Importowanie danych do programów Office Publisher, Visio i Word za pomocą Kreatora połączenia danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieje świata danych spoza programu pakietu Microsoft Office Publisher, Visio i Word, którego można używać wewnątrz każdego programu. Ale jak zaimportować dane i zabezpieczyć? Jest wszystkie informacje dotyczące nawiązywania połączenia prawym.

Co chcesz zrobić?

Omówienie połączeń danych pakietu Office

Zabezpieczyć dostęp do danych

Utwórz lub Edytuj plik połączenia danych pakietu Office za pomocą programu Excel

Programów Office Publisher: Importowanie danych zewnętrznych za pomocą Kreatora połączenia danych

Office Visio: Importowanie danych zewnętrznych za pomocą Kreatora połączenia danych

Program Office Word: Importowanie danych zewnętrznych za pomocą Kreatora połączenia danych

Omówienie połączeń danych pakietu Office

W poniższych sekcjach opisano sposób zewnętrznych połączeń danych pracy oraz sposobu udostępniania informacji o połączeniu z innymi aplikacjami i użytkowników.

Opis podstawowych funkcji połączeń danych

Dane w programie mogą pochodzić z zewnętrznego źródła danych, takich jak plik tekstowy, skoroszytu lub bazy danych. To zewnętrzne źródło danych jest połączony z programu za pośrednictwem połączenia danych, czyli zestaw informacji opisano, jak zlokalizować, zaloguj się i uzyskać dostęp do zewnętrznego źródła danych.

Największą zaletą połączenia z danymi zewnętrznymi to: możliwość okresowego analizowania danych bez wielokrotnego kopiowania tych danych. Powtarzanie kopiowania danych jest operację, która może być czasochłonne i podatne na błędy.

Informacje o połączeniu są przechowywane w skoroszycie, a także można przechowywać w pliku połączenia, takie jak w pliku połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) lub pliku nazwa źródła danych (DSN) (DSN).

Aby wyświetlić dane zewnętrzne do tego programu, potrzebny jest dostęp do danych. W przypadku zewnętrznych źródło danych, którego chcesz uzyskać dostęp nie na komputerze lokalnym, może być konieczne hasła, uprawnień użytkownika lub inne informacje o połączeniu skontaktuj się z administratorem bazy danych. Jeśli źródło danych jest baza danych, upewnij się, że baza danych nie jest otwarty w trybie wyłączności. Jeśli źródło danych jest plik tekstowy lub skoroszytu, upewnij się, że inny użytkownik nie ma pliku tekstowego lub skoroszyt otwarty w trybie wyłączności.

Wiele źródeł danych wymagają również sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB do koordynowania przepływu danych między programu, plik połączenia i źródło danych.

Poniższym diagramie przedstawiono podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących połączeń danych.

Łączenie z danymi zewnętrznymi

1. na kilka źródeł danych, które można nawiązać połączenie: plików programu Microsoft SQL Server, program Microsoft Office Access, program Microsoft Office Excel i tekst.

2. Każde źródło danych jest skojarzone ze sterownikiem ODBC lub z dostawcą bazy danych OLE.

3. Plik połączenia definiuje wszystkie informacje wymagane do uzyskiwania dostępu do źródła danych i pobierania z niego danych.

4. Informacje o połączeniu są kopiowane z pliku połączenia do programu.

Udostępnianie połączeń

Pliki połączenia są szczególnie przydatne dla udostępnianie połączeń na podstawie spójne, nawiązywanie połączeń więcej odnajdowania pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwienia Administracja źródła danych. Najlepszym sposobem udostępnienia plików połączeń jest umieść je w lokalizacji bezpieczne i zaufane, takie jak folder sieciowy lub Microsoft Office SharePoint Designer biblioteki, gdzie użytkownicy może odczytać plik, ale tylko wyznaczonych użytkowników można zmodyfikować plik.

Pliki połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) można utworzyć przy użyciu programu Excel lub nawiązywanie połączenia z nowymi źródłami danych za pomocą Kreatora połączenia danych. Plik odc używa niestandardowych tagów HTML i XML do przechowywania informacji o połączeniu. Można łatwo wyświetlać lub edytować zawartość pliku w programie Excel.

Pliki połączenia można udostępnić innym użytkownikom, aby nadać im samej masz dostęp do zewnętrznego źródła danych. Inni użytkownicy nie trzeba konfigurować źródła danych, aby otworzyć plik połączenia, ale może być konieczne instalowanie sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB, które są wymagane do uzyskiwania dostępu do danych zewnętrznych na swoich komputerach.

Opis składniki dostępu do danych firmy Microsoft

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 jest dołączany do systemu Microsoft Windows Server 2003 i Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym. MDAC możesz nawiązać połączenie i używać danych z wielu różnych źródeł danych relacyjnych i nonrelational. Wiele różnych źródeł danych można nawiązać za pomocą sterowniki Open Database Connectivity (ODBC) lub baza danych OLE dostawców. Może być wbudowane i dostarczane przez firmę Microsoft lub opracowanych przez różne inne firmy. Po zainstalowaniu programu Microsoft Office dodatkowe sterowniki ODBC od dostawcy OLE DB są dodawane do komputera.

