Funkcja CreateObject

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Tworzy i zwraca odwołanie do obiektu ActiveX.

Składnia

CreateObject ( klasy [, nazwa_serwera] )

W składni funkcji CreateObject występują następujące argumenty:

Argument

Opis

klasy

Wymagane. Wariant (Ciąg). Nazwa aplikacji i klasa obiektu do utworzenia.

nazwa_serwera

Opcjonalnie. Wariant (Ciąg). Nazwa serwera sieci, w której zostanie utworzony obiekt. Jeśli nazwa_serwera jest pusty ciąg (""), jest używany komputer lokalny.


Składnia argumentu. korzysta z klasyargumentTyp obiektu i zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

Nazwa aplikacji

Wymagane. Wariant (Ciąg). Nazwa aplikacji, dostarczając obiektu.

Typ obiektu

Wymagane. Wariant (Ciąg). Typ lub klasa obiektu do utworzenia.


Spostrzeżenia

Wszystkie aplikacje, obsługującego automatyzację zawiera co najmniej jeden typ obiektu. Na przykład aplikacji tekstów może dostarczyć obiekt aplikacji , obiekt dokument i obiekt paska narzędzi .

Aby utworzyć obiekt ActiveX, przypisz obiektu zwracane przez CreateObject dla zmienna obiektu:

Uwaga : Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

' Declare an object variable to hold the object 
' reference. Dim as Object causes late binding.
Dim ExcelSheet As Object
Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet")

Ten kod uruchamia aplikację Tworzenie obiektu, w tym przypadku Microsoft Office Excel 2007 arkusza kalkulacyjnego. Po utworzeniu obiektu można się odwoływać w kodzie przy użyciu zmienna obiektu, zdefiniowane przez użytkownika. W poniższym przykładzie można uzyskać dostęp, właściwości i metod nowy obiekt przy użyciu zmienna obiektu, ExcelSheeti innych obiektów programu Excel, w tym obiekt Application i kolekcji Cells .

' Make Excel visible through the Application object.
ExcelSheet.Application.Visible = True
' Place some text in the first cell of the sheet.
ExcelSheet.Application.Cells(1, 1).Value = "This is column A, row 1"
' Save the sheet to C:\test.xls directory.
ExcelSheet.SaveAs "C:\TEST.XLS"
' Close Excel with the Quit method on the Application object.
ExcelSheet.Application.Quit
' Release the object variable.
Set ExcelSheet = Nothing

Deklarowanie zmiennej obiektu zawierająca klauzulę As Object tworzy zmienną, która może zawierać odwołanie do dowolnego typu obiektu. Dostęp do obiektu za pomocą tej zmiennej opóźnione jest związana; oznacza to, że powiązanie występuje po uruchomieniu programu. Aby utworzyć zmienna obiektu, która powoduje wczesne wiązanie, oznacza to, że wiązanie podczas kompilowania program deklarować zmienna obiektu z identyfikatorem określonej klasy Można na przykład zadeklarować i utworzyć następujące odwołania do programu Excel:

Dim xlApp As Excel.Application 
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.WorkSheet
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)

Odwołanie za pośrednictwem zmiennej najwcześniejsze powiązanych może zapewnić lepszą wydajność, ale może zawierać tylko odwołanie do klasa określonego w deklaracja.

Można przekazać obiektu zwracana przez funkcję CreateObject oczekującej obiektu jako argument funkcji. Na przykład poniższy kod tworzy i odwołuje się do obiektu Excel.Application:

Call MySub (CreateObject("Excel.Application"))

Możesz utworzyć obiekt na komputerze zdalnym sieciowym, przekazując nazwę komputera w argumencie nazwa_serweraCreateObject. Ta nazwa jest taka sama, jak nazwa komputera część nazwy Udostępnij: udział o nazwie "\\MyServer\Public", nazwa_serwera jest "Nazwa_serwera."

Uwaga : Zapoznaj się z dokumentacją COM (zobacz Microsoft Developer Network) dodatkowe informacje na temat tworzenia aplikacji widocznych na komputerze zdalnym sieciowym. Być może trzeba dodać klucz rejestru dla aplikacji.

Poniższy kod zwraca numer wersji wystąpienia programu Excel uruchomione na komputerze zdalnym o nazwie MyServer:

Dim xlApp As Object
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application", "MyServer")
Debug.Print xlApp.Version

Jeśli serwer zdalny nie istnieje lub jest niedostępny, wystąpi błąd wykonania.

Uwaga : CreateObject jest używane w przypadku ma aktualnego wystąpienia obiektu. Jeśli wystąpienie obiekt jest już uruchomiony, nowe wystąpienie jest uruchamiany, a zostanie utworzony obiekt określonego typu. Do korzystania z bieżącego wystąpienia lub aby uruchomić aplikację i załadować pliku, użyj funkcji GetObject .

Jeśli obiekt zarejestrował się jako obiekt jednego wystąpienia, tylko jedno wystąpienie obiektu zostanie utworzony, niezależnie od tego, ile razy CreateObject jest wykonywane.

Przykład

W tym przykładzie użyto funkcji CreateObject , aby ustawić (odwołanie

xlApp

) do programu Excel. Użyto odwołanie, aby uzyskać dostęp do właściwość Visible programu Excel, a następnie używa metody programu Excel Zamknij , aby go zamknąć. Na koniec samo odwołanie jest publikowany.

Dim xlApp As Object    ' Declare variable to hold the reference.
Set xlApp = CreateObject("excel.application")
' You may have to set Visible property to True
' if you want to see the application.
xlApp.Visible = True
' Use xlApp to access Microsoft Excel's
' other objects.
xlApp.Quit ' When you finish, use the Quit method to close
Set xlApp = Nothing ' the application, then release the reference.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×