Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook

Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook

Po zainstalowaniu na komputerze aplikacji Outlook — na przykład Outlook 2016 — można za jej pomocą przenosić pocztę e-mail, kontakty i elementy kalendarza z jednego konta e-mail do innego.

Na przykład załóżmy, że masz skrzynkę pocztową usługi Office 365 i konto Gmail. Możesz dodać je do programu Outlook 2016. Następnie możesz za pomocą programu Outlook 2016 wyeksportować elementy z konta Gmail i zaimportować je do skrzynki pocztowej usługi Office 365.

Jak zaimportować pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do programu Outlook z pliku pst

Wybierz odpowiednią pozycję z poniższej listy instrukcji importu. Aby utworzyć plik pst, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi eksportowania danych poczty e-mail z programu Outlook.

Swoją skrzynkę pocztową usługi Office 365 możesz dodać do aplikacji Outlook, takiej jak Outlook 2016 lub 2013. Następnie możesz za pomocą programu Outlook przenieść pocztę e-mail, kontakty i elementy kalendarza do skrzynki pocztowej usługi Office 365. Oto co należy zrobić:

 1. Dodaj swoje „źródłowe” konto e-mail do programu Outlook. Możesz na przykład dodać konto Gmail do programu Outlook 2016. Zaczekaj na wyświetlenie wszystkich wiadomości e-mail i kontaktów.

 2. Dodaj konto e-mail usługi Office 365 do programu Outlook. Gdy to zrobisz, program Outlook zostanie automatycznie zsynchronizowany z usługą Office 365. Zawartość skrzynki pocztowej usługi Office 365 pojawi się w programie Outlook.

 3. Wybierz odpowiednie instrukcje eksportu, aby wyeksportować pocztę e-mail z konta źródłowego do pliku pst.

  Jeśli na przykład używasz programu Outlook 2010, przejdź do sekcji „Outlook 2010: eksportowanie elementów programu Outlook do pliku pst”.

 4. Wybierz odpowiednie instrukcje importu (dostępne w dalszej części tego artykułu), aby zaimportować pocztę e-mail do usługi Office 365.

  Jeśli na przykład używasz programu Outlook 2016, przejdź do sekcji „Outlook 2013 i Outlook 2016: importowanie elementów programu Outlook z pliku pst”.

  Ponieważ program Outlook jest synchronizowany z kontem e-mail w usłudze Office 365, po zaimportowaniu poczty e-mail zgodnie z instrukcjami poczta trafi bezpośrednio na konto e-mail w usłudze Office 365.

W poniższych instrukcjach założono, że poczta e-mail, kontakty i kalendarz zostały wcześniej wyeksportowane z innego wystąpienia programu Outlook, a teraz chcesz zaimportować je do programu Outlook 2013 lub Outlook 2016 albo skrzynki pocztowej usługi Office 365.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook 2016 lub 2013 wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie używasz aplikacji Outlook zainstalowanej na komputerze. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby dowiedzieć się, z której wersji programu Outlook korzystasz, i znaleźć odpowiednie instrukcje importowania.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.
 2. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj. Zostanie uruchomiony Kreator.

  Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj/Eksportuj.

 3. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator importu i eksportu

 4. Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst) i kliknij przycisk Dalej.

 5. Przejdź do pliku pst, który chcesz zaimportować. W obszarze Opcje określ sposób postępowania z wiadomościami e-mail i kontaktami, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Wybierz plik pst, który chcesz zaimportować.

 6. Jeśli do pliku danych programu Outlook (pst) przypisano hasło, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W przypadku importowania zawartości pliku pst do skrzynki pocztowej usługi Office 365, wybierz tutaj tę skrzynkę pocztową.

  Jeśli NIE importujesz elementów do skrzynki pocztowej usługi Office 365, wybierz pozycję Importuj elementy do bieżącego folderu. Spowoduje to zaimportowanie danych do wybranego folderu.

  Aby zaimportować pocztę e-mail, kontakty i kalendarz do skrzynki pocztowej usługi Office 365, wybierz tę skrzynkę tutaj.

 8. Wybierz pozycję Zakończ. Rozpocznie się importowanie zawartości pliku pst w programie Outlook. Zamknięcie okna postępu oznacza zakończenie tego procesu.

  Jeśli importujesz plik pst do skrzynki pocztowej usługi Office 365, może zostać wyświetlony komunikat o próbie nawiązania połączenia z usługą Office 365, który pojawia się w przypadku nawet krótkiego przerwania połączenia z Internetem. Po ponownym nawiązaniu połączenia z Internetem program Outlook będzie kontynuował importowanie pliku pst.

Porada :  Aby pobrać tylko kilka wiadomości e-mail lub kontaktów z pliku danych programu Outlook (pst), otwórz plik danych programu Outlook, a następnie w obszarze okienko nawigacji przeciągnij właściwe elementy z pliku pst do istniejących folderów programu Outlook.

