Funkcje DVar, DVarP

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcje DVar , DVarP a służy do obliczania wariancji zestawu wartości w określonym zestawie rekordów (jest, domena ). Moduł, makro, w wyrażeniu kwerendy lub kontrolka obliczeniowa w formularzu lub raporcie Applications (VBA), należy użyć funkcji Funkcje DVar i DVarP w języku Visual Basic.

Funkcja DVarP służy do obliczania wariancji w populacji, a funkcja DVar do obliczania wariancji w próbce populacji.

Za pomocą funkcji BD.wariancja można na przykład obliczenia wariancji zestawu wyników egzaminów studentów.

Składnia

BD.wariancja ( wyrażenie domena [kryteria] )

BD.wariancja.popul ( wyrażenie domena [kryteria] )

Funkcje DVar i DVarP występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie, które identyfikuje pole liczbowe, na którym ma zostać znaleziona WARIANCJA. Może być wyrażenie tekstowe identyfikujące pole z tabeli lub kwerendy albo wyrażenie wykonujące obliczenia na danych w tym polu. ExCenamoże zawierać pola Nazwa w tabeli, formant w formularzu, stałą lub funkcję. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być agregująca domeny wbudowane lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inna ani funkcji agregacji języka SQL. Wszystkie pola zawarte w wyrażenie musi być pola liczbowego.

domena

Argument wymagany. Wyrażenie tekstowe identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę. Może to być nazwa tabeli lub nazwa zapytania, o ile to zapytanie nie wymaga parametru.

kryteria

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, służąca do ograniczania zakresu danych, na których jest wykonywana funkcja DVar lub DVarP . Na przykład kryteria są często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL, bez wyrazu miejsce, w którym. W przypadku pominięcia kryteriaFunkcje DVar i DVarP obliczają wyrażenie całej domeny. Wszystkie pola, który znajduje się w kryteriach należy również pole domeny; w przeciwnym razie funkcje DVar i DVarP zwracają zawiera wartości Null.


Uwagi

Jeśli domena obejmuje mniej niż dwa rekordy lub jeśli mniej niż dwa rekordy spełniają criteri, Funkcje DVar , DVarP zwracają wartość Null, co oznacza, że nie można obliczyć wariancji.

Czy funkcja DVar lub DVarP w makro, moduł, wyrażeniu kwerendy lub formantu obliczeniowego, należy tworzyć argument kryteria dokładnie, aby upewnić się, że zostanie on wyznaczony poprawnie.

Funkcja Funkcje DVar i DVarP umożliwia kryteria w wierszu kryteria kwerendy wybierającej, w wyrażeniu pola obliczeniowego w kwerendzie lub w wierszu Aktualizacja do kwerendy aktualizującej.

Uwaga: Funkcje DVar i DVarP lub funkcje Var i VarP można użyć w wyrażeniu pola obliczeniowego w zapytanie podsumowujące. W przypadku użycia funkcji DVar lub DVarP wartości zostaną obliczone przed zgrupowaniem danych. W przypadku użycia funkcji Var i VarP dane zostaną zgrupowane przed wartości w wyrażeniu pola.

Użyj funkcji Funkcje DVar i DVarP w formancie obliczeniowym, gdy trzeba określić kryteria w celu ograniczenia zakresu danych, na którym jest wykonywana funkcja. Na przykład w celu wyświetlenia wariancji zamówień wysyłanych do Kalifornii, ustawić właściwość ControlSource pola tekstowego na następujące wyrażenie:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Aby znaleźć tylko odchylenie standardowe wszystkich rekordów w domenie, należy użyć funkcji Var i VarP .

Uwaga: Niezapisane zmiany rekordów w domenie nie są uwzględniane podczas korzystania z tych funkcji. Jeśli funkcja DVar lub DVarP można na podstawie zmienione wartości, należy najpierw zapisać zmiany, klikając pozycję Zapisz rekord w obszarze rekordy na karcie dane przeniesienie fokusu do innego rekordu lub przy użyciu Aktualizacja metody.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W poniższym przykładzie zwracany szacuje wariancję populacji i próbki populacji dla zamówień dostarczonych do Wielkiej Brytanii. Domena jest tabeli Orders. Argument kryteria ogranicza wynikowy zestaw rekordów do tych, dla których ShipCountryRegion jest równe USA.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Następny przykład zwraca szacuje za pomocą zmiennej strCountryRegionargumentu kryteria . Należy zauważyć, że pojedynczy cudzysłów (') są uwzględniane w wyrażenie ciągu, tak aby po ciągi są połączone literałów w ciągu UK zostaną ujęte w pojedynczy cudzysłów.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office