Funkcja DSum

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja DSum służy do obliczania sumy zestawu wartości w określonym zestawie rekordów (jest, domena ). Funkcja DSum w języku Visual Basic moduł, makro, w wyrażeniu kwerendy lub kontrolka obliczeniowa Applications (VBA).

Na przykład służy funkcja DSum w wyrażeniu pola obliczeniowego w kwerendzie do obliczania łącznej sprzedaży wprowadzane przez danego pracownika w określonym czasie. Lub, funkcja DSum w formancie obliczeniowym służy do wyświetlania sumy sprzedaży dotyczące określonego produktu.

Składnia

DSum ( wyrażenie domena [kryteria] )

W składni funkcji BD.Suma występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Wymagane. Wyrażenie, które identyfikuje liczbowy pola wartości, których chcesz razem. Może być wyrażenie tekstowe identyfikujące pole tabeli lub kwerendy albo wyrażenie wykonujące obliczenia na danych w tym polu. Wyrażeniemoże zawierać nazwę pola w tabeli, formant w formularzu, stałą lub funkcję. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być agregująca domeny wbudowane lub zdefiniowane przez użytkownika, ale nie inna ani funkcji agregacji języka SQL.

domena

Argument wymagany. Wyrażenie tekstowe identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę. Może to być nazwa tabeli lub nazwa zapytania, o ile to zapytanie nie wymaga parametru.

kryteria

Opcjonalnie. Wyrażenie tekstowe, służąca do ograniczania zakresu danych, na których jest wykonywana funkcja DSum . Na przykład kryteria są często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL, bez wyrazu miejsce, w którym. Jeśli kryterium jest pominięty, funkcja DSum oblicza wyrażenie całej domeny. Wszystkie pola, który znajduje się w kryteriach należy również pole domeny; w przeciwnym wypadku funkcja DSum zwraca zawiera wartości Null.


Spostrzeżenia

Jeśli żaden z rekordów nie spełnia argument kryteria lub jeśli domena nie zawiera żadnych rekordów, funkcja DSum zwraca wartość Null.

Czy funkcja DSum w makro, moduł, wyrażeniu kwerendy lub formantu obliczeniowego, należy tworzyć argument kryteria dokładnie, aby upewnić się, że zostanie on wyznaczony poprawnie.

Funkcja DSum kryteria w wierszu kryteria kwerendy, w polu obliczeniowym w wyrażeniu kwerendy lub w wierszu Aktualizacja dozapytanie aktualizujące.

Uwaga : Funkcja DSum lub Suma w wyrażeniu pola obliczeniowego w zapytanie podsumowujące. Funkcja DSum wartości zostaną obliczone przed zgrupowaniem danych. Jeśli używasz funkcji Suma , dane są zgrupowane przed wartości w wyrażeniu pola.

Można użyć funkcji DSum , gdy trzeba wyświetlić sumę zestawu wartości z pola, które nie znajduje się w źródle rekordów dla formularza lub raportu. Załóżmy, że masz formularza, który wyświetla informacje dotyczące określonego produktu. Funkcja DSum Aby zachować bieżącą Suma sprzedaży tego produktu w formancie obliczeniowym.

Porada

W razie potrzeby sumy w formancie w raporcie można używasz właściwość RunningSum tego formantu pola, na którym jest oparty znajduje się w źródle rekordów dla raportu. Aby zachować Suma bieżąca w formularzu, należy użyć funkcji BD.Suma.

Uwaga : Niezapisane zmiany rekordów w domenie nie są uwzględniane podczas korzystania z tej funkcji. Jeśli funkcja DSum opierać się na zmienionych wartościach, należy najpierw zapisać zmiany, albo kliknięcie przycisku Zapisz rekord w grupie rekordy na karcie Narzędzia główne przeniesienie fokusu do innego rekordu, albo za pomocą metody Update .

Przykłady

Użyj funkcji BD.Suma w wyrażeniach    Za pomocą funkcji domeny (na przykład DSum) w wierszu Aktualizacja do kwerendy aktualizującej. Załóżmy, że chcesz śledzić bieżące obroty według produktu w tabeli Produkty. Możesz dodać nowe pole o nazwie SalesSoFar do tabeli Products i uruchomić kwerendę aktualizującą, aby obliczyć poprawne wartości i aktualizowania rekordów. Aby to zrobić, Utwórz nową kwerendę opartą na tabeli Products i na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij pozycję Aktualizuj. Dodać pole SalesSoFar do siatki kwerendy i wpisz następujące polecenie w wierszu Aktualizacja do:

DSum("[Quantity]*[UnitPrice]", "Order Details", _
"[ProductID] = "& [ProductID])

Po uruchomieniu kwerendy programu Access oblicza sumę sprzedaży dla każdego produktu na podstawie informacji z tabeli Szczegóły zamówienia. Suma sprzedaży dla każdego produktu jest dodawana do tabeli Produkty.

Używanie DSum w kodzie VBA   

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Poniższy przykład sumowania wartości z pola Freight dla zamówień dostarczonych do Wielkiej Brytanii. Domena jest tabeli Orders. Argument kryteria ogranicza wynikowy zestaw rekordów do tych, dla których ShipCountryRegion jest równe USA.

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Następny przykład oblicza wartość sumaryczną za pomocą dwóch różnych kryteriów. Należy zauważyć, że pojedynczy cudzysłów (') i znaki numeru (#) są uwzględniane w wyrażenie tekstowe tak, aby po ciągi są połączone literał są ujęte w pojedynczy cudzysłów i daty jest ujęta w między znakami.

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK' AND _
[ShippedDate] > #1-1-95#")

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×