Funkcje ułatwień dostępu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W witrynach programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub Microsoft Office Forms Server 2007 większość zadań można wykonać za pomocą funkcji ułatwień dostępu, takich jak skróty klawiaturowe. Funkcje opisane w tym artykule, oprócz ułatwień dostępu oraz narzędzi z systemu Windows, sprawiają, że witryny są bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga: Informacje zawarte w tym temacie dotyczą tylko użytkowników, którzy zakupili produktów firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych. Jeśli produkt poza Stanami Zjednoczonymi, pakietu zawiera kartę informacji oddziału listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft i adresów. Możesz skontaktować się z przedstawicielstwem, aby dowiedzieć się, czy produkty i usługi opisane w tym miejscu są dostępne w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, które są dostępne w innych językach, takich jak japoński i francuski zobacz http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

W tym artykule

Tryb ułatwionej dostępności

Skróty klawiaturowe

Nawigacja

Nagłówki

Obrazy, tekst alternatywny i ustawienia wyświetlania

Korzystanie z narzędzi ułatwień dostępu

Korzystanie z pomocy

Funkcje dostępne w przeglądarce sieci Web

Uzyskiwanie informacji dotyczących ułatwień dostępu

Tryb ułatwionej dostępności

W witrynie programu Office SharePoint Server 2007 lub Office Forms Server 2007 większość elementów interfejsu użytkownika, na przykład łącza, formanty formularzy i przyciski, zaprojektowano tak, aby mogły korzystać z technologii Microsoft Active Accessibility (MSAA). Technologia MSAA pozwala osobom niepełnosprawnym na interakcję z zawartością za pomocą narzędzi ułatwień dostępu, takich jak czytniki ekranu, które udostępniają użytkownikom niewidomym lub niedowidzącym te informacje z ekranu lub witryny sieci Web, których nie są oni w stanie odczytać, w formie syntetyzowanej mowy lub zapisane alfabetem Braille'a. Ponieważ niektóre niestandardowe elementy interfejsu użytkownika nie używają właściwości technologii MSAA, można włączyć tryb ułatwionej dostępności. W tym trybie formanty niestandardowe są renderowane jako równoważne formanty standardowe w języku HTML. Renderowanie to umożliwia użytkownikom narzędzi ułatwień dostępu interakcję z formantami niestandardowymi.

Uwaga: Tryb ułatwionej dostępności nie zapewnia alternatywnych wersji każdego elementu interfejsu użytkownika. Jeśli na przykład ktoś w organizacji użytkownika dostosował witrynę programu SharePoint, dodając formant niestandardowy, włączenie trybu ułatwionej dostępności nie spowoduje automatycznego zastąpienia tego formantu.

Tryb ułatwionej dostępności można włączyć lub wyłączyć, naciskając klawisz TAB natychmiast po umieszczeniu fokusu na stronie w przeglądarce. Klawisz TAB należy naciskać aż do wybrania łącza Włącz tryb ułatwionej dostępności lub Wyłącz tryb ułatwionej dostępności. Nawet jeśli łącze umożliwiające włączenie trybu ułatwionej dostępności jest pierwszym elementem w kolejności tabulacji — tj. pierwszą opcją, z którą użytkownik wchodzi w interakcję na stronie — uaktywnienie tej funkcji może wymagać naciśnięcia klawisza TAB więcej niż raz. Powodem może być początkowy fokus w menu lub na paskach narzędzi przeglądarki. Tryb ułatwionej dostępności zmienia sposób renderowania strony tylko dla danego użytkownika, natomiast nie zmienia go dla innych użytkowników witryny. Ponieważ jest to ustawienie lokalne, nikt oprócz danego użytkownika nie wie, że zostało ono włączone. Tryb ułatwionej dostępności pozostaje włączony do momentu jego wyłączenia lub zamknięcia przeglądarki. Tryb ułatwionej dostępności umożliwia renderowanie poniższych elementów w sposób optymalizujący ich współpracę z narzędziami ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranowe:

 • Menu    Zamiast menu rozwijanego z opcjami dotyczącymi plików w bibliotece dokumentów otwierane jest nowe okno przeglądarki, które zawiera wszystkie elementy menu jako hiperłącza. Ten format umożliwia łatwiejszą interakcję z narzędziami ułatwień dostępu.