Aby wyświetlić pełną listę dostawców OLE DB, które są zainstalowane na komputerze, należy wyświetlić okno dialogowe Właściwości łączenia danych z pliku połączenia danych, a następnie kliknij kartę dostawcy.

Aby wyświetlić pełną listę dostawców ODBC zainstalowanego na komputerze, wyświetlanie okna dialogowego Administrator bazy danych ODBC, a następnie kliknij kartę sterowniki.

Aby uzyskać informacje o ze źródeł innych niż źródła danych firmy Microsoft, łącznie z innymi typami baz danych ODBC i OLE DB, można użyć sterowniki ODBC od dostawcy OLE DB od innych producentów. Aby uzyskać informacje o instalowaniu te sterowniki ODBC lub dostawcy OLE DB zapoznaj się z dokumentacją bazy danych lub skontaktuj się z dostawcą bazy danych.

Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych za pomocą ODBC

W poniższych sekcjach opisano połączenia ODBC (Open Database) bardziej szczegółowo.

Architektura ODBC

W architekturze ODBC aplikacja (na przykład program) łączy do menedżera sterownika ODBC, który z kolei używa określonego sterownika ODBC (na przykład sterownik Microsoft SQL ODBC) do łączenia się ze źródłem danych (na przykład bazy danych programu Microsoft SQL Server).

Definiowanie informacji o połączeniu

Aby połączyć się ze źródłami danych ODBC, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że odpowiedni sterownik ODBC jest zainstalowany na komputerze, który zawiera informacje o źródle danych.

 2. Definiowanie nazwa źródła danych (DSN), przy użyciu albo Administrator źródeł danych ODBC do przechowywania informacji o połączeniu w rejestrze systemu Windows lub pliku DSN lub przy użyciu ciągu połączenia w kodzie języka Microsoft Visual Basic w celu przekazania połączenia informacje bezpośrednio do menedżera sterownika ODBC.

  Aby zdefiniować źródła danych, otwórz Panel sterowania systemu Microsoft Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji kliknij przycisk Pomoc w każdym oknie dialogowym.

Maszynowe źródła danych

Źródła danych komputera zawierają informacje o połączeniu w rejestrze systemu Windows na komputerze określonym przy użyciu nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Za pomocą komputera źródeł danych na komputerze, które są zdefiniowane. Istnieją dwa typy źródeł danych komputera — użytkownika i systemowe. Źródła danych użytkownika mogą być używane przez bieżącego użytkownika i są widoczne tylko dla tego użytkownika. Systemowe źródła danych mogą być używane przez wszystkich użytkowników na komputerze i są widoczne dla wszystkich użytkowników na komputerze. Komputerowe źródło danych jest szczególnie przydatne, jeśli chcesz podać dodatkowe zabezpieczenia, ponieważ ułatwia upewnij się, że tylko użytkownicy, którzy są zalogowani można wyświetlać komputerowe źródło danych i komputerowe źródło danych nie można skopiować przez zdalnego użytkownika na inny komputer.

Plikowe źródła danych

Źródła danych pliku (nazywane również plikami DSN) przechowują informacje o połączeniu w pliku tekstowym, a nie w rejestrze systemu Windows i są ogólnie bardziej elastyczne w użyciu niż komputer źródła danych. Na przykład można kopiować pliku źródła danych do dowolnego komputera z odpowiedni sterownik ODBC, tak, aby aplikacja polega na spójnych i dokładnych informacjach połączeń do wszystkich komputerów, których używa. Lub umieścić źródło danych na serwerze, udostępnić je wśród wielu komputerach w sieci i łatwo przechowywać informacje o połączeniu w jednym miejscu.

Można także uniemożliwić dostęp do plikowego źródła danych pliku. Plikowe źródło danych znajduje się na jednym komputerze i wskazuje komputerowe źródło danych. Plikowe źródła danych umożliwia dostęp do istniejących źródeł danych komputera z pliku źródła danych.

Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych za pomocą OLE DB

W poniższych sekcjach opisano Object Linking and Embedding Database (OLE DB) bardziej szczegółowo.

Architektura OLE DB

W architekturze OLE DB aplikacja, która uzyskuje dostęp do danych jest nazywany konsumenta danych (na przykład programu Publisher), a program, który umożliwia wewnętrzny dostęp do danych jest nazywany dostawcą bazy danych (na przykład Microsoft dostawcy OLE DB dla programu SQL Server).

Definiowanie informacji o połączeniu

Plik uniwersalny łącza danych (.udl) zawiera informacje o połączeniu, którym konsumenta danych przy użyciu dostęp do źródła danych za pośrednictwem dostawcy OLE DB tego źródła danych. Informacje o połączeniu można utworzyć, wykonując jedną z następujących czynności:

 • W Kreatorze połączenia danych za pomocą okna dialogowego Właściwości łącza danych do zdefiniowania łącza danych dla dostawcy OLE DB.

