Funkcje programu Project

Tych funkcji można używać w formułach w celu obliczania wartości dla pól niestandardowych.

Porada: Aby wprowadzić formułę w polu niestandardowym dla programu Project 2007, w menu Narzędzia wskaż pozycję Dostosuj, a następnie kliknij pozycję Pola. W oknie dialogowym Pola niestandardowe kliknij pozycję Formuła. W programie Project 2010 kliknij kartę Projekt, a następnie w grupie Właściwości kliknij pozycję Pola niestandardowe. W oknie dialogowym Pola niestandardowe kliknij pozycję Formuła.

Omówienie funkcji programu Project

Podczas pracy w programie Microsoft Project może zajść potrzeba korzystania z wartości, które nie znajdują się bezpośrednio w polach. Formuły umożliwiają tworzenie tych nowych wartości przy użyciu pól.

W poniższych przykładach przedstawiono sposób używania formuł z polami niestandardowymi:

 • Po dodaniu do niestandardowego pola liczbowego poniższa formuła zwraca wartość liczbową, która wskazuje liczbę dni między datą bieżącą a datą zakończenia zadań w harmonogramie:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Po dodaniu do niestandardowego pola tekstowego poniższa formuła zwraca wartość „Brak wartości bazowej”, „Przekroczenie budżetu o 20% lub więcej” albo „Poniżej wartości budżetu”:

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Funkcje konwersji

Asc

Zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą kodowi znaku, który odpowiada pierwszej literze w ciągu.

Składnia

Asc(ciąg)

ciąg  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

CBool

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych logicznych.

Składnia

CBool(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu lub wyrażenie liczbowe.

CByte

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu bajt.

Składnia

CByte(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolna liczba całkowita z zakresu od 0 do 255.

CCur

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu waluta.

Składnia

CCur(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu od -922337203685477,5808 do 922337203685477,5807.

CDate

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu data.

Składnia

CDate(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne prawidłowe wyrażenie daty.

CDbl

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych podwójnej precyzji.

Składnia

CDbl(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu od -1,79769313486232E308 do -4,94065645841247E-324 dla wartości ujemnych i od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 dla wartości dodatnich.

CDec

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych dziesiętnych.

Składnia

CDec(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu +/-79228162514264337593543950335 dla liczb bez miejsc po przecinku. W przypadku liczb z 28 miejscami po przecinku zakresem jest +/-7.9228162514264337593543950335. Najmniejsza możliwa liczba niezerowa jest równa 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Zwraca ciąg zawierający znak skojarzony z określonym kodem znaku.

Składnia

Chr(kod_znaku)

kod_znaku  Wartość typu liczba długa identyfikująca znak.

CInt

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu liczba całkowita.

Składnia

CInt(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu od -32768 do 32767. Ułamki są zaokrąglane.

CLng

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu liczba długa.

Składnia

CLng(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu od -2147483648 do 2147483647. Ułamki są zaokrąglane.

CSng

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych pojedynczej precyzji.

Składnia

CSng(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne wyrażenie liczbowe z zakresu od -3,402823E38 do -1,401298E-45 dla wartości ujemnych i od 1,401298E-45 do 3,402823E38 dla wartości dodatnich.

CStr

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu ciąg.

Składnia

CStr(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu lub wyrażenie liczbowe.

CVar

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu wariant.

Składnia

CVar(wyrażenie)

wyrażenie  Ten sam zakres co w przypadku podwójnej precyzji dla liczb. Ten sam zakres co w przypadku ciągu dla danych nieliczbowych.

DateSerial

Zwraca wartość typu wariant (data) dla określonego roku, miesiąca i dnia.

Składnia

DateSerial(rok, miesiąc, dzień)

rok  Argument wymagany. Wartość typu liczba całkowita. Liczba od 100 do 9999 włącznie lub wyrażenie liczbowe.

miesiąc  Argument wymagany. Wartość typu liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

dzień  Argument wymagany. Wartość typu liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

DateValue

Zwraca wartość typu wariant (data).

