Importowanie i eksportowanie danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager 2007

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kreator importowania i eksportowania danych biznesowych służy do importowanie danych do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 lub eksportowanie z niego danych.

Dane biznesowe można importować z dowolnego obsługiwanego urządzenia magazynującego lub nośnika wymiennego, a także eksportować je do takich urządzeń i na tego typu nośniki: inne komputery, pamięci przenośne USB, dyski CD, dyskietki, napędy Zip oraz sieci firmowe.

Co chcesz zrobić?

Importowanie danych

Eksportowanie danych

Aby zaktualizować istniejącej bazy danych na podstawie informacji z innej bazy danych za pomocą Kreatora

Początek strony

Importowanie danych

Do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można importować następujące typy plików danych z innych aplikacji i programów:

Dodatek Business Contact Manager dla danych programu Outlook (BCM)

Zawiera dane z konta, kontakty biznesowe, szanse sprzedaży, projektów biznesowych i ich dane historii komunikacji z poprzednich wersji programu Business Contact Manager dla programu Outlook.

Podczas importowania klientów lub kontaktów biznesowych można importować wszystkie rekordy, w tym powiązaną historię komunikacji, lub importować tylko wybrane rekordy. Importowanie wybranych rekordów klientów lub kontaktów biznesowych powoduje, że odpowiadające im połączone rekordy kontaktów biznesowych lub klientów nie są importowane.

Dostosowania dodatku Business Contact Manager (bcmx)

Zawierają niestandardowe dane wartości pole zdefiniowane przez użytkownika. Jedynie właściciel bazy danych lub administrator komputera, na którym jest umieszczona baza danych, może importować pola zdefiniowane przez użytkownika.

Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Menedżera E-mail Marketing Service kontaktów (BCM)

Ważne: Powiadomienie o zamknięcie usługi Firma Microsoft przestanie świadczyć usługi marketingowych wiadomości E-mail skutecznych 1 maj 2009 roku, ale możesz nadal korzystać z usługi do 1 maj 2009.

Aby zaimportować kontakty biznesowe do usługa marketingu pocztą e-mail, musisz zalogować się do usługi E-Mail Marketing Service. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ostatniej stronie Kreatora importu danych biznesowych i Eksportuj, a następnie zaimportuj plik do usługi marketingowych wiadomości E-Mail.

Uwaga: Wcześniej zaimportowane kontakty biznesowe z listy Konstruktor 1.0 (byłego nazwa E-Mail Marketing Service), należy najpierw je w formacie pliku BCM wyeksportować, a następnie zaimportować je do Business Contact Manager dla programu Outlook.

Wartości rozdzielanych przecinkami (CSV)

Zawiera dane w formacie plik z wartościami oddzielanymi przecinkami (CSV), który jest oddzielone przecinkami, bez względu na to separatora listy znaleziony w systemie operacyjnym Windows. Separator listy jest dostępny w Panelu sterowania w oknie Opcje regionalne i językowe, na karcie Opcje regionalne formatowanie danych w formacie pliku CSV jest jednym ze sposobów importowania danych do Business Contact Manager dla programu Outlook z programów, takich jak Poczta usługi Windows Live. Aby uzyskać informacje dotyczące importowania danych z usługi Windows Live Mail do programu Outlook zobacz Importowanie wiadomości e-mail z programu Poczta usługi Windows Live.

Aby zaimportować listę produktów i usług, który znajduje się w formacie pliku CSV, użyj Kreatora importu na liście elementów produktów i usług.

Aby zapewnić zgodność kategorii na zaimportowanej liście z kategoriami w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, w menu Business Contact Manager należy kliknąć polecenie Lista produktów i usług i sprawdzić, które kategorie są obecnie używane.

Aby zaimportować listę produktów i usług z system księgowy, muszą być zintegrowane Business Contact Manager dla programu Outlook i system księgowy. Aby uzyskać więcej informacji o tym elementów produktów i usług z system księgowy w Business Contact Manager dla programu Outlook zobacz temat elementów produktów i usług w dodatku Business Contact Manager.

