Informacje służbowe, sprawdzanie projektu i ustawienia drukowania komercyjnego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Backstage: Microsoft Publisher 2010 zawiera informacje o Informacje służbowe, Sprawdzanie projektu i Ustawienia drukowania komercyjnego w publikacji. Można tworzyć, wyświetlać i edytować informacje służbowe ustawiony dla publikacji. Można uruchomić moduł sprawdzania projektu, aby wyświetlić potencjalne problemy i rozwiązania dla publikacji. Można wyświetlić i ustawić model kolorów, osadzanie i podstawianie czcionek i kolorów ustawienia rejestrowania dla publikację do druku komercyjnego. Informacje o publikacji modelu kolorów i bieżącej informacji biznesowych są wyświetlane na karcie informacjeBackstage.

W tym artykule

Informacje służbowe

Tworzenie zestawu informacji służbowych

Edytowanie lub usuwanie zestawu informacji służbowych

Moduł sprawdzania projektu

Ustawienia drukowania komercyjnego

Modele kolorów

Dowolny kolor (RGB)

Jeden kolor

Kolory dodatkowe

Kolory rozbarwiane

Kolory rozbarwiane i kolory

Wybieranie modelu kolorów

Zarządzanie czcionkami osadzonymi

Osadzanie wszystkich czcionek TrueType

Ustawienia rejestrowania

Informacje służbowe

Zestawy informacji służbowych to odpowiednio dostosowane grupy informacji dotyczących osoby lub organizacji, które można szybko wstawić w odpowiednim miejscu publikacji, takiej jak wizytówka czy ulotka.

Zestaw może zawierać składniki, takie jak imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby, nazwa firmy, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail, dewiza lub motto oraz logo. Można utworzyć dowolną liczbę takich zestawów.

Podczas tworzenia publikacji zestaw informacji służbowych, który jest używany ostatnio jest używany do wypełniania nowej publikacji. Na karcie informacjeBackstage jest wyświetlany bieżący informacje służbowe w publikacji.

Informacje służbowe w widoku Backstage programu Publisher 2010

Tworzenie zestawu informacji służbowych

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz kartę Informacje, a następnie wybierz pozycję Edytuj informacje służbowe.

  Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze zestawu informacji służbowych przejdziesz bezpośrednio do kroku 4.

 3. W oknie dialogowym Informacje służbowe kliknij przycisk Nowy.
  Edytowanie zestawu informacji służbowych w programie Publisher 2010

 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych wprowadź informacje, w polu tekstowym Nazwa zestawu informacji służbowych wprowadź nazwę i kliknij przycisk Zapisz.
  Tworzenie nowego zestawu informacji służbowych w programie Publisher 2010

 5. Jeśli chcesz od razu używać nowego zestawu informacji w publikacji, kliknij pozycję Aktualizuj publikację w oknie dialogowym Informacje biznesowe, który pojawi się prawo, po kliknięciu przycisku Zapisz.

Edytowanie lub usuwanie zestawu informacji służbowych

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz kartę Informacje, a następnie wybierz pozycję Edytuj informacje służbowe.

 3. W oknie dialogowym Informacje służbowe wybierz zestaw informacji, który chcesz edytować lub usunąć.

 4. Aby edytować zestaw informacji, kliknij pozycję Edytuj, a następnie w oknie dialogowym Edytowanie zestawu informacji służbowych rozpocznij edytowanie odpowiednich pól i kliknij przycisk Zapisz.

 5. Aby usunąć zestaw informacji, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.

Początek strony

Moduł sprawdzania projektu

Okienko zadań Sprawdzanie projektu zawiera listę wszystkich błędów projektu wykrytych w publikacji, takich jak elementy projektu częściowo wystające poza stronę, tekst przepełnienie w sekcja czy nieproporcjonalnie wyskalowany obraz. W niektórych wypadkach dostępna jest opcja automatycznego usuwania błędów. W pozostałych przypadkach trzeba ręcznie usunąć błędy.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz kartę Informacje, a następnie wybierz pozycję Uruchom moduł sprawdzania projektu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania projektu zobacz: Moduł sprawdzania projektu.

