na końcu tabeli.

Ponadto przy użyciu klauzuli INSERT INTO można dołączyć zestaw rekordów pochodzących z innej tabeli lub kwerendy, dodając klauzulę SELECT ... FROM w składni kwerendy dołączającej wiele rekordów (patrz powyżej). W tym przypadku klauzula SELECT określa pola, które mają zostać dołączone do tabeli opisanej parametrem lokalizacja_docelowa.

Parametry lokalizacja_źródłowa i lokalizacja_docelowa mogą dotyczyć tabeli lub kwerendy. W przypadku kwerendy aparat bazy danych programu Microsoft Access dołącza rekordy do wszystkich tabel określonych w kwerendzie.

Klauzula INSERT INTO jest opcjonalna, ale jeśli istnieje, poprzedza instrukcję SELECT.

Jeśli tabela docelowa zawiera klucz podstawowy, wartości dołączane do pola lub pól klucza podstawowego muszą być unikatowe i nie mogą wynosić Null. W przeciwnym razie aparat bazy danych programu Microsoft Access nie dołączy rekordów.

Jeśli mają być ponownie ponumerowane dołączane rekordy dołączyć rekordy do tabeli zawierającej pola typu Autonumerowanie, nie powinno obejmować pola typu Autonumerowanie w kwerendzie. Zawierać pola typu Autonumerowanie w kwerendzie, jeśli chcesz zachować oryginalne wartości z pola.

Klauzula IN umożliwia dołączenie rekordów do tabeli umieszczonej w innej bazie danych.

Aby utworzyć nową tabelę, należy użyć instrukcji SELECT... INTO i zbudować zapytanie tworzące tabele.

Aby przed wykonaniem kwerendy tworzącej tabele sprawdzić, które rekordy zostaną dołączone, najpierw należy wykonać i przejrzeć wyniki zapytanie wybierające, która korzysta z tych samych kryteriów wyboru.

Kwerenda dołączająca kopiuje rekordy między tabelami. Tabele zawierające rekordy, które są dołączane, nie ulegają żadnym zmianom w wyniku użycia tej kwerendy.

Zamiast dołączać istniejące rekordy z innej tabeli, wartość dla każdego pola można określić w jednym nowym rekordzie za pomocą klauzuli VALUES. W przypadku pominięcia listy pól klauzula VALUES musi zawierać wartość z każdego pola w tabeli, ponieważ w przeciwnym razie operacja INSERT nie powiedzie się. Dla każdego dodatkowego rekordu, który ma zostać utworzony, należy użyć osobnej instrukcji INSERT INTO z klauzulą VALUES.Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×