Funkcje DStDev, DStDevP

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcje DStDev , DStDevP a służy do obliczania odchylenia standardowego zestawu wartości w określonym zestawie rekordów (jest, domena ). Moduł, makro, w wyrażeniu kwerendy lub kontrolka obliczeniowa w formularzu lub raporcie Applications (VBA), należy użyć funkcji DStDev i DStDevP w języku Visual Basic.

Należy użyć funkcji BD.ODCH.Standard.popul ma być obliczona populacji i funkcji DStDev oceny próbki populacji.

Na przykład można użyć funkcji DStDev w module do obliczania odchylenia standardowego zestawu wyników egzaminów studentów.

Składnia

BD.ODCH.Standard ( wyrażenie domena [kryteria] )

BD.ODCH.Standard.popul ( wyrażenie domena [kryteria] )

Funkcje DStDev i DStDevP występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie, które identyfikuje pole liczbowe, na którym ma zostać znaleziona odchylenie standardowe. Może być wyrażenie tekstowe identyfikujące pole z tabeli lub kwerendy albo wyrażenie wykonujące obliczenia na danych w tym polu. Wyrażeniemoże zawierać nazwę pola w tabeli, formant w formularzu, stałą lub funkcję. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być agregująca domeny wbudowane lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inna ani funkcji agregacji języka SQL.

domena

Argument wymagany. Wyrażenie tekstowe identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę. Może to być nazwa tabeli lub nazwa zapytania, o ile to zapytanie nie wymaga parametru.

kryteria

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, służąca do ograniczania zakresu danych, na których jest wykonywana funkcja DStDev lub DStDevP . Na przykład kryteria są często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL, bez wyrazu miejsce, w którym. W przypadku pominięcia kryteriaDStDev i DStDevP obliczają wyrażenie całej domeny. Wszystkie pola, który znajduje się w kryteriach należy również pole domeny; w przeciwnym razie funkcje DStDev i DStDevP zwrócą zawiera wartości Null.


Uwagi

Jeśli domena obejmuje mniej niż dwa rekordy lub jeśli mniej niż dwa rekordy spełniają kryteria, Funkcje DStDev , DStDevP zwracają wartość Null, co oznacza, że nie można obliczyć odchylenia standardowego.

Czy funkcja DStDev lub DStDevP w makro, moduł, wyrażeniu kwerendy lub formantu obliczeniowego, należy tworzyć argument kryteria dokładnie, aby upewnić się, że zostanie on wyznaczony poprawnie.

Funkcje DStDev , DStDevP a służy do określania kryteriów w wierszu Kryteria kwerendy wybierającej. Na przykład można utworzyć kwerendę w tabeli zamówienia i tabeli Produkty w celu wyświetlenia wszystkich produktów, dla których koszt frachtu spadł poniżej średniej plus odchylenie standardowe kosztów frachtu. Wiersz Kryteria poniżej pola Freight zawiera następujące wyrażenie:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Funkcje DStDev i DStDevP służą w wyrażeniu pola obliczeniowego kwerendy lub w wierszu Aktualizacja do zapytanie aktualizujące.

Uwaga: Funkcje DStDev i DStDevP lub funkcje StDev i StDevP można użyć w wyrażeniu pola obliczeniowego zapytanie podsumowujące. W przypadku użycia funkcji DStDev lub DStDevP wartości zostaną obliczone przed zgrupowaniem danych. W przypadku użycia funkcji StDev i StDevP dane zostaną zgrupowane przed wartości w wyrażeniu pola.

Funkcja Funkcje DStDev i DStDevP w formancie obliczeniowym gdy trzeba określić kryteria, aby ograniczyć zakres danych, na którym ma być wykonana funkcja. Na przykład w celu wyświetlenia odchylenia standardowego zamówień wysyłanych do Kalifornii, ustawić właściwość ControlSource pola tekstowego na następujące wyrażenie:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Aby znaleźć tylko odchylenie standardowe wszystkich rekordów w domenie, należy użyć funkcji StDev i StDevP .

Porada

Jeśli typ danych pola, z której pochodzi wyrażenie jest liczbą, funkcje DStDev i DStDevP zwracają typ danych podwójnych. Jeśli używasz funkcji DStDev lub DStDevP w formantu obliczeniowego zawierać funkcji konwersji typu danych w wyrażeniu w celu zwiększenia wydajności.

Uwaga: Niezapisane zmiany rekordów w domenie nie są uwzględniane podczas korzystania z tych funkcji. Jeśli funkcja DStDev lub DStDevP można na podstawie zmienione wartości, należy najpierw zapisać zmiany, klikając pozycję Zapisz rekord w obszarze rekordy na karcie dane przeniesienie fokusu do innego rekordu lub przy użyciu Aktualizacja metody.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W poniższym przykładzie zwracany oszacowania standardowego populacji i próbki populacji dla zamówień dostarczonych do Wielkiej Brytanii. Domena jest tabeli Orders. Argument kryteria ogranicza wynikowy zestaw rekordów do tych, dla których wartość ShipCountryRegion USA.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

W następnym przykładzie obliczana te same parametry przy użyciu zmiennej strCountryRegionargumentu kryteria . Należy zauważyć, że pojedynczy cudzysłów (') są uwzględniane w wyrażenie ciągu, tak aby po ciągi są połączone literałów w ciągu UK zostaną ujęte w pojedynczy cudzysłów.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office