 • Zoptymalizowane pola    Niektóre pola są trudne do zinterpretowania przez narzędzia ułatwień dostępu. Po włączeniu trybu ułatwionej dostępności pola te są zastępowane przez pola zoptymalizowane pod kątem narzędzi ułatwień dostępu. Na przykład niektóre listy programu SharePoint obsługują rozszerzone pola tekstowe, które umożliwiają dodawanie sformatowanego tekstu, obrazów, tabel i hiperłączy. Ze względu na sposób renderowania tych pól w przeglądarce niektóre narzędzia ułatwień dostępu nie mogą ich odczytać. Po włączeniu trybu ułatwionej dostępności takie pola są zastępowane standardowymi polami zwykłego tekstu, które są zgodne z narzędziami ułatwień dostępu.

  Oprócz rozszerzonych pól tekstowych, w trybie ułatwionej dostępności polami alternatywnymi są zastępowane także pola kilku innych typów.

  Lista pól i pól alternatywnych w trybie ułatwionej dostępności

  Pole w trybie standardowym

  Pole alternatywne w trybie ułatwionej dostępności

  Rozszerzone pole tekstowe

  Wielowierszowe pole tekstowe

  Wykresy podsumowań graficznych (do ankiet)

  Tabela z nagłówkami

  Wykres Gantta (na liście projektów)

  Tabela z nagłówkami

  Tabela z nagłówkami jest także wyświetlana pod wykresem Gantta w trybie standardowym.

  Selektor kontaktów

  Pole tekstowe

Uwaga: Tryb ułatwionej dostępności nie ogranicza funkcjonalności, ale włącza alternatywne metody renderowania elementów strony, zapewniając ich zgodność z narzędziami ułatwień dostępu.

Początek strony

Skróty klawiaturowe

Wiele funkcji i poleceń dostępnych bezpośrednio przy użyciu klawiatury. Możesz nacisnąć klawisz TAB i SHIFT + TAB, aby przenieść i z powrotem między elementami na dowolnej stronie. Można również znaleźć skróty klawiaturowe. Aby uzyskać więcej informacji zobacz skróty klawiaturowe.

Początek strony

Nawigacja

W witrynie obowiązuje logiczna i intuicyjna kolejność tabulacji strony i elementów nawigacyjnych. Kolejność tabulacji jest kolejnością przenoszenia fokusu między elementami interfejsu użytkownika w wyniku naciskania klawisza TAB. Dwie ważne opcje — łącze Włącz tryb ułatwionej dostępności i łącze Przeskocz do głównej zawartości — są pierwszymi opcjami w kolejności tabulacji. Tryb ułatwionej dostępności można włączyć, naciskając klawisz TAB, gdy fokus znajdzie się na stronie w przeglądarce. Aby pominąć powtarzające się łącza nawigacji i przejść bezpośrednio do obszaru głównej zawartości strony, można naciskać klawisz TAB, aż zostanie wybrane łącze Przeskocz do głównej zawartości.

Ponadto na stronach w witrynie programu Office SharePoint Server 2007 lub Office Forms Server 2007 są używane łącza do stron nadrzędnych, które pomagają określić miejsce bieżącej strony lub witryny w ogólnej hierarchii witryny lub zbioru witryn. Łącza te są wyświetlane u góry większości stron, pod nazwą strony. Na przykład w przypadku przeglądania folderu o nazwie Raporty w bibliotece Dokumenty udostępnione witryny Contoso łącza nawigacji mogą wyglądać następująco: Contoso > Dokumenty udostępnione > Raporty.

Początek strony

Nagłówki

Nagłówki tabel    W przypadku tabel z danymi tabelarycznymi stosowane są komórki nagłówków tabel (tagi TH). Na przykład na stronie Ogłoszenia w domyślnym widoku Wszystkie elementy nagłówki kolumn Tytuł i Zmodyfikowano znajdują się w komórkach nagłówków tabeli. Dzięki komórkom nagłówków tabeli użytkownicy łatwiej zrozumieją strukturę tabeli, a użytkownikom stosującym narzędzia funkcji ułatwień dostępu łatwiej będzie przeczytać tabelę.

