Formularz kontaktu biznesowego w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W formularz kontaktu biznesowego można wprowadzać dużą ilość informacji na temat kontakt biznesowy, włączając w to źródło, stan, dane osobowe oraz elementy historii komunikacji i dodatkowe szczegóły, które można dostosowywać. Te informacje są następnie przechowywane jako rekord kontaktu biznesowego.

Formularz zawiera cztery widoki: Ogólny, Szczegóły, Historia komunikacji oraz Pola zdefiniowane przez użytkownika. Każdy widok zawiera jedną lub więcej sekcji.

Aby wprowadzić kilka pozycji w polu, na przykład więcej niż jeden adres lub adres e-mail, kliknij pozycję dół strzałkę Obraz przycisku obok pola.

Ogólny widok

Widok Ogólny zawiera następujące sekcje, w których można wprowadzać lub edytować informacje na temat kontaktu biznesowego.

 • Kontakt biznesowy

  Wpisz imię i nazwisko oraz stanowisko kontaktu biznesowego lub kliknij przycisk Imię i nazwisko, aby wybrać je z listy.

 • Nazwa firmy lub połączony klient

  Aby połączyć rekord kontaktu biznesowego rekord klienta, kliknij przycisk konto, z listy wybierz konto, a następnie kliknij przycisk Połącz z. Aby utworzyć łącze z rekordu kontaktu biznesowego do nazwy firma, która nie znajduje się na liście, wpisz nazwę w polu tekstowym.

 • Numery telefonów

  Wprowadź numery telefonów kontaktu biznesowego.

 • Adresy

  Wprowadź domyślny adres służbowy w celu skojarzenia go z tym kontaktem biznesowym. Jeśli masz więcej niż jeden adres kontaktu biznesowego, aby ustalić, który z nich ma być używany na potrzeby korespondencja seryjna*, zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy.

  *Korespondencję seryjną programu Publisher lub Word. Autonomiczna z Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w wersjach 2007 i 2003 programu Publisher i Word.

 • Informacje o źródle

  Wybierz źródło kontaktu biznesowego.

  Aby określić bardziej szczegółowe informacje, kliknij przycisk Zainicjowane przez. W oknie dialogowym Wybieranie kampanii, kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży lub projektu biznesowego w polu Folder wybierz listę, a następnie na liście zaznacz element, który najlepiej opisuje nawiązanie pierwszego kontaktu z kontaktem biznesowym. Aby połączyć element z rekordem kontaktu biznesowego, kliknij przycisk Połącz z. Aby utworzyć nowy element, kliknij przycisk Nowy lub kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć zaznaczony element.

 • Internet

  Wprowadź adres lub adresy e-mail powiązane z kontaktem biznesowym. Aby określić sposób wyświetlania nazwy kontaktu biznesowego w wierszu Do w wiadomości, wpisz nazwę w polu Wyświetl jako. Wpisz adres wiadomości błyskawicznych kontaktu biznesowego w polu Adres wiadomości błyskawicznych.

  Aby dodać obraz dla tego kontaktu biznesowego, kliknij ramkę obrazu.

  obraz kontaktu

  W oknie dialogowym Dodawanie obrazu kontaktu zlokalizuj folder zawierający obraz, który chcesz dodać, a następnie kliknij dwukrotnie plik obrazu w celu jego dodania. Rozmiar obrazu jest automatycznie dopasowywany.

 • Wizytówka

  Domyślnie na wizytówce są wyświetlane informacje dotyczące kontaktu biznesowego, które zostały już utworzone.

  Wizytówka elektroniczna

  Aby dodać lub edytować wizytówkę, w grupie Opcje kliknij przycisk Wizytówka.

 • Klasyfikacja

  Zaznacz lub wyczyść pole wyboru, aby Oznaczanie kontaktu biznesowego jako potencjalny klient lub aktywna. Kliknij pozycję dół strzałkę Obraz przycisku w polu, aby wybrać przypisany do kontaktu biznesowego, ocena i status płatności.

Uwaga : W widoku Ogólny pola sekcji Źródło, Obszar zainteresowania i Klasyfikacja można dostosowywać. Więcej informacji na temat dodawania użytkowników do listy Przypisany do w dalszej części Pomocy.

