Importowanie lub łączenie z danymi zawartymi na liście programu SharePoint

Importowanie lub łączenie z danymi zawartymi na liście programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieją dwa sposoby udostępniania danych z programu SharePoint w programie Access — importowanie i łączenie.

W procesie importowania kopia listy programu SharePoint jest tworzona w bazie danych programu Access. Podczas importowania można wybrać listy do skopiowania i określić dla każdej z nich, czy ma być importowana cała lista, czy tylko konkretny widok.

W procesie łączenia jest tworzone połączenie z danymi w drugim programie, co pozwala wyświetlać i edytować najnowsze dane zarówno w programie SharePoint, jak i programie Access, bez konieczności tworzenia i utrzymywania kopii danych w programie Access. Jeśli nie chcesz kopiować listy programu SharePoint do bazy danych programu Access, a jedynie uruchamiać zapytania i generować raporty na podstawie zawartości tej listy, użyj funkcji łączenia danych.

W tym artykule opisano zarówno procedurę importowania listy programu SharePoint, jak i procedurę łączenia z listą programu SharePoint.

Uwaga:  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access — rodzaju baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online.

Co chcesz zrobić?

Importowanie listy programu SharePoint

Co jeszcze należy wiedzieć o importowaniu?

Zadania pokrewne związane z importowaniem

Łączenie z listą programu SharePoint

Importowanie listy programu SharePoint

W trakcie operacji importowania danych w programie Access jest tworzona tabela, a następnie kolumny i elementy z listy źródłowej (lub z widoku źródłowego) są kopiowane do tej tabeli jako pola i rekordy. Pod koniec operacji można określić, czy szczegóły operacji importowania mają zostać zapisane jako specyfikacja importu. Specyfikacja importu pomaga powtórzyć operację importowania w przyszłości bez ponownego wykonywania kroków Kreatora importu.

Oto najczęstsze przyczyny importowania listy programu SharePoint do bazy danych programu Access:

 • Należy trwale przenieść dane, takie jak lista kontaktów, do bazy danych programu Access, ponieważ dane w witrynie programu SharePoint nie są już potrzebne. Można zaimportować listę do programu Access, a następnie usunąć ją z witryny programu SharePoint.

 • W dziale firmy lub grupie roboczej jest używany program Access, ale czasami z listy programu SharePoint należy pobierać dodatkowe dane, które muszą być scalane z jedną z baz danych.

Czynności do wykonania przed importowaniem listy

 1. Zlokalizuj witrynę programu SharePoint zawierającą listy, które chcesz skopiować, a następnie zanotuj jej adres.

  Prawidłowy adres witryny zaczyna się od ciągu http:// lub https://, po którym następuje nazwa serwera, a kończy się ścieżką do określonej witryny na serwerze

 2. Zidentyfikuj listy, które chcesz skopiować do bazy danych, a następnie zdecyduj, czy ma to być cała lista, czy tylko jej określony widok. W jednej operacji importowania można zaimportować wiele list, lecz z każdej listy można zaimportować tylko jeden widok. W razie potrzeby utwórz widok zawierający tylko odpowiednie kolumny i elementy.

 3. Przejrzyj kolumny na liście źródłowej lub w widoku źródłowym.

  W poniższej tabeli przedstawiono niektóre zagadnienia, o których warto pamiętać podczas importowania różnych elementów.

  Element

  Zagadnienia

  Kolumny

  Program Access importuje tylko pierwsze 256 kolumn, ponieważ nie obsługuje więcej niż 256 pól w tabeli. Aby uniknąć tego problemu, utwórz widok i dodaj do niego tylko odpowiednie kolumny, upewniając się, że ich całkowita liczba nie jest większa niż 256.

  Foldery

  Każdy folder na liście programu SharePoint staje się rekordem w tabeli programu Access. Elementy zawarte w folderze także są wyświetlane jako rekordy, bezpośrednio pod rekordem odpowiadającym temu folderowi.

  Kolumny odnośnika

  Jeśli kolumna źródłowa pobiera wartości z innej listy, istnieją dwie możliwości:

  • Zaimportowanie wartości wyświetlanych jako części samego pola. W takim przypadku importowanie listy pokrewnej nie jest potrzebne.

