Importowanie danych z raportu usług Reporting Services

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą raportu usług Reporting Services, który został opublikowany w witrynie programu SharePoint lub serwera raportów jako źródła danych w skoroszycie Power Pivot. Poniższa procedura opisano, jak utworzyć połączenie do raportu i zaimportować dane do skoroszytu.

W tym artykule

Wymagania wstępne

Wybór metody importu

Importowanie danych z raportu przy użyciu adresu opublikowanego raportu

Importowanie danych z raportu przy użyciu adresu URL dokumentu usług danych

Eksportowanie raportu jako strumieniowego źródła danych

Zapisywanie pliku dokumentu (atomsvc) usługi Atom dla operacji importowania przyszłych

Wymagania wstępne

Jako źródła danych użyj pliku definicji raportu (rdl). Importowanie z modelu raportu nie jest obsługiwane.

Musisz mieć uprawnienie pozwalające na otwarcie raportu na swoim koncie użytkownika systemu Windows oraz znać adres raportu lub serwera raportów, na którym jest przechowywany. Aby sprawdzić, czy masz to uprawnienie, spróbuj najpierw otworzyć raport w przeglądarce sieci Web. Jeśli raport zostanie otwarty, będzie to oznaczało, że masz odpowiednie uprawnienia i właściwy adres URL.

Reporting Services muszą być wersji SQL Server 2008 R2 lub nowszy. Te wersje zawierają źródła funkcji eksportowania, która umożliwia strumieniowe przesyłanie danych z raportu w danych XML, format źródła danych. Należy określić na serwerze raportów, Eksportuj jako opcja strumieniowego źródła danych, który pojawia się na pasku narzędzi raportu, gdy otwierasz raport w przeglądarce: Ikona strumieniowego źródła danych

Początek strony

Wybór metody importu

Dane raportu są dodawane po podczas importowania. Kopiowanie danych jest umieszczany w skoroszycie Power Pivot. Aby wznowić najnowszych zmian w danych źródłowych raportu, można odświeżać dane z Power Pivot w programie Excel lub konfigurowanie harmonogramu odświeżania danych w skoroszycie, po opublikowaniu w programie SharePoint.

Dowolną z poniższych metod umożliwia dodawanie danych z raportu usług Reporting Services do skoroszytu Power Pivot.

Aplikacja

Metoda

Link

Power Pivot

Kliknij pozycję Z raportu, aby określić adres raportu. Możesz również kliknąć pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknąć pozycję Raporty i określić adres raportu.

Jak mogę...

Power Pivot

Kliknij pozycję Ze strumieniowych źródeł danych, aby określić dokument usługi (atomsvc) zawierający informacje o połączeniu.

Jak mogę...

Reporting Services

Kliknij przycisk Eksportuj do strumieniowego źródła danych, na pasku narzędzi raportu, aby od razu Wyeksportuj dane do Power Pivot w programie Excel, jeśli jest zainstalowany na Twoim komputerze lub zapisywanie pliku eksportu jako Atom usługi (atomsvc) dokumentu do użycia w przyszłości.

Jak mogę...

Początek strony

Importowanie danych z raportu przy użyciu adresu opublikowanego raportu

 1. W oknie Power Pivot na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Z raportu. Zostanie otwarty Kreator importu tabeli.

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz serwer raportów.

  Jeśli regularnie używasz raportów na serwerze raportów, serwer może być wymieniony w sekcji Ostatnio odwiedzane witryny i serwery. W przeciwnym razie wpisz adres serwera raportów w polu Nazwa i kliknij przycisk Otwórz, aby przejrzeć foldery w witrynie serwera raportów. Przykładowy adres serwera raportów: http://<nazwa_komputera>/reportserver.

 3. Wybierz raport i kliknij przycisk Otwórz. Możesz również wkleić łącze do raportu zawierające pełną ścieżkę i nazwę raportu w polu tekstowym Nazwa. Kreator importu tabel połączy się z raportem i wyświetli obszar podglądu.

