Funkcje pulpitu nawigacyjnego w usługach programu PerformancePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint Server 2010 oferuje kilka nowych i ulepszonych funkcji, które ułatwiają monitorowanie i analizowanie wydajności w Twojej organizacji. Możesz użyć pulpitów nawigacyjnych, zawierające bardziej zaawansowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w karty wyników. Możesz użyć nowych raportów, takich jak raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności. I możesz otworzyć drzewo dekompozycji z wartości w raporcie analitycznym lub karty wyników. Możesz również zastosować filtry wartości, takie jak filtr "10 pierwszych" wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji w niektórych rodzajów kart wyników i raportów.

Ten artykuł zawiera informacje o nowych funkcjach pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint.

W tym artykule

Udoskonalenia w kluczowych wskaźników wydajności i kart wyników

Kart wyników, które mają możliwości Przechodzenie do szczegółów i Agreguj

Karty wyników zawierające wskaźniki KPI w kolumnach

Karty wyników, które mają bardziej zaawansowane kluczowych wskaźników wydajności

Metryki obliczanej

Wiele wartości rzeczywiste

Analiza czasowa

WARIANCJA

Nowe typy raportów i widoków

Raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności

Analitycznym wykresów kołowych

Drzewo dekompozycji

Filtry wartości

10 głównych filtrów wartości

Filtry wartości zdefiniowane przez użytkownika

Ulepszenia wskaźników KPI i kart wyników

Nowe karty wyników programu PerformancePoint zawiera bardziej zaawansowane kluczowych wskaźników wydajności i inne zaawansowane funkcje, aby ułatwić monitorowanie i analizowanie wydajności organizacji. Na przykład umożliwia przechodzenie do szczegółów i Uogólnij wyświetlanie niższy lub wyższy poziom szczegółów na karcie wyników. I możesz użyć karty wyników zawierające wskaźniki KPI w kolumnach. Umożliwia także bardziej zaawansowanych kart wyników na podstawie analizy czasowej, miar obliczeniowych i wielu wartości rzeczywiste do pomiaru wydajności.

Karty wyników z funkcjami przechodzenia do szczegółów i uogólniania

Zależnie od sposobu konfiguracji karty wyników może być dostępna funkcja rozwijania i zwijania wierszy na karcie wyników w celu wyświetlenia niższego lub wyższego poziomu szczegółów.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładową kartę wyników służącą do określania zysków ze sprzedaży różnych produktów przez firmę handlową:

Karta wyników programu PerformancePoint zawierająca więcej niż jeden wskaźnik KPI w kolumnach

Jeśli chcesz wyświetlić następny poziom szczegółów dla określonej kategorii, takich jak gry i zabawki można kliknij znak plus (+) obok tej kategorii i karty wyników będzie automatycznie rozwijania w celu pokazania następny poziom szczegółów. Następnie na karcie wyników może wyglądać na poniższej ilustracji:

Usługi programu PerformancePoint

Możesz kontynuować rozwijanie karty wyników, aż przejdziesz do najniższego poziomu szczegółów. Poniższa ilustracja przedstawia Podkategoria pobieranie gry rozwinięty w celu listy poszczególnych produktów, czyli najniższego poziomu szczegółów dla określonego karty wyników.

Usługi programu PerformancePoint

W poprzednim przykładzie kategorie, podkategorie i poszczególne produkty są wyświetlane dynamicznie. Oznacza to, że w przypadku zmodyfikowania danych karta wyników zostanie zaktualizowana w celu wyświetlenia bieżących danych.

Oprócz klikania znaku plus (+) lub znaku minus (-) obok elementu na karcie wyników można również używać poleceń Drąż w dół i Uogólnij, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Usługi programu PerformancePoint

Aby użyć polecenia Uogólnij lub Drąż w dół, należy kliknąć element prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Uogólnij lub Drąż w dół.

Polecenie Uogólnij służy do wyświetlania wyższego poziomu szczegółów.