Baza danych programu Access (mdb, accdb)

Zawiera dane zapisane w formatach plików programu Microsoft Office Access.

Skoroszyt programu Excel * (xls, xlsx)

Uwzględnia pliki danych w formatach plików programu Microsoft Office Excel (pakiet Office w wersji 2003 lub nowszej).

Aby otwierać dokumenty utworzone przy użyciu formatów plików system Office 2007, takich jak xslx za pomocą pakietu Office 2003, Pobierz pakiet zgodności pakietu Microsoft Office dla formatów plików programu Word, Excel i PowerPoint 2007 z witryny sieci Web Microsoft.

Poniżej przedstawiono sugestie dotyczące nagłówków kolumn, które powinny być używane w programie Excel*. Można też uzyskać pomoc od innych użytkowników grupy dyskusyjnej dotyczącej dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Uwagi: 

 • Co najmniej jedna kolumna w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel* powinna zawierać nagłówek, taki jak Miasto.

 • Wiersz nagłówków kolumn musi być pierwszym wierszem w arkuszu kalkulacyjnym. Wartości niektórych nagłówków kolumn mogą być puste. Przykład: Imię i nazwisko; <puste>; Ulica; Miasto.

 • Powyżej wiersza nagłówków kolumn nie należy umieszczać żadnych informacji.

 • Zamapuj nagłówki kolumn, zgodnie z etykiety dla rekordów dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat mapowania pól zobacz Mapowanie pól w dodatku Business Contact Manager.

* Autonomiczna Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w programie Excel 2007 lub Excel 2003.

Kontakty programu Outlook (pst)

Zawiera kontakty zapisane w formacie pliku programu Microsoft Office Outlook (pst).

Aby dowiedzieć się, jak kopiowanie lub przenoszenie pojedynczych kontaktów Business Contact Manager dla programu Outlook zobacz Kopiowanie lub przenoszenie pojedynczych kontaktów programu Outlook do dodatku Business Contact Manager.

Uwaga: Kontakty programu Outlook są oddzielone od kontaktów biznesowych. Zaimportowanie, skopiowanie lub przeniesienie kontaktu programu Outlook do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook powoduje utworzenie osobnego rekordu w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, który nie jest zsynchronizowany z rekordem kontaktu programu Outlook. Zmiany wprowadzane w rekordach kontaktów biznesowych utworzonych na podstawie kontaktów programu Outlook nie są odzwierciedlane w rekordach kontaktów programu Outlook ani odwrotnie.

Potencjalni klienci Microsoft Sales (BCM)

Zawiera plik programu Microsoft Sales Leads pochodzący z poprzedniej wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

ACT! (dbf, PAD)

ACT! aplikacja musi być już zainstalowana na komputerze przed rozpoczęciem importowania danych z programu ACT! formatu pliku. Kreator firm importowania i eksportowania danych używa jej narzędzie do konwersji, aby przekształcić ten typ pliku w formacie pliku dodatku Business Contact Manager, przed zaimportowaniem danych.

Uwaga: ACT! wersje zawierają ACT! ACT 2007-9,! 2006-8 ACT! ACT 2005-7,! ACT 2003-6,! 2000-5, ACT! 4. Pobieranie i instalowanie dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007 obsługuje importowanie danych biznesowych z ACT! 2007-9 i ulepszona obsługa ACT! 2006-8. Autonomiczna Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager ten obsługuje. Wersji angielskiej Business Contact Manager dla programu Outlook można konwertować tylko ACT! danych utworzony przy użyciu wersji Stanów Zjednoczonych programu ACT!.

Pliki programu QuickBooks (IIf)

Plik w formacie .iff z jakąkolwiek wersją programu QuickBooks można zaimportować. Kreator firm importowania i eksportowania danych używa jej narzędzie do konwersji, aby przekształcić ten typ pliku w formacie pliku dodatku Business Contact Manager, przed zaimportowaniem danych.

Inne typy plików

Kontakty biznesowe z programów takich jak programu Outlook Express można zaimportować do Business Contact Manager dla programu Outlook Jeśli dane można przekonwertować do pliku w formacie CSV wartości przecinkami (CSV), zobacz Pomoc programu, z którego chcesz zaimportować dane.

