Funkcje włączone w witrynie publikowania usługi SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano funkcje dostępne po aktywowaniu infrastruktury publikowania w witrynie usługi SharePoint Online. Można również dodać strony do witryny i używać nowe składniki web Part bez aktywowania tej funkcji.

W tym artykule

Aktywowanie funkcji infrastruktury publikowania

Funkcje publikowania

Nawigacja i wstążka

Listy i biblioteki

Składniki Web Part

Strony wzorcowe, układy stron, typy zawartości i kolumny

Użytkownicy i uprawnienia

Witryny publikowania programu SharePoint jest tworzona przy użyciu szablonu witryny portalu publikowania lub szablon typu Wiki przedsiębiorstwa. Szablon witryny publikowania portalu jest wysoce strukturę i pozwala na sterowanie układy stron, wskazówki dotyczące tworzenia i publikowania harmonogramów. Witryna typu Wiki przedsiębiorstwa ma mniej strukturę i jest przeznaczony dla łatwe tworzenie podczas procesów formalne zarządzania zawartością nie są wymagane.

Przed utworzeniem witryny publikowania należy aktywować funkcję infrastruktury publikowania w witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Po aktywowaniu funkcji publikowania są one dziedziczone automatycznie przez podwitryny.

Aktywowanie funkcji infrastruktury publikowania

Uwaga:  Jeśli witrynę lub zbiór witryn utworzono przy użyciu jednego z szablonów witryn publikowania, infrastruktura publikowania jest już aktywna, a funkcje publikowania są gotowe do użycia.

 1. Na poziomie głównym zbioru witryn kliknij kolejno pozycje Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

 3. Na stronie Funkcje witryny kliknij pozycję Aktywuj obok pozycji Infrastruktura publikowania w programie SharePoint Server.

  Aktywowanie funkcji infrastruktury publikowania

Funkcje publikowania

Poniżej przedstawiono funkcje, które są dostępne po włączeniu publikowania w zbiorze witryn usługi SharePoint Online. Niektóre funkcje są widoczne na Wstążce, a inne są widoczne tylko za pośrednictwem łącza na stronie Ustawienia witryny lub biblioteki.

Nawigacja i wstążka

Podczas edytowania strony w grupie Edycja na karcie Formatowanie tekstu na Wstążce można znaleźć przyciski zaewidencjonowania / wyewidencjonowania, które umożliwiają edytowanie zawartości strony przy zachowaniu kontroli wersji. Ta funkcja jest dostępna na Portal publikowania i witryna typu Wiki przedsiębiorstwa.

przyciski zaewidencjonowania i wyewidencjonowania na Wstążce

W witrynach korzystających z przepływów pracy Zatwierdzanie kartę Publikowanie zawiera przyciski Opublikuj, Zatwierdź i Odrzuć. Są to wszystko jest częścią przepływu pracy Zatwierdzanie, które zapewnia, że nic się nie jest opublikowany w witrynie bez zatwierdzania wyznaczonych recenzentów. Istnieje także przycisk szybkiego rozmieszczania, który publikuje przy następnym zawartość jest publikowana. Przycisk Publikuj przedstawiono kilka opcji, takich jak Prześlij, w której jest uruchamiane poza przepływu pracy, przekierowując na bieżącej stronie do jednej lub więcej osób zatwierdzających do przeglądu. Można również można anulowanie zatwierdzenia lub cofanie publikowania strony z tego miejsca, w zależności od uprawnień użytkownika.

karta Publikowanie

Kliknięcie przycisku Harmonogram powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można określić, kiedy strona ma być publikowana i kiedy, w razie konieczności, ma być wycofana.

Przesyłanie, publikowanie przycisków na karcie publikowanie w trybie edycji.

Przepływ pracy zatwierdzania oraz planowanie są niedostępne w przypadku publicznych zbiorów witryn.

Listy i biblioteki

Ważne: 

 • Począwszy od października 2018 zawartość i struktura witryny zostaje usunięte w Usłudze SharePoint Online. Punkt wejścia interfejsu użytkownika SiteManager.aspx zostanie usunięty z usługi SharePoint Online i bezpośredni dostęp będzie ograniczona do Administratorzy zbiorów witryn do marca 2019.

 • Usługa SharePoint Online zapewnia szereg zaawansowanych funkcji do obsługi zarządzanie strukturą i zawartością witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat Przenoszenie i kopiowanie plików w bibliotece dokumentów programu SharePoint zobacz:

 • Jeśli nie zostało jeszcze na liście nowoczesny / środowiska biblioteki, a następnie konfigurowania i korzystania z komputera do synchronizacji zawartości lokalnie kopii i przenoszenie celów jest opcja. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie komputera do synchronizacji usługi OneDrive dla firm plików w usłudze Office 365.

Po włączeniu funkcji infrastruktury publikowania zestaw list i bibliotek zostanie dodane do witryny publikowania na poziomie zbioru witryn. Można znaleźć Narzędzie strukturą i zawartością witryny w obszarze Ustawienia witryny > Administracja witryny > strukturą i zawartością

 • Lista Raporty zawartości i struktury    Umożliwia dostosowywanie kwerend, które są wyświetlane na liście Widok w narzędziu Zawartość i struktura witryny.