  • Wymuszenie, aby pole docelowe przeszukiwało inną tabelę. W takim przypadku, jeśli baza danych nie zawiera tabeli, która może dostarczyć szukanych wartości, zaimportuj także listę pokrewną.

  Uwaga: Kolumna źródłowa typu Osoba lub Grupa jest szczególnym typem kolumny odnośnika. Pobiera ona wartości z listy informacji o użytkowniku, dlatego musisz określić, czy lista informacji o użytkowniku ma być importowana z innymi listami.

  Kolumny obliczeniowe

  Wyniki z kolumny obliczeniowej są kopiowane do pola, którego typ danych zależy od typu danych obliczonego wyniku. Wyrażenie, które powoduje wykonanie obliczeń, nie jest kopiowane.

  Załączniki

  Kolumna załączników listy jest kopiowana do pola o nazwie Załączniki.

  Kolumny wielowartościowe

  Kolumna typu Wybór lub Odnośnik może zawierać wiele wartości. Podczas importowania kolumny, która obsługuje wiele wartości, w programie Access jest tworzona kolumna obsługująca wiele wartości.

  Tekst sformatowany

  Kolumny zawierające tekst sformatowany są importowane do programu Access jako pola typu Nota. Właściwość Format tekstu pola typu Nota jest ustawiana na wartość Tekst sformatowany, a formatowanie jest zachowywane. Pamiętaj, że od wersji 2013 programu Access pola danych typu Nota zostały zmienione na pola typu Długi tekst.

  Relacje

  Pod koniec operacji importowania program Access nie tworzy automatycznie relacji między tabelami pokrewnymi. Relacje między różnymi nowymi i istniejącymi tabelami musisz utworzyć ręcznie, używając opcji na karcie Relacje. Aby wyświetlić kartę Relacje, na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij pozycję Relacje.

 4. Określ bazę danych, do której chcesz zaimportować listy.

  Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia, aby dodawać dane do bazy danych. Jeśli nie chcesz przechowywać danych w żadnej z istniejących baz danych, utwórz pustą bazę danych.

 5. Przejrzyj tabele w bazie danych.

  Operacja importowania powoduje utworzenie tabeli o takiej samej nazwie jak lista programu SharePoint. Jeśli ta nazwa jest już używana, Access dołącza "1" do nowej nazwy tabeli, na przykład dla Contacts1, jeśli Contacts1 jest również już używana, Access utworzy Contacts2 itd.

Uwaga:  Program Access nie zastępuje tabeli w bazie danych w ramach operacji importowania. Nie można też dołączyć zawartości listy lub widoku do istniejącej tabeli.

Importowanie listy

 1. Otwórz bazę danych programu Access, w której mają być przechowywane importowane dane. Jeśli nie chcesz przechowywać danych w żadnej z istniejących baz danych, utwórz pustą bazę danych.

 2. Lokalizacja kreatora importowania/łączenia tekstu różni się nieco w zależności od używanej wersji programu Access. Wybierz procedurę zgodną z używaną wersją programu Access:

  • Jeśli korzystasz z wersji programu Access dostępnej w ramach subskrypcji najnowszej wersji usługi Office 365, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Nowe źródło danych > Z usług online > Lista programu SharePoint.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2016, Access 2013 lub Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij przycisk Więcej, aby rozwinąć listę opcji, a następnie kliknij pozycję Lista programu SharePoint.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie danych zewnętrznych — witryna programu SharePoint.

  Okno dialogowe Pobieranie danych zewnętrznych — witryna programu SharePoint umożliwia zaimportowanie danych z witryny programu SharePoint lub utworzenie połączenia z tą witryną.

 4. W kreatorze określ adres witryny źródłowej.

 5. Zaznacz opcję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Z listy wyświetlanej w kreatorze wybierz listy do zaimportowania.

 7. W kolumnie Elementy do zaimportowania zaznacz odpowiedni widok dla każdej wybranej listy.

 8. Pole wyboru Importuj wartości wyświetlane zamiast identyfikatorów dla pól odnoszących się do wartości przechowywanych na innej liście pozwala określać, które dane są importowane dla kolumn odnośników na wybranych listach. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaimportować wartości wyświetlane jako część samego pola, zaznacz to pole wyboru. W takim przypadku pole nie będzie pobierało wartości z innej tabeli.

