Funkcje ułatwień dostępu w aplikacji OneDrive

Usługa OneDrive zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym przechowywanie i udostępnianie plików na różnych urządzeniach.

Wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak czytnik zawartości ekranu, lupa lub rozpoznawanie mowy, jest wbudowanych na komputerze lub na urządzeniu. Aby dowiedzieć się, jak używać tych funkcji, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi : 

 • OneDrive jest aplikacją internetową, która działa w chmurze, a dostęp do plików i folderów oraz nawigacja wśród nich odbywa się w przeglądarce internetowej.

 • Podczas korzystania z usługi OneDrive zalecamy używanie programu Internet Explorer jako przeglądarki.

W tym temacie

Opis układu usługi OneDrive

Usługa OneDrive działa w przeglądarce internetowej. W oknie przeglądarki nazwa usługi OneDrive jest wyświetlana na pasku narzędzi razem z ikoną uruchamiania aplikacji usługi Office 365, zawierającej kafelki usług firmy Microsoft oraz aplikacji Office Online, takich jak Poczta (Outlook.com), Excel Online, OneNote itd. Na pasku narzędzi znajdują się także polecenia dotyczące otrzymywania powiadomień, zarządzania opcjami, uzyskiwania pomocy i wylogowywania się.

Poniżej paska narzędzi znajduje się pasek menu zawierający pole wyszukiwania, opcje wyświetlania i polecenie dotyczące informacji. Podczas pracy z plikami pasek menu zawiera również polecenia do tworzenia lub przekazywania nowych plików, otwierania lub pobierania wybranego pliku albo sortowania plików na różne sposoby. Jeśli wybierzesz polecenie dotyczące informacji, po prawej stronie głównego okna usługi OneDrive zostanie otwarte okienko informacji zawierające szczegóły na temat dowolnego zaznaczonego folderu lub pliku.

Poniżej paska menu znajduje się struktura folderów i plików przechowywanych w usłudze OneDrive. Jeśli pracujesz z ekranem panoramicznym (na przykład na komputerze stacjonarnym), w lewym okienku znajduje się drzewo nawigacji zawierające kategorie widoku plików, ostatnio używane pliki, zdjęcia, pliki udostępnione i kosz. Jeśli pracujesz z wąskim ekranem (na przykład na telefonie), kategorie widoku są dostępne w menu opcji dodatkowych na pasku narzędzi, a nie w okienku po lewej stronie. W widoku okna głównego znajduje się lista folderów i plików z wybranej kategorii widoku.

Jeśli wybierzesz folder w widoku głównym, zostanie on otwarty i zostanie wyświetlona lista jego podfolderów oraz plików. Gdy przechodzisz na niższy poziom, menu zmienia się, aby uwzględnić polecenia dotyczące między innymi otwierania, udostępniania, pobierania, przenoszenia i kopiowania zaznaczonych plików. Dostępne polecenia zmieniają się w zależności od tego, czy coś jest zaznaczone, i od typu zaznaczonego elementu.

Wybranie pliku może spowodować jego otwarcie na karcie bieżącej przeglądarki lub na oddzielnej karcie przeglądarki (na przykład w programie Word Online lub Excel Online).

Nawigowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

Aby poruszać się po aplikacji OneDrive i przechodzić między grupami elementów wyświetlanych na ekranie, naciskaj klawisz Tab (w celu przejścia do przodu) lub klawisze Shift+Tab (w celu przejścia do tyłu). Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter. Aby zamknąć menu lub tryb, naciśnij klawisz Esc. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji OneDrive.

Podczas poruszania się po obszarach okna aplikacji OneDrive czytnik zawartości ekranu przekazuje informacje dotyczące obszaru, w którym znajduje się fokus. Może to być pasek menu (usłyszysz „Pole wyszukiwania”), widok drzewa (usłyszysz „OneDrive” lub swoje imię i nazwisko) albo widok główny (usłyszysz „Lista folderów i plików”).

Podstawowe zadania w usłudze OneDrive

Uruchamianie aplikacji OneDrive

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Jeśli nie zostało jeszcze przeprowadzone logowanie do Twojego konta usługi Office 365 (za pośrednictwem konta organizacji lub konta Microsoft), przejdź do witryny https://portal.office.com. Zaloguj się do konta organizacji lub konta konto Microsoft.

 3. Naciskaj klawisz Tab lub Shift+Tab, aż fokus przeniesie się na uruchamianie aplikacji. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Link, OneDrive”. Naciśnij klawisz Enter.

Przekazywanie pliku

Gdy chcesz zapisać plik z systemu plików urządzenia w aplikacji OneDrive, wybierz lokalizację w aplikacji OneDrive, a następnie przekaż plik.