 • Utwórz pusty plik tekstowy z typem pliku UDL, a następnie edytuj plik, który zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

Początek strony

Zabezpieczyć dostęp do danych

Nawiązywanie połączenia z zewnętrznym źródłem danych lub odświeżanie danych, jest ważne, o których warto pamiętać o potencjalnych problemach zabezpieczeń i wiedzieć, co możesz zrobić o tych problemach z zabezpieczeniami. Zabezpieczanie danych za pomocą wskazówek oraz najlepsze rozwiązania.

Zapisywanie połączenia danych w zaufanej lokalizacji

Plik połączenia danych często zawiera jedno lub więcej zapytań do źródła danych. Zastępując ten plik, użytkownik, który ma złośliwych działań można zaprojektować kwerendę, aby uzyskać dostęp do informacji poufnych i rozpowszechnianie go innym użytkownikom lub wykonywanie innych szkodliwych akcji. Dlatego jest ważne, aby zapewnić następujące czynności:

 • Plik połączenia został zapisany przez osobę zaufanego.

 • Plik połączenia jest bezpieczny i że pochodzi z zaufanej lokalizacji.

Aby poprawić zabezpieczenia, połączenia z danymi zewnętrznymi może być niedostępna na danym komputerze. Aby połączyć dane podczas otwierania skoroszytu, należy aktywować połączeń danych za pomocą paska Centrum zaufania lub przez umieszczenie skoroszyt w zaufanej lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji plików, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcyi Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń w Centrum zaufania.

Przy użyciu poświadczeń w bezpieczny sposób

Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznego źródła danych, zazwyczaj wymaga poświadczeń (na przykład nazwy użytkownika i hasła), które są używane do uwierzytelnienia użytkownika. Upewnij się, że te poświadczenia są dostarczane w sposób bezpieczne i że użytkownik nie przypadkowo wyświetlić te poświadczenia, aby inne osoby.

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Unikać zapisywania informacji o logowaniu, podczas połączenia ze źródłami danych. Te informacje może być przechowywane jako zwykły tekst w skoroszycie oraz plik połączenia, a złośliwy użytkownik może uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczenia źródła danych.

Jeśli to możliwe, uwierzytelniania systemu Windows (określane jako zaufane połączenie), która używa konto użytkownika systemu Windows do łączenia się z programu SQL Server. Gdy użytkownik nawiązuje połączenie przy użyciu konta użytkownika systemu Windows, program SQL Server używa informacji w systemie operacyjnym Windows do sprawdzania poprawności nazwę konta i hasło. Zanim będzie można używać uwierzytelniania systemu Windows, administrator serwera musi skonfigurować SQL Server, aby użyć tego trybu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie systemu Windows nie jest dostępna, unikaj zapisywania informacji logowania użytkowników. Jest bezpieczniejsze dla użytkowników wprowadzić ich informacje logowania za każdym razem, gdy zalogują.

Początek strony

Utwórz lub Edytuj plik połączenia danych pakietu Office za pomocą programu Excel

Można udostępnić plik połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) innym użytkownikom lub między różnych programów. Aby utworzyć lub edytować plik odc, możesz użyć programu Excel.

Utwórz nowy plik ODC przy użyciu programu Excel

 1. Zlokalizuj folder Moje źródła danych na komputerze.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć dowolny typ pliku połączenia, kliknij prawym przyciskiem myszy plik + Połącz z nowym źródłem danych.odc, a następnie w menu skrótów kliknij przycisk Otwórz w programie Excel.

   Zostanie uruchomiony program Excel. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Hasło zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel, kliknij przycisk Włącz.

   Zostanie wyświetlona strona Witamy w Kreatorze połączenia danych z Kreatora połączenia danych. Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze.

  • Aby utworzyć plik połączenia programu SQL Server, kliknij prawym przyciskiem myszy plik + nowe połączenie serwera SQL.odc, a następnie w menu skrótów kliknij przycisk Otwórz w programie Excel.

   Zostanie uruchomiony i na stronie Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych programu Excel z Kreatora połączenia danych zostanie wyświetlone.

Edytowanie istniejącego pliku ODC przy użyciu programu Excel

 1. Zlokalizuj folder, który zawiera plik odc, na przykład folder Moje źródła danych na komputerze lub w folderze sieciowym zaufanych.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik odc, a następnie w menu skrótów kliknij przycisk Otwórz w programie Excel.

 3. Może pojawić się komunikat Hasło zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel. Jeśli źródło danych jest zaufane, kliknij przycisk Włącz.

  Dane, które są pobierane przez plik ODC jest wyświetlana w pierwszym arkuszu nowy skoroszyt, aby potwierdzić, że masz poprawnego połączenia.

 4. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij pozycję Połączenia.

 5. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu wybierz połączenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 6. Wprowadź odpowiednie zmiany, które mają w oknie dialogowym Właściwości połączenia.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania informacji o połączeniu pliku zobacz system pomocy programu Excel.

 7. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, kliknij kartę Definicja, a następnie kliknij polecenie Eksportuj plik połączenia.