Ustawienia drukowania komercyjnego

Drukowanie z przesunięciem wymaga profesjonalistę Konfigurowanie i uruchamianie zadania drukowania. Zazwyczaj każdego atramentu, który jest potrzebny do drukowania publikacji wymaga więcej konfiguracji dla operatora i zwiększa koszt. Liczba atramenty, które są potrzebne zależy od wybranego modelu kolorów. Bieżące informacje model kolorów dla publikacji jest wyświetlany na karcie informacjeBackstage

Ustawienia drukowania komercyjnego w programie Publisher 2010

Modele kolorów

Podczas konfigurowania publikacji do druku kolorowego można wybrać jeden z poniższych modeli kolorów. Aby znaleźć odpowiedni model kolorów, należy skontaktować się z komercyjnym punktem usług poligraficznych.

 • Dowolny kolor (RGB)

 • Jeden kolor

 • Kolory dodatkowe

 • Kolory rozbarwiane (CMYK)

 • Kolory rozbarwiane i kolory dodatkowe

Dowolny kolor (RGB)

Do drukowania na kolorowej drukarce cyfrowej (takiej jak kolorowa drukarka biurowa) jest używany model kolorów RGB (Red, Green, Blue). W przypadku drukowania kilku egzemplarzy użycie tego modelu kolorów jest najtańszym sposobem drukowania. Kolory RGB mają największy stopień zróżnicowania spośród innych modeli kolorów, sprawia to jednak, że dopasowanie kolorów między zadaniami drukowania jest bardzo trudne.

Jeden kolor

W przypadku drukowania przy użyciu jednego koloru wszystkie elementy publikacji są drukowane w odcieniach jednego atramentu, zwykle czarnego. Jest to najtańszy model kolorów dla potrzeb drukowania na prasie offsetowej, ponieważ wymaga zastosowania tylko jednego koloru atramentu.

Kolory dodatkowe

Jeśli zostanie wydrukowany przy użyciu kolorów dodatkowych wszystkie elementy publikacji są drukowane w odcieniach jednego atramentu — zazwyczaj czarnego — oraz w odcieniach jednego dodatkowego koloru, kolor dodatkowy, który zwykle służy jako akcent. Program Publisher oferuje możliwość korzystania Pantone ® kolorów dla zadań kolorów dodatkowych.

Ten model kolorów wymaga co najmniej dwóch kolorów atramentu i powoduje wzrost kosztów drukowania na prasie offsetowej z każdym dodanym atramentem.

Uwaga: W niektórych przypadkach drukowanie kolorów dodatkowych może być droższe niż użycie w tym celu kolorów rozbarwianych. Zdarza się to zazwyczaj w przypadku niskich nakładów.

Kolory rozbarwiane

W przypadku tego modelu kolorów publikacja zostanie wydrukowana jako pełnobarwna dzięki połączeniu w odpowiednich proporcjach atramentów kolorów rozbarwianych: błękitnego, amarantowego, żółtego i czarnego, których angielskie nazwy (Cyan, Magenta, Yellow i BlacK) zazwyczaj skraca się do akronimu CMYK. Łącząc te cztery kolory atramentu, można uzyskać prawie pełną gamę kolorów, ale niektórych barw nie da się odwzorować za ich pomocą. W modelu kolorów CMYK nie można na przykład uzyskać kolorów metalicznych ani kolorów wysoko nasyconych.

Drukowanie w kolorach rozbarwianych zawsze wymaga skonfigurowania prasy pod kątem czterech atramentów modelu CMYK. Ponadto wymaga, by operator prasy miał kwalifikacje pozwalające mu w odpowiedni sposób nałożyć na siebie kolory (proces ten jest nazywany rejestracją). Wymagania te sprawiają, że drukowanie w kolorach rozbarwianych jest droższe niż drukowanie przy użyciu kolorów dodatkowych.

Kolory rozbarwiane i kolory dodatkowe

Ten model kolorów jest najkosztowniejszy w drukowaniu, ponieważ oznacza połączenie drukowania w kolorach rozbarwianych (cztery atramenty) z drukowaniem przy użyciu co najmniej jednego koloru dodatkowego. Tego modelu kolorów należy używać tylko wtedy, gdy oprócz efektu pełnobarwności należy uzyskać kolor wysoko nasycony lub metaliczny, którego nie można odwzorować w modelu CMYK.