  • Jeśli pole docelowe ma pobierać wartości z innej tabeli, wyczyść to pole wyboru. Spowoduje to skopiowanie identyfikatorów wierszy wartości wyświetlanych do pola docelowego. Identyfikatory są niezbędne w celu zdefiniowania pola odnośnika w programie Access.

  Jeśli w docelowej bazie danych nie ma jeszcze tabel, które mogłyby pełnić rolę tabel odnośników, podczas importowania identyfikatorów zaimportuj listy, które obecnie dostarczają wartości dla kolumn odnośników.

  Operacja importowania umieszcza identyfikatory w odpowiadającym polu, lecz nie ustawia wszystkich właściwości niezbędnych do tego, aby pole działało jak pole odnośnika. Procedury ustawiania właściwości odnośnika takiego pola opisano w sekcji Ustawianie pól odnośników w tym artykule.

 9. Kliknij przycisk OK.

W programie Access zostaną zaimportowane listy, a następnie na ostatniej stronie kreatora zostanie wyświetlony stan operacji. Jeśli planujesz powtórzyć operację importowania, możesz zapisać szczegóły jako specyfikację importu.

Co jeszcze należy wiedzieć o importowaniu?

Zadania pokrewne związane z importowaniem

Po ukończeniu operacji importowania można wykonać kilka dodatkowych zadań:

Weryfikowanie typów danych    Program Access wybiera odpowiedni typ danych dla każdego pola odpowiadającego kolumnie źródłowej. Sprawdź ustawienia poszczególnych pól, aby upewnić się, że wszystkie pola zostały skonfigurowane w odpowiedni sposób.

Badanie pól dodatkowych    Zależnie od typu listy, na której jest oparta tabela, można w niej zauważyć obecność kilku pól dodatkowych, takich jak Edytuj, Zmodyfikowany i Typ. Aby uzyskać więcej informacji o tych polach i zawartych w nich informacjach, zobacz Pomoc programu SharePoint. Jeśli te pola nie są potrzebne w bazie danych programu Access, można je bezpiecznie usunąć.

Ustawianie pól odnośników    Jeśli do kolumn odnośników zostały zaimportowane identyfikatory, ustaw ręcznie właściwości odnośników odpowiadających pól.

 1. W widoku projektu tabeli na liście Typ danych pola kliknij pozycję Kreator odnośników.

 2. W kreatorze zaakceptuj domyślne zaznaczenie opcji (Obiekt kolumna odnośnika ma pobierać wartości z tabeli lub kwerendy), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Zaznacz tabelę lub zapytanie, które ma dostarczać szukanych wartości dla pola, a następnie kliknij przycisk Dalej

  Uwaga:  Może to być tabela nowo zaimportowana lub istniejąca.

 4. W okienku Lista pól zaznacz pole identyfikatora oraz pole zawierające wartości wyświetlane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz kolejność sortowania i kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij pozycję Zakończ, a następnie zapisz zmiany w projekcie.

Początek strony

Łączenie z listą programu SharePoint

Podczas łączenia z listą programu SharePoint w programie Access jest tworzona nowa tabela, często określana jako tabela połączona, która odzwierciedla strukturę i zawartość listy źródłowej. W przeciwieństwie do importowania łączenie powoduje utworzenie tylko linku do listy, a nie do konkretnego widoku listy.

Łączenie jest bardziej zaawansowane od importowania z dwóch powodów:

 • Dodawanie i aktualizowanie danych    Dane można zmienić, przechodząc do witryny programu SharePoint albo pracując w widoku arkusza danych lub widoku formularza w programie Access. Zmiany wprowadzone w jednym miejscu są odzwierciedlane w drugim. Aby jednak wprowadzić zmiany w strukturze, takie jak usunięcie lub zmodyfikowanie kolumny, musisz otworzyć listę w witrynie programu SharePoint. Podczas pracy z programem Access nie można dodawać, usuwać ani modyfikować pól w tabeli połączonej.