Składnia

DateValue(data)

data  Argument wymagany. Zazwyczaj wyrażenie ciągu odpowiadające dacie od 1 stycznia 100 do 31 grudnia 9999. Data może być jednak dowolnym wyrażeniem odpowiadającym dacie, godzinie lub dacie i godzinie z tego zakresu.

Day

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 31 włącznie, która odpowiada dniu miesiąca.

Składnia

Day(data)

data  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może odpowiadać dacie. Jeśli argument data zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Hex

Zwraca ciąg odpowiadający wartości szesnastkowej liczby.

Składnia

Hex(liczba)

liczba  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu lub wyrażenie liczbowe.

Hour

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 23 włącznie, która odpowiada godzinie.

Składnia

Hour(czas)

czas  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać czas. Jeśli argument czas zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Minute

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada minucie.

Składnia

Minute(czas)

czas  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać czas. Jeśli argument czas zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Month

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 12, która odpowiada miesiącowi roku.

Składnia

Month(data )

data  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać czas. Jeśli argument data zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Oct

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) odpowiadającą wartości ósemkowej liczby.

Składnia

Oct(liczba)

liczba  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu lub wyrażenie liczbowe.

ProjDateConv

Konwertuje wartość na datę.

Składnia

ProjDateConv(wyrażenie, format_daty)

wyrażenie  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Wyrażenie konwertowane na datę.

format_daty  Argument opcjonalny. Wartość typu liczba długa. Domyślny format daty to pjDateDefault, ale można podstawić jedną z następujących stałych pjDateFormat (format zastosowany dla daty 2007-09-25 i godziny 12:33):

 • pjDateDefault: format domyślny ustawiany na karcie Widok w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM;

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07;

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007;

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Wrzesień 25, 2007 12:33 PM;

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Wrzesień 25, 2007;

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Wrz 25 12:33 PM;

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Wrz 25, '07;

 • pjDate_mmmm_dd: Wrzesień 25;

 • pjDate_mmm_dd: Wrz 25;

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Wto 9/25/07 12:33 PM;

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Wto 9/25/07;

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Wto Wrz 25, '07;

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Wto 12:33 PM;

 • pjDate_mm_dd: 9/25;

 • pjDate_dd: 25;

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM;

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Wto Wrz 25;

 • pjDate_ddd_mm_dd: Wto 9/25;

 • pjDate_ddd_dd: Wto 25;

 • pjDate_Www_dd: W40/2;

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM.

ProjDurConv

Konwertuje wyrażenie na wartość czasu trwania w określonych jednostkach.

Składnia

ProjDurConv(wyrażenie, jednostki_czasu_trwania)

wyrażenie  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Wyrażenie konwertowane na czas trwania.

jednostki_czasu_trwania  Argument opcjonalny. Wartość typu liczba długa. Jednostki używane do wyrażania czasu trwania. Jeśli argument jednostki_czasu_trwania nie zostanie określony, wartością domyślną jest typ jednostek określonych w opcji Jednostka czasu trwania na karcie Harmonogram w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia). Argument jednostki_czasu_trwania może być jedną z następujących stałych pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes,

 • pjHours: pjElapsedHours,

 • pjDays: pjElapsedDays,

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks,

 • pjMonths: pjElapsedMonths,

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated,

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated,

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated,

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated,

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated.

Second

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada sekundzie minuty.

Składnia

Second(czas)

czas  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać czas. Jeśli argument czas zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Str

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) odpowiadającą liczbie.

Składnia

Str(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość typu liczba długa zawierająca dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe.

StrConv

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) przekonwertowaną zgodnie z ustawieniami.

Składnia

StrConv(ciąg, konwersja, LCID)

ciąg  Argument wymagany. Konwertowane wyrażenie ciągu.

konwersja  Argument wymagany. Wartość typu liczba całkowita. Suma wartości określająca typ konwersji do wykonania.

LCID  Argument opcjonalny. Identyfikator ustawień regionalnych, jeśli jest inny niż identyfikator ustawień regionalnych systemu (wartością domyślną jest identyfikator ustawień regionalnych systemu).

TimeSerial

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą czas określonej godziny, minuty i sekundy.

