Funkcja Rate

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.

Składnia

Rate( nper , pmt, pv [, fv ] [, type ] [, guess ] )

W składni funkcji Rate występują następujące argumenty:

Argument

Opis

liczba_okresów

Wymagane. Podwójne Określanie całkowita liczba okresów płatności w pożyczki. Na przykład miesięczne spłaty pożyczki samochód, kredytu czy liczba okresów płatności 4 * 12 (czyli 48).

rata

Argument wymagany. Liczba podwójnej precyzji określająca płatność dokonywaną w każdym okresie. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał oraz odsetki i te wartości nie zmieniają się w okresie obowiązywania raty rocznej.

PV

Wymagane. Podwójna precyzja określającą wartość bieżąca lub wartość dzisiaj, serii przyszłych płatności. Na przykład w przypadku pożyczki na zakup samochodu kwota pożyczki jest wartością bieżącą dla pożyczkobiorcy miesięczna spłata samochodu zostaną wprowadzone.

wp

Opcjonalnie. Wariant, określając przyszłą wartość lub saldo, które mają po wprowadzeniu ostatniej płatności. Na przykład przyszłą wartość pożyczki to 0 zł, ponieważ jest to wartość po ostatniej płatności. Jednak jeśli chcesz zapisać 50 000 zł przez 18 lat dla instytucji edukacyjnych Twojego dziecka, 50 000 zł jest przyszłą wartość. Jeśli pominięty, przyjmowana jest wartość 0.

typ

Opcjonalnie. Wariant zawierający liczbę wskazującą, kiedy płatność ma miejsce. Użyj wartości 0 płatność przypada na koniec okresu płatności, lub użyj 1, jeśli płatności przypada na początek okresu. Jeśli pominięty, przyjmowana jest wartość 0.

wynik

Opcjonalnie. Wariant określającą szacowaną wartość zwracaną przez Stawka. Jeśli pominięty, wynik jest 0,1 (10%).


Uwagi

Rata roczna to seria stałych płatności pieniężnych dokonywanych w danym okresie. Może to być pożyczka (na przykład kredyt hipoteczny) lub inwestycja (na przykład miesięczny plan oszczędnościowy).

Przy wszystkich argumentach środki wpłacane przez Ciebie, takie jak wpłaty na rachunki oszczędnościowe, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak wypłaty z tytułu dywidend, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Stawka jest obliczana przez iterację. Zaczynając od wartości argumentu oszacowanie, Stawka przewijanie obliczeń momentu wynik z dokładnością do 0,00001%. Jeśli stopa nie może znaleźć wyniku po 20 próbach, zwróci błąd. Jeśli przypuszczenie wynosi 10%, a Stawka kończy się niepowodzeniem, spróbuj wykonać inną wartość argumentu przypuszczenia.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Rate , aby obliczyć wartość stopy procentowej pożyczki podana liczba rat (TotPmts), ilość kwotę spłaty pożyczki (Payment), wartość bieżąca lub wartość pożyczki (PVal), przyszła wartość pożyczki (FVal), liczba, która wskazuje, czy termin płatności przypada na początek lub na koniec okresu płatności (PayType) , a przybliżenie oczekiwanych stopa procentowa (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×