Widok szczegółów

Widok Szczegóły zawiera informacje służbowe i osobiste, preferowane metody komunikowania oraz komentarze. Komentarze można wklejać z innych plików lub je dodawać bezpośrednio do rekordu kontaktu biznesowego.

 • Informacje służbowe

  Jeśli mają zastosowanie, wprowadź dla tego kontaktu biznesowego informacje dotyczące działu, biura, zawodu oraz nazwisk menedżera i asystenta.

 • Komunikacja

  Kliknij strzałkę w dół  Obraz przycisku  w polu Preferowana metoda, aby wybrać preferowaną metodę komunikowania dla tego kontaktu biznesowego, lub kliknij pozycję Edytuj listę w celu dodania, poddania edycji lub usunięcia elementów na liście. Zaznacz pola wyboru Nie telefonuj, Nie wysyłaj wiadomości e-mail, Nie wysyłaj faksów lub Nie wysyłaj listów w celu oznaczenia sposobów komunikowania, które nie powinny być używane w przypadku tego kontaktu biznesowego.

 • Informacje osobiste

  Jeśli są dostępne, wprowadź dla tego kontaktu biznesowego informacje dotyczące pseudonimu, tytułu, sufiksu, urodzin, hobby, współmałżonka lub partnera, dzieci oraz rocznic.

 • Komentarze

  Komentarze można wklejać z innych plików lub je dodawać bezpośrednio do rekordu kontaktu biznesowego. Kliknij przycisk Dodaj sygnaturę czasową, aby datować komentarze.

Wyświetlanie Historii komunikacji

Wyświetlanie Historii komunikacji zawiera wszystkie elementy historii komunikacji, połączone za pomocą tego rekordu. Kliknij pozycję dół strzałkę Obraz przycisku w polu Widok, aby wybrać typ widoku listy. Kliknij dwukrotnie element historii komunikacji, aby go otworzyć. Historia bardziej szczegółowe informacje o kontakt biznesowy można tworzyć, klikając przycisk Nowy, a następnie łącząc elementu — takie jak notatka biznesowa, dziennik rozmów telefonicznych, termin lub zadanie — do rekordu.

Wyświetlanie Pola zdefiniowane przez użytkownika

Widok Pola zdefiniowane przez użytkownika zawiera pola niestandardowe, które można tworzyć i organizować. Pola są zorganizowane w grupy i wyświetlane w dwóch kolumnach.

Na Wstążce w grupie Opcje kliknij przycisk Dostosuj formularz, aby utworzyć lub Zarządzanie grupami i pola.

Poruszanie się po Wstążce

Formularz zawiera następujące przyciski (umieszczone na Wstążce będącej częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent) charakterystyczne dla dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

W grupie

Kliknij

Rezultat

Pokaż

Ogólny

Wybrać widok Ogólny w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie informacji podstawowych.

Pokaż

Szczegóły

Wybrać widok Szczegóły w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie bardziej spersonalizowanych informacji.

Pokaż

Historia

Wyświetlić wszystkie pozycje historii komunikacji dla wybranego rekordu.

Pokaż

Pola zdefiniowane przez użytkownika

Wyświetlić wszystkie pola zdefiniowane przez użytkownika dostosowane dla tego formularza.

Komunikacja

Nowy element historii

Dodać do historii komunikacji rekordu nową notatkę biznesową, dziennik rozmów telefonicznych, szansę sprzedaży, projekt biznesowy, zadanie, wiadomość e-mail, termin lub plik.

Opcje

Dostosuj formularz

Dodać do formularza pola zdefiniowane przez użytkownika.

Opcje

Automatycznie połącz wiadomości e-mail

Włączyć automatyczne łączenie w tym rekordzie wiadomości e-mail wysłanych pod dany adres e-mail i z tego adresu.

Uwaga : Jeśli adres e-mail jest niedostępny, ten przycisk jest wygaszony.

Opcje

Wizytówka

Dodać wizytówkę, która może także zawierać obraz.

Opcje

Sprawdzanie nazw

Rozpoznać adres e-mail lub połączony rekord i sprawdzić jego poprawność.

Uwaga : Aby uzyskać dostęp do formularza kontaktu biznesowego, w menu Business Contact Manager kliknij polecenie Kontakt biznesowy, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję odpowiedniego kontaktu biznesowego.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×