Składnia

TimeSerial(godzina, minuta, sekunda)

godzina  Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba całkowita). Liczba z zakresu od 0 (godzina 00:00) do 23 (godzina 23:00) włącznie lub wyrażenie liczbowe.

minuta  Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

sekunda  Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

TimeValue

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą godzinę.

Składnia

TimeValue(czas)

czas  Argument wymagany. Zazwyczaj wyrażenie ciągu odpowiadające godzinie z zakresu od 00:00:00 do 23:59:59 włącznie. Argument czas może być jednak także dowolnym wyrażeniem odpowiadającym godzinie z tego zakresu. Jeśli argument czas zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Val

Zwraca liczby zawarte w ciągu jako wartość liczbową odpowiedniego typu.

Składnia

Val(ciąg)

ciąg  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

Weekday

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą odpowiadającą dniu tygodnia.

Składnia

Weekday(data;[pierwszy_dzień_tygodnia])

data  Argument wymagany. Wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu lub dowolna kombinacja odpowiadająca dacie. Jeśli argument data zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

pierwszy_dzień_tygodnia  Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie jest określona, jako pierwszy dzień tygodnia przyjmuje się niedzielę.

Year

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą reprezentującą rok.

Składnia

Year(data)

data  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać datę. Jeśli argument data zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Funkcje daty/godziny

CDate

Wymusza traktowanie wyrażenia jako danych typu data.

Składnia

CDate(wyrażenie)

wyrażenie  Dowolne prawidłowe wyrażenie daty.

Date

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą bieżącą datę systemową.

Składnia

Date

DateAdd

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą datę, do której dodano określony interwał.

Składnia

DateAdd(interwał, liczba, data)

interwał  Argument wymagany. Wyrażenie ciągu będące interwałem, który ma być dodany (na przykład „m” lub „d”).

liczba  Argument wymagany. Wyrażenie liczbowe będące liczbą dodawanych interwałów. Może być dodatnia (dla dat z przyszłości) lub ujemna (dla dat z przeszłości).

data  Argument wymagany. Wartość typu wariant (data) lub literał odpowiadający dacie, do której jest dodawany interwał.

DateDiff

Zwraca wartość typu wariant (liczba długa) określającą liczbę interwałów między dwiema określonymi datami.

Składnia

DateDiff(interwał, data1, data2[, pierwszy_dzień_tygodnia[, pierwszy_tydzień_roku]])

interwał  Argument wymagany. Wyrażenie ciągu będące interwałem używanym do obliczenia różnicy między datami data1 a data2.

data1, data2  Argument wymagany. Wartość typu wariant (data). Dwie daty używane do obliczeń.

pierwszy_dzień_tygodnia  Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie jest określona, jako pierwszy dzień tygodnia przyjmuje się niedzielę.

pierwszy_tydzień_roku  Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy tydzień roku. Jeśli jest nieokreślona, przyjmuje się, że pierwszy tydzień to ten, w którym występuje 1 stycznia.

DatePart

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą określoną część danej daty.

Składnia

DatePart(interwał, data[,pierwszy_dzień_tygodnia[,pierwszy_tydzień_roku]])

interwał  Argument wymagany. Wyrażenie ciągu będące zwracanym interwałem.

data  Argument wymagany. Wartość typu wariant (data), dla której jest wykonywane obliczenie.

pierwszy_dzień_tygodnia  Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie jest określona, jako pierwszy dzień tygodnia przyjmuje się niedzielę.

pierwszy_tydzień_roku  Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy tydzień roku. Jeśli jest nieokreślona, przyjmuje się, że pierwszy tydzień to ten, w którym występuje 1 stycznia.

DateSerial

Zwraca wartość typu wariant (data) dla określonego roku, miesiąca i dnia.

Składnia

DateSerial(rok, miesiąc, dzień)

rok  Argument wymagany. Wartość typu liczba całkowita. Liczba od 100 do 9999 włącznie lub wyrażenie liczbowe.

miesiąc  Argument wymagany. Wartość typu liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

dzień  Argument wymagany. Wartość typu liczba całkowita. Dowolne wyrażenie liczbowe.