 • Tabele odnośników    Podczas łączenia z listą programu SharePoint w programie Access są automatycznie tworzone tabele połączone dla wszystkich list odnośników (jeśli te listy jeszcze nie zostały połączone z bazą danych). Jeśli listy odnośników zawierają kolumny przeszukujące inne listy, listy te także są uwzględniane w operacji łączenia, dzięki czemu lista odnośników każdej tabeli połączonej ma odpowiadającą jej tabelę połączoną w bazie danych. W programie Access są także tworzone relacje między tymi tabelami połączonymi.

Typowe scenariusze łączenia z listą programu SharePoint

Poniżej wymieniono typowe przyczyny tworzenia połączenia z listą programu SharePoint z poziomu bazy danych programu Access:

 • Dział lub grupa robocza obsługuje zaawansowane zapytania i raporty w programie Access, natomiast do współpracy zespołowej i komunikacji jest używany program Windows SharePoint Services. Odrębne zespoły tworzą listy, aby śledzić różne elementy (takie jak kontakty i problemy), lecz dane z tych list często należy przenosić do bazy danych dla potrzeb agregacji i raportowania. Łączenie jest odpowiednim wyborem, ponieważ umożliwia użytkownikom zarówno witryny programu SharePoint, jak i bazy danych dodawanie i aktualizowanie danych oraz przeglądanie najnowszych danych i pracę z nimi.

 • Używasz programu Access i dopiero od niedawna korzystasz z programu Windows SharePoint Services. Przeprowadzono migrację kilku baz danych do zespołowej witryny programu SharePoint, a większość tabel w tych bazach danych stanowią tabele połączone. Od tego momentu zamiast tabel lokalnych można tworzyć listy programu SharePoint, a następnie tworzyć połączenia z nimi z poziomu baz danych.

 • Chcesz, aby listy były nadal przechowywane w witrynach programu SharePoint, lecz w celu uruchamiania zapytań i drukowania raportów chcesz także pracować z najnowszymi danymi w programie Access.

Przygotowywanie do łączenia z listą programu SharePoint

 1. Zlokalizuj witrynę programu SharePoint zawierającą listy, z którymi chcesz utworzyć połączenie, a następnie zanotuj jej adres.

  Prawidłowy adres witryny zaczyna się od ciągu http:// lub https://, po którym następuje nazwa serwera, a kończy się ścieżką do określonej witryny na serwerze

 2. Zidentyfikuj listy, z którymi chcesz połączyć bazę. W jednej operacji łączenia można połączyć bazę z wieloma listami, lecz nie z określonym widokiem którejkolwiek listy.

  Uwaga: Nie można tworzyć połączeń z ankietami ani z dyskusjami.

 3. Przejrzyj kolumny na liście źródłowej. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre zagadnienia, o których warto pamiętać podczas tworzenia połączeń z różnymi elementami.

  Element

  Zagadnienia

  Kolumny

  Program Access nie obsługuje więcej niż 256 pól w tabeli, dlatego tabela połączona zawiera tylko 256 pierwszych kolumn.

  Foldery

  Każdy folder na liście programu SharePoint jest wyświetlany jako rekord w tabeli programu Access. Elementy zawarte w folderze także są wyświetlane jako rekordy, bezpośrednio pod rekordem odpowiadającym temu folderowi.

  Kolumny odnośnika

  Jeśli kolumna źródłowa pobiera wartości z innej listy i tej listy pokrewnej nie ma jeszcze w bazie danych, program Access automatycznie tworzy tabele połączone dla list pokrewnych.

  Uwaga: Kolumna źródłowa typu Osoba lub Grupa jest szczególnym typem kolumny odnośnika, która pobiera wartości z listy informacji o użytkownikach. Jeśli tworzysz połączenie z listą zawierającą kolumnę Osoba lub Grupa, program Access automatycznie tworzy tabelę połączoną dla listy informacji o użytkownikach.

  Kolumny obliczeniowe

  Wyniki z kolumny obliczeniowej są wyświetlane w odpowiadającym polu, lecz w programie Access nie można przeglądać ani modyfikować formuły.