  Jeśli w raporcie są stosowane parametry, musisz je podać, aby utworzyć połączenie z raportem. Do strumieniowego źródła danych zostaną zaimportowane jedynie wiersze odpowiadające podanym parametrom.

  1. Wybierz parametr w polu listy lub polu kombi dostępnym w raporcie.

  2. Kliknij pozycję Wyświetl raport, aby zaktualizować dane.

   Uwaga: Wyświetlenie raportu powoduje zapisanie wybranych parametrów wraz z definicją strumieniowego źródła danych.

   Możesz również kliknąć pozycję Zaawansowane, aby ustawić właściwości raportu zależne od dostawcy.

 4. Kliknij pozycję Testuj połączenie, aby sprawdzić, czy raport jest dostępny jako strumieniowe źródło danych. Możesz również kliknąć pozycję Zaawansowane, aby się upewnić, że właściwość Inline Service Document (Wbudowany dokument usługi) zawiera osadzony kod XML określający połączenie strumieniowego źródła danych.

 5. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować import.

 6. Na stronie Wybieranie tabel i widoków kreatora zaznacz pole wyboru obok części raportu, które chcesz zaimportować jako dane.

  Niektóre raporty mogą zawierać wiele części, w tym tabele, listy lub wykresy.

 7. W polu Przyjazna nazwa wpisz nazwę tabeli, w którym chcesz źródła do zapisania skoroszytu dodatku Power Pivot danych.

  Jeśli nie zostanie przypisana żadna nazwa, będzie domyślnie używana nazwa kontrolki usług Reporting Service, na przykład Tablix1, Tablix2. Zalecamy zmianę nazwy podczas importowania w celu ułatwienia identyfikacji pochodzenia zaimportowanego strumieniowego źródła danych.

 8. Kliknij pozycję Wyświetl podgląd i przefiltruj, aby przejrzeć dane i zmienić wybór w zakresie kolumn. Nie możesz ograniczyć wierszy importowanych w strumieniowym źródle danych raportu, ale możesz usunąć kolumny, czyszcząc odpowiednie pola wyboru. Kliknij przycisk OK.

 9. Na stronie Wybieranie tabel i widoków kliknij przycisk Zakończ.

 10. Po zaimportowaniu wszystkich wierszy kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Importowanie danych z raportu przy użyciu adresu URL dokumentu usług danych

Zamiast określania adresów raport jest użycie usługi dokument (atomsvc) plik danych zawiera już dodania informacji o raport, który chcesz użyć. Dokumentu usług danych określa adres URL do raportu. Po zaimportowaniu dokumentu usług danych źródło danych raportu jest generowane z raportu i dodane do skoroszytu Power Pivot.

 1. W oknie Power Pivot na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Ze strumieniowych źródeł danych. Zostanie otwarty Kreator importu tabeli.

 2. Na stronie Nawiązywanie połączenia ze strumieniowym źródłem danych wpisz przyjazną nazwę, która ma być używana w odwołaniach do tego źródła danych.

  Ta nazwa jest używana tylko w skoroszycie Power Pivot Aby odwołać się do źródła danych. Później w Kreatorze spowoduje ustawienie Nazwa tabeli przechowywania danych.

 3. Wpisz ścieżkę do pliku dokumentu usługi danych (atomsvc) określającego strumieniowe źródło danych raportu. Możesz określić adres dokumentu, jeśli jest przechowywany na serwerze, otworzyć go z folderu na komputerze bądź kliknąć przycisk Przeglądaj w celu przejścia do serwera zawierającego odpowiedni dokument usług danych.

 4. Kliknij pozycję Testuj połączenie, aby upewnić się, że na podstawie informacji podanych w dokumencie usługi danych można utworzyć strumieniowe źródło danych.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie tabel i widoków kreatora zaznacz pole wyboru obok części raportu, które chcesz zaimportować jako dane.

