Funkcja GUIDFromString

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja GUIDFromString konwertuje ciągGUID, czyli tablica typu bajt.

Składnia

GUIDFromString ( wyrażenie_tekstowe )

Argument wymagany wyrażenie_tekstowe jest wyrażeniem, którego wynikiem jest identyfikator GUID w postaci ciągu.

Spostrzeżenia

Aparat bazy danych programu Microsoft Access przechowuje identyfikatory GUID w postaci tablic typu bajt. Jednak Microsoft Office Access 2007 nie może zwrócić danych bajt z kontrolka na formularz lub raport. Aby zwrócić wartość identyfikatora GUID z formantu, należy przekonwertować go na ciąg. Aby przekonwertować identyfikator GUID ciągu, funkcja StringFromGUID . Aby przekonwertować ciąg na identyfikator GUID, należy użyć funkcji GUIDFromString .

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Poniższy przykład funkcja GUIDFromString przekonwertować ciągu na identyfikator GUID. Ciąg jest identyfikator GUID przechowywanym w formie ciągu w zreplikowanej tabeli Employees. Pole s_GUID jest ukryte pola dodawane do każdej zreplikowanej tabeli w zreplikowanej bazy danych.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×