Format daty, godziny lub liczby

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Niektóre opcje opisane w tym artykule są stosowane tylko wtedy, gdy na liście ustawień regionalnych w Format daty, Format godziny lub Format daty i godziny, okno dialogowe Wybierz pozycję Angielski (Stany Zjednoczone).

W programie Microsoft Office InfoPath możesz dodać formatowanie do pola tekstowego, pola wyrażenia i kontrolek selektora dat w szablonie formularza, aby określić, jak daty, godziny i liczby są wyświetlane podczas wprowadzania ich do formularzy opartych na szablonie formularza danych.

W tym artykule

Omówienie formatowanie danych

Zgodność

Określanie formatu daty lub godziny

Określanie liczby miejsc dziesiętnych

Zmienianie sposobu wyświetlania liczb ujemnych

Dodawanie lub usuwanie formatowania procentowego liczb

Dodawanie lub usuwanie symbolu grupowania cyfr w liczbie

Dodawanie lub usuwanie symbolu waluty

Omówienie formatowanie danych

Można użyć formatowania umożliwiają określenie sposobu wyświetlania danych podczas wprowadzania danych w polu tekstowym, pole wyrażenia lub kontrolek selektora dat danych. Nie można użyć formatowania z kontrolki innych typów danych. Na przykład dodając formatowanie do kontrolki danych, można je, upewnij się, że:

 • Daty, które użytkownicy wprowadzają w kontrolce selektora dat. mieć format dd/mm/rr, takich jak 14/03/07.

 • Godziny, które użytkownicy wprowadzają w polu tekstowym mają format: 00:00:00, takich jak 09:46:55.

Po zastosowaniu formatowania do kontrolki danych można wybrać z listy wstępnie zdefiniowane formaty, które różnią się w zależności od tego, czy pracujesz z pola tekstowego, pola wyrażenia lub kontrolek selektora daty. Formatowanie danych jest obsługiwane tylko w przypadku niektórych typów danych dla tych formantów.

Na przykład po dodaniu formantu pola tekstowego do szablonu formularza, możesz wybrać z kilku różnych typów danych dla tego formantu, w tym tekst, liczby całkowitej dziesiętną, daty, godziny i daty i czasu. Jednak jeśli chcesz określić formatowanie dla tego formantu pola tekstowego można wybierać spośród tylko do liczby całkowitej, dziesiętna danych Data, godzina oraz Data i godzina formatach, ponieważ znajdują się typy danych tylko dla formantu pola tekstowego, które obsługują formatowanie danych.

Typy danych, formatów danych i formantów, które obsługują ich

W poniższej tabeli wymieniono typy danych w programie InfoPath, że formatowanie danych pomocy technicznej, format danych opcje dla tych typów danych i formantów, które obsługują je.

Typy danych

Dostępnych formatów danych

Obsługiwane