DateValue

Zwraca wartość typu wariant (data).

Składnia

DateValue(data)

data  Argument wymagany. Zazwyczaj wyrażenie ciągu odpowiadające dacie od 1 stycznia 100 do 31 grudnia 9999. Data może być jednak dowolnym wyrażeniem odpowiadającym dacie, godzinie lub dacie i godzinie z tego zakresu.

Day

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 31 włącznie, która odpowiada dniu miesiąca.

Składnia

Day(data)

data  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać datę. Jeśli argument data zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Hour

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 23 włącznie, która odpowiada godzinie.

Składnia

Hour(czas)

czas  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać czas. Jeśli argument czas zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

IsDate

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy wyrażenie można konwertować na datę.

Składnia

IsDate(wyrażenie)

wyrażenie  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant zawierająca wyrażenie daty lub wyrażenie ciągu, które można rozpoznać jako datę lub godzinę.

Minute

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada minucie.

Składnia

Minute(czas)

czas  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać czas. Jeśli argument czas zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Month

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 12, która odpowiada miesiącowi roku.

Składnia

Month(data )

data  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać czas. Jeśli argument data zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Now

Zwraca wartość typu wariant (data) określającą bieżącą datę i godzinę według daty i godziny systemowej komputera.

Składnia

Now

ProjDateAdd

Dodaje czas trwania do daty i zwraca nową datę.

Składnia

ProjDateAdd(data, czas_trwania, kalendarz)

data  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Data pierwotna, do której dodaje się argument czas_trwania.

czas_trwania  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Czas trwania dodawany do argumentu data.

kalendarz  Argument opcjonalny. Wartość typu ciąg. Kalendarz używany podczas obliczania nowej daty. Jeśli argument kalendarz nie zostanie określony, domyślnym kalendarzem bieżącego zasobu będzie kalendarz zasobu, a kalendarzem bieżącego zadania będzie kalendarz zadania (lub kalendarz standardowy w przypadku braku kalendarza zadania). W przypadku programu Project Server jest używany kalendarz standardowy bez względu na wartość określoną dla argumentu kalendarz. W przypadku użycia tej funkcji w formule utworzonej w aplikacji Project Web App i porównania jej z tą samą formułą utworzoną w programie Project Professional należy sprawdzić, czy otrzymane wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

Uwaga:  Aby odjąć siedem dni od określonej daty, użyj następującej formuły w programie Project Professional 2010: ProjDateAdd("2010-09-24", "-7d"). Jednak w przypadku uruchomienia takiej formuły w programie Project Server 2010 wynikiem będzie 2010-09-24, a nie 2010-09-17. Aby formuły działały spójnie w programach Project Professional 2010 i Project Server 2010, należy unikać stosowania ujemnych parametrów w funkcjach ProjDateAdd i ProjDateSub.

ProjDateConv

Konwertuje wartość na datę.

Składnia

ProjDateConv(wyrażenie, format_daty)

wyrażenie  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Wyrażenie konwertowane na datę.

format_daty  Argument opcjonalny. Wartość typu liczba długa. Domyślny format daty to pjDateDefault, ale można podstawić jedną z następujących stałych pjDateFormat (format zastosowany dla daty 2007-09-25 i godziny 12:33):

 • pjDateDefault: format domyślny ustawiany na karcie Widok w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM;

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07;

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007;

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Wrzesień 25, 2007 12:33 PM;

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Wrzesień 25, 2007;

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Wrz 25 12:33 PM;

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Wrz 25, '07;

 • pjDate_mmmm_dd: Wrzesień 25;

 • pjDate_mmm_dd: Wrz 25;

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Wto 9/25/07 12:33 PM;

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Wto 9/25/03;

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Wto Wrz 25, '07;

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Wto 12:33 PM;

 • pjDate_mm_dd: 9/25;

 • pjDate_dd: 25;

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM;

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Wto Wrz 25;

 • pjDate_ddd_mm_dd: Wto 9/25;

 • pjDate_ddd_dd: Wto 25;

 • pjDate_Www_dd: W40/2;

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM.

