Importowanie lub łączenie danych zawartych w innej bazie danych programu Access

Importowanie lub łączenie danych zawartych w innej bazie danych programu Access

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz zabrać ze sobą danych z jednej bazy danych programu Access do drugiej na różne sposoby. Kopiowanie i wklejanie jest najprostszym metody, ale importowanie i łączenie umożliwiają większą kontrolę i elastyczność nad dane, które można przenosić oraz nad jak przenieść te dane w docelowej bazie danych.

W tym artykule wyjaśniono, jak importowanie lub łączenie danych w innej bazie danych programu Access.

Co chcesz zrobić?

Opis importowanie i łączenie danych z innej bazy danych programu Access

Importowanie danych z innej bazy danych programu Access

Łączenie danych w innej bazie danych programu Access

Opis importowanie i łączenie danych z innej bazy danych programu Access

Podczas importowania z innej bazy danych program Access utworzy kopię danych w docelowej bazie danych bez zmiany źródła. Podczas operacji importu możesz wybrać obiekty, które chcesz skopiować, sterować sposobem importowania tabel i kwerend, określ, czy powinny być importowane relacje między tabelami i tak dalej.

Można zaimportować dane, na przykład utworzyć kilka tabel, które są podobne do tabel, które znajdują się w innej bazie danych. Warto skopiować całą tabelę lub tylko tabelę definicji, aby uniknąć ręcznego projektowania każdej z tych tabel. Jeśli chcesz zaimportować tylko definicja tabeli, otrzymujesz pustą tabelę. Innymi słowy pól i właściwości pól zostaną skopiowane do docelowej bazy danych, ale nie dane w tabeli. Inną zaletą importowania (w porównaniu z operacji, kopiowanie i wklejanie) jest, można zaimportować relacje między tabelami wraz z tabelami.

Jeśli celem jest dodanie rekordów z jednej bazy danych do istniejącej tabeli w innej bazie danych, należy rozważyć zaimportowanie rekordów do nowej tabeli, a następnie utworzenie kwerendy dołączającej. Nie można dołączyć rekordy do istniejącej tabeli, podczas operacji importu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kwerend dołączających zobacz artykuł Dodawanie rekordów do tabeli za pomocą kwerendy dołączającej.

Można utworzyć łącze do danych w innej bazie danych programu Access, jeśli Twoja organizacja korzysta z kilku baz danych programu Access, ale dane w niektórych tabel, takich jak pracowników, muszą być udostępniane między różnymi bazami danych. Zamiast duplikować tę tabelę w każdej takiej bazie danych, możesz zachować tabelę w jednej bazie danych oraz łącze do niego z innej bazy danych. Innej grupy roboczej lub działu powinien być mogą dodawać do korzystania z danych w bazie danych, ale chcesz kontynuować decydować o strukturze tabel.

Importowanie danych z innej bazy danych programu Access

Proces importowania danych obejmuje następujące ogólne kroki:

 • Przygotowywanie operacji importowania

 • Uruchamianie Kreatora importu

 • Opcjonalnie zapisywanie ustawień importu jako specyfikacji importu do późniejszego użycia

Poniższe kroki przedstawiają się, jak wykonywać każdej akcji.

Przygotowywanie operacji importowania

 1. Znajdź źródłowej bazy danych i określ obiekty, które chcesz zaimportować.

  Jeśli baza danych jest plik mdb lub accdb, możesz zaimportować tabel, kwerend, formularzy, raportów, makr i modułów. Jeśli plikiem źródłowym jest plikiem MDE i ACCDE, możesz zaimportować tylko tabele.

 2. Jeśli importujesz dane z bazy danych programu Access po raz pierwszy, można znaleźć w poniższej tabeli przedstawiono porady przydatne.

  Element

  Opis

  Wiele obiektów

  Możesz zaimportować wiele obiektów w jednej operacji importowania.

  Nowy obiekt

  Każdej operacji importowania tworzy nowy obiekt w docelowej bazie danych. Nie można zastąpić istniejącego obiektu lub dołączyć rekordy do istniejącej tabeli za pomocą operacji importowania.