Polecenie Drąż w dół służy do wyświetlania niższego poziomu szczegółów.

Początek strony

Karty wyników ze wskaźnikami KPI w kolumnach

Karty wyników mogą obecnie zawierać wiele wskaźników KPI w kolumnach, dzięki czemu można wyświetlać więcej niż jeden zestaw metryk w każdym wierszu karty wyników. Poniższa ilustracja przedstawia przykładową kartę wyników ze wskaźnikami KPI w kolumnach:

Karta wyników programu PerformancePoint zawierająca więcej niż jeden wskaźnik KPI w kolumnach

W powyższym przykładzie, karty wyników zawiera dwa wskaźniki KPI w kolumnach: wydajności sprzedaży i marże sprzedaży.

Początek strony

Karty wyników z większą liczbą zaawansowanych wskaźników KPI

Karty wyników mogą obecnie zawierać bardziej zaawansowane wskaźniki KPI. Można na przykład stosować wskaźniki KPI umożliwiające mierzenie wydajności przy użyciu formuł i obliczeń (są to wskaźniki KPI korzystające z metryk obliczanych). Można również używać wskaźników KPI porównujących wiele wartości z ogólną wartością docelową (są to wskaźniki KPI korzystające z wielu wartości rzeczywistych). Możliwe jest nawet stosowanie wskaźników KPI ze specjalnymi formułami w celu pokazywania informacji dotyczących zmiennych okresów, na przykład „Ostatnie sześć miesięcy” lub „Od początku roku” (są to wskaźniki KPI korzystające z analizy czasowej). Ponadto można używać wskaźników KPI przedstawiających różnicę między wydajnością rzeczywistą a docelową (są to wskaźniki KPI wyświetlające odchylenie).

Karty wyników mogą być łatwe w użyciu, nawet jeśli zawierają zaawansowane wskaźniki KPI. Poniższa ilustracja przedstawia przykładową kartę wyników z zaawansowanymi wskaźnikami KPI:

Karta wyników programu PerformancePoint zawierająca więcej niż jeden wskaźnik KPI w kolumnach

Metryki obliczane

Na poniższej ilustracji kluczowy wskaźnik wydajności sprzedaż marginesów jest wyróżniona. Kluczowego wskaźnika wydajności użyto miar obliczeniowych, aby ustalić, czy wydajność ma wartość docelową.

Usługi programu PerformancePoint

Jeśli wskaźniki KPI korzystają z metryk obliczanych, program SharePoint Server stosuje do danych jedną lub więcej formuł podczas pobierania danych ze źródłowych baz danych. Ta funkcja umożliwia też stosowanie wielu źródeł danych w jednym wskaźniku KPI.

Wiele wartości rzeczywistych

Na poniższej ilustracji wydajności KPI sprzedaży jest wyróżniona. Kluczowego wskaźnika wydajności użyto wielu wartości rzeczywiste, aby ustalić, czy ogólną wydajność ma wartość docelową.

Usługi programu PerformancePoint

Analiza czasowa

Na poniższej ilustracji jedna kolumna wydajności KPI sprzedaży jest wyróżniona. Kluczowego wskaźnika wydajności używa analizy czasowej do pokazania rok daty wydajności.

Usługi programu PerformancePoint

Na karcie wyników są przez cały czas wyświetlane aktualne informacje. Administrator pulpitu nawigacyjnego nie musi w związku z tym modyfikować karty wyników ani jej kwerend źródłowych.

Odchylenia

Na poniższej ilustracji jednej kolumny w kluczowym wskaźnikiem wydajności sprzedaży marginesów jest wyróżniona. Kluczowego wskaźnika wydajności jest skonfigurowany do pokazywania wydajności na lub docelową, a także jak daleko powyżej lub poniżej docelowej.

Usługi programu PerformancePoint

Początek strony

Nowe typy raportów i widoki

Na pulpitach nawigacyjnych można obecnie stosować trzy nowe typy widoków programu PerformancePoint: raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności, analityczny wykres kołowy oraz drzewo dekompozycji.

Raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności

Stosując raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności na pulpicie nawigacyjnym, można wyświetlać dodatkowe informacje na temat wskaźników KPI karty wyników. W takim raporcie można na przykład wyświetlać następujące informacje:

  • Rodzaje metryk używane we wskaźnikach KPI

  • Sposób obliczania wyników dotyczących wydajności oraz informacje na temat progów dla poszczególnych wyników

  • Komentarze ogłoszone przez innych użytkowników karty wyników

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności:

Raport szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności udostępnia dodatkowe informacje dotyczące wartości na karcie wyników programu PerformancePoint

Do raportu szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności na stronie pulpitu nawigacyjnego jest zawsze dołączana karta wyników, ponieważ wszystkie informacje wyświetlane w takim raporcie są określane na podstawie elementu, który użytkownik klika na karcie wyników. Aby wyświetlić informacje w raporcie szczegółów kluczowego wskaźnika wydajności, należy kliknąć dowolną wartość na karcie wyników. Aby wyświetlić sposób obliczania wyników na karcie wyników, należy kliknąć komórkę w kolumnie Wartość docelowa.

Początek strony

Analityczne wykresy kołowe

Na pulpitach nawigacyjnych można obecnie używać analitycznych wykresów kołowych. Taki wykres umożliwia wyświetlanie wyższych lub niższych poziomów szczegółów, podobnie jak analityczny wykres liniowy lub słupkowy. Można też przechodzić do szczegółowych danych w celu wyświetlania różnych wymiarów w źródłowym module danych usług SQL Server Analysis Services.

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy analityczny wykres kołowy:

Analityczny wykres kołowy programu PerformancePoint

Drzewo dekompozycji

W celu przeanalizowania danych w niektórych rodzajach kart wyników i raportów można otworzyć drzewo dekompozycji. Jest ono dostępne jako akcja, jaką można zastosować do raportów analitycznych i kart wyników programu PerformancePoint, które korzystają z danych usług Analysis Services.

Drzewo dekompozycji zazwyczaj jest stosowane w celu sprawdzenia, jak można rozbić określoną wartość z raportu lub karty wyników na poszczególne elementy członkowskie. Drzewo dekompozycji umożliwia automatyczne sortowanie wyników i stosowanie wbudowanego wykresu Pareto do danych, dzięki czemu można szybko ustalić czynniki mające największy wpływ na określoną wartość w raporcie. Możliwe jest również przeglądanie trendów dotyczących poszczególnych elementów członkowskich, które wpływają na ogólną wartość.

Uwaga: Aby otworzyć i korzystania z drzewa dekompozycji, musi być Microsoft Silverlight 2 lub 3 program Silverlight jest zainstalowany na Twoim komputerze. Ponadto w zależności od tego, jak karty wyników lub widok analityczny jest skonfigurowany, nie można otworzyć drzewo dekompozycji.

Aby otworzyć drzewo dekompozycji, kliknij prawym przyciskiem myszy poszczególne wartości, takiej jak punktu na wykresie liniowym pasek na wykresie słupkowym klin na wykresie kołowym lub komórkę w siatce lub karty wyników. Następnie możesz wybrać drzewa dekompozycji. Drzewo dekompozycji zostanie otwarty w nowym oknie, w którym można Drąż w dół do następny poziom szczegółów, lub przechodzenie do szczegółów danych w celu wyświetlenia o innym wymiarze w module danych.

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowe drzewo dekompozycji:

Widok analityczny dostępny w Usługach programu PerformancePoint

Za pomocą drzewa dekompozycji można również wyświetlać właściwości określonych elementów członkowskich wymiaru, tak jak pokazano na poniższej ilustracji:

Usługi programu PerformancePoint

Początek strony

Filtry wartości

Oprócz filtrów wartości, które mogą być wyświetlane u góry strony pulpitu nawigacyjnego, można obecnie stosować filtry wartości do większości kart wyników i raportów. Dla elementów pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint są dostępne dwie główne grupy filtrów wartości: filtry 10 pierwszych wartości i filtry wartości określone przez użytkownika.