ProjDateDiff

Zwraca czas trwania w minutach między dwiema datami.

Składnia

ProjDateDiff(data1, data2, kalendarz)

data1  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Data używana jako początek czasu trwania.

data2  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Data używana jako koniec czasu trwania.

kalendarz  Argument opcjonalny. Wartość typu ciąg. Kalendarz używany podczas obliczania czasu trwania. Jeśli argument kalendarz nie zostanie określony, domyślnym kalendarzem bieżącego zasobu będzie kalendarz zasobu, a kalendarzem bieżącego zadania będzie kalendarz zadania (lub kalendarz standardowy w przypadku braku kalendarza zadania). W przypadku programu Project Server jest używany kalendarz standardowy bez względu na wartość określoną dla argumentu kalendarz. W przypadku użycia tej funkcji w formule utworzonej w aplikacji Project Web App i porównania jej z tą samą formułą utworzoną w programie Project Professional należy sprawdzić, czy otrzymane wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

ProjDateSub

Zwraca datę poprzedzającą inną datę o określony czas trwania.

Składnia

ProjDateSub(data, czas_trwania, kalendarz)

data  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Data pierwotna, od której odejmuje się wartość argumentu czas_trwania.

czas_trwania  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Czas trwania odejmowany od daty.

kalendarz  Argument opcjonalny. Wartość typu ciąg. Kalendarz używany podczas obliczania różnicy dat. Jeśli argument kalendarz nie zostanie określony, domyślnym kalendarzem bieżącego zasobu będzie kalendarz zasobu, a kalendarzem bieżącego zadania będzie kalendarz zadania (lub kalendarz standardowy w przypadku braku kalendarza zadania). W przypadku programu Project Server jest używany kalendarz standardowy bez względu na wartość określoną dla argumentu kalendarz. W przypadku użycia tej funkcji w formule utworzonej w aplikacji Project Web App i porównania jej z tą samą formułą utworzoną w programie Project Professional należy sprawdzić, czy otrzymane wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

Uwaga:  Aby odjąć siedem dni od określonej daty, użyj następującej formuły w programie Project Professional 2010: ProjDateAdd("2010-09-24", "-7d"). Jednak w przypadku uruchomienia takiej formuły w programie Project Server 2010 wynikiem będzie 2010-09-24, a nie 2010-09-17. Aby formuły działały spójnie w programach Project Professional 2010 i Project Server 2010, należy unikać stosowania ujemnych parametrów w funkcjach ProjDateAdd i ProjDateSub.

ProjDateValue

Zwraca wartość daty wyrażenia.

Składnia

ProjDateValue(wyrażenie)

wyrażenie  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Wyrażenie przedstawiane jako data.

ProjDurConv

Konwertuje wyrażenie na wartość czasu trwania w określonych jednostkach.

Składnia

ProjDurConv(wyrażenie, jednostki_czasu_trwania)

wyrażenie  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Wyrażenie konwertowane na czas trwania.

jednostki_czasu_trwania  Argument opcjonalny. Wartość typu liczba długa. Jednostki używane do wyrażania czasu trwania. Jeśli argument jednostki_czasu_trwania nie zostanie określony, wartością domyślną jest typ jednostek określonych w opcji Jednostka czasu trwania na karcie Harmonogram w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia). Argument jednostki_czasu_trwania może być jedną z następujących stałych pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes,

 • pjHours: pjElapsedHours,

 • pjDays: pjElapsedDays,

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks,

 • pjMonths: pjElapsedMonths,

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated,

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated,

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated,

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated,

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated.

ProjDurValue

Zwraca liczbę minut w czasie trwania.

Składnia

ProjDurValue(czas_trwania)

czas_trwania  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Czas trwania wyrażany w minutach.

Second

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada sekundzie minuty.

Składnia

Second(czas)

czas  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać czas. Jeśli argument czas zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Time

Zwraca wartość typu wariant (data) wskazującą bieżący czas systemowy.

Składnia

Time

Timer

Zwraca wartość typu Pojedyncza precyzja odpowiadającą liczbie sekund, jaka upłynęła od północy.

