Formularz klienta w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Na klientformularz można wprowadzić szczegółowe informacje o koncie, w tym kontaktu, źródła i informacje o profilu firmy. Można również połączyć kontaktów biznesowych oraz elementy historii komunikacji i Dodaj szczegóły można dostosować. Te informacje są następnie przechowywane jako rekord klienta.

Formularz zawiera cztery widoki: Ogólny, Szczegóły, Historia oraz Pola zdefiniowane przez użytkownika. Każdy widok zawiera jedną lub więcej sekcji.

Aby wprowadzić kilka pozycji w polu, na przykład więcej niż jeden adres lub adres e-mail, kliknij pozycję dół strzałkę Strzałka pola obok pola.

Ogólny widok

Widok Ogólny zawiera następujące sekcje, w których można wprowadzać lub edytować informacje na temat klienta.

 • Konta

  Wpisz nazwę klienta (wymagane) oraz powiązane z nim biuro (opcjonalne).

 • Numery telefonów

  Wpisz numery telefonów klienta.

 • Adres

  Wpisz domyślny adres służbowy w celu skojarzenia go z tym klientem. Jeśli masz więcej niż jeden adres klienta, aby ustalić, który z nich ma być używany na potrzeby korespondencja seryjna*, zaznacz pole wyboru To jest adres wysyłkowy.

  *Korespondencję seryjną programu Publisher lub Word. Autonomiczna z Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w wersjach 2007 i 2003 programu Publisher i Word.

 • Informacje o źródle

  Wybierz źródło tego klienta oraz jego obszar zainteresowania. Aby na liście Źródło lub na liście Obszar zainteresowania dodać nowy element lub edytować istniejący, kliknij pozycję Edytuj listę.

  Aby określić dodatkowe szczegóły, kliknij przycisk Zainicjowane przez. W oknie dialogowym Wybieranie kampanii, kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży lub projektu biznesowego w polu Folder wybierz listę, a następnie na liście zaznacz element, który najlepiej opisuje nawiązanie pierwszego kontaktu z klientem. Aby połączyć element z rekordem klienta, kliknij przycisk Połącz z. Aby utworzyć nowy element, kliknij przycisk Nowy.

 • Kontakty biznesowe

  Aby połączyć z tym klientem jeden lub więcej kontaktów biznesowych, kliknij przycisk Dodaj, a następnie zaznacz na liście kontakt biznesowy. Aby rozłączyć kontakt biznesowy i klienta, zaznacz kontakt biznesowy, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: Ponieważ kontakt biznesowy może zostać połączony tylko z jednym klientem, na liście są widoczne wyłącznie kontakty biznesowe, które nie zostały jeszcze połączone z żadnym klientem. Jeśli wszystkie dostępne kontakty biznesowe zostały już połączone z odpowiednimi klientami, lista jest pusta.

 • Adresy e-mail i Internet

  Wprowadź adres lub adresy e-mail oraz adres strony sieci Web powiązane z klientem. Aby określić sposób wyświetlania nazwy klienta w wierszu Do w wiadomości, wpisz nazwę w polu Wyświetl jako.

  Aby dodać obraz dla tego klienta, kliknij ramkę obrazu.

  contact picture

  W oknie dialogowym Dodawanie obrazu kontaktu zlokalizuj folder zawierający obraz, a następnie kliknij dwukrotnie plik obrazu w celu jego dodania. Rozmiar obrazu jest automatycznie dopasowywany.

 • Klasyfikacja

  Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Stan, aby oznaczyć konta jako aktywny. Kliknij pozycję dół strzałkę Strzałka pola obok pola, aby wybrać przypisany do konta, ocena i status płatności.

Uwaga: W widoku Ogólny pola Źródło, Obszar zainteresowania, Ocena klienta oraz Stan płatności można dostosowywać.

Widok szczegółów

Widok Szczegóły zawiera szczegóły dotyczące profilu firmy, preferowane metody komunikowania oraz komentarze. Komentarze można wklejać z innych plików lub je dodawać bezpośrednio do rekordu klienta.

 • Profil firmy

  Wprowadź numer konta, symbol znacznika (jeśli dotyczy), rocznego przychodu i liczbę pracowników. Kliknij pozycję dół strzałkę Strzałka pola obok pól, aby wybrać typ konta firm i terytorium.

  Uwaga: Listę opcji powiązanych z polami Rodzaj działalności oraz Obszar można edytować.

 • Komunikacji

  Kliknij pozycję dół strzałkę Strzałka pola w polu Preferowana metoda wybierz metodę komunikacji preferowaną przez dla tego konta i kliknij przycisk Edytuj listę Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji na liście. Zaznacz pola wyboru Nie telefonuj, nie wiadomości e-mail, nie wysyłaj faksów lub nie wysyłaj listów, aby wskazać formy komunikacji, który nie ma być używany dla tego konta.