 8. W oknie dialogowym Zapisz plik kliknij przycisk Zapisz.

 9. Zamknij okno dialogowe Właściwości połączenia i Połączenia skoroszytu, a następnie Zakończ program Excel bez zapisywania nowego skoroszytu.

Początek strony

Programów Office Publisher: Importowanie danych zewnętrznych za pomocą Kreatora połączenia danych

W programie Microsoft Office Publisher możesz zaimportować dane zewnętrzne przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej. Aby utworzyć wiele dokumentów, które są prawie identyczne, ale zawierają pewne unikatowe informacje, takie jak powiadomienia produktów, które wysyłasz do 100 najważniejszych klientów za pomocą korespondencji seryjnej. Możesz też zaimportować pliki tekstowe, arkusze programu Excel, a między tabelami programu Access lub kwerendy bezpośrednio, bez użycia pliku połączenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie korespondencji seryjnej.

Co chcesz zrobić?

Importowanie pliku tekstowego przy użyciu dostawcy OLE DB

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych ze skoroszytu programu Excel 97 – 2003 lub 2007 za pomocą dostawcy OLE DB

Importowanie danych ze skoroszytu programu Excel 97 – 2003 lub 2007 za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z bazy danych programu Access 2000, 2003 lub 2007 przy użyciu dostawcy OLE DB

Importowanie danych z bazy danych programu Access 2000, 2003 lub 2007 za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą dostawcy OLE DB

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą sterownika ODBC

Importowanie pliku tekstowego przy użyciu dostawcy OLE DB

Importowanie pliku tekstowego wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (CSV) jest proste. Jeśli plik tekstowy jest plik w formacie CSV, która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze, lub jeśli plik tekstowy nie jest plik CSV, można użyć pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Importowanie pliku

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej, Seryjna poczta E-mail lub Wykazu seryjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Seryjna poczta E-mail kliknij pozycję Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Wykazu seryjnego kliknij Utwórz lub nawiązywanie połączenia z listą produktów.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 4. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję Inne/zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 5. Na karcie Dostawca wybierz pozycję Microsoft Jet 4.0 dostawcy OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na karcie połączenia w polu Wybierz lub wprowadź nazwę bazy danych wpisz pełną ścieżkę do folderu zawierającego plik tekstowy.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą Znajdź folder, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola.

 7. Kliknij kartę Wszystkie, wybierz pozycję Właściwości rozszerzone, a następnie kliknij Edytowanie wartości.

 8. W oknie dialogowym Właściwości wartość wprowadź jedną z następujących czynności:

  • Jeśli plik tekstowy zawiera nagłówki kolumn, wprowadź tekstu. HDR = Yes.

  • Jeśli plik tekstowy nie ma nagłówków kolumn, wprowadź tekstu. HDR = No.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 12. Kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 13. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli w kolumnie Nazwa zaznacz plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 14. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 15. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex wystarczającą: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC jest, co najmniej dwóch krokach. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC tekstu. Drugi Importowanie pliku tekstowego przy użyciu nazwy DSN użytkownika. Jeśli plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze jest pliku tekstowego lub pliku tekstowego nie jest plik CSV, możesz za pomocą pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Microsoft Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

 2. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC, na karcie DSN użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv), a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia tekstu ODBC.

 4. Wprowadź nazwę w polu Nazwa źródła danych.

 5. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącego katalogu.

 6. Kliknij przycisk Wybierz katalog.

 7. W oknie dialogowym Wybierz katalog Znajdź folder zawierający plik tekstowy, który chcesz zaimportować, upewnij się, że plik tekstowy zostanie wyświetlona na liście pod polem Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie pliku

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej, Seryjna poczta E-mail lub Wykazu seryjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Seryjna poczta E-mail kliknij pozycję Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Wykazu seryjnego kliknij Utwórz lub nawiązywanie połączenia z listą produktów.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 4. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 5. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz DSN użytkownika, która została właśnie utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz pozycję plik tekstowy w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 8. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ nagłówek kolumny

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych ze skoroszytu programu Excel 97 – 2003 lub 2007 za pomocą dostawcy OLE DB

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej, Seryjna poczta E-mail lub Wykazu seryjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Seryjna poczta E-mail kliknij pozycję Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Wykazu seryjnego kliknij Utwórz lub nawiązywanie połączenia z listą produktów.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 4. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję Inne/zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 5. Na karcie Dostawca wybierz pozycję Microsoft Office 12.0 dostępu do bazy danych aparatu dostawcy OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na karcie połączenia w oknie dialogowym źródło danych wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku skoroszytu programu Excel.