Wybieranie modelu kolorów

Gdy w programie Publisher zostanie wybrany model kolorów, w selektorze kolorów będą wyświetlane tylko te kolory, które są dostępne w wybranym modelu kolorów. Jeśli na przykład jako model kolorów zostanie ustawiona opcja Jeden kolor, będzie można wybierać tylko kolory linii, wypełnienia i tekstu, które można uzyskać przy użyciu tylko jednego koloru atramentu. W przypadku wybrania jako modelu kolorów opcji Kolory dodatkowe będzie można wybierać tylko kolory linii, wypełnienia i tekstu, które można uzyskać przy użyciu danych kolorów dodatkowych.

Aby wybrać model kolorów dla publikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję informacje, wybierz pozycję Ustawienia drukowania komercyjnego, a następnie kliknij pozycję Wybierz Model kolorów.

 3. W oknie dialogowym Model kolorów w obszarze Definiuj wszystkie kolory jako, kliknij model kolorów, którego chcesz użyć.
  Wybieranie modelu kolorów wydruku w programie Publisher 2010

 4. W przypadku wybrania opcji Kolory dodatkowe lub Kolory rozbarwiane i kolory dodatkowe możesz kliknąć przycisk Nowy atrament, aby wybrać dodatkowe atramenty kolorów dodatkowych.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zarządzanie czcionkami osadzonymi

Osadzenie czcionek w publikacji jest jednym z najlepszych sposobów zagwarantowania, że czcionki będą zawsze dostępne, nawet jeśli publikacja zostanie przeniesiona na nowy komputer lub oddana do komercyjnego punktu usług poligraficznych.

Możesz osadzić tylko czcionki TrueType, a następnie tylko wtedy, gdy ich licencja zezwala na osadzanie. Wszystkie czcionki TrueType, które znajdują się w programie Publisher umożliwia osadzenie.

Czcionki osadzone zwiększają rozmiar pliku publikacji, więc może zajść potrzeba ograniczenia liczby osadzonych czcionek. Można wybrać osadzenie wszystkich czcionek (wraz z czcionkami systemowymi lub bez nich), tylko poszczególnych czcionek lub podzbiorów określonych czcionek.

Uwaga: W programie Publisher czcionki TrueType są osadzane domyślnie, jeśli do przygotowywania publikacji przeznaczonej do wydrukowania w komercyjnym punkcie usług poligraficznych jest używany Kreator materiałów przenośnych. Nie trzeba wybierać tej funkcji w oknie dialogowym Czcionki przed uruchomieniem kreatora.

Osadzanie wszystkich czcionek TrueType

Podczas osadzania czcionek w publikacji zwykłe czcionki systemowe nie są uwzględniane w czcionkach osadzanych, ponieważ prawdopodobnie są zainstalowane na większości innych komputerów. Można wybrać, czy czcionki systemowe mają zostać osadzone. Można na przykład wybrać ich osadzenie, gdy wiadomo, że inna osoba pracująca z publikacją nie ma do nich dostępu.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję informacje, wybierz pozycję Ustawienia drukowania komercyjnego; , a następnie kliknij pozycjęZarządzanie czcionkami osadzonymi.

 3. W oknie dialogowym Czcionki zaznacz pole wyboru Osadź czcionki TrueType podczas zapisywania publikacji.

 4. Aby osadzić czcionki systemowe, wyczyść pole wyboru Nie osadzaj zwykłych czcionek systemowych.
  Zarządzanie czcionkami osadzonymi w programie Publisher 2010

  Uwaga: Jeśli program Publisher o tym, że zostały użyte czcionki, których nie można osadzić, kliknij przycisk OK. Skontaktuj się z komercyjnym punkcie usług poligraficznych aby upewnić się, że usługa ma dostęp do czcionek, które nie zostały osadzone. Jeśli usług poligraficznych nie ma dostępu do tych czcionek, będzie konieczne omówić przy użyciu podstaw czcionek w publikacji.

Ustawienia pasowania

Pasowanie polega na drukowaniu nakładających się kolorów na jednym obrazie. W wyniku tego procesu mogą powstawać przerwy między kolorami. Nadlewki i podlewki to metoda nakładania przylegających kolorów w celu uniknięcia podczas drukowania przerw spowodowanych przez nieprawidłowe pasowanie. W celu uzyskania informacji dotyczących korzystania z ustawień pasowania, należy skontaktować się z komercyjnym punktem usług poligraficznych.

Aby uzyskać więcej informacji o zalewkach zobacz Temat zalewkowania do drukowania.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×