Importowanie pliku lub folderu przy użyciu kreatora importowania i eksportowania danych biznesowych

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.

 2. Kliknij polecenie Importuj plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz typ pliku, który chcesz importować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli wybierzesz ACT! (DBF. PAD) lub formaty programu QuickBooks (IIf):

  Uwaga: ACT! wersje zawierają ACT! ACT 2007-9,! 2006-8 ACT! ACT 2005-7,! ACT 2003-6,! 2000-5, ACT! 4. Pobieranie i instalowanie dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2007 obsługuje importowanie danych biznesowych z ACT! 2007-9 i ulepszona obsługa ACT! 2006-8. Autonomiczna Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager ten obsługuje. Wersji angielskiej Business Contact Manager dla programu Outlook można konwertować tylko ACT! danych utworzony przy użyciu wersji Stanów Zjednoczonych programu ACT!.
  Importowanie danych biznesowych z wszystkich wersji programu QuickBooks jest obsługiwane.

  1. Kliknij przycisk Konwertuj dane do konwertowania danych na format pliku dodatku Business Contact Manager. Tej funkcji narzędzi, takich jak Kreator startowy możesz zaimportować te typy plików.

  2. W narzędziu konwersji danych kliknij przycisk Dalej.

  3. Zaznacz program, który utworzył dane, które chcesz przekonwertować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Przejdź do pliku, który chcesz przekonwertować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami narzędzie do konwersji danych.

   Aby uzyskać pomoc dotyczącą strona w kreatorze kliknij przycisk Pomoc na tej stronie.

  6. Po zakończeniu konwersji danych, kliknij przycisk Zamknij aby zamknąć narzędzie do konwersji danych i wrócić do Kreatora firm importowania i eksportowania danych.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Importowanie i eksportowanie danych biznesowych.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą strony kreatora, kliknij przycisk Pomoc na tej stronie.

Eksportowanie danych

Z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook można eksportować dane do użycia w innych aplikacjach lub programach przez przekonwertowanie ich do jednego z następujących formatów:

Dane dodatku Business Contact Manager (BCM)

Te dane pochodzące z poprzednich wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook mogą zawierać klientów, kontakty biznesowe, szanse sprzedaży, projekty biznesowe oraz ich dane historii komunikacji.

Możesz wyeksportować usługi listy produktów i w Business Contact Manager dla programu Outlook razem z rekordami klienta lub kontaktu biznesowego w formacie pliku BCM przy użyciu kreatora firm importowania i eksportowania danych. Usługa listy produktów i nie można eksportować do formatu pliku CSV, a nie można wyeksportować niezależnie od klienta lub kontaktu biznesowego rekordów.

Dostosowania dodatku Business Contact Manager (bcmx)

Ten typ pliku zawiera pola i dane zdefiniowane przez użytkownika.

Wartości rozdzielanych przecinkami (CSV)

Ten typ pliku zawiera dane wyeksportowane z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook do formatu csv. Dane są oddzielone przecinkami, niezależnie od separatora listy ustawionego w systemie operacyjnym Windows w Panelu sterowania w oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe na karcie Opcje regionalne.

Nie można eksportować dane z usługi listy produktów i za pomocą formatu pliku plik z wartościami oddzielanymi przecinkami (CSV). Można zaimportować listę produktów i usług znajduje się w formacie pliku CSV.

Porada: Eksportowanie do programu Excel Aby wyeksportować klientów lub kontakty biznesowe do programu Excel, należy wykonać poniższą procedurę eksportowania danych biznesowych. W kreatorze importowania i eksportowania danych biznesowych należy kliknąć pozycję Plik tekstowy w formacie CSV (.csv). Wyeksportowany plik csv można otworzyć za pomocą programu Excel.

Eksportowanie danych biznesowych

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.