 7. Kliknij kartę Wszystkie, wybierz pozycję Właściwości rozszerzone, a następnie kliknij Edytowanie wartości.

 8. W oknie dialogowym Właściwości wartość wprowadź jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dane w skoroszycie zawiera nagłówki kolumn, wprowadź Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Jeśli dane w skoroszycie nie ma nagłówków kolumn, wprowadź Excel 8.0; HDR = No.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 12. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz arkusz, w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 13. Kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 14. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 15. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych ze skoroszytu programu Excel 97 – 2003 lub 2007 za pomocą sterownika ODBC

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej, Seryjna poczta E-mail lub Wykazu seryjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Seryjna poczta E-mail kliknij pozycję Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Wykazu seryjnego kliknij Utwórz lub nawiązywanie połączenia z listą produktów.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 4. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 5. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz Pliki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W oknie dialogowym Wybierz skoroszyt, w polu Nazwa bazy danych wprowadź folder zawierający skoroszyt programu Excel, zaznacz skoroszyt na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli w kolumnie Nazwa zaznacz arkusz, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 9. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z bazy danych programu Access 2000, 2003 lub 2007 przy użyciu dostawcy OLE DB

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej, Seryjna poczta E-mail lub Wykazu seryjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Seryjna poczta E-mail kliknij pozycję Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Wykazu seryjnego kliknij Utwórz lub nawiązywanie połączenia z listą produktów.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 4. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję Inne/zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 5. Na karcie Dostawca wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli baza danych jest bazą danych programu Microsoft Access 2000 lub Microsoft Office Access 2003, wybierz pozycję Microsoft Jet 4.0 dostawcy OLE DB.

  • Jeśli baza danych jest Microsoft Office Access 2007 bazy danych, wybierz pozycję Microsoft Office 12.0 dostępu do bazy danych aparatu dostawcy OLE DB.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na karcie połączenia w polu Wybierz lub wprowadź nazwę bazy danych wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku bazy danych programu Access.

  W przypadku wybrania Firmy Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider na karcie Dostawca, aby zlokalizować bazy danych, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola.

 8. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 10. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz tabelę lub kwerendę w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Tabela połączona nie jest wyświetlana na tej liście. Jeśli chcesz zaimportować tabelę połączoną, tworzenie kwerendy do tabeli połączonej w bazie danych programu Access, przed wykonaniem operacji importowania.

 11. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 12. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z bazy danych programu Access 2000, 2003 lub 2007 za pomocą sterownika ODBC

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej, Seryjna poczta E-mail lub Wykazu seryjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Seryjna poczta E-mail kliknij pozycję Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Wykazu seryjnego kliknij Utwórz lub nawiązywanie połączenia z listą produktów.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 4. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 5. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz MS Access Databases, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie bazy danych.

 6. W oknie dialogowym Wybierz katalog Znajdź folder zawierający bazę danych programu Access, który chcesz zaimportować, upewnij się, że baza danych programu Access zostanie wyświetlona na liście pod polem Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 7. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz tabelę lub kwerendę w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 9. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą dostawcy OLE DB

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej, Seryjna poczta E-mail lub Wykazu seryjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Seryjna poczta E-mail kliknij pozycję Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Wykazu seryjnego kliknij Utwórz lub nawiązywanie połączenia z listą produktów.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 4. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję Microsoft SQL Server.

 5. Na stronie Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu Nazwa serwera.

   Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

  • W obszarze poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

   • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij opcję Użyj następujących nazwę użytkownika i hasło, a następnie wprowadź nazwę użytkownika bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 9. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą sterownika ODBC jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC. Drugi importowanie danych z bazy danych programu SQL Server.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Microsoft Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

 2. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC wybierz kartę DSN użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję SQL Server, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych do programu SQL Server.

 4. Wprowadź nazwę źródła danych w polu Nazwa.

 5. Opcjonalnie wprowadź opis źródła danych w polu Opis.

 6. Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu serwer.

  Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze programu SQL Server należy sprawdzić jak autentyczności identyfikator logowania?, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie z systemu Windows NT za pomocą Identyfikatora sieci.

  • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie przy użyciu programu SQL Server przy użyciu identyfikator logowania i hasło wprowadzone przez użytkownika, a następnie wprowadź identyfikator logowania bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 9. Dwukrotnie kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 10. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij przycisk Testuj źródło danych .

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "testy ZAKOŃCZONE pomyślnie!", kliknij przycisk OK.

 12. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Korespondencja i wykazy, a następnie kliknij korespondencji seryjnej, Seryjna poczta E-mail lub Wykazu seryjnego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W okienku zadań korespondencji seryjnej kliknij Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Seryjna poczta E-mail kliknij pozycję Tworzenie listy adresatów lub połączenie z.

  • W okienku zadań Wykazu seryjnego kliknij Utwórz lub nawiązywanie połączenia z listą produktów.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 4. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 5. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC wybierz nazwę źródła danych, którą zdefiniowano w poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 8. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Początek strony

Office Visio: Importowanie danych zewnętrznych za pomocą Kreatora połączenia danych

W programie Microsoft Office Visio możesz zaimportować dane zewnętrzne tak, aby można dodać bezpośrednio do kształtów na rysunku. Monitorowanie informacji w sposób wizualne, takie jak Wyświetla statystykę przestoje widoku diagram sieciowy lub schemat blokowy, który wyświetla paski postępu i metr podsumowanie zadań projektu za pomocą rysunku. Poniższe instrukcje dotyczą plików tekstowych i źródeł danych programu SQL Server. Możesz też zaimportować arkusze programu Excel, Access tabele lub kwerendy i list programu SharePoint bezpośrednio do pliku bez użycia pliku połączenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł.