Tagi nagłówków    W witrynach są stosowane tagi ułatwiające zrozumienie struktury strony użytkownikom korzystającym z narzędzi ułatwień dostępu. Tagi nagłówków (H1, H2, H3 i H4) tworzą logiczny zarys zawartości strony. Jeśli użytkownik korzysta z narzędzi ułatwień dostępu, takich jak czytnik ekranowy, można je skonfigurować tak, aby odczytywały tylko tagi nagłówków na stronie. Ten wirtualny konspekt tagów nagłówków pomaga zwiększyć czytelność strony. Na przykład na stronie głównej witryny znajduje się jeden tag H1 zawierający tytuł witryny, jeden tag H2 zawierający tytuł strony, tag H3 w pobliżu łącza Wyświetl całą zawartość witryny oraz tagi H4 obok tytułów każdego składnika Web Part. Użytkownicy niektórych narzędzi ułatwień dostępu mogą pobrać konspekt oparty na tych tagach, z łatwością zapoznać się z układem strony i przeskoczyć do wybranego nagłówka.

Początek strony

Obrazy, tekst alternatywny i ustawienia wyświetlania

Tekst alternatywny i tytuły obrazów    Osoby niewidome i niedowidzące nie są w stanie oglądać obrazów (na przykład plików w formatach JPEG, GIF lub PNG) i muszą polegać na tekście alternatywnym dotyczącym obrazów w witrynie. Tekst alternatywny dla obrazów jest określany przy użyciu atrybutu ALT w tagu IMG. Jeśli tekst alternatywny nie jest dobrze napisany i nie zawiera odpowiednich informacji, osoby niewidome i niedowidzące mogą nie zrozumieć znaczenia obrazów na stronie. Tekst alternatywny jest także wyświetlany w przeglądarkach wizualnych, gdy nie można załadować obrazu lub gdy w przeglądarce nie zostało włączone renderowanie obrazów. W witrynach programu SharePoint jest używany opisowy tekst ALT dotyczący obrazów, który zawiera ważne informacje lub opis. Obrazy pełniące rolę obrazów rozdzielających lub niezawierające żadnych informacji mają atrybut ALT=””, który informuje narzędzia ułatwień dostępu, że obrazy nie przekazują żadnej zawartości ani informacji.

Ponadto, gdy użytkownik przekazuje plik obrazu do witryny, może do niego dodać tekst alternatywny, który jest podstawą tworzenia dostępnej witryny. Na przykład składnik Web Part Obraz witryny zawiera pole, do którego można wpisać niestandardowy tekst ALT po dodaniu obrazu. Przy dodawaniu obrazów do biblioteki obrazów można definiować niestandardowy tekst ALT dla obrazów.

Czasami kliknięcie elementu powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki. Tekst ALT dla obrazów otwierających nowe okna oraz atrybuty tytułu dotyczące hiperłączy mających podobne działanie zawierają dodatkowe informacje, które pomagają użytkownikowi zrozumieć, że zostanie otwarte nowe okno. Atrybut tytułu hiperłącza otwierającego nowe okno zawiera na przykład tekst (nowe okno).

Obsługa schematów kolorów z dużym kontrastem    Strony w witrynie programu SharePoint zostały zaprojektowane tak, aby były prawidłowo wyświetlane po zastosowaniu na komputerze schematu kolorów z dużym kontrastem.

Początek strony

Korzystanie z narzędzi ułatwień dostępu

Niektóre narzędzia ułatwień dostępu mogą nie działać prawidłowo z pewnymi elementami na stronach w witrynie. W przypadku napotkania problemów należy skorzystać z poniższych informacji i zasobów zawierających możliwe rozwiązania.

