Importowanie elementów do narzędzia niestandardowego Formularze 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W celu importowania elementów do narzędzia niestandardowego Formularze 2007 można używać plików następujących typów:

Uwaga : Jeśli opcja Importuj na karcie Obszar roboczy jest wyłączona, oznacza to, że narzędzie niestandardowe nie obsługuje funkcji importowania. Narzędzia niestandardowe opracowane za pomocą programu Microsoft InfoPath nie obsługują importowania elementów. Aby sprawdzić, czy narzędzie zostało opracowane za pomocą programu Microsoft InfoPath, należy kliknąć kartę Obszar roboczy, kliknąć pozycję Właściwości, kliknąć kartę Ogólne w oknie dialogowym Właściwości, a następnie przeczytać tekst „Opis”.

Zaimportowane elementy można wyświetlić tylko wtedy, gdy aplikacja narzędzia niestandardowego zawiera odpowiednie pola i kolumny widoku. Na przykład po zaimportowaniu pliku wyeksportowanego z aplikacji narzędzia niestandardowego, który zawiera pola „Nazwa” i „Adres”, zaimportowane elementy są widoczne w widoku danych tylko wtedy, gdy docelowe narzędzie niestandardowe również zawiera te pola.

Jeśli w wybranym widoku danych jest używane sortowanie „płaskie” lub „hierarchiczne”, zaimportowane elementy są wyświetlane jako nowe elementy u góry lub u dołu widoku danych (zależnie od bieżącej kolejności sortowania).

Jeśli w wybranym widoku danych jest używane sortowanie „zgrupowane”, zaimportowane elementy są umieszczane w grupach odpowiednich kategorii i sortowane w poszczególnych grupach zależnie od kolejności sortowania zdefiniowanej dla widoku.

Początek strony

Importowanie pliku formularzy w formacie danych binarnych XML

Aby zaimportować plik wyeksportowany w formacie Binarny XML lub XML (bez załączników), wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Obszar roboczy, kliknij pozycję Importuj, a następnie kliknij pozycję Formularze w formacie binarnym XML.

 2. Z menu rozwijanego wybierz formularz, którego chcesz użyć do importowania elementów.

 3. Zaznacz plik XML do zaimportowania i kliknij przycisk Otwórz.

Początek strony

Importowanie pliku CSV rozdzielanego przecinkami

Aby zaimportować plik wyeksportowany jako plik CSV rozdzielany przecinkami, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Obszar roboczy, kliknij pozycję Importuj, a następnie kliknij pozycję Plik rozdzielany przecinkami (CSV).

 2. W oknie dialogowym Opcje importowania wykonaj następujące czynności i kliknij przycisk OK:

  • Z listy rozwijanej wybierz formularz, którego chcesz użyć do importowania elementów.

   Pamiętaj, aby wybrać formularz zawierający pola i typy danych odpowiadające nagłówkom kolumn i typom danych w pliku csv.

  • Jeśli plik csv został zapisany w programie Microsoft Excel, zaznacz opcję Microsoft Excel.

  • Z listy rozwijanej wybierz zestaw znaków użyty do utworzenia importowanego pliku CSV.

   Musisz wybrać ten sam zestaw znaków, którego użyto przy zapisywaniu pliku CSV.

  • Z listy rozwijanej wybierz ustawienia regionalne, które były używane podczas tworzenia importowanego pliku CSV.

   Musisz wybrać te same ustawienia regionalne, które były używane podczas zapisywania pliku CSV.

 3. Zaznacz plik CSV, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Początek strony

Importowanie plików utworzonych w innych aplikacjach i zapisanych jako pliki CSV — informacje

Możesz zaimportować pliki utworzone i zapisane jako CSV w innych aplikacjach, takich jak program Microsoft Excel. Jednak pamiętać tej kolumny, które musi być sformatowany nagłówków do typu pasują do nazw pól i pól w narzędziu niestandardowym.