  Importowanie tabeli połączonej

  Jeśli tabela źródłowa (na przykład Pracownicy1 w bazie danych Sprzedaż) jest faktycznie tabeli połączonej (tabela połączona tabela Pracownicy w bazie danych Płace), bieżącej operacji importowania zastępuje operację importowania. Na końcu operacji zostanie wyświetlona tabelę połączoną (o nazwie, na przykład Pracownicy1) odwołuje się do oryginalnej tabeli źródłowej (pracowników w bazie danych Płace).

  Pomijanie pól i rekordów

  Nie można pominąć określonych pól lub rekordów podczas importowania danych z tabeli lub kwerendy. Jednak nie chcesz importować żadnych rekordów w tabeli, można zaimportować tylko definicję tabeli.

  Relacje

  Możesz importować relacje między tabelami źródłowymi.

  Definicja tabeli

  Umożliwia importowanie całej tabeli lub po prostu tabeli definicji. Po zaimportowaniu tylko definicję, program Access utworzy tabelę, która zawiera te same pola jak tabela źródłowa, ale bez danych.

  Pola odnośników

  Pola w tabeli źródłowej pobiera wartości z innej tabeli lub kwerendy, należy zaimportować powiązaną tabelę lub kwerendę, jeśli chcesz, aby pole docelowe, aby wyświetlić wartości odnośnika. Jeśli nie zostanie zaimportowana powiązaną tabelę lub kwerendę, pole docelowe będą wyświetlane tylko identyfikatory odnośników.

  Zapytania

  Kwerendy można zaimportować jako kwerendę lub jako tabelę. Jeśli importujesz kwerendy jako kwerendy, należy zaimportować tabel.

 3. Zamknij bazę danych źródłowych. Upewnij się, że użytkownik nie został otwarty w trybie wyłączności.

 4. Otwórz docelową bazę danych. Upewnij się, że baza danych nie jest tylko do odczytu i czy masz niezbędne uprawnienia, aby dodać obiekty i dane do bazy danych.

  Jeśli baza danych jest chroniony hasłem, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła, zawsze możesz używać go jako źródła dla operacji importowania.

  Uwaga : Jeśli chcesz zaimportować dane do nowej bazy danych, należy utworzyć pustą bazę danych, który nie zawiera odpowiednich tabel, formularzy i raportów przed rozpoczęciem operacji importowania.

  Operacji importowania nie zastępować ani zmodyfikować istniejących tabel i obiektów. Jeśli w docelowej bazie danych istnieje już obiekt o takiej samej nazwie jak obiekt źródłowy, program Access dołącza numer (1, 2, 3 itd.) do nazwy importowanego obiektu. Na przykład jeśli tabela problemy jest importowana do bazy danych, której już istnieje tabela o nazwie problemy, zaimportowanych tabel będzie Problemy1. Jeśli nazwa Problemy1 jest już używana, nowa tabela otrzyma nazwę Problemy2 i tak dalej.

  Należy pamiętać dołączyć rekordy z tabeli źródłowej do tabeli w docelowej bazie danych, zamiast operacji importowania należy użyć kwerendy dołączającej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kwerend dołączających zobacz artykuł Dodawanie rekordów do tabeli za pomocą kwerendy dołączającej.

Importowanie danych

 1. Lokalizacja Kreatora importu różni się nieco zależnie od używanej wersji programu Access. Wybierz czynności, które są zgodne z wersji programu Access:

  • Jeśli używasz najnowszej wersji usługi Office 365 subskrypcji wersji programu Access, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Nowe źródło danych > Z bazy danych > dostęp.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2016, program Access 2013 lub programie Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję dostęp.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2007 na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij opcję dostęp.

 2. Pobieranie danych zewnętrznych — baza danych programu Access importowanie i łączenie otwarty Kreator.

  Kreator importu zrzut ekranu: pobieranie danych zewnętrznych — baza danych programu Access

 3. W polu tekstowym Nazwa pliku wpisz nazwę źródłowej bazy danych lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie pliku.

 4. Wybierz opcję Importuj tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra i moduły do bieżącej bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Importowanie obiektów.

  Zaznaczanie obiektów do importowania w oknie dialogowym Importowanie obiektów

 5. W oknie dialogowym Importowanie obiektów, na karcie tabele wybierz tabele, które chcesz zaimportować. Jeśli chcesz zaimportować kwerendy, kliknij kartę kwerendy, a następnie zaznacz pole wyboru kwerendy, które chcesz zaimportować.