Uwaga: Użytkownicy korzystający z narzędzi ułatwień dostępu powinni uaktywnić tryb ułatwionej dostępności. Tryb ten umożliwia interakcję z elementami witryny programu Office SharePoint Server 2007 lub Office Forms Server 2007 za pomocą narzędzi ułatwień dostępu, takich jak czytniki ekranu.

Praca z funkcją Rozpoznawanie mowy w systemie Windows Vista

Funkcja rozpoznawania mowy w systemie Windows jest ułatwieniem dostępu oferowanym przez system Windows Vista. Rozpoznawanie mowy w systemie Windows umożliwia wydawanie komputerowi poleceń za pomocą głosu, a nie klawiatury czy myszy.

Istnieją znane problemy związane z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania mowy w systemie Windows z niektórych menu na stronie Office SharePoint Server 2007 lub Office Forms Server 2007, w tym menu Nowy, przekazywanie, Powitalna użytkownika i listy rozwijanej Opcje, które są dostępne w przypadku plików w bibliotece dokumentów.

Aby uzyskać dostęp do tych menu za pomocą funkcji rozpoznawania mowy w systemie Windows, należy uaktywnić tryb ułatwionej dostępności, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz stronę główną w przeglądarce, a następnie wypowiadaj polecenie „Press TAB” (Naciśnij klawisz TAB), aż zostanie wyświetlone łącze Włącz tryb ułatwionej dostępności.

 2. Wypowiedz polecenie „Press ENTER” (Naciśnij klawisz ENTER).

 3. Aby użyć menu przycisku podziału, takiego jak przycisk Nowy lub Przekaż na pasku narzędzi listy, lub użyć menu opcji dla dokumentu w bibliotece dokumentów, przenieś aktywny fokus na dany element, mówiąc „Press TAB” (Naciśnij klawisz TAB), a następnie powiedz „Press ALT DOWN ARROW” (Naciśnij klawisz ALT i klawisz strzałki w dół).

  Zostanie otwarte nowe okno przeglądarki zawierające łącza z menu.

Uwaga: W przypadku menu zawierającego więcej niż jedno polecenie należy powiedzieć „Press ALT DOWN ARROW” (Naciśnij klawisz ALT i klawisz strzałki w dół).

Początek strony

Korzystanie z Pomocy

Niektóre narzędzia ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranu może nie działać z łączami rozwijanymi w Pomocy online. Jeśli masz problemy, spróbuj zainstalować programu Microsoft Internet Explorer 5 lub Internet Explorer 6. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź witrynę sieci Web programu Internet Explorer.

Uwaga: Hiperłącza w tym temacie prowadzą do sieci Web. W dowolnej chwili można przełączyć z powrotem do Pomocy.

Początek strony

Funkcje oferowane przez przeglądarkę sieci Web

Przeglądarka sieci Web jest wyposażona w funkcje, które poprawiają czytelność stron. Informacje o funkcjach ułatwień dostępu oferowanych przez przeglądarkę sieci Web, w tym informacje o sposobie dostosowywania przeglądarki, tak aby wyświetlała preferowane czcionki i kolory, można znaleźć w Pomocy przeglądarki sieci Web. Jeśli jako przeglądarka jest używany program Internet Explorer, należy w spisie treści Pomocy znaleźć temat Ułatwienia dostępu.

Początek strony

Uzyskiwanie dodatkowych informacji na temat ułatwień dostępu

Witryna ułatwień dostępu firmy Microsoft w sieci Web u Ułatwień dostępu firmy Microsoft zawiera informacje o technologii ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych życia. Informacje w tej witrynie przydatne dla osób niepełnosprawnych oraz ich znajomi i członków rodziny, osób w organizacji — dział pomocy, nauczycielom i promuje.

Bezpłatny miesięczny biuletyn elektronicznych jest dostępna dla ułatwić organizowanie aktualne informacje o ułatwieniach dostępu w produktach firmy Microsoft. Aby zasubskrybować, odwiedź stronę Bezpłatna subskrypcja biuletynu aktualizacja ułatwień dostępu.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia zawartości z ułatwieniami dostępu dla stron sieci Web, zapoznaj się ze standardami ułatwień dostępu opracowanych przez World Wide Web Consortium.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×