Funkcja GetAllSettings

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca listę ustawień kluczy i odpowiadających im wartości (utworzone za pomocą SaveSetting) z wpisu aplikacji w rejestrze systemu Windows lub (na komputerach Macintosh) informacji w pliku Inicjowanie aplikacji.

Składnia

GetAllSettings ( argumentu sekcja )

W składni funkcji GetAllSettings występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Nazwa aplikacji

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, zawierające nazwę aplikacji lub projekt, których ustawienia klucza są wymagane. Na komputerze Macintosh to nazwa pliku inicjowania w folderze Preferencje w folderze System.

sekcja

Wymagane. Ciąg ewyrażenie zawierające nazwę sekcji, której ustawienia klucza są wymagane. GetAllSettings zwraca wartość typu Wariant, których zawartość jest dwuwymiarowa tablica ciągów zawierająca wszystkie ustawienia kluczy w określonej sekcji, a odpowiadające im wartości.


Uwagi

GetAllSettings zwraca niezainicjowane wariantu , jeśli argumentu lub sekcji nie istnieje.

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie najpierw używa instrukcji SaveSetting tworzenie wpisów w rejestrze systemu Windows dla aplikacji określonej jako argumentu, a następnie funkcja GetAllSettings , aby wyświetlić ustawienia. Należy zauważyć, że nazwy aplikacji i sekcji nie można pobrać z GetAllSettings. Na koniec instrukcja DeleteSetting usuwa wpisy aplikacji.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×