Co chcesz zrobić?

Importowanie pliku tekstowego przy użyciu dostawcy OLE DB

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą dostawcy OLE DB

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą sterownika ODBC

Importowanie pliku tekstowego przy użyciu dostawcy OLE DB

Importowanie pliku tekstowego wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (CSV) jest proste. Jeśli plik tekstowy jest plik w formacie CSV, która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze, lub jeśli plik tekstowy nie jest plik CSV, można użyć pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Importowanie pliku

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij przycisk inne OLE DB lub ODBC źródła danych.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Kliknij pozycję Inne/zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 4. Na karcie Dostawca wybierz pozycję Microsoft Jet 4.0 dostawcy OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na karcie połączenia w polu Wybierz lub wprowadź nazwę bazy danych wpisz pełną ścieżkę do folderu zawierającego plik tekstowy.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą Znajdź folder, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola.

 6. Kliknij kartę Wszystkie, wybierz pozycję Właściwości rozszerzone, a następnie kliknij Edytowanie wartości.

 7. W oknie dialogowym Właściwości wartość wprowadź jedną z następujących czynności:

  • Jeśli plik tekstowy zawiera nagłówki kolumn, wprowadź tekstu. HDR = Yes.

  • Jeśli plik tekstowy nie ma nagłówków kolumn, wprowadź tekstu. HDR = No.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 11. Kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 12. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli w kolumnie Nazwa zaznacz plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 13. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 14. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 15. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 16. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć plik odc, która została właśnie utworzona i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC jest, co najmniej dwóch krokach. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC tekstu. Drugi Importowanie pliku tekstowego przy użyciu nazwy DSN użytkownika. Jeśli plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze jest pliku tekstowego lub pliku tekstowego nie jest plik CSV, możesz za pomocą pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Microsoft Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

 2. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC, na karcie DSN użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv), a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia tekstu ODBC.

 4. Wprowadź nazwę w polu Nazwa źródła danych.

 5. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącego katalogu.

 6. Kliknij przycisk Wybierz katalog.

 7. W oknie dialogowym Wybierz katalog Znajdź folder zawierający plik tekstowy, który chcesz zaimportować, upewnij się, że plik tekstowy zostanie wyświetlona na liście pod polem Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie pliku

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij przycisk inne OLE DB lub ODBC źródła danych.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz DSN użytkownika, która została właśnie utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz pozycję plik tekstowy w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ nagłówek kolumny

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą dostawcy OLE DB

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu Nazwa serwera.

   Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

  • W obszarze poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

   • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij opcję Użyj następujących nazwę użytkownika i hasło, a następnie wprowadź nazwę użytkownika bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą sterownika ODBC jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC. Drugi importowanie danych z bazy danych programu SQL Server.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Microsoft Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

 2. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC wybierz kartę DSN użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję SQL Server, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych do programu SQL Server.

 4. Wprowadź nazwę źródła danych w polu Nazwa.

 5. Opcjonalnie wprowadź opis źródła danych w polu Opis.

 6. Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu serwer.

  Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze programu SQL Server należy sprawdzić jak autentyczności identyfikator logowania?, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie z systemu Windows NT za pomocą Identyfikatora sieci.

  • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie przy użyciu programu SQL Server przy użyciu identyfikator logowania i hasło wprowadzone przez użytkownika, a następnie wprowadź identyfikator logowania bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 9. Dwukrotnie kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 10. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij przycisk Testuj źródło danych .

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "testy ZAKOŃCZONE pomyślnie!", kliknij przycisk OK.

 12. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server

 1. W menu dane kliknij polecenie Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych kliknij przycisk inne OLE DB lub ODBC źródła danych.

  Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC wybierz nazwę źródła danych, którą zdefiniowano w poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator Selektor danych pojawia się ponownie.

 9. Na stronie Wybieranie połączenia danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby plik odc, która została właśnie utworzona za pomocą i zaakceptować wszystkich wierszy i kolumn w źródle danych, kliknij przycisk Zakończ.

  • Aby kontynuować, przy użyciu kreatora Selektor danych, dzięki czemu można wybrać określone kolumny i wiersze, a można utworzyć unikatowy identyfikator, kliknij przycisk Dalej.

   Aby uzyskać więcej informacji na każdej stronie kreatora Selektor danych naciśnij klawisz F1.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Początek strony

Program Office Word: Importowanie danych zewnętrznych za pomocą Kreatora połączenia danych

W programie Microsoft Office Word możesz zaimportować dane zewnętrzne przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej. Używanie korespondencji seryjnej do tworzenia zestawu dokumentów, takich jak list seryjny wysyłany do wielu klientów lub arkusz etykiet adresowych do wysyłki karty świąt. Możesz też zaimportować pliki tekstowe, arkusze programu Excel, a między tabelami programu Access lub kwerendy bezpośrednio, bez użycia pliku połączenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie korespondencji seryjnej.

Co chcesz zrobić?

