Funkcja DateAdd

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą datę, do której dodano określony interwał.

Składnia

DateAdd ( interwał, liczba, Data )

W składni funkcji DateAdd występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Interwał

Wymagane. Wyrażenie tekstowe, interwałem czasu, który chcesz dodać.

Liczba

Wymagane. Wyrażenie liczbowe, która jest liczbę interwałów, które chcesz dodać. Może być dodatnie (w celu otrzymania daty w przyszłości) lub ujemna (w celu otrzymania daty w przeszłości).

Data

Wymagane. Wariant (Data) lub literałów reprezentujący datę, do którego zostanie dodany interwał.


Porada : W programie Access 2010 Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

Ustawienia

Interwał argument ma następujące ustawienia:

Ustawienie

Opis

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

r

Dzień roku

d

Dzień

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień

g

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


Spostrzeżenia

Funkcja DateAdd umożliwia dodawanie lub odejmowanie w określonym interwale czasu od daty. Na przykład DateAdd umożliwia obliczanie daty 30 dni od dzisiaj lub 45 minut od godziny teraz.

Dodawanie dni do daty, używając dzień roku ("y"), dzień ("d") lub dzień tygodnia ("w").

Funkcja DateAdd nie zwróci nieprawidłową datę. W poniższym przykładzie dodawane miesiąca do 31 stycznia:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

W tym przypadku DateAdd zwraca 28-lut-95 nie 31-lut-95. W przypadku datę 31-sty – 96 zwraca 29-lut-96 ponieważ 1996 roku przestępnym.

Jeśli data obliczeniowe czy poprzedzać roku 100 (oznacza to, że możesz odjąć lata więcej niż Data), wystąpi błąd.

Jeśli Liczba nie jest wartość typu Liczba długa, przed obliczane jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej.

Uwaga : Format wartości zwracanej przez DateAdd zależy od ustawienia Panelu sterowania nie według formatu, co wartość przekazywana w argumencie date .

Uwaga : DataJeśli jest kalendarz gregoriański, Właściwość Calendar podanej daty musi być gregoriański. Jeśli jest używany kalendarz Hidżry, przekazana data musi być Hidżry. Jeśli wartości miesiąca nazw, nazwa musi być zgodne z bieżące ustawienie właściwości kalendarza . Aby ograniczyć możliwość konfliktu nazw miesięcy z bieżące ustawienie właściwości kalendarza , wprowadź wartości liczbowe miesiąc (format daty krótkiej).

Przykład

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie zajmie daty jako danych wejściowych, a funkcja DateAdd do wyświetlenia daty przypadającej określoną liczbę miesięcy w przyszłości.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×