Formatowanie pola daty i godziny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych Data/Godzina ma wielu różnych formatów, które ułatwiają korzystanie z unikatowymi okoliczności. Przy użyciu formatowania daty/godziny wyświetlane są trzy opcje: zachować format domyślny, zastosować wstępnie zdefiniowany format lub utworzyć format niestandardowy.  Po zastosowaniu formatu do pola tabeli, tego samego formatu zostanie automatycznie zastosowana do żadnej kontrolki formularza lub raportu można połączyć z tym polem tabeli.  Formatowanie tylko te zmiany, jak dane są wyświetlane i nie wpływa na sposób przechowywania danych lub jak użytkownicy mogą wprowadzać dane.

W tym artykule

Omówienie formatów daty i godziny

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego formatu

Przykłady wstępnie zdefiniowane formaty

Stosowanie formatu niestandardowego

Przykłady formatów niestandardowych

Niestandardowe formatowanie znaków

Ustawianie formatu daty/godziny w aplikacji sieci Web programu Access

Omówienie formatów daty i godziny

Program Access wyświetli automatycznie datę i godzinę w Data ogólna i godzina długa formatowania. Daty są wyświetlane jako mm/dd/rrrr w Stanach Zjednoczonych i jako dd/mm/rrrr poza USA gdzie mm oznacza miesiąc, dd to dzień i RRRR to rok. Czas jest wyświetlany jako hh: mm: ss AM/PM, gdzie GG oznacza godzinę, mm minuty, a ss sekundy.

Te automatyczne formaty daty i godziny są zależne od lokalizacji geograficznej określony w ustawieniach Opcje językowe i regionalne Windows firmy Microsoft na komputerze. Na przykład w Europie i wiele części Azji, w zależności od swojej lokalizacji, może zostać wyświetlony daty i godziny jako 28.11.2018 12:07:12 PM lub 28-11-2018 12:07:12 PM. W Stanach Zjednoczonych, można zobaczyć 11-28-2018 12:07:12 PM.

Użytkownik może zmienić tych formatów wstępnie zdefiniowane za pomocą formatów niestandardowych wyświetlania. Na przykład można wprowadzić datę w formacie Europejski, takich jak 28.11.2018 i masz tabelę, formularz lub raport wyświetlaną wartość 11-28-2018. Odpowiedni format niestandardowy nie ma wpływu wprowadzania danych lub zapisywania danych przez program Access.

Program Access automatycznie zawiera pewien stopień sprawdzania poprawności danych dotyczące formatowania daty i godziny. Na przykład jeśli wprowadzisz nieprawidłową datę, takich jak 32.11.2018, zostanie wyświetlony komunikat i będzie dostępna opcja wpisywania nowych wartości lub konwersji pola z danych Data/Godzina typ typ danych tekst. Dopuszczalne wartości z zakresu od-657 434 (1 styczeń 100 A.D.) do 2 958 465 (31 grudnia 9999 r. N.E.). Dopuszczalne wartości godziny z zakresu od.0 do.9999, lub 23:59:59.

Jeśli chcesz ograniczyć wprowadzania daty i godziny w określonym formacie, za pomocą maski wprowadzania. Na przykład po zastosowaniu maski wprowadzania do wprowadzania daty w formacie Europejski, osoby wprowadzania danych w bazie danych nie będą mogli wprowadź daty w innych formatach. Maski wprowadzania można stosować do pól w tabelach i zestawach wyników kwerendy oraz do formantów w formularzach i raportach. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Kontrola formatami wprowadzania danych za pomocą masek wprowadzania.

Początek strony

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego formatu

Program Access udostępnia kilka wstępnie zdefiniowane formaty daty i godziny danych.

Tabela

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. W górnej części siatki projektu wybierz pole Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 3. W sekcji Właściwości pola kliknij strzałkę w polu właściwości Format , a następnie wybierz format z listy rozwijanej.

  Obraz arkusza właściwości z listy rozwijanej Format wyświetlania.

 4. Po wybraniu formatu przycisk Opcji aktualizowania właściwości zostanie wyświetlone, a pozwala zastosować do nowego formatu do innych pól tabeli i formantów formularza, które logicznie czy dziedziczą. Aby zastosować zmiany w całej bazy danych, kliknij tag inteligentny, a następnie kliknij aktualizacji wszędzie formatowanie <Field używanych Name>. W tym przypadku nazwa pola to nazwa pola typu Data/Godzina.