Importowanie pliku tekstowego przy użyciu dostawcy OLE DB

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych ze skoroszytu programu Excel 97 – 2003 lub 2007 za pomocą dostawcy OLE DB

Importowanie danych ze skoroszytu programu Excel 97 – 2003 lub 2007 za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z bazy danych programu Access 2000, 2003 lub 2007 przy użyciu dostawcy OLE DB

Importowanie danych z bazy danych programu Access 2000, 2003 lub 2007 za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą dostawcy OLE DB

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą sterownika ODBC

Importowanie pliku tekstowego przy użyciu dostawcy OLE DB

Importowanie pliku tekstowego wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (CSV) jest proste. Jeśli plik tekstowy jest plik w formacie CSV, która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze, lub jeśli plik tekstowy nie jest plik CSV, można użyć pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Importowanie pliku

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję Inne/zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 4. Na karcie Dostawca wybierz pozycję Microsoft Jet 4.0 dostawcy OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na karcie połączenia w polu Wybierz lub wprowadź nazwę bazy danych wpisz pełną ścieżkę do folderu zawierającego plik tekstowy.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą Znajdź folder, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola.

 6. Kliknij kartę Wszystkie, wybierz pozycję Właściwości rozszerzone, a następnie kliknij Edytowanie wartości.

 7. W oknie dialogowym Właściwości wartość wprowadź jedną z następujących czynności:

  • Jeśli plik tekstowy zawiera nagłówki kolumn, wprowadź tekstu. HDR = Yes.

  • Jeśli plik tekstowy nie ma nagłówków kolumn, wprowadź tekstu. HDR = No.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 11. Kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 12. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli w kolumnie Nazwa zaznacz plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 13. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 14. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ średnika (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC

Importowanie pliku tekstowego za pomocą sterownika ODBC jest, co najmniej dwóch krokach. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC tekstu. Drugi Importowanie pliku tekstowego przy użyciu nazwy DSN użytkownika. Jeśli plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), która nie korzysta z znak separatora listy, która jest zdefiniowana na komputerze jest pliku tekstowego lub pliku tekstowego nie jest plik CSV, możesz za pomocą pliku Schema.ini określ odpowiedni format pliku.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Microsoft Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

 2. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC, na karcie DSN użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv), a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia tekstu ODBC.

 4. Wprowadź nazwę w polu Nazwa źródła danych.

 5. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącego katalogu.

 6. Kliknij przycisk Wybierz katalog.

 7. W oknie dialogowym Wybierz katalog Znajdź folder zawierający plik tekstowy, który chcesz zaimportować, upewnij się, że plik tekstowy zostanie wyświetlona na liście pod polem Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie pliku

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz DSN użytkownika, która została właśnie utworzona, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz pozycję plik tekstowy w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Za pomocą pliku Schema.ini Określ inną listę separator znaków lub plik w formacie tekstowym

Plik Schema.ini to plik tekstowy, który zawiera wpisy, które zastępują domyślnych ustawień sterownika tekstu w rejestrze systemu Windows. Ogólnie Aby użyć pliku Schema.ini, możesz musi wykonaj następujące czynności:

 • Plik Schema.ini należy przechowywać w tym samym folderze co plik tekstowy, który importujesz.

 • Nazwa pliku Schema.ini.

 • W pierwszym wierszu pliku Schema.ini wpisz nazwę pliku tekstowego, do którego tworzysz łącze, w nawiasach.

 • Dodać dodatkowe informacje, aby określić inny tekst format pliku.

W poniższych sekcjach przedstawiono typowe przykłady korzystania z pliku Schema.ini.

Przykład: Określ nagłówek kolumny

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Przykład: Określ średnik znak (;) jako ogranicznik

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Przykład: Określ znak tabulacji, rozdzielając

[Products.txt] Format=TabDelimited

Przykład: Określony plik o stałej szerokości

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych ze skoroszytu programu Excel 97 – 2003 lub 2007 za pomocą dostawcy OLE DB

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję Inne/zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 4. Na karcie Dostawca wybierz pozycję Microsoft Office 12.0 dostępu do bazy danych aparatu dostawcy OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na karcie połączenia w oknie dialogowym źródło danych wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku skoroszytu programu Excel.

 6. Kliknij kartę Wszystkie, wybierz pozycję Właściwości rozszerzone, a następnie kliknij Edytowanie wartości.

 7. W oknie dialogowym Właściwości wartość wprowadź jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dane w skoroszycie zawiera nagłówki kolumn, wprowadź Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Jeśli dane w skoroszycie nie ma nagłówków kolumn, wprowadź Excel 8.0; HDR = No.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 10. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 11. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz arkusz, w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. Kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 13. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 14. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych ze skoroszytu programu Excel 97 – 2003 lub 2007 za pomocą sterownika ODBC

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz Pliki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W oknie dialogowym Wybierz skoroszyt, w polu Nazwa bazy danych wprowadź folder zawierający skoroszyt programu Excel, zaznacz skoroszyt na liście, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli w kolumnie Nazwa zaznacz arkusz, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 8. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z bazy danych programu Access 2000, 2003 lub 2007 przy użyciu dostawcy OLE DB

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję Inne/zaawansowane.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

 4. Na karcie Dostawca wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli baza danych jest baza danych programu Access 2000 lub Access 2003, wybierz pozycję Microsoft Jet 4.0 dostawcy OLE DB.