 2. Kliknij opcję Eksportuj plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz typ pliku, do którego chcesz eksportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  W eksportowanym pliku można uwzględnić całą historię komunikacji. Historia obejmuje połączonych klientów, kontakty biznesowe i wiadomości e-mail. Należy również określić lokalizację i nazwę eksportowanego pliku.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Importowanie i eksportowanie danych biznesowych.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą strony kreatora, kliknij przycisk Pomoc na tej stronie.

  Aby uzyskać informacje o eksportowaniu jeden rekord klienta lub kontaktu biznesowego zobacz temat Rozwiązywanie problemów z importowaniem i eksportowania danych biznesowych w dodatku Business Contact Manager .

Początek strony

Aktualizowanie istniejącej bazy danych o informacje z innej bazy danych za pomocą kreatora

Kreator importowania i eksportowania danych biznesowych umożliwia aktualizowanie istniejącej bazy danych przy użyciu informacji z innej bazy danych dodatku Business Contact Manager. Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz kopię zapasową bieżącej bazy danych. Po wykonaniu tej procedury dane z innej lub źródłowej bazy danych zostaną dodane do bieżącej bazy danych.

  Jak?

  1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj bazą danych.

  2. W menu Kopia zapasowa/Przywracanie kliknij pozycję Wykonaj kopię zapasową bazy danych.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej bazy danych zobacz tworzenia kopii zapasowych danych dodatku Business Contact Manager. Domyślnie w systemie Windows XP kopię zapasową bazy danych jest zapisywany w: C:\Documents and Settings\ \My Documents\My< nazwa_użytkownika >Business\Backups. W systemie Windows Vista kopię zapasową bazy danych jest zapisywany w: \Documents\My Business\Backups< nazwa_użytkownika >C:\Users\.

 2. Wybierz źródłową bazę danych. Zawiera ona dane biznesowe, które mają zostać zaimportowane do bieżącej bazy danych.

  Jak?

  1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych.

  2. Kliknij polecenie Utwórz lub wybierz bazę danych.

   Domyślnie jest wybrana opcja Wybierz istniejącą bazę danych.

  3. Wpisz lokalizację źródłowej bazy danych lub nazwę komputera, na którym ta baza się znajduje, a następnie kliknij przycisk Połącz.

   Uwaga: Jeśli źródłowej bazy danych znajduje się na innym komputerze, bazy danych musi być udostępniony , aby możliwe było nawiązanie do niego.

  4. Wybierz nazwę źródłowej bazy danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wyeksportuj źródłową bazę danych.

  Jak?

  1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.

  2. Kliknij pozycję Eksportuj plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Wybierz opcję Dane dodatku Business Contact Manager (bcm), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Wybierz opcję Eksportuj wszystko lub wybierz dane do wyeksportowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Wpisz lokalizację eksportowanego pliku, a następnie wybierz odpowiednie opcje w obszarach Eksportowanie historii i Eksportowanie produktów.

  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4. Po zakończeniu eksportowania przywróć oryginalną bazę danych.

  Jak?

  1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj bazą danych.

  2. Na karcie Kopia zapasowa/Przywracanie kliknij pozycję Przywróć bazę danych i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 5. Zaimportuj źródłową bazę danych bez duplikatów.

  Jak?

  1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.

  2. Kliknij pozycję Importuj plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Wybierz opcję Dane dodatku Business Contact Manager (bcm).

  4. Przejdź do utworzonego wcześniej pliku źródłowego, wybierz opcję Aktualizuj duplikaty, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione historia komunikacji i dostosowania.

  Uwagi: 

  • Importowanie i eksportowanie danych biznesowych do lub z innych regionów świata nie jest zalecane, ponieważ konwertowanie niektórych struktur i typów danych nie jest możliwe.

  • Przed rozpoczęciem importowania należy wykonać kopię zapasową danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook. Procesu importowania nie można cofnąć, chyba że przez ręczne usunięcie zaimportowanych danych.

  • Do importowania produktów i usług należy używać narzędzia Importuj w oknie dialogowym Lista produktów i usług.

  • Przed rozpoczęciem eksportowania należy wykonać kopię zapasową eksportowanego pliku. Procesu eksportowania nie można cofnąć, chyba że przez ręczne usunięcie wyeksportowanych danych.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×