 5. Aby zastosować zmiany do całej bazy danych, gdy w oknie dialogowym Właściwości aktualizacji pojawi się i wyświetla formularzy i innych obiektów, które będą dziedziczyć nowy format. Kliknij pozycję Tak.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz propagowanie właściwości pola.

 6. Zapisz zmiany i przejdź do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format.

Uwaga    Nowe formularze, raporty lub widoki utworzone na podstawie tej tabeli uzyskiwanie formatowania tabeli, ale można zastąpić to w formularzu, raporcie lub widoku bez zmieniania formatowania tabeli.

W formularzu lub raporcie

 1. Otwórz formularz lub raport w Widoku układu lub Widok projektu.

 2. Umieść kursor w polu tekstowym z datą i godziną.

 3. Naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić arkusz właściwości.

 4. Ustaw właściwość Format na jeden z formatów daty wstępnie zdefiniowanych.

W kwerendzie

 1. Otwórz kwerendę w Widoku projektu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Data, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. W arkuszu właściwości wybierz odpowiedni format z listy właściwości Format .

W wyrażeniu

 • Funkcja FormatDateTime umożliwia wartości dat można formatować na jeden z wielu wstępnie zdefiniowanych formatów.

  Mogą okazać się to przydatne podczas pracy w wybranym obszarze, która wymaga wyrażenia, takich jak makra lub kwerendy.

Początek strony

Przykłady wstępnie zdefiniowane formaty

Format

Opis

Przykład

Data ogólna

(Ustawienie domyślne) Wyświetlane są daty wartości jako liczby i wartości czasu jako godziny, minuty i sekundy następuje AM i PM. Dla obu rodzajów wartości program Access używa separatorów daty i godziny określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Jeśli wartość nie ma składnika godziny, program Access wyświetli tylko daty. Jeśli wartość jest składnik nie daty, program Access wyświetli tylko raz.

2018-06-30 10:10:42 AM

Data długa

Wyświetla tylko wartości daty, zgodnie z ustawieniami formatu Data długa w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Data średnia

Data jest wyświetlana w postaci dd/mmm/rr, ale używa separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

27-sie-18
27-sie-18

Data krótka

Wyświetla wartości daty, zgodnie z ustawieniami formatu Data krótka w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

8-27-2018
8-27-2018

Godzina długa

Wyświetlanie godzin, minut i sekund, a po nim AM i PM. Program Access używa separatora określonego na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:42 AM

Godzina średnia

Wyświetla liczbę godzin i minut, a po nim AM i PM. Program Access używa separatora określonego na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10 AM

Godzina krótka

Wyświetlane są tylko godziny i minuty. Program Access używa separatora określonego na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10

Początek strony

Stosowanie formatu niestandardowego

Czasami listy rozwijanej właściwość Format w arkuszu właściwości nie zawiera wybrany format dokładną datę. Możesz utworzyć własny format niestandardowy, przy użyciu typu kod, którego rozpoznawanych przez program Access do formatowania daty.

Po zastosowaniu formatu niestandardowego do pola Data/Godzina, można połączyć różne formaty przez dwie sekcje, jedną dla daty i drugi raz. W przypadku czy rozdzielane znakami spacji. Na przykład można połączyć Data ogólna i godzina długa formatowania w następujący sposób: m/dd/rrrr.

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. W górnej części siatki projektu wybierz pole Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 3. W sekcji Właściwości pola wybierz kartę Ogólne , kliknij komórkę obok pola Format , a następnie wprowadź odpowiednie znaki w zależności od potrzeb formatowania.

 4. Po wprowadzeniu formatu przycisk Opcji aktualizowania właściwości pojawia się i pozwala zastosować format do innych pól tabeli i formantów formularza, które logicznie czy dziedziczą. Aby zastosować zmiany w całej bazy danych, kliknij tag inteligentny, a następnie kliknij Format aktualizacji, wszędzie tam, gdzie zostanie użyta nazwa pola. W tym przypadku nazwa pola to nazwa pola typu Data/Godzina.

 5. Jeśli wybierzesz zastosować zmiany do całej bazy danych, okno dialogowe Właściwości aktualizacji pojawi się i wyświetlenie formularzy i innych obiektów dziedziczących po nowy format. Kliknij przycisk Tak, Aby zastosować format.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz propagowanie właściwości pola.