 1. Przy otwartym oknie aplikacji OneDrive naciskaj klawisz Tab, aż fokus przeniesie się na widok drzewa. Usłyszysz „OneDrive” lub swoje imię i nazwisko.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż fokus przeniesie się na element widoku Pliki. Naciśnij klawisz Enter. Upewnij się, że nic nie jest zaznaczone na liście folderów i plików.

 3. Za pomocą klawisza Tab przejdź do paska menu. Usłyszysz „Nowy”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Przekaż”. Naciśnij klawisz Enter.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania w celu uzyskania dostępu do widoku drzewa naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Widok drzewa”. (W Narratorze usłyszysz „Dokumenty”).

 5. Aby wybrać folder, w którym jest przechowywany plik, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciśnij raz klawisz Tab, aby przejść do listy folderów i plików, a następnie w celu wybrania pliku, który chcesz przekazać, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

  Porada : Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących plików, po zaznaczeniu pierwszego pliku naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż zaznaczysz ostatni plik. Zostaną zaznaczone wszystkie pliki między pierwszym i ostatnim plikiem.

 7. Naciśnij klawisz Enter. Zaznaczone pliki zostaną przekazane do lokalizacji wybranej w aplikacji OneDrive i usłyszysz „Przekazano jeden element do plików”. (W Narratorze usłyszysz „Przekaż”).

Pobieranie pliku

Gdy chcesz skopiować plik z aplikacji OneDrive do urządzenia, zaznacz go w aplikacji OneDrive i pobierz.

 1. Przy otwartym oknie aplikacji OneDrive naciskaj klawisz Tab, aż fokus przeniesie się na widok drzewa. Usłyszysz „OneDrive” lub swoje imię i nazwisko.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż fokus przeniesie się na element widoku Pliki. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż fokus przeniesie się na listę folderów i plików.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż zostanie zaznaczony plik, który chcesz pobrać.

 5. Naciśnij dwukrotnie klawisze Shift+Tab, aby przejść do paska menu. W zależności od typu zaznaczonego pliku usłyszysz „Udostępnij” lub „Otwórz”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Pobierz”. Naciśnij klawisz Enter.

 6. Jeśli usłyszysz alert z pytaniem, czy chcesz pobrać plik, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapisać plik. Po zakończeniu usłyszysz „Pobieranie zostało ukończone”. Z tego alertu możesz przejść do przycisków umożliwiających otwarcie pobranego pliku, otwarcie folderu lub wyświetlenie pobranych plików. Aby zamknąć alert, naciśnij ponownie klawisze Alt+N, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku Zamknij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie pliku lub folderu

 1. Przy otwartym oknie aplikacji OneDrive naciskaj klawisz Tab, aż fokus przeniesie się na pole Wyszukaj.

 2. Wpisz całość lub część nazwy pliku lub folderu, którego szukasz. Zostanie otwarta lista zawierająca wyniki wyszukiwania, które spełniają podane kryteria.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby usłyszeć nazwy plików lub folderów w wynikach wyszukiwania.

 4. Aby otworzyć folder lub plik na liście wyników wyszukiwania, naciśnij klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony alert, naciśnij klawisze Alt+N, a następnie w celu otwarcia pliku lub folderu postępuj zgodnie z instrukcjami.

Udostępnianie pliku lub folderu

 1. Przy otwartym oknie aplikacji OneDrive naciskaj klawisz Tab, aż fokus przeniesie się na widok drzewa. Usłyszysz „OneDrive” lub swoje imię i nazwisko.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż fokus przeniesie się na folder — na przykład Pliki, Ostatnie, Udostępnione dla mnie — zawierający plik lub folder, który chcesz udostępnić. Naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż fokus przeniesie się na widok główny i usłyszysz „Lista folderów i plików”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż zostanie zaznaczony plik lub folder, który chcesz udostępnić. Możesz zaznaczyć tylko jeden plik lub folder.

 5. Aby uzyskać dostęp do paska menu, naciśnij dwukrotnie klawisze Shift+Tab. W razie potrzeby naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij”. Naciśnij klawisz Enter.

 6. W oknie dialogowym Udostępnianie wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić element.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Może edytować. Aby wybrać, czy osoba, której udostępniasz element, może tylko wyświetlać plik, czy też go edytować, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 8. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola tekstowego i jeśli chcesz, wpisz wiadomość do osoby, której udostępniasz element.

 9. Jeśli udostępniasz plik, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola wyboru Wymagaj logowania, a następnie je zaznacz lub wyczyść. Jeśli udostępniasz folder, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola wyboru Udostępnij wszystkie elementy w tym folderze, nawet te z uprawnieniami unikatowymi, a następnie je zaznacz lub wyczyść.

 10. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola wyboru Wyślij zaproszenie pocztą e-mail, a następnie je zaznacz lub wyczyść.

  Porada :  Te pola wyboru są domyślnie zaznaczone.

 11. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×