 • Lista Zawartość do ponownego użycia    Uwzględnia zawartość HTML lub tekstową, którą można wstawić na stronę sieci Web.

 • Biblioteka Dokumenty zbioru witryn    Są w niej przechowywane dokumenty używane w ramach zbioru witryn.

 • Biblioteka Obrazy zbioru witryn.    Są w niej przechowywane obrazy używane w ramach zbioru witryn.

Ponadto zostały dodane cztery biblioteki na poziomie witryny do przechowywania zawartości witryny. Można znaleźć w zawartość witryny:

 • Biblioteka Strony    Są w niej przechowywane strony witryny.

 • Biblioteka Obrazy    Są w niej przechowywane obrazy używane na stronach witryny.

 • Biblioteka Dokumenty    Zawiera wszystkie dokumenty używane na stronach witryny.

 • Biblioteka Zadania przepływu pracy    Są w niej przechowywane zadania przepływu pracy utworzone dla witryny.

Składniki Web Part

Witryny publikowania zawierają różne składniki web Part, umożliwiające autorom wstawianie klipów wideo, tekstu sformatowanego, formularzy i zawartości dynamicznej na stronie witryny. Znajdziesz następujące składniki Web Part w obszarze Wstaw > składnik Web Part > Kategorie. Tych trzech składników web Part, które są unikatowe dla witryn publikowania, są dostępne na poziomie zbioru witryn i wszystkich jej podwitryn w zbiorze witryn:

 • Składnik Web Part kwerendy zawartości    Wyświetla dynamiczny widok zawartości witryny na podstawie zapytania tworzonych w okienku właściwości składnika web part. Jest to w kategorii Zestawienie zawartości.

 • Składnik Web Part łącze do podsumowania    Umożliwia autorom tworzenie łączy, które można grupować i którym. Jest to w kategorii Zestawienie zawartości.

 • Spis treści składnika Web Part    Służy do automatycznego generowania katalogu, który kieruje do różnych elementów zbioru witryn. Jest to w kategorii Zestawienie zawartości.

Strony wzorcowe, układy stron, typy zawartości i kolumny

Strony wzorcowe i układy stron decydują o ogólnym wyglądzie oraz sposobie działania witryny programu SharePoint. Strony wzorcowe zawierają kontrolki, które są współużytkowane przez wiele układów stron. Są to kontrolki nawigacji, wyszukiwania czy preferencji językowych dla witryn wielojęzycznych. Układy stron zawierają kontrolki pól i składniki Web Part. Układy stron i strony wzorcowe współtworzą układ strony sieci Web.

W witrynie publikowania strona wzorcowa jest aktualizowana o kartę Publikowanie, na której można znaleźć przyciski dotyczące planowania i przepływu pracy, przedstawione wcześniej w tym artykule. Wraz ze zaktualizowaną stroną wzorcową są dostępne niżej wymienione elementy.

Element

Opis

Typ zawartości

Szablon Portal publikowania zawiera następujące elementy: Strona artykułu, Strona projektu, Strona powitalna, Strona typu wiki przedsiębiorstwa, Strona zestawienia i Strona przekierowania.

Układy stron

Obraz po lewej stronie, Obraz po prawej stronie i Ekran powitalny. Te układy stron są automatycznie kojarzone z typami zawartości wymienionymi powyżej, dostępnymi po włączeniu funkcji publikowania. W przypadku witryny typu wiki przedsiębiorstwa dostępne są następujące układy stron: Strona podstawowa, Podstawowa strona projektu i Strona przekierowania.

Kolumny

 • Kolumny układu strony to Wiersz z nazwiskiem autora i Zawartość strony.

 • Kolumny do opublikowania dodane na poziomie zbioru witryn to Data artykułu, Planowana data rozpoczęcia i Planowana data zakończenia.

 • Niestandardowa kolumna Kategorie typu Wiki, która korzysta z zarządzanych metadanych dla stron typu Wiki, jest również dodawana na poziomie zbioru witryn.

Uwaga: Strony wzorcowe oraz układy stron dla publicznej witryny sieci Web są obsługiwane inaczej i nie są uwzględnione w tym artykule.

Użytkownicy i uprawnienia

Aby można było łatwo przypisywać użytkowników do konkretnych ról związanych z publikowaniem, w szablonie witryny Portal publikowania uwzględniono grupy Osoby zatwierdzające, Projektanci, Menedżerowie hierarchii, Czytelnicy z ograniczeniami oraz Czytelnicy zasobów związanych ze stylami. Szablon Witryna typu wiki przedsiębiorstwa obejmuje dodatkowo grupę Przeglądający. Ponadto do zbioru witryn są dodane trzy poziomy uprawnień: Zatwierdzanie, Zarządzanie hierarchią i Odczyt z ograniczeniami. Domyślnie witryny utworzone niżej w hierarchii zbioru witryn dziedziczą grupy i poziomy uprawnień po witrynie nadrzędnej.

Uwaga: Po uaktywnieniu publikowanie funkcji i został uruchomiony korzystania z niego, należy zachować ostrożność, jeśli jednak chcesz zdezaktywować. Dane użytkownika i dostosowania skojarzonego z tą funkcją mogą zostać utracone. Ponadto wszystkie aktywne funkcje i aplikacje, które są zależne od tej funkcji może przestać działać.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×