Hierarchie w dodatku Power Pivot

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jedną z modyfikacji, jakie można wprowadzić w modelu danych w dodatku Power Pivot jest dodawanie hierarchii. Na przykład jeśli są używane dane geograficzne, można utworzyć hierarchię rozpoczynającą się od kraju a kończącą na regionie i mieście.

Hierarchia to lista kolumn traktowana jako jeden element, gdy jest używania w raporcie przestawnym lub raporcie programu Power View. Hierarchia jest wyświetlana jako jeden obiekt na liście pól. Hierarchie ułatwiają użytkownikom wybieranie typowych ścieżek danych i nawigowanie po nich podczas tworzenia raportów i tabel przestawnych. Aby utworzyć hierarchie, należy użyć dodatku Power Pivot.

 1. Otwórz okno dodatku Power Pivot.

 2. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia główne > Widok > Widok diagramu.

 3. W widoku diagramu zaznacz co najmniej jedną kolumnę w tabeli, którą chcesz umieścić w hierarchii. Jeśli tabela nie zawiera wszystkich kolumn, których chcesz użyć, możesz dodać je za pomocą funkcji RELATED. Zobacz temat Funkcja RELATED (język DAX)

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z zaznaczonych kolumn.

 5. Kliknij polecenie Utwórz hierarchię. U dołu tabeli zostanie utworzony poziom nadrzędny hierarchii, a wybrane kolumny zostaną skopiowane do hierarchii jako poziomy podrzędne.

 6. Wpisz nazwę nowej hierarchii.

 7. Następnie możesz przeciągnąć więcej kolumn na poziom nadrzędny hierarchii, co powoduje, że z tych kolumn są tworzone poziomy podrzędne, które zostają umieszczone u dołu hierarchii.

  Ewentualnie, jeśli chcesz, aby kolumna znajdowała się w określonym miejscu na liście w hierarchii, możesz przeciągnąć tę kolumnę, aby utworzyć poziom podrzędny i umieścić go w tym konkretnym miejscu.

  Uwagi : 

  • W przypadku używania przy tworzeniu hierarchii funkcji wyboru wielokrotnego kolejność poziomów podrzędnych jest początkowo określana na podstawie kardynalności kolumn. Kolumna o najwyższej kardynalności, której wartości są najbardziej nietypowe i unikatowe (np. numery identyfikacyjne i nazwy), jest wyświetlana jako pierwsza, a kolumna o najniższej kardynalności, której wartości są bardziej typowe (np. stan, wartości logiczne lub typowe klasyfikacje), jest wyświetlana jako ostatnia. Jednak przy dodawaniu dodatkowych kolumn poziomy podrzędne są umieszczane u dołu listy. Kolejność kolumn można zmienić, przeciągając je.

  • Hierarchię można utworzyć z kolumny ukrytej (kolumny, która jest ukryta przed narzędziami klienta).

  • Jeśli użytkownik wie, jakie kolumny chce wybrać jako poziomy podrzędne w hierarchii, polecenie Utwórz hierarchię w menu kontekstowym umożliwia mu jednoczesne wybranie tych kolumn (za pomocą funkcji wyboru wielokrotnego) i szybkie utworzenie hierarchii z wieloma poziomami podrzędnymi.

Edytowanie hierarchii

Użytkownik może zmienić nazwę hierarchii, zmienić nazwę poziomu podrzędnego, zmienić kolejność poziomów podrzędnych, dodać dodatkowe kolumny jako poziomy podrzędne, usunąć poziom podrzędny z hierarchii, pokazać nazwę źródłową poziomu podrzędnego (nazwę kolumny) i ukryć poziom podrzędny, jeśli ma on taką samą nazwę jak poziom nadrzędny hierarchii.

Aby zmienić nazwę hierarchii lub poziomu podrzędnego

Kliknij prawym przyciskiem myszy poziom nadrzędny hierarchii lub poziom podrzędny, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Możesz również kliknąć dwukrotnie poziom nadrzędny hierarchii i zmienić nazwę.

Aby zmienić kolejność poziomu podrzędnego w hierarchii

Przeciągnij poziom podrzędny w nowe miejsce w hierarchii. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy poziom podrzędny hierarchii, a następnie kliknąć polecenie Przenieś w górę, aby przenieść go o jeden poziom w górę na liście, lub polecenie Przenieś w dół, aby przenieść go o jeden poziom w dół na liście.

Uwaga : Kolumnę można dodać tylko raz do pojedynczej hierarchii. Po dodaniu kolumny do hierarchii nie można dodać jej ponownie do tej samej hierarchii. Nie można więc przeciągnąć tej kolumny na hierarchię, a polecenie Dodaj do hierarchii menu kontekstowego tej konkretnej kolumny przestaje odwoływać się do hierarchii, do których ta kolumna została już dodana. Jeśli nie ma żadnych innych hierarchii, do których można by dodać kolumnę, polecenie Dodaj do hierarchii nie pojawia się w menu.

Aby dodać do hierarchii dodatkowy poziom podrzędny

 • Przeciągnij kolumnę na poziom nadrzędny hierarchii. Kolumna zostanie skopiowana jako poziom podrzędny u dołu listy w hierarchii.

 • Możesz również przeciągnąć kolumnę w określone miejsce w hierarchii. Kolumna zostanie skopiowana jako poziom podrzędny hierarchii.

 • Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę lub wiele zaznaczonych kolumn, wskaż polecenie Dodaj do hierarchii w menu kontekstowym, a następnie kliknij określoną hierarchię. Poziom podrzędny zostanie utworzony z tej kolumny i dodany u dołu listy w hierarchii.

Aby usunąć poziom podrzędny z hierarchii

Kliknij poziom podrzędny prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń z hierarchii. Możesz również kliknąć poziom podrzędny w hierarchii, a następnie nacisnąć klawisz Delete. Aby przywrócić usunięty poziom podrzędny, trzeba ponownie dodać daną kolumnę.

Uwaga : Zmiana nazwy poziomu podrzędnego hierarchii powoduje, że przestaje on mieć taką samą nazwę jak kolumna, z której został utworzony. Domyślnie nazwa kolumny źródłowej pojawia się na prawo od poziomu podrzędnego. W przypadku ukrycia nazwy kolumny źródłowej, aby zobaczyć, z jakiej kolumny został utworzony dany poziom podrzędny, należy użyć polecenia Pokaż nazwę kolumny źródłowej.

Aby ukryć lub pokazać nazwę źródłową

Kliknij prawym przyciskiem myszy poziom podrzędny hierarchii, a następnie kliknij polecenie Ukryj nazwę kolumny źródłowej lub Pokaż nazwę kolumny źródłowej, aby między nimi przełączyć.

Po kliknięciu polecenia Pokaż nazwę kolumny źródłowej nazwa kolumny, z której został utworzony poziom podrzędny, pojawia się na prawo od niego.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×