Jeśli uważasz, że plik pst jest uszkodzony, zobacz Naprawianie plików danych programu Outlook (pst i ost).

W poniższych instrukcjach założono, że poczta e-mail, kontakty i kalendarz zostały wcześniej wyeksportowane z innego wystąpienia programu Outlook, a teraz chcesz zaimportować je do programu Outlook 2010 lub skrzynki pocztowej usługi Office 365.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook wybierz kartę Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie używasz wersji programu Outlook zainstalowanej na komputerze. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby dowiedzieć się, z której wersji programu Outlook korzystasz, i znaleźć odpowiednie instrukcje importowania.

  W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Otwórz > Importuj. Zostanie uruchomiony Kreator.

  Wybierz pozycję Otwórz, a następnie wybierz pozycję Importuj.

 3. W Kreatorze importu i eksportu kliknij pozycję Importuj z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz importowanie z innego programu lub pliku.

 4. Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz importowanie pliku pst

 5. Wybierz przycisk Przeglądaj, wybierz plik pst, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Uwagi : 

  • Jeśli chcesz, aby zaimportowane informacje zastąpiły zduplikowane elementy, które znajdują się już w programie Outlook, w obszarze Opcje wybierz odpowiednią pozycję. W przeciwnym razie wybierz pozycję Nie importuj duplikatów.

  • Wybierz plik pst, który chcesz zaimportować.

 6. Jeśli do pliku danych programu Outlook (pst) przypisano hasło, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła i kliknięcie przycisku OK.

 7. Ustaw opcje importowania elementów. Wybierz pozycję Filtruj, jeśli chcesz zaimportować tylko konkretne wiadomości e-mail. Wybierz kartę Więcej opcji, jeśli chcesz zaimportować tylko przeczytane lub nieprzeczytane wiadomości e-mail.

  Ustawień domyślnych zazwyczaj nie trzeba zmieniać. Folder znajdujący się u góry — zwykle Foldery osobiste, plik danych programu Outlook lub Twój adres e-mail — jest zaznaczany automatycznie.

  Wybierz pozycję Filtruj, jeśli chcesz zaimportować tylko konkretne wiadomości e-mail.

 8. Pozycja Uwzględnij podfoldery jest zaznaczana domyślnie. Wszystkie foldery znajdujące się w wybranym folderze zostaną zaimportowane.

 9. Wybierz opcję lokalizacji docelowej:

  • Importuj elementy do bieżącego folderu — spowoduje to zaimportowanie danych do wybranego folderu.

  • Importuj elementy do tego samego folderu w — spowoduje to zaimportowanie danych do folderów docelowych o takich samych nazwach jak nazwy folderów źródłowych, np. ze Skrzynki odbiorczej do Skrzynki odbiorczej. Jeśli dany folder nie istnieje w programie Outlook, to zostanie utworzony.

 10. Wybierz pozycję Zakończ. Program Outlook natychmiast rozpocznie importowanie danych. Będziesz wiedzieć, że proces się zakończył, gdy zostanie zamknięte okno postępu.

Porada :  Aby pobrać tylko kilka wiadomości e-mail lub kontaktów z pliku danych programu Outlook (pst), otwórz plik danych programu Outlook, a następnie w obszarze okienko nawigacji przeciągnij właściwe elementy z pliku pst do istniejących folderów programu Outlook.

Jeśli uważasz, że plik pst jest uszkodzony, zobacz Naprawianie plików danych programu Outlook (pst i ost).

W poniższych instrukcjach założono, że elementy programu Outlook 2007 zostały wcześniej wyeksportowane do pliku kopii zapasowej, a teraz chcesz je przywrócić lub zaimportować do skrzynki pocztowej usługi Office 365.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook 2007 wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie używasz wersji programu Outlook zainstalowanej na komputerze. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby dowiedzieć się, z której wersji programu Outlook korzystasz, i znaleźć odpowiednie instrukcje importowania.

  W programie Outlook 2007 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Importuj i eksportuj. Zostanie uruchomiony Kreator.

  Wybierz pozycję Importuj i eksportuj.

 3. W Kreatorze importu i eksportu kliknij pozycję Importuj z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij pozycję Plik folderów osobistych (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij pozycję Przeglądaj, a następnie wybierz plik do zaimportowania.

  Uwaga :  Zaleca się, aby w obszarze Opcje kliknąć pozycję Nie importuj duplikatów, chyba że importowane informacje mają zastąpić lub zduplikować elementy już istniejące w programie Outlook.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Jeśli do pliku folderów osobistych (pst) przypisano hasło, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła i kliknięcie przycisku OK.

 8. Ustaw opcje dotyczące importowania elementów. Zwykle nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.

  • Folder znajdujący się u góry — zwykle Foldery osobiste lub Twój adres e-mail — jest zaznaczany automatycznie.

  • Pozycja Uwzględnij podfoldery jest zaznaczana domyślnie. Wszystkie foldery znajdujące się w wybranym folderze zostaną zaimportowane.

 9. Wybierz opcję lokalizacji docelowej:

  • Importuj elementy do bieżącego folderu — spowoduje to zaimportowanie danych do wybranego folderu.

  • Importuj elementy do tego samego folderu w — spowoduje to zaimportowanie danych do folderów docelowych o takich samych nazwach jak nazwy folderów źródłowych, np. ze Skrzynki odbiorczej do Skrzynki odbiorczej. Jeśli dany folder nie istnieje w programie Outlook, to zostanie utworzony.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

Porada :  Aby pobrać tylko kilka elementów z pliku folderów osobistych (pst), otwórz go, a następnie w obszarze okienko nawigacji przeciągnij wiadomości e-mail i kontakty z pliku folderów osobistych (pst) do istniejących folderów programu Outlook.

Kiedy należy eksportować/importować plik pst?

Program Outlook tworzy pliki pst w przypadku eksportowania lub tworzenia kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarzy. Poniżej przedstawiono kilka przypadków, które wymagają eksportowania/importowania pliku pst:

 • Przenoszenie poczty e-mail z jednego konta e-mail do innego.

  Załóżmy na przykład, że masz stare konto e-mail w usłudze Yahoo, jakubzaw77@yahoo.com. Chcesz przenieść pocztę e-mail na nowe konto e-mail w usłudze Office 365 — jakubzaw78@contoso.com.

  Za pomocą klasycznej wersji programu Outlook możesz dodać oba konta do programu Outlook. Zaczekaj na wyświetlenie wszystkich wiadomości e-mail (jeśli jest ich dużo, może to zająć dużo czasu). Następnie za pomocą programu Outlook wyeksportuj wiadomości e-mail z konta Yahoo do pliku pst. Na koniec zaimportuj plik pst do konta usługi Office 365.

 • Zmieniasz komputer PC na inny komputer PC: przenosisz pocztę e-mail z jednego komputera z programem Outlook na inny komputer z programem Outlook.

  Załóżmy na przykład, że na starym komputerze masz program Outlook 2007, a na nowym komputerze jest zainstalowany program Outlook 2016. Wyeksportuj dane poczty e-mail z programu Outlook 2007 i zaimportuj je do programu Outlook 2016 (odpowiednie instrukcje zostały podane w tym artykule).

 • Zmieniasz komputer PC na komputer Mac: na przykład przenosisz pocztę e-mail z programu Outlook na komputerze PC i importujesz ją do programu Outlook 2016 na komputerze Mac.

 • Jeśli chcesz tylko przenieść kontakty (adresy e-mail) lub utworzyć ich kopię zapasową, nie musisz eksportować/importować pliku pst. W takim przypadku zobacz Eksportowanie kontaktów z programu Outlook. W tym artykule wyjaśniono, jak wyeksportować kontakty (czyli faktycznie utworzyć ich kopię) do pliku csv, a następnie zaimportować je do programu Outlook lub usługi Gmail albo innego dostawcy poczty e-mail.

 • Jeśli chcesz pobrać tylko kilka wiadomości e-mail lub kontaktów z pliku pst, otwórz plik pst i przeciągnij wybrane elementy do istniejących folderów programu Outlook. Gdy skończysz, możesz zamknąć plik pst.

Jakie dane są importowane?

Program Outlook tworzy pliki pst w przypadku eksportowania lub tworzenia kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarzy. Program Outlook tworzy kopię poczty e-mail i zapisuje ją w pliku pst.

 • Gdy program Outlook eksportuje wiadomości e-mail do pliku pst, dołącza również wszystkie załączniki. Dlatego po zaimportowaniu pliku pst załączniki są widoczne.

 • Program Outlook nie eksportuje metadanych, takich jak właściwości folderów (czyli widoki, uprawnienia i ustawienia autoarchiwizacji), reguły wiadomości czy listy zablokowanych nadawców. Z tego względu te dane nie są przenoszone.

 • Gdy program Outlook eksportuje wiadomości e-mail, kontakty i informacje kalendarza do pliku pst, tworzy kopię tych danych. Żadne elementy nie są usuwane. Wiadomości e-mail, kontakty i kalendarz wciąż będą dostępne w programie Outlook.

Nie działa?

Zobacz Rozwiązywanie problemów z importowaniem pliku pst programu Outlook, aby uzyskać listę typowych problemów i ich rozwiązań.

Zobacz też

Importowanie i eksportowanie poczty e-mail programu Outlook, kontaktów i kalendarza

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×