Funkcja Rate

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.

Składnia

Stawka ( liczba_okresów rata, wb [WP ] [Wpisz ] [wynik ] )

W składni funkcji Rate występują następujące argumenty:

Argument

Opis

liczba_okresów

Wymagane. Podwójne Określanie całkowita liczba okresów płatności w pożyczki. Na przykład miesięczne spłaty pożyczki samochód, kredytu czy liczba okresów płatności 4 * 12 (czyli 48).

rata

Argument wymagany. Liczba podwójnej precyzji określająca płatność dokonywaną w każdym okresie. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał oraz odsetki i te wartości nie zmieniają się w okresie obowiązywania raty rocznej.

PV

Wymagane. Podwójna precyzja określającą wartość bieżąca lub wartość dzisiaj, serii przyszłych płatności. Na przykład w przypadku pożyczki na zakup samochodu kwota pożyczki jest wartością bieżącą dla pożyczkobiorcy miesięczna spłata samochodu zostaną wprowadzone.

wp

Opcjonalnie. Wariant, określając przyszłą wartość lub saldo, które mają po wprowadzeniu ostatniej płatności. Na przykład przyszłą wartość pożyczki to 0 zł, ponieważ jest to wartość po ostatniej płatności. Jednak jeśli chcesz zapisać 50 000 zł przez 18 lat dla instytucji edukacyjnych Twojego dziecka, 50 000 zł jest przyszłą wartość. Jeśli pominięty, przyjmowana jest wartość 0.

typ

Opcjonalnie. Wariant zawierający liczbę wskazującą, kiedy płatność ma miejsce. Użyj wartości 0 płatność przypada na koniec okresu płatności, lub użyj 1, jeśli płatności przypada na początek okresu. Jeśli pominięty, przyjmowana jest wartość 0.

guess

Opcjonalnie. Wariant określającą szacowaną wartość zwracaną przez Stawka. Jeśli pominięty, wynik jest 0,1 (10%).


Uwagi

Rata roczna to seria stałych płatności pieniężnych dokonywanych w danym okresie. Może to być pożyczka (na przykład kredyt hipoteczny) lub inwestycja (na przykład miesięczny plan oszczędnościowy).

Przy wszystkich argumentach środki wpłacane przez Ciebie, takie jak wpłaty na rachunki oszczędnościowe, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak wypłaty z tytułu dywidend, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Stawka jest obliczana przez iterację. Zaczynając od wartości argumentu oszacowanie, Stawka przewijanie obliczeń momentu wynik z dokładnością do 0,00001%. Jeśli stopa nie może znaleźć wyniku po 20 próbach, zwróci błąd. Jeśli przypuszczenie wynosi 10%, a Stawka kończy się niepowodzeniem, spróbuj wykonać inną wartość argumentu przypuszczenia.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Rate , aby obliczyć wartość stopy procentowej pożyczki podana liczba rat (TotPmts), ilość kwotę spłaty pożyczki (Payment), wartość bieżąca lub wartość pożyczki (PVal) przyszłości wartość pożyczki (FVal), liczba, która wskazuje, czy termin płatności przypada na początek lub na koniec okresu płatności (PayType) i przybliżenie oczekiwanych stopa procentowa (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×