  Załączniki

  Kolumna załączników listy jest wyświetlana jako pole o nazwie Załączniki.

  Kolumny tylko do odczytu

  Kolumny, które na liście programu SharePoint są dostępne tylko do odczytu, pozostaną takie w programie Access. Ponadto możesz nie być w stanie dodawać, usuwać i modyfikować kolumn w programie Access.

  Kolumny wielowartościowe

  Kolumna typu Wybór lub Odnośnik może zawierać wiele wartości. Podczas operacji łączenia dla takich kolumn są tworzone pola obsługujące wiele wartości. Wielowartościowe kolumny odnośników są tworzone w tabeli połączonej, jeśli kolumna źródłowa jest kolumną typu Odnośnik.

 4. Zidentyfikuj bazę danych, w której chcesz utworzyć tabele połączone. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia, aby dodawać dane do bazy danych. Jeśli nie chcesz przechowywać danych w żadnej z istniejących baz danych, utwórz nową, pustą bazę danych.

 5. Przejrzyj tabele w bazie danych. Podczas tworzenia połączenia z listą programu SharePoint zostanie utworzona tabela o takiej samej nazwie jak lista źródłowa. Jeśli nazwa ta jest już używana, program Access dołączy do nowej nazwy tabeli numer „1”— na przykład Kontakty1. Jeśli nazwa Kontakty1 jest już także używana, program Access utworzy tabelę o nazwie Kontakty2 itd. Te same reguły są stosowane do list pokrewnych.

  Uwaga: Podczas pracy należy pamiętać, że program Access nigdy nie zastępuje tabeli w bazie danych w trakcie operacji łączenia. Nie można także dołączyć zawartości listy programu SharePoint do istniejącej tabeli.

Łączenie z danymi

 1. Otwórz docelową bazę danych.

 2. Lokalizacja kreatora importowania/łączenia tekstu różni się nieco w zależności od używanej wersji programu Access. Wybierz procedurę zgodną z używaną wersją programu Access:

  • Jeśli korzystasz z wersji programu Access dostępnej w ramach subskrypcji najnowszej wersji usługi Office 365, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Nowe źródło danych > Z usług online > Lista programu SharePoint.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2016, Access 2013 lub Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij przycisk Więcej, aby rozwinąć listę opcji, a następnie kliknij pozycję Lista programu SharePoint.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie danych zewnętrznych — witryna programu SharePoint.

  Okno dialogowe Pobieranie danych zewnętrznych — witryna programu SharePoint umożliwia zaimportowanie danych z witryny programu SharePoint lub utworzenie połączenia z tą witryną.

 4. W kreatorze określ adres witryny źródłowej.

 5. Zaznacz opcję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  W kreatorze zostaną wyświetlone listy dostępne do połączenia.

 6. Zaznacz listy, z którymi chcesz utworzyć połączenie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli niektóre listy są już połączone z bieżącą bazą danych, odpowiadające im pola wyboru będą zaznaczone. Aby usunąć dowolne połączenia, wyczyść pola wyboru połączeń, które mają zostać usunięte.

  Program Access próbuje utworzyć tabele połączone zarówno dla list zaznaczonych podczas tej operacji, jak i dla każdej z list pokrewnych. Program Access próbuje także odświeżyć tabele połączone odpowiadające listom zaznaczonym w kreatorze. Program Access tworzy również relacje między tabelami. Operacja łączenia, w odróżnieniu od operacji importowania, zachowuje ustawienia właściwości odnośnika między polem odnośnika a tabelą pokrewną. Ręczne ustawianie właściwości pola odnośnika w widoku projektu tabeli nie jest konieczne.

 7. Przejrzyj nowe tabele połączone w widoku arkusza danych. Upewnij się, że wszystkie pola i rekordy są wyświetlane prawidłowo.

  Program Access wybiera właściwy typ danych dla każdego pola odpowiadającego kolumnie źródłowej. Należy pamiętać, że przy każdym otwarciu tabeli połączonej lub listy źródłowej są wyświetlane najnowsze dane. Zmiany strukturalne wprowadzone na liście nie są jednak automatycznie odzwierciedlane w tabeli połączonej. Aby zaktualizować tabelę połączoną, stosując najnowszą strukturę listy, kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę w okienku nawigacji, wskaż polecenie Więcej opcji, a następnie kliknij polecenie Odśwież listę.