Podczas importowania plików CSV zapisanych w programie Microsoft Excel należy też pamiętać o następujących kwestiach:

 • Nagłówki kolumn dla wartości, które mają być importowane do pól liczbowych (takich jak Liczba czy Waluta), muszą być sklasyfikowane przy użyciu typu danych „Double” (Podwójna precyzja). Na przykład:

  Koszt:Double
  35,95 zł

 • Nagłówki kolumn dla wartości, które mają być importowane do pól tekstowych, mogą być opcjonalnie sklasyfikowane przy użyciu typu danych „String” (Ciąg). Na przykład:

  Miasto:String
  Warszawa

 • Nagłówki kolumn dla wartości, które mają być importowane do pól daty/godziny, muszą być sklasyfikowane przy użyciu typu danych „Date” (Data). Na przykład:

  Data_rozpoczęcia:Date
  14 marca 2005

  Ponadto wpisy dat w programie Excel muszą mieć format daty RRRR-MM-DD. W przypadku angielskich ustawień regionalnych wpisy Data/Godzina muszą mieć format 12-godzinny:

  05-03-14
  05-3-14
  2005-03-14
  14 marca 2005
  05-03-14 1:30 PM

  W przypadku ustawień regionalnych innych niż angielskie można używać formatu 24-godzinnego.

Początek strony

Dopasowywanie nazw pól na potrzeby importowania plików CSV — informacje

Jak wspomniano powyżej, poprawne zaimportowanie wartości pól z pliku CSV zapisanego w programie Excel (lub w innej aplikacji źródłowej) do narzędzia niestandardowego jest możliwe wtedy, gdy nagłówki kolumn w pliku CSV są dokładnie dopasowane do nazw skojarzonych pól w narzędziu niestandardowym.

Aby uzyskać dokładne dopasowanie, konieczna jest wiedza o tym, jak prawidłowo identyfikować nazwy pól w narzędziu niestandardowym. Należy też pamiętać, że nazwy pól zazwyczaj NIE są takie same jak skojarzone z nimi etykiety pól.

Aby przejrzeć listę nazw pól w narzędziu niestandardowym, można wyświetlić właściwości elementu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący element, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. W oknie dialogowym Właściwości rekordu kliknij kartę Pola.

 3. Przejrzyj listę pól, aby skojarzyć nazwy pól odpowiadające nagłówkom kolumn w widoku.

W poniższym przykładzie nagłówki kolumn Stoisko nr, Początek wydarzenia i Koniec wydarzenia odpowiadają nazwom Stoisko_35, Początek_wydarzenia32 i Koniec_wydarzenia32.

Wyświetlanie nazw pól we właściwościach rekordu

Początek strony

Problemy związane z importowaniem plików CSV programu Excel w przypadku innych ustawień regionalnych

W przypadku niektórych ustawień regionalnych innych niż angielskie (Stany Zjednoczone) pliki programu Excel zapisane jako pliki CSV używają znaków innych niż przecinek jako ograniczników. Tych plików nie da się poprawnie zaimportować do narzędzia Formularze programu Groove, ponieważ w tej procedurze są dozwolone jedynie pliki CSV rozdzielane przecinkami.

Jeśli występują problemy z importowaniem pliku CSV, ale nie ma pewności, czy są one związane z ustawieniami regionalnymi, można podjąć próbę otwarcia wyeksportowanego pliku CSV w edytorze tekstów, takim jak Wordpad, i zamiany ograniczników na przecinki. Podczas aktualizowania pliku należy uważać, aby nie zmienić innych znaków przestankowych. W poniższym przykładzie wszystkie przecinki są ogranicznikami, z wyjątkiem przecinków będących częścią wartości dat. Należy pamiętać, że wartości zawierające przecinek muszą być ujęte w cudzysłów.

Plik csv otwarty w edytorze tekstów

Importowanie elementów z narzędzia Formularze 2.5

Narzędzia Formularze programu Groove utworzony przy użyciu programu Groove 2,5 nie są obsługiwane w tej wersji. Jeśli wybierzesz do narzędzia Formularze 2.5 programu Groove w tej wersji programu Groove, zostanie wyświetlony monit o wyeksportować Projekt narzędzia i elementów w przypadku importowania danych do nowego narzędzia Formularze. Aby uzyskać informacje, zobacz Migrowanie z narzędzia Formularze 2.5 programu Groove.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×