  • Pierwsze 10 filtry wartości. Aby wyświetlić liczbę członków góry (lub u dołu) w grupie za pomocą filtru 10 pierwszych wartości. Możesz zachować ustawieniem domyślnym 10 lub można określić inną liczbę elementów w celu wyświetlania.

  • Filtry wartości zdefiniowane przez użytkownika. Filtr wartości umożliwia określenie kryteriów dla elementów, które mają być wyświetlane. Na przykład można skonfigurować filtr, aby wyświetlić elementy mające wartości mniejsze niż (lub większe niż) wartości liczbowej, która określone. Lub można skonfigurować filtr, aby wyświetlić elementy w określonym zakresie określonym przez użytkownika.

Filtry 10 pierwszych wartości i filtry wartości określone przez użytkownika można stosować do większości elementów pulpitu nawigacyjnego.

Porada: W przypadku stosowania filtrów wartości kart wyników i raportów, wprowadzone zmiany nie są zapisywane w programie SharePoint Server. Można wyeksportować wyniki do programu Microsoft PowerPoint lub Microsoft Excel, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Filtry 10 pierwszych wartości

Zgodnie ze swoją nazwą, filtr 10 pierwszych wartości umożliwia łatwe wyświetlanie wyników dotyczących 10 najlepszych elementów członkowskich w określonej grupie. Oprócz wyświetlania 10 pierwszych elementów członkowskich grupy można również określić kryteria dotyczące 10 pierwszych wartości. Możliwe jest na przykład skonfigurowanie filtru 10 pierwszych wartości w taki sposób, aby pokazywał 10 ostatnich elementów w grupie. Można też wpisać inną liczbę elementów do wyświetlenia, na przykład pierwsze (lub ostatnie) 3 elementy.

Filtr 10 pierwszych wartości pozwala szybko wyświetlić na pulpicie nawigacyjnym tylko te elementy, które są potrzebne. Załóżmy na przykład, że jest używany wykres analityczny z kwotami sprzedaży dla różnych kategorii produktów. Zależnie od liczby kategorii produktów, jakie sprzedaje organizacja, wykres analityczny może być podobny do przedstawionego na poniższej ilustracji:

Usługi programu PerformancePoint

Aby uprościć informacje wyświetlane w takim raporcie, można łatwo stosować filtry wartości. Możliwe jest na przykład użycie filtru 10 pierwszych wartości w celu wyświetlenia tylko 10 grup produktów o największej sprzedaży. Aby to zrobić, należy kliknąć wykres prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Filtr, a następnie kliknąć polecenie 10 pierwszych. Wykres zostanie odświeżony w celu wyświetlenia wyników, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Usługi programu PerformancePoint

Początek strony

Filtry wartości określone przez użytkownika

Podobnie jak filtry 10 pierwszych wartości, filtry wartości określone przez użytkownika umożliwiają łatwe wyświetlanie informacji dotyczących określonych elementów z raportu lub karty wyników. Takie filtry są nazywane „filtrami wartości określonymi przez użytkownika”, ponieważ użytkownik określa odpowiednie kryteria. Załóżmy na przykład, że jest używany wykres analityczny przedstawiający kwoty sprzedaży dla różnych kategorii produktów, który wygląda podobnie do wykresu na poniższej ilustracji:

Usługi programu PerformancePoint

Aby wyświetlić dane o sprzedaży produktów z określonego zakresu, które mogą nie być produktami o najwyższej lub najniższej sprzedaży, można zastosować filtr wartości określony przez użytkownika. W tym celu należy kliknąć widok analityczny prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Filtr, a następnie kliknąć polecenie Filtry wartości. Pojawi się okno dialogowe Filtr wartości, w którym można określić, jakie wyniki mają być wyświetlane. Zostało to przedstawione na poniższej ilustracji:

Widok analityczny utworzony za pomocą Usług programu PerformancePoint

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×