Składnia

Timer

TimeSerial

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą czas określonej godziny, minuty i sekundy.

Składnia

TimeSerial(godzina, minuta, sekunda)

godzina  Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba całkowita). Liczba z zakresu od 0 (godzina 00:00) do 23 (godzina 23:00) włącznie lub wyrażenie liczbowe.

minuta  Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

sekunda  Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

TimeValue

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą godzinę.

Składnia

TimeValue(czas)

czas  Argument wymagany. Zazwyczaj wyrażenie ciągu odpowiadające godzinie z zakresu od 00:00:00 do 23:59:59 włącznie. Argument czas może być jednak także dowolnym wyrażeniem odpowiadającym godzinie z tego zakresu. Jeśli argument czas zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Weekday

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą odpowiadającą dniu tygodnia.

Składnia

Weekday(data;[pierwszy_dzień_tygodnia])

data  Argument wymagany. Wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu lub dowolna kombinacja odpowiadająca dacie. Jeśli argument data zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

pierwszy_dzień_tygodnia  Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy dzień tygodnia. Jeśli nie jest określona, jako pierwszy dzień tygodnia przyjmuje się niedzielę.

Year

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) zawierającą liczbę całkowitą reprezentującą rok.

Składnia

Year(data)

data  Argument wymagany. Dowolna wartość typu wariant, wyrażenie liczbowe, wyrażenie ciągu albo dowolna kombinacja, która może oznaczać datę. Jeśli argument data zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Funkcje ogólne

Choose

Wybiera i zwraca wartość z listy argumentów.

Składnia

Choose(indeks, wybór-1[, wybór-2, ... [, wybór-n]])

indeks  Argument wymagany. Wyrażenie liczbowe lub pole, którego wynikiem jest wartość między 1 a liczbą dostępnych wyborów.

wybór  Argument wymagany. Wyrażenie typu wariant zawierające jeden z możliwych wyborów.

IIf

Zwraca jedną z dwóch części, w zależności od obliczonego wyniku wyrażenia.

Składnia

IIf(wyr., część_prawdziwa, część_fałszywa)

wyr.  Argument wymagany. Wyrażenie typu wariant, które ma być obliczane.

część_prawdziwa  Argument wymagany. Wartość lub wyrażenie zwracane, jeśli odpowiadające wyrażenie ma wartość Prawda.

część_fałszywa  Argument wymagany. Wartość lub wyrażenie zwracane, jeśli odpowiadające wyrażenie ma wartość Fałsz.

IsNumeric

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy wyrażenie można obliczyć jako liczbę.

Składnia

IsNumeric(wyrażenie)

wyrażenie  Argument wymagany. Wartość typu wariant zawierająca wyrażenie liczbowe lub wyrażenie ciągu.

IsNull

Zwraca wartość logiczną, która wskazuje, czy wyrażenie nie zawiera żadnych prawidłowych danych (null).

Składnia

IsNull(wyrażenie)

wyrażenie  Argument wymagany. Wartość typu wariant zawierająca wyrażenie liczbowe lub wyrażenie ciągu.

Switch

Wyznacza wartość listy wyrażeń i zwraca wartość typu wariant lub wyrażenie skojarzone z pierwszym wyrażeniem na liście, które ma wartość Prawda.

Składnia

Switch(wyr-1, wartość-1[, wyr-2, wartość-2, ... [, wyr-n,wartość-n]])

Funkcje matematyczne

Abs

Zwraca wartość tego samego typu co wartość przekazywana do funkcji, określając wartość bezwzględną liczby.

Składnia

Abs(liczba)

liczba  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe. Jeśli argument liczba zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null. Jeśli jest to zmienna niezainicjowana, funkcja zwraca zero.

Atn

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą arcus tangens liczby.

Składnia

Atn(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe.

Cos

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą cosinus kąta.

Składnia

Cos(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe wyrażające kąt w radianach.

Exp

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą e (podstawę logarytmów naturalnych) podniesione do potęgi.

Składnia

Exp(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe.