 • Komentarze

  Komentarze można wklejać z innych plików lub je dodawać bezpośrednio do rekordu klienta. Kliknij przycisk Dodaj sygnaturę czasową, aby datować komentarze.

Wyświetlanie historii

Wyświetlanie historii zawiera wszystkie elementy historii komunikacji, związane z tym rekord. Kliknij pozycję dół strzałkę Strzałka pola w polu Widok, aby wybrać typ widoku listy. Kliknij dwukrotnie element historii komunikacji, aby go otworzyć. Możesz utworzyć bardziej szczegółowej historii o koncie, kliknij przycisk Nowy, a następnie łącząc elementu — takie jak Notatka biznesowa, dziennik rozmów telefonicznych, termin lub zadanie — do rekordu.

Wyświetlanie Pola zdefiniowane przez użytkownika

Sekcja Pola zdefiniowane przez użytkownika zawiera pola niestandardowe, które można tworzyć i organizować. Pola są zorganizowane w grupy i wyświetlane w dwóch kolumnach.

Na Wstążce w grupie Opcje kliknij przycisk Dostosuj formularz, aby utworzyć lub Zarządzanie grupami i pola.

Widok Historia finansowa

Jeśli ten rekord ma transakcje finansowe Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z usługi system księgowy, możesz wyświetlić transakcji w tym widoku. Kliknij dwukrotnie dowolny transakcji do jego przeglądania.

 • Lista transakcji

  Data     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według daty.

  Dokument #     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według numeru dokumentu.

  Typ     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według typu transakcji.

  Kontakt biznesowy     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według nazwy kontaktu biznesowego.

  Kwota całkowita     Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować listę według łączną liczbę transakcji.

W widoku Podsumowanie finansowe

Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z usługi system księgowy i ten rekord ma transakcji finansowych, możesz wyświetlić podsumowanie tych transakcji w tym widoku. W tym widoku są wyświetlane informacje o transakcji finansowych, informacje o koncie, saldo i płatności, wielkość sprzedaży, finansowe szczegóły i terminów.

 • Należności

  Bieżący     Wyświetla bieżące saldo.

  Zaległe     Wyświetla wartość zaległe, sortowane w kategorii 1-30 dni, 31 – 60 dni, 61 90 dni i ponad 90 dni.

  Saldo razem     Wyświetla saldo.

 • Informacje o płatności

  Średnia liczba dni płatności     Wyświetla średnią liczbę dni, które miały konta płatności.

  Średnia liczba dni płatności (od początku ROKU)     Wyświetla średnia od początku roku liczbę dni, które miały konta płatności.

 • Terminy

  Preferowane metodę wysyłki     Wyświetla preferowaną metodę wysyłki.

  Metody płatności preferowane     Wyświetla metodę płatności preferowany.

 • Informacje dotyczące sprzedaży

  Miesięcy do daty     Wyświetla pieniężnych wielkość sprzedaży konta dla bieżącego miesiąca.

  Od początku roku     Wyświetla konto pieniężnych wielkość sprzedaży w bieżącym roku.

  Ostatni rok     Wyświetla pieniężnych wielkość sprzedaży do konta w poprzednim roku.

  Czas użytkowania sprzedaży     Wyświetla pieniężnych Suma sprzedaży na koncie, życia konta.

Nawigacja na Wstążce

Formularz zawiera następujące ikony (umieszczone na Wstążce będącej częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent) charakterystyczne dla dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

W grupie

Kliknij

Rezultat

Pokazywanie

Ogólny

Wybrać widok Ogólny w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie informacji podstawowych.

Pokazywanie

Szczegóły

Wybrać widok Szczegóły w formularzu, co pozwoli na wprowadzenie bardziej spersonalizowanych informacji.

Pokazywanie

Historia

Wyświetlić wszystkie pozycje historii komunikacji dla wybranego rekordu.

Pokazywanie

Pola zdefiniowane przez użytkownika

Wyświetlić wszystkie pola zdefiniowane przez użytkownika dostosowane dla tego formularza.

Komunikacja

Nowy element historii

Dodać do historii komunikacji rekordu nową notatkę biznesową, dziennik rozmów telefonicznych, szansę sprzedaży, projekt biznesowy, zadanie, wiadomość e-mail, termin lub plik.

Opcje

Dostosuj formularz

Dodać do formularza pola zdefiniowane przez użytkownika.

Opcje

Automatycznie połącz wiadomości e-mail

Włączyć automatyczne łączenie w tym rekordzie wiadomości e-mail wysłanych pod dany adres e-mail i z tego adresu.

Uwaga: Jeśli adres e-mail jest niedostępny, ta ikona jest wygaszona.

Opcje

Sprawdź nazwy

Rozpoznać adres e-mail lub połączony rekord i sprawdzić jego poprawność.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do formularza klienta, w menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję odpowiedniego klienta.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×