 6. Zapisz zmiany, a następnie przełącz do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format.

Początek strony

Przykłady formatów niestandardowych

Oto kilka przykładów różne sposoby formatowania 13 stycznia 2012:

Aby sformatować dat...

Wpisz kod w polu właściwości Format :

2012-01-13

rrrr mm-dd

2012

rrrr

13 stycznia 2012

dd mmm rrrr

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (program Access dodaje ukośniki odwrotne automatycznie)

Pt 1-13

ddd d/m

2-6

TT/m

13 stycznia 2012

d mmm","yyyy

Początek strony

Niestandardowe formatowanie znaków

Aby utworzyć format niestandardowy, należy użyć następujących znaków jako symbole zastępcze i separatory.  Formaty niestandardowe niespójne z ustawieniami daty/godziny określonymi w ustawieniach regionalnych systemu Windows są ignorowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows w celu zmodyfikowania wyglądu niektórych typów danych.

Znak

Opis

Separator daty

Określa, gdzie program Access umieszcza separator dla dni, miesięcy i lat. Użyj separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład w języka angielskiego (Stany Zjednoczone), użyj kreski ułamkowej (/).

Separator godziny

Określa, gdzie program Access umieszcza separatory godzin, minut i sekund. Użyj separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Na przykład w języka angielskiego (Stany Zjednoczone), użyj dwukropek (:).

c

Wyświetla datę w formacie ogólnym.

d lub dd

Wyświetla dzień miesiąca jako jednej lub dwóch cyfr. Do jednej cyfry za pomocą jednego symbolu zastępczego; zamiast dwóch cyfr za pomocą dwóch symboli zastępczych.

ddd

Wyświetla trzyliterowy skrót dnia tygodnia na trzy litery.

dddd

Wyświetla wszystkie dni tygodnia.

ddddd

Wyświetla w formacie daty krótkiej.

dddddd

Wyświetla format daty długiej.

w

Wyświetla numer odpowiadający dnia tygodnia. (od 1 do 7)

ww

Wyświetla numer odpowiadający tydzień roku (od 1 do 53).

m lub mm

Wyświetla miesiąc jako liczbę jedno- lub dwucyfrowej.

mmm

Wyświetla trzyliterowy skrót nazwy miesiąca do trzech liter. Na przykład styczeń jest wyświetlany jako sty.

mmmm

Opisano pełnej nazwy miesiąca.

q

Wyświetla liczbę bieżącego kwartału kalendarzowego (1-4). Na przykład jeśli Zatrudnij pracownika w maju, Access wyświetli 2 jako wartość kwartału.

r

Wyświetla dzień roku, 1 – 366.

rr

Wyświetla dwie ostatnie cyfry roku.

Uwaga: Zaleca się wprowadzanie i wyświetlanie wszystkich czterech cyfr danego roku.

rrrr

Wyświetla wszystkie cyfry roku w zakresie od 0100 do 9999.

g lub gg

Wyświetla godzinę jako jednej lub dwóch cyfr.

n lub nn

Wyświetlanie minut w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

s lub ss

Wyświetlanie sekund w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

tttt

Wyświetla w formacie godzina długa.

AM/PM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „AM” (przed południem) i „PM” (po południu) zapisanym wielkimi literami.

am/pm

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „am” (przed południem) i „pm” (po południu) zapisanym małymi literami.

A/P

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „A” (przed południem) i „P” (po południu) zapisanym wielkimi literami.

a/p

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „a” (przed południem) i „p” (po południu) zapisanym małymi literami.

AMPM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem pory przedpołudniowej/popołudniowej określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Początek strony

Ustawianie formatu daty/godziny w aplikacji sieci Web programu Access

Aplikacje sieci Web programu Access wyświetlać dane w "widoki", które mają pola tekstowe, podobnie jak formularzy w bazach danych dla komputerów stacjonarnych. Jednak zamiast arkusza właściwości, możesz ustawić opcje formatowania, zaznaczając pole tekstowe, a następnie kliknij przycisk Formatuj , które zostanie wyświetlone. Następnie wybierz odpowiedni format z listy Format .

Aplikacje programu Access nie mają niestandardowe formaty daty. Można tworzyć zapytania w aplikacjach programu Access, ale nie ma opcji formatowania kolumn daty w kwerendzie. Całe formatowanie dat jest określany na poziomie widoku. Ponadto funkcja FormatDateTime nie jest dostępna w aplikacjach programu Access.

Obraz menu Formatowanie w aplikacji programu Access.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×