Początek strony

Uwaga: ta sekcja dotyczy tylko programu Access 2007.

Omówienie

Przenoszenie bazy danych z programu Access do witryny programu SharePoint polega na utworzeniu list w witrynie programu SharePoint, które pozostają połączone z tabelami w bazie danych. Kreator przenoszenia do witryny programu SharePoint pomaga przenosić dane ze wszystkich tabel w tym samym czasie i zachowywać ich relacje.

Gdy listy programu SharePoint zostaną utworzone, użytkownicy będą mogli pracować z nimi w witrynie programu SharePoint lub w tabelach połączonych w programie Access, a jednocześnie zarządzać danymi i aktualizować je za pomocą funkcji witryny programu SharePoint.

Linki do list programu SharePoint są przechowywane w bazie danych programu Access, a formularze, kwerendy i raporty również pozostają w programie Access. Dane można wprowadzać przy użyciu tabeli lub formularza w programie Access lub edytując listę w witrynie programu SharePoint.

Sposób przenoszenia danych

Jeśli jest to możliwe, Kreator przenoszenia do witryny programu SharePoint przenosi dane do list opartych na szablonach list w witrynie programu SharePoint, takich jak lista Kontakty. Jeśli tabeli nie można dopasować do szablonu listy, tabela staje się listą niestandardową w widoku arkusza danych w witrynie programu SharePoint.

W zależności od rozmiaru bazy danych, liczby jej obiektów i wydajności systemu operacja może zająć pewien czas. Jeśli zmienisz zdanie, możesz kliknąć przycisk Zatrzymaj, aby anulować ten proces.

Kreator tworzy kopię zapasową bazy danych na komputerze. W programie Access kreator tworzy linki do list z tabel, dzięki czemu podczas pracy w programie Access można łatwo znaleźć dane w witrynie programu SharePoint. Tam, gdzie jest to możliwe, relacje między tabelami są reprezentowane jako linki między listami programu SharePoint.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów Kreator przenoszenia do witryny programu SharePoint raportuje problemy i zapisuje je w bazie danych programu Access jako tabelę dziennika, której można użyć w celu ich rozwiązania.

Korzystanie z Kreatora przenoszenia do witryny programu SharePoint

 1. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Listy programu SharePoint kliknij pozycję Przenieś do programu SharePoint.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora przenoszenia do witryny programu SharePoint, określając między innymi lokalizację witryny programu SharePoint.

  Aby anulować ten proces, kliknij przycisk Anuluj.

 3. Na ostatniej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Pokaż szczegóły, aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących migracji.

  Na tej stronie kreatora opisano, które tabele zostały połączone z listami, i podano informacje o lokalizacji kopii zapasowej oraz adresie URL bazy danych. Ponadto ta strona zawiera ostrzeżenie, jeśli wystąpiły błędy migracji, oraz lokalizację tabeli dziennika zawierającej więcej szczegółowych informacji o problemach.

 4. Po ukończeniu akcji kreatora kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli kreator wyświetli ostrzeżenie, przejrzyj tabelę dziennika i podejmij konieczne działania, aby mieć pewność, że migracja danych przebiegła pomyślnie. Na przykład niektóre pola mogą nie zostać przeniesione lub mogą zostać przekonwertowane na inny typ danych, zgodny z listą programu SharePoint.

Uwaga: Aby wyświetlić listy w witrynie programu SharePoint, kliknij przycisk Listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny. Może być konieczne odświeżenie strony w przeglądarce sieci Web. Aby listy były wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie programu SharePoint lub aby zmienić inne ustawienia, na przykład włączyć śledzenie wersji, można zmodyfikować ustawienia list w witrynie programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc w witrynie programu SharePoint.