  • Jeśli baza danych jest Office Access 2007 bazy danych, wybierz pozycję Microsoft Office 12.0 dostępu do bazy danych aparatu dostawcy OLE DB.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na karcie połączenia w polu Wybierz lub wprowadź nazwę bazy danych wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku bazy danych programu Access.

  Jeśli wybrano Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider na karcie Dostawca (ułatwiające Zlokalizuj bazę danych) kliknij przycisk Przeglądaj obok pola.

 7. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij kartę połączenia, a następnie kliknij przycisk Testuj połączenie.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie testowe powiodło się", kliknij przycisk OK.

 9. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz tabelę lub kwerendę w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Tabela połączona nie jest wyświetlana na tej liście. Jeśli chcesz zaimportować tabelę połączoną, tworzenie kwerendy do tabeli połączonej w bazie danych programu Access, przed wykonaniem operacji importowania.

 10. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 11. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z bazy danych programu Access 2000, 2003 lub 2007 za pomocą sterownika ODBC

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC zaznacz MS Access Databases, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie bazy danych.

 5. W oknie dialogowym Wybierz katalog Znajdź folder zawierający bazę danych programu Access, który chcesz zaimportować, upewnij się, że baza danych programu Access zostanie wyświetlona na liście pod polem Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kreator połączenia danych pojawia się ponownie.

 6. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz tabelę lub kwerendę w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 8. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą dostawcy OLE DB

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję Microsoft SQL Server.

 4. Na stronie Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych wykonaj następujące czynności:

  • Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu Nazwa serwera.

   Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

  • W obszarze poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

   • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij opcję Użyj następujących nazwę użytkownika i hasło, a następnie wprowadź nazwę użytkownika bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji zdefiniowanych przez użytkownika w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 8. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Importowanie danych z programu SQL Server 2000 lub 2005 bazy danych za pomocą sterownika ODBC

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server za pomocą sterownika ODBC jest procesem dwuetapowym. Najpierw należy w razie potrzeby należy zdefiniować DSN użytkownika na komputerze sterownika ODBC. Drugi importowanie danych z bazy danych programu SQL Server.

Definiowanie DSN użytkownika

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Microsoft Windows, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

 2. W oknie dialogowym Administrator bazy danych ODBC wybierz kartę DSN użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz pozycję SQL Server, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie nowego źródła danych do programu SQL Server.

 4. Wprowadź nazwę źródła danych w polu Nazwa.

 5. Opcjonalnie wprowadź opis źródła danych w polu Opis.

 6. Wprowadź nazwę serwera bazy danych w polu serwer.

  Jeśli baza danych znajduje się na komputerze, wprowadź (lokalny).

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze programu SQL Server należy sprawdzić jak autentyczności identyfikator logowania?, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć systemu Windows, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie z systemu Windows NT za pomocą Identyfikatora sieci.

  • Aby użyć bazy danych, nazwę użytkownika i hasło, kliknij pozycję Uwierzytelnianie przy użyciu programu SQL Server przy użyciu identyfikator logowania i hasło wprowadzone przez użytkownika, a następnie wprowadź identyfikator logowania bazy danych i hasło w odpowiednich polach.

 9. Dwukrotnie kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 10. Aby upewnić się, że wprowadzono poprawne informacje, kliknij przycisk Testuj źródło danych.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź ponownie wartości, które zostały wprowadzone w poprzednich krokach.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "testy ZAKOŃCZONE pomyślnie!", kliknij przycisk OK.

 12. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych opcji w oknach dialogowych różnych kliknij przycisk Pomoc.

Importowanie danych z bazy danych programu SQL Server

 1. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Wybierz adresatów, a następnie kliknij polecenie Użyj istniejącej listy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć istniejącego pliku odc, kliknij dwukrotnie plik ODC. Importowane dane, a po zakończeniu.

  • Aby utworzyć nowy plik odc, kliknij przycisk Nowe źródło, a następnie wykonaj wszystkie kroki procedury.

   Zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych.

 3. Na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych kliknij pozycję ODBC-DSN.

 4. Na stronie Połącz ze źródłem danych ODBC wybierz nazwę źródła danych, którą zdefiniowano w poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Wybieranie bazy danych i tabeli wybierz bazę danych w polu bazy danych, zaznacz tabeli, widoku lub funkcji w kolumnie Nazwa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Zapisz plik połączenia danych i zakończenie wprowadź nazwę pliku odc w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zmienić lokalizację folderu, czyli folder Moje źródła danych domyślne, kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. Opcjonalnie Aby wprowadzić więcej odnajdowania plik połączenia, można wprowadzić dodatkowe informacje w polach Opis, Przyjazną nazwę i Słów kluczowych.

Powrót do początku Powrót do początku sekcji

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×