Fix

Zwraca część całkowitą liczby. Jeśli liczba jest ujemna, zwraca pierwszą ujemną liczbę całkowitą większą lub równą liczbie.

Składnia

Fix(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe. Jeśli argument liczba zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Int

Zwraca część całkowitą liczby. Jeśli argument liczba jest ujemny, zwraca pierwszą ujemną liczbę całkowitą mniejszą lub równą argumentowi liczba.

Składnia

Int(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe. Jeśli argument liczba zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Log

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą logarytm naturalny liczby.

Składnia

Log(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe większe niż zero.

Rnd

Zwraca wartość typu Pojedyncza precyzja, zawierającą liczbę losową.

Składnia

Rnd(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość pojedynczej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe.

Sgn

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) wskazującą znak liczby.

Składnia

Sgn(liczba)

liczba  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe.

Zwracane wartości:

 • Jeśli liczba jest większa od zera, funkcja Sgn zwraca 1.

 • Jeśli liczba jest równa zero, funkcja Sgn zwraca 0.

 • Jeśli liczba jest mniejsza od zera, funkcja Sgn zwraca -1.

Sin

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą sinus kąta.

Składnia

Sin(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe wyrażające kąt w radianach.

Sqr

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą pierwiastek kwadratowy liczby.

Składnia

Sqr(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe większe niż lub równe zero.

Tan

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą tangens kąta.

Składnia

Tan(liczba)

liczba  Argument wymagany. Wartość podwójnej precyzji lub dowolne prawidłowe wyrażenie liczbowe wyrażające kąt w radianach.

Funkcje tekstowe

Asc

Zwraca liczbę całkowitą odpowiadającą kodowi znaku, który odpowiada pierwszej literze w ciągu.

Składnia

Asc(ciąg)

Ciąg  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

Chr

Zwraca ciąg zawierający znak skojarzony z określonym kodem znaku.

Składnia

Chr(kod_znaku)

kod_znaku  Wartość typu liczba długa identyfikująca znak.

Format

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą wyrażenie sformatowane według instrukcji zawartej w wyrażeniu formatowania.

Składnia

Format(wyrażenie[, format[, pierwszy_dzień_tygodnia[, pierwszy_tydzień_roku]]])

wyrażenie  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie.

format  Argument opcjonalny. Prawidłowe nazwane wyrażenie lub wyrażenie formatu zdefiniowane przez użytkownika.

pierwszy_dzień_tygodnia  Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy dzień tygodnia.

pierwszy_tydzień_roku  Argument opcjonalny. Stała określająca pierwszy tydzień roku.

Instr

Zwraca wartość typu wariant (długa), określającą pozycję pierwszego wystąpienia jednego ciągu w innym ciągu.

Składnia

Instr([start, ]ciąg1, ciąg2[, porównanie])

start  Argument opcjonalny. Wyrażenie liczbowe, które ustawia pozycję początkową każdego wyszukiwania. Jeśli jest pominięte, wyszukiwanie rozpoczyna się od pozycji pierwszego znaku. Jeśli argument start zawiera wartość null, występuje błąd. Argument start jest wymagany, jeśli jest określony argument porównanie.

ciąg1  Argument wymagany. Przeszukiwane wyrażenie ciągu.

ciąg2  Argument wymagany. Szukane wyrażenie ciągu.

porównanie  Argument opcjonalny. Określa typ porównania ciągów. Jeśli wartością argumentu porównanie jest null, występuje błąd. Jeśli argument porównanie zostanie pominięty, typ porównania będzie określony przez ustawienie wyrażenia Optioncompare.

LCase

Zwraca ciąg przekonwertowany na małe litery.

Składnia

LCase(ciąg)

ciąg   Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Left

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę znaków z lewej strony innego ciągu.

Składnia

Left(ciąg, długość)

ciąg  Argument wymagany. Wyrażenie ciągu, z którego lewej strony są zwracane znaki. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

długość  Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba długa). Wyrażenie liczbowe wskazujące liczbę zwracanych znaków. Jeśli długość jest równa 0, funkcja zwraca ciąg o zerowej długości (""). Jeśli jest większa lub równa liczbie znaków w ciągu, funkcja zwraca cały ciąg.