  Aby anulować zaznaczenie obiektu, ponownie kliknij obiekt.

 6. Kliknij przycisk Opcje, aby określić dodatkowe ustawienia.

  W poniższej tabeli przedstawiono wpływ poszczególnych opcji na wyniki operacji.

  Element

  Opis

  Pole wyboru Relacje

  Zaznacz, aby zaimportować relacje między wybranymi tabelami.

  Pole wyboru Menu i paski narzędzi

  Zaznacz, aby zaimportować wszystkie menu niestandardowe i paski narzędzi istniejące w źródłowej bazy danych. Menu i paski narzędzi są wyświetlane na karcie o nazwie Dodatki.

  Pole wyboru Specyfikacje importu/eksportu

  Zaznacz, aby zaimportować wszystkie zapisane specyfikacje importu lub eksportu istniejące w źródłowej bazie danych.

  Pole wyboru Grupy okienka nawigacji

  Zaznacz, aby zaimportować wszystkie niestandardowe grupy okienka nawigacji istniejące w źródłowej bazie danych.

  Przycisk opcji Definicje i dane

  Zaznacz, aby zaimportować strukturę i dane wszystkich wybranych tabel.

  Przycisk opcji Tylko definicje

  Zaznacz, aby zaimportować tylko pola z wybranych tabel. Rekordy źródłowe nie zostaną zaimportowane.

  Przycisk opcji Jako kwerendy

  Zaznacz, aby zaimportować wybrane zapytania jako zapytania Pamiętaj, aby w tym przypadku zaimportować wszystkie tabele źródłowe wraz z zapytaniami.

  Przycisk opcji Jako tabele

  Zaznacz, aby zaimportować zapytania jako tabele. W tym przypadku nie trzeba importować tabel źródłowych.

 7. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć operację.

  Program Access kopiuje dane i wyświetla komunikaty o błędach w przypadku wystąpienia problemów. Jeśli pomyślnie operację importowania danych, Ostatnia strona kreatora umożliwia zapisywanie szczegółów operacji jako specyfikacji importu do użycia w przyszłości.

Łączenie danych w innej bazie danych programu Access

Łączenie umożliwia łączenie z danymi w innej bazie danych bez importowania, można wyświetlać i modyfikować najnowszych danych zarówno ze źródła i miejsca docelowego baz danych bez tworzenia i utrzymywania dwóch kopii tych samych danych. Można połączyć tylko z tabelami w innej bazie danych programu Access. Nie można połączyć kwerendy, formularze, raporty, makra lub moduły.

Podczas tworzenia łącza do tabeli w bazie danych programu Access, program Access utworzy nową tabelę o nazwie tabelę połączoną z łączem do źródła rekordów i pól. Wszelkie zmiany wprowadzone w danych w bazie danych źródłowych są odzwierciedlane w tabeli połączonej w docelowej bazie danych i na odwrót. Jednak nie można zmienić strukturę tabeli połączonej w docelowej bazie danych. Innymi słowy nie można wprowadzać zmian do tabeli połączonej, takich jak dodawanie lub usuwanie pola lub modyfikowanie typu danych pola.

Proces łączenia danych w innej bazie danych programu Access obejmuje następujące ogólne kroki:

 • Przygotowywanie operacji łącza

 • Uruchom Kreatora łącze

Poniższe kroki przedstawiają się, jak wykonywać każdej akcji.

Przygotowywanie się do łączenia tabel w bazie danych programu Access

 1. Znajdź źródłowej bazy danych.

  Pliki mogą mieć format MDB, MDE, ACCDB lub ACCDE. Jeśli baza danych jest chroniony hasłem, wyświetli się monit o wprowadzenie hasła podczas operacji łączenia.

 2. Określ tabele, do których chcesz utworzyć łącze. Tworzyć łącza do tabel, ale nie można połączyć z kwerendy, formularze, raporty, makra lub moduły. Jeśli łączysz się z tabelami w innej bazie danych programu Access po raz pierwszy, można znaleźć w poniższej tabeli przedstawiono porady przydatne.

  Element

  Opis

  Wiele obiektów

  W jednej operacji łączenia można tworzyć łącza do wielu tabel. Dla każdej tabeli źródłowej tworzona jest tabela połączona.

