Funkcje wycofane w programie SharePoint Designer 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniżej przedstawiono listę funkcji programu SharePoint Designer 2007, które zostały wycofane w programie SharePoint Designer 2010.

W tym artykule

Praca z zdalnego witryn i zawartości migracji

Praca ze starszymi wersjami programu SharePoint

Microsoft Script Editor (MSE)

Ustawienia trybu współautora

Rejestracji jednokrotnej

Tabele układu

Motywy

Widoki: Raporty, Nawigacja i hiperłącza

W widoku Nawigacja

Widok hiperłącza

Widok Raporty

Funkcje bazy danych

FTP

Dostosowywanie stron

Dynamiczne szablony sieci Web

Pliki pakietu sieci Web

Praca ze zdalnymi witrynami i wykonywanie migracji zawartości

Program SharePoint Designer 2010 jest przeznaczony dla użytkowników do pracy nad — nie można zaprojektować i opublikować — witryn sieci web programu SharePoint Foundation 2010 i SharePoint Server 2010. Jest to zmianę fokusu z poprzednik program SharePoint Designer, Microsoft FrontPage, która ma służyć jako narzędzie Tworzenie i zarządzanie witryną sieci Web niezależne od serwera.

Najistotniejsze zmiany w programie SharePoint Designer 2010 dotyczą zmiany jego przeznaczenia. Na przykład starsze funkcje służące do publikowania zdalnych witryn sieci Web i nawiązywania połączeń z nimi oraz do zarządzania transferem witryn sieci Web i zawartości sieci Web zostały usunięte z programu SharePoint Designer 2010.

  • W programie SharePoint Designer 2010 nie można zaimportować witryny sieci Web z innego serwera lub innej lokalizacji pliku.

  • W programie SharePoint Designer 2010 nie można tworzyć, edytować ani publikować witryn sieci Web opartych na dysku ani pracować ze zdalnymi witrynami sieci Web. Elementy interfejsu użytkownika programu SharePoint Designer, które obsługiwały pracę z witrynami sieci Web opartymi na dysku, takie jak opcja podglądu Użyj programu Microsoft ASP.NET Development Server, zostały usunięte.

  • W programie SharePoint Designer 2010 nie można wykonywać zadań administracyjnych na serwerze, takich jak wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie, wykonywanie migracji zawartości, ani innych zadań związanych z zarządzaniem, które mają wpływ na całą witrynę sieci Web. Te czynności należy wykonywać w administracji centralnej.

Współdziałanie z wcześniejszymi wersjami programu SharePoint

Program SharePoint Designer 2010 został zaprojektowany tak, aby mógł współdziałać z programami SharePoint Foundation 2010 i SharePoint Server 2010. Nie można go używać z wcześniejszymi wersjami programu SharePoint.

Jeśli konieczne jest otwarcie witryny programu Windows SharePoint Services 2007 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007, można zainstalować program SharePoint Designer 2007. Wymaga to posiadania zainstalowanej 32-bitowej wersji pakietu Microsoft Office 2010.

Microsoft Script Editor (MSE)

W programie Office SharePoint Designer 2007 i wcześniejszych wersjach programu Microsoft FrontPage można było za pomocą programu Microsoft Script Editor (MSE) dodawać tekst oraz edytować tagi HTML i dowolny kod w języku Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) na stronie dostępu do danych. Program MSE udostępniał także funkcje technologii IntelliSense służące do tworzenia i edytowania skryptów. Program Script Editor umożliwiał także wyświetlanie strony tak, jak wyglądałaby w przeglądarce sieci Web. Program Microsoft SharePoint Designer 2010 nie zawiera aplikacji Microsoft Script Editor.

Ustawienia trybu współautora

Funkcja ustawień trybu współautora została usunięta z programu Microsoft SharePoint Designer 2010.

W programie Office SharePoint Designer 2007 ustawienia trybu współautora służyły do konfigurowania i włączania trybu współautora — trybu ograniczonego dostępu. Użytkownicy, którzy otwierali witrynę do edycji w programie Office SharePoint Designer 2007, mieli dostęp do różnych poleceń i funkcji, w zależności od tego, do której grupy współautorów zostali przypisani i jakie ograniczenia edycji zostały przypisane tej grupie.

W programie SharePoint Designer 2010 jest dostępna nowa strona Ustawienia programu SharePoint Designer, która umożliwia ograniczenie dostępu do określonych funkcji programu SharePoint Designer.

Logowanie jednokrotne

Metoda uwierzytelniania za pomocą logowania jednokrotnego została usunięta z programu SharePoint 2010 i zastąpiona usługą bezpiecznego magazynu. Jest to usługa autoryzacji opartej na oświadczeniach, zawierająca bezpieczną bazę danych poświadczeń skojarzonych z identyfikatorami aplikacji. Identyfikatory aplikacji mogą służyć do autoryzacji dostępu do zewnętrznych źródeł danych.

Tabele układu

Programy Office FrontPage 2003 i Office SharePoint Designer 2007 umożliwiały tworzenie układów stron sieci Web przy użyciu tabel i komórek układu.

W programie Microsoft SharePoint Designer 2010 tabele układu zostały zastąpione przez zaawansowane funkcje kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Narzędzia umożliwiające tworzenie i modyfikowanie tabel układu zostały usunięte z interfejsu użytkownika programu SharePoint 2010 Designer.

W przypadku otwarcia w programie SharePoint Designer 2010 strony sieci Web zawierającej już tabelę układu ta tabela układu będzie działać prawidłowo. Program SharePoint Designer 2010 nie umożliwia jednak wstawiania nowych tabel układu.

Motywy

W programie SharePoint 2010 motywy zostały przeprojektowane w celu uproszczenia procesu ich generowania. Motywy utworzone w programie Windows SharePoint Services 3.0 nie są zgodne z programem SharePoint Foundation 2010. W przypadku uaktualniania programu Windows SharePoint Services 3.0 do programu SharePoint Foundation 2010 można dzięki funkcji uaktualnienia wizualnego nadal korzystać z witryn przy użyciu starego interfejsu użytkownika. Jednak do tworzenia motywów i stosowania ich do witryn zaleca się używanie nowego interfejsu użytkownika programu SharePoint Foundation 2010.

Widoki: Raporty, Nawigacja i Hiperłącza

W programie SharePoint Designer 2010 wprowadzono zmiany w widokach Raporty, Nawigacja i Hiperłącza.

Widok Nawigacja

Widok Nawigacja i okienko zadań nawigacji zostały zastąpione okienkiem nawigacji znajdującym się po lewej stronie okna i zawierającym składniki danej witryny — listy, biblioteki, typy zawartości, źródła danych, przepływy pracy itp. Aby edytować dany składnik (na przykład listę Anonsy), należy wybrać pozycję Listy i biblioteki, co spowoduje otwarcie strony Galeria zawierającej wszystkie listy i biblioteki. Pasek nawigacyjny umożliwia sprawdzanie bieżącego miejsca w hierarchii witryny, przechodzenie dalej lub wstecz oraz wyświetlanie ostatnio odwiedzonych stron.

Widok Hiperłącza

Widok hiperłącza zostanie usunięta z programu SharePoint Designer 2010. Funkcje sprawdzania błędów w programie SharePoint Designer 2010 umożliwia wyszukanie przerwanych łączy, nieużywane stron zastosowania arkuszy stylów kaskadowych i zastosowania strony wzorcowej. Usunięto także polecenia Oblicz hiperłącza .

Widok Raporty

W programie SharePoint Designer 2010 zmieniono sposób uzyskiwania dostępu do raportów i usunięto możliwość zaznaczania raportów.

Funkcje baz danych

Program SharePoint Designer 2010 zawiera nowy zestaw narzędzi umożliwiających łączenie się z danymi zewnętrznymi, tworzenie typów zawartości zewnętrznej, publikowanie tych typów zawartości zewnętrznej w wykazie danych biznesowych na serwerze i automatyczne generowanie zarówno listy zewnętrznej, jak i wszystkich formularzy przez nią wymaganych.

Ze względu na zmiany sposobu zarządzania danymi poniższe funkcje baz danych programów Microsoft FrontPage i Office SharePoint Designer 2007 nie są już obsługiwane w programie SharePoint Designer 2010:

  • Kreator interfejsu bazy danych

  • Karta Baza danych w oknie dialogowym Ustawienia witryny

  • Kreator wyników bazy danych

Uwaga: Po wyświetleniu strony sieci Web lub jeśli używasz widoku projektu w programie SharePoint Designer 2010 do otwierania strony wyników istniejącej bazy danych, WebBot wyników bazy danych jest renderowane jako komentarz HTML.

Okienko zadań Znajdź Źródło danychA została usunięta.

Protokół FTP

Program FrontPage zawierał wbudowanego klienta FTP umożliwiającego łączenie się z serwerami bez korzystania z rozszerzeń serwera Microsoft FrontPage. Wbudowany klient FTP pozwalał użytkownikom otwierać witryny przy użyciu protokołu FTP, a następnie publikować całą witrynę sieci Web lub zarządzać poszczególnymi plikami na zdalnym serwerze sieci Web. Ponieważ program SharePoint Designer 2010 służy do pracy z witrynami programu SharePoint, a te serwery mają już zainstalowany niezbędny kod podstawowy, klient FTP nie jest wymagany i dlatego został usunięty.

Dostosowywanie stron

Do dostosowywania stron (nazywanego również usuwaniem widma) jest wymagany wyższy poziom uprawnień niż w poprzedniej wersji. Domyślnie tylko administratorzy zbiorów witryn mogą dostosowywać strony, strony wzorcowe i układy stron oraz korzystać z widoku wszystkich plików. Oznacza to, że dla większości osób węzły Strony wzorcowe, Układy stron i Wszystkie pliki w okienku nawigacji nie będą widoczne. Użytkownicy mogą tworzyć rozwiązania przez tworzenie i przechowywanie stron składników Web Part w bibliotece stron witryny. Takie rozwiązanie ułatwia zachowanie spójnego znakowania i układu w całej aplikacji sieci Web lub w całym zbiorze witryn.

Dynamiczne szablony sieci Web

Funkcje dynamicznych szablonów sieci Web przejęły w programie SharePoint Designer 2010 strony wzorcowe.

Pliki pakietów sieci Web

Program SharePoint Designer 2010 nie umożliwia importowania plików pakietów sieci Web.

Pakiet sieci Web może zawierać stron sieci Web, szablony, składniki sieci Web, motywy, grafikę, arkusze stylów i innych elementów. Pakiety sieci Web są pliki CAB (z rozszerzeniami nazw plików fwp), używane do importowania lub eksportowania w witrynie sieci Web.

Oto dwa sposoby wdrażania funkcji w postaci pakietów podczas pracy z witryną programu SharePoint w sieci Web:

  • Użycie niestandardowego szablonu witryny. Niestandardowe szablony witryn są przechowywane jako pliki stp w bazie danych programu SharePoint.

  • Użycie struktury rozwiązań programu SharePoint Foundation 2010.

Rozwiązanie jest pakietu możliwością rozmieszczania, przeznaczone do wielokrotnego użytku, który zawiera zestaw funkcji, definicje witryn i zestawy, które dotyczą witryn, po czym można indywidualnie włączać lub wyłączać. Za pomocą rozwiązań pakowanie i wdrażania funkcje niestandardowe, definicje witryn, szablony, składniki Web Part i zestawów.

Struktura rozwiązań programu SharePoint Foundation 2010 umożliwia łączenie wszystkich składników pozwalających rozszerzyć program SharePoint Foundation 2010 w pliku rozwiązania. Plik rozwiązania to plik cabinet z rozszerzeniem wsp. Umożliwia on wdrożenie zawartości pakietu składników Web Part. Ta zawartość obejmuje zestawy, zasoby klas, pliki dwp i inne składniki pakietu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×