Len

Zwraca wartość typu liczba długa zawierającą liczbę znaków w ciągu lub liczbę bajtów wymaganych do przechowania zmiennej.

Składnia

Len(ciąg, nazwa_zmiennej)

ciąg  Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

nazwa_zmiennej  Dowolna prawidłowa nazwa zmiennej. Jeśli argument nazwa_zmiennej zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null. Jeśli argument nazwa_zmiennej jest wartością typu wariant, funkcja Len traktuje ją tak samo, jak ciąg i zawsze zwraca jej liczbę znaków.

LTrim

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą kopię określonego ciągu bez początkowych spacji.

Składnia

LTrim(ciąg)

ciąg  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Mid

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę znaków z ciągu.

Składnia

Mid(ciąg, start[, długość])

ciąg  Argument wymagany. Wyrażenie ciągu, z którego są zwracane znaki. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

start  Argument wymagany. Wartość typu liczba długa. Pozycja znaku w ciągu, od której zaczyna się pobierana część. Jeśli wartość start jest większa od liczby znaków w ciągu, funkcja Mid zwraca ciąg o długości zerowej ("").

długość  Argument opcjonalny. Wartość typu wariant (liczba długa). Liczba zwracanych znaków. Jeśli jest pominięta lub kiedy znaków w tekście jest mniej niż wynosi długość (włącznie ze znakiem na pozycji start), funkcja zwraca wszystkie znaki od pozycji start do końca ciągu.

Right

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę znaków z prawej strony innego ciągu.

Składnia

Right(ciąg, długość)

ciąg  Argument wymagany. Wyrażenie ciągu, z którego prawej strony są zwracane znaki. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

długość  Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba długa). Wyrażenie liczbowe wskazujące liczbę zwracanych znaków. Jeśli jest równa 0, funkcja zwraca ciąg o długości zerowej (""). Jeśli jest większa lub równa liczbie znaków w ciągu, funkcja zwraca cały ciąg.

RTrim

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą kopię określonego ciągu bez spacji końcowych.

Składnia

RTrim(ciąg)

ciąg  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Space

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę spacji.

Składnia

Space(liczba)

liczba  Argument wymagany. Żądana liczba spacji w ciągu.

StrComp

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) wskazującą wynik porównania ciągów.

Składnia

StrComp(ciąg1, ciąg2[, porównanie])

ciąg1  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

ciąg2  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu.

porównanie  Argument opcjonalny. Określa typ porównania ciągów. Jeśli argument porównanie ma wartość null, występuje błąd.

StrConv

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) przekonwertowaną zgodnie z ustawieniami.

Składnia

StrConv(ciąg, konwersja, LCID)

ciąg  Argument wymagany. Konwertowane wyrażenie ciągu.

konwersja  Argument wymagany. Wartość typu liczba całkowita. Suma wartości określająca typ konwersji do wykonania.

LCID  Argument opcjonalny. Identyfikator ustawień regionalnych, jeśli jest inny niż identyfikator ustawień regionalnych systemu (wartością domyślną jest identyfikator ustawień regionalnych systemu).

String

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą ciąg powtarzającego się znaku o określonej długości.

Składnia

String(liczba, znak)

liczba  Argument wymagany. Wartość typu liczba długa. Długość zwracanego ciągu. Jeśli argument liczba zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

znak  Argument wymagany. Wartość typu wariant. Kod znaku określający znak lub wyrażenie ciągu, którego pierwszy znak jest używany do zbudowania zwracanego ciągu. Jeśli argument znak zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Trim

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą kopię określonego ciągu bez spacji początkowych i końcowych.

Składnia

Trim(ciąg)

ciąg  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

UCase

Zwraca wartość typu wariant (ciąg), zawierającą określony ciąg przekonwertowany na wielkie litery.

Składnia

UCase(ciąg)

ciąg  Argument wymagany. Dowolne prawidłowe wyrażenie ciągu. Jeśli argument ciąg zawiera wartość null, funkcja zwraca wartość null.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×