  Niektóre raporty mogą zawierać wiele części, w tym tabele, listy lub wykresy.

 7. W polu Przyjazna nazwa wpisz nazwę tabeli, w którym chcesz źródła do zapisania skoroszytu Power Pivot danych.

  Jeśli nie zostanie przypisana żadna nazwa, będzie domyślnie używana nazwa kontrolki usług Reporting Service, na przykład Tablix1, Tablix2. Zalecamy zmianę nazwy podczas importowania w celu ułatwienia identyfikacji pochodzenia zaimportowanego strumieniowego źródła danych.

 8. Kliknij pozycję Wyświetl podgląd i przefiltruj, aby przejrzeć dane i zmienić wybór w zakresie kolumn. Nie możesz ograniczyć wierszy importowanych w strumieniowym źródle danych raportu, ale możesz usunąć kolumny, czyszcząc odpowiednie pola wyboru. Kliknij przycisk OK.

 9. Na stronie Wybieranie tabel i widoków kliknij przycisk Zakończ.

 10. Po zaimportowaniu wszystkich wierszy kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Eksportowanie raportu jako strumieniowego źródła danych

 1. Otwórz raport z poziomu Menedżera raportów, programu SharePoint lub serwera raportów.

 2. Na pasku narzędzi raportu kliknij pozycję Eksportuj jako przycisk strumieniowego źródła danych: Ikona strumieniowego źródła danych

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Excel, wyświetli się monit o otwarcie lub zapisanie pliku.

 3. Kliknij przycisk Otwórz aby od razu wyświetlić zaimportowane dane w oknie Power Pivot w programie Excel.

Jeśli przycisk nie jest widoczny, raport został wygenerowany za pomocą nieobsługiwanej wersji usług Reporting Services. Rozważ przeniesienie lub skopiowanie raportu na serwer raportów używający obsługiwanej wersji.

Uwaga: Usługi Reporting Services zawierają rozszerzenie renderowania Atom, generowany przez źródła danych z plików definicji raportu. Tego numeru wewnętrznego, zamiast oprogramowania serwera Power Pivot, tworzy raport źródła danych usługi dokumentów i umożliwia eksportowanie danych z raportu do skoroszytów Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji na korzystanie ze źródeł danych w Power Pivot zobacz Power Pivot strumieniowych źródeł danych, w witrynie MSDN.

Początek strony

Zapisywanie pliku dokumentu usługi Atom (atomsvc) na potrzeby przyszłych operacji importu

Jeśli nie masz aplikacji na komputerze, który można otworzyć raport kanału, należy zapisać dokument w celu użycia w przyszłości na komputerze, na którym ma Power Pivot w programie Excel. Dokument, który można zapisać Określa adres do raportu. Nie zawiera danych z raportu.

 1. Otwórz raport z poziomu Menedżera raportów, programu SharePoint lub serwera raportów.

 2. Na pasku narzędzi raportu kliknij pozycję Eksportuj jako przycisk strumieniowego źródła danych: Ikona strumieniowego źródła danych

 3. Kliknij przycisk Save (Zapisz), aby zapisać na komputerze plik atomsvc określający serwer raportów i lokalizację pliku raportu.

Aby użyć pliku atomsvc później, możesz otworzyć go w Power Pivot w programie Excel, aby zaimportować raportu kanału informacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat określania dokumentu usług danych dla źródła danych raportów, zobacz Importowanie danych z raportu przy użyciu adresu URL dokumentu usług danych , w tym temacie.

Można również opublikować tego pliku w bibliotece programu SharePoint, aby był dostępny dla każdego, kto chce używać źródeł danych raportu w innych skoroszytach lub raportów strumieniowego źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotekach źródła danych zobacz Power Pivot strumieniowych źródeł danych, w witrynie MSDN.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×