  Tabele połączone jako źródło

  Nie można utworzyć łącza do tabeli, która jest już tabelę połączoną w bazie danych źródłowych.

  Na przykład tabela Pracownicy1, do którego chcesz utworzyć łącze w bazie danych sprzedaży w przypadku tabeli połączonej, który odwołuje się do tabeli Pracownicy w bazie danych Płace, możesz nie można użyć tabeli Pracownicy1 w bazie danych sprzedaż jako tabeli źródłowej. Należy utworzyć łącze bezpośrednio do tabeli Pracownicy w bazie danych Płace.

  Nowej lub istniejącej tabeli

  Każdy operację importowania powoduje utworzenie nowej tabeli połączonej dla każdej tabeli źródłowej. Nie można zastąpić lub dołączyć do istniejącej tabeli za pomocą operacji łączenia.

  Relacje

  Po wybraniu wielu tabel źródłowych relacje między tabelami są automatycznie przenoszone do docelowej bazy danych. Jednak nie można zmienić ani usunąć relacji w docelowej bazie danych.

  Pola odnośników

  Jeśli pole z tabeli źródłowej pobiera wartości z innej tabeli, należy pamiętać, aby połączyć powiązanej tabeli, jeśli chcesz, aby pole docelowe, aby wyświetlić wartości odnośnika. Jeśli nie utworzysz łącza do powiązanej tabeli lub kwerendy, pole docelowe będzie wyświetlana tylko identyfikatory odnośników.

 3. Zamknij bazę danych źródłowych. Upewnij się, że żaden inny użytkownik otworzył bazę danych w trybie wyłączności.

 4. Otwórz docelową bazę danych. Upewnij się, że baza danych nie jest tylko do odczytu i czy masz niezbędne uprawnienia, aby dodać obiekty i dane do bazy danych.

  Uwaga : Jeśli chcesz utworzyć łącza w nowej bazie danych, należy utworzyć pustą bazę danych (taki, który nie zawiera odpowiednich tabel, formularzy i raportów) przed rozpoczęciem operacji łącze.

  Operacja nie zastępować ani zmodyfikować istniejących tabel i obiektów. Jeśli w docelowej bazie danych istnieje już obiekt o takiej samej nazwie jak obiekt źródłowy, program Access dołącza numer (1, 2, 3 itd.) do nazwy tabeli połączonej. Na przykład jeśli łącze do tabeli problemy z bazy danych, który już istnieje tabela o nazwie problemy, tabela połączona będzie Problemy1. Jeśli nazwa Problemy1 jest już używana, nowa tabela otrzyma nazwę Problemy2 i tak dalej.

  Pamiętaj dołączyć rekordy z tabeli źródłowej do tabeli w docelowej bazie danych, zamiast operacji łączenia należy użyć kwerendy dołączającej.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kwerend dołączających zobacz artykuł Dodawanie rekordów do tabeli za pomocą kwerendy dołączającej.

Łączenie z danymi

 1. Lokalizacja Kreator łączenia różni się nieco zależnie od używanej wersji programu Access. Wybierz czynności, które są zgodne z wersji programu Access:

  • Jeśli używasz najnowszej wersji usługi Office 365 subskrypcji wersji programu Access, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Nowe źródło danych > Z bazy danych > dostęp.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2016, program Access 2013 lub programie Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję dostęp.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2007 na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij opcję dostęp.

 2. Pobieranie danych zewnętrznych — baza danych programu Access importowanie i łączenie otwarty Kreator.

  Kreator importu zrzut ekranu: pobieranie danych zewnętrznych — baza danych programu Access

 3. W polu tekstowym Nazwa pliku wpisz nazwę źródłowej bazy danych lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe Otwieranie pliku.

 4. Kliknij pozycję Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Połącz tabele.

  Zaznacz tabelę, aby utworzyć łącze do w oknie dialogowym Połącz tabele

 5. W oknie dialogowym Połącz tabele wybierz tabele, z którymi chcesz utworzyć łącze.

  Aby anulować zaznaczenie, kliknij ponownie tabeli.

 6. Kliknij przycisk OK, aby ukończyć operację.

  Program Access utworzy tabele połączone.

 7. Otwórz tabele połączone w widoku arkusza danych, aby upewnić się, że dane są poprawne.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×