Ograniczenia dotyczące migracji

Jeśli program Access napotkał problemy z danymi, po zakończeniu pracy Kreatora przenoszenia do witryny programu SharePoint jest wyświetlany komunikat. Program Access tworzy tabelę dziennika o nazwie Problemy z przenoszeniem do witryny programu SharePoint i dodaje tę tabelę do bazy danych. Tabela Problemy z przenoszeniem do witryny programu SharePoint jest przechowywana w bazie danych, ale nie jest publikowana jako lista w witrynie programu SharePoint.

W poniższej tabeli wymieniono ograniczenia dotyczące migrowania danych, zwykle gdy program Access i program SharePoint nie współużytkują tej samej funkcji lub, w kilku przypadkach, nie współużytkują typu danych. Jeśli na przykład tabela programu Access obsługuje więzy integralności, nie jest wymuszana na liście w witrynie programu SharePoint. Informacje podane w poniższej tabeli mogą ułatwić podjęcie decyzji o migrowaniu danych i może być pomocne w przypadku przejrzenia problemów raportowanych w tabeli problemy z przenoszeniem do witryny programu SharePoint .

Typ danych lub problem

Problem

Wynik

Typ danych Obiekt modelu COM

Witryny programu SharePoint nie obsługują typu danych Obiekt modelu COM.

Pole nie jest przenoszone.

Typ danych Binarna

Witryny programu SharePoint nie obsługują typu danych Binarna.

Pole nie jest przenoszone.

Data

Witryny programu SharePoint nie obsługują dat przed rokiem 1900.

Dane z datami przed rokiem 1900 nie są przenoszone.

Znaki nowego wiersza w polach tekstowych

Witryny programu SharePoint nie obsługują znaków nowego wiersza w polu Pojedynczy wiersz tekstu.

Pole jest konwertowane na pole Wiele wierszy tekstu lub na pole typu Nota.

Typ danych Dziesiętny

Witryny programu SharePoint nie obsługują typu danych Dziesiętny.

Zamiast tego jest używane pole typu Liczba lub pole typu Liczba całkowita z podwójną precyzją.

Typ danych Identyfikator replikacji

Witryny programu SharePoint nie obsługują typu danych Identyfikator replikacji.

Zamiast tego jest używany typ danych Pojedynczy wiersz tekstu, zależnie od typu danych.

Więzy integralności

Witryny programu SharePoint nie obsługują więzów integralności.

Więzy integralności nie są wymuszane na nowej liście.

Wartości domyślne nieobsługiwane na liście programu SharePoint

Witryny programu SharePoint akceptują statyczne wartości domyślne, takie jak tekst czy liczba, a także daty standardowe. Dynamiczne wartości domyślne z programu Access nie są migrowane.

Niektóre właściwości wartości domyślnych nie są przenoszone.

Sprawdzanie poprawności danych w polu lub tabeli

Żadne reguły sprawdzania poprawności danych nie są przenoszone do witryn programu SharePoint.

Żadne sprawdzanie poprawności danych w polu lub tabeli nie jest przenoszone ani wymuszane.

Pola indeksu unikatowego

Witryny programu SharePoint używają jednego pola indeksu unikatowego dla swojej kolumny Identyfikator na liście.

Inne pola indeksu unikatowego ani zestawy pól nie są przenoszone.

Relacje z usuwaniem kaskadowym lub aktualizacjami kaskadowymi

Witryny programu SharePoint nie obsługują usuwania kaskadowego rekordów pokrewnych.

Usuwanie nie jest kaskadowane do rekordów pokrewnych, a aktualizacje nie są kaskadowane do pól pokrewnych.

Relacje wymuszające więzy integralności

Witryny programu SharePoint nie obsługują więzów integralności.

Więzy integralności nie są wymuszane w relacjach między danymi na listach.

Pola wyliczane automatycznie (inne niż pole Identyfikator)

Witryny programu SharePoint obsługują tylko automatyczne numerowanie pola używanego dla kolumny Identyfikator na liście.

Automatyczne numerowanie nie jest stosowane do kolumn innych niż kolumna Identyfikator.

Relacje, w których nie można utworzyć odnośników

Niektóre relacje nie są obsługiwane w witrynach programu SharePoint. Są to na przykład relacje, w których klucz podstawowy nie jest powiązany z kolumną Identyfikator lub nie jest liczbą całkowitą.

Relacja nie jest przenoszona.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×