Funkcje wycofane i zmienione w programie Access 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera listę funkcji, które były dostępne w programie Access 2007 i zostały zmienione w programie Microsoft Access 2010. W poniższej tabeli opisano wprowadzone zmiany funkcji, objaśniono ich wpływ na bazy danych programu Access oraz podano alternatywne rozwiązania (jeśli są dostępne).

Funkcja wycofana lub zmieniona

Wprowadzona zmiana

Inne możliwości

Okienko zadań Dodawanie pola zostało zamienione na galerię typów danych.

Zamiast używać opcji dodawania pól z poziomu Wstążki w widoku arkusza danych, można obecnie korzystać z galerii typów danych w celu wybierania różnych wstępnie zdefiniowanych typów danych i ponownego używania własnych typów danych. Galeria typów danych ułatwia współużytkowanie typów danych i funkcji. Opcje okienka zadań Dodawanie pola umożliwiały korzystanie tylko z szablonów pojedynczych pól, natomiast galeria typów danych pozwala rejestrować szablony obejmujące wiele pól. Wszelkie zmiany wprowadzone na liście pól zostaną zignorowane, a wywołania makr dotyczące okienka zadań Dodawanie pola zakończą się niepowodzeniem.

Autoformatowaniegrupy zastępuje motywy grupie opcji.

Grupa Autoformatowanie nie jest już dostępna na Wstążce w widokach układu formularza i układu raportu. Funkcja Autoformatowanie została zamieniona na motywy.

Motywy zapewniają lepsze opcje formatowania formularzy i raportów, ponieważ można je dostosowywać, rozszerzać, publikować na serwerze oraz pobierać lub udostępniać innym osobom za pośrednictwem witryny Office Online lub poczty e-mail. Funkcja Autoformatowanie była obsługiwana tylko w programie Access, natomiast motywów można używać także w innych aplikacjach pakietu Office.

Polecenie Autoformatowanie można dodać do Wstążki niestandardowej.

Nie jest już obsługiwany formant kalendarza (mscal.ocx).

Jeśli zostanie otwarty formularz zawierający formant kalendarza, program Access 2010 nie wyświetli tego formantu i pojawi się komunikat o błędzie, informujący o tym, że baza danych programu Access zawiera brakujące lub uszkodzone odwołanie do formantu.

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć formant kalendarza z aplikacji.

Aby dodać formant kalendarza, można użyć funkcji wyboru daty.

Nie są dostępne strony dostępu do danych.

Nie jest możliwe projektowanie ani uruchamianie stron dostępu do danych. Te strony są wyświetlane w okienku nawigacji, ale próba ich otwarcia powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie, informującego o tym, że program Access nie obsługuje stron dostępu do danych.

Strony dostępu do danych nadal są przechowywane w bazach danych i można z nich korzystać w starszych wersjach programu Access. Ponadto można obsługiwać program Access w sieci Web, korzystając z programu SharePoint.

Nie są dostępne funkcje eksportowania i importowania danych przechowywanych w plikach programu Lotus 1-2-3 oraz tworzenia łączy do tych danych.

Listy programu Lotus są widoczne w programie Access 2010, ale nie można pracować z nimi.

Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można znaleźć instalowalnego pliku ISAM”.

Aby eksportować lub importować dane przechowywane w plikach programu Lotus 1-2-3 albo tworzyć łącza do tych danych, należy użyć starszej wersji programu Access.

Nie są dostępne funkcje eksportowania i importowania danych programu Paradox 3, 4, 5, 6, 7 oraz tworzenia łączy do tych danych.

Listy programu Paradox są widoczne, ale nie można pracować z nimi, ponieważ nie są dostępne funkcje przeglądania, eksportowania i importowania danych.

Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można znaleźć instalowalnego pliku ISAM”.

Aby eksportować lub importować dane przechowywane w plikach programu Paradox 3, 4, 5, 6, 7 albo tworzyć łącza do tych danych, należy użyć starszej wersji programu Access.

Nie są obsługiwane bazy danych Red 2 ISAM i Jet 2.

W programie Access 2010 nie są dostępne funkcje eksportowania i importowania danych programów Access 1.0 i 2.0 (Red 2 lub Jet 2) oraz tworzenia łączy do tych danych.

Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można znaleźć instalowalnego pliku ISAM”.

Aby eksportować lub importować dane przechowywane w plikach programów Access 1.0 i 2.0 (Red 2 lub Jet 2) albo tworzyć łącza do tych danych, należy użyć programu Access 2007.

Nie jest dostępny podgląd konfliktów replikacji.

Podgląd konfliktów replikacji umożliwiał użytkownikowi wyświetlanie i rozwiązywanie konfliktów synchronizacji.

Użytkownik może napisać własne funkcje rozwiązywania konfliktów i oznaczyć je we właściwości ReplicationConflictFunction w zestawie replik bazy danych.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia niestandardowych procedurę rozwiązywania konfliktów, zobacz artykuł na sposób używania Właściwość ReplicationConflictFunction.

Nie jest obsługiwany format migawki.

Format migawki (snp) to przenośny format umożliwiający wyświetlanie raportów programu Access na komputerach, na których nie zainstalowano programu Access. Użytkownicy programu Access 2010 nie mogą eksportować raportów do formatu migawki.

Raporty można eksportować do formatów XPS i PDF albo do innych programów pakietu Office, takich jak Word i Excel.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat innych zmian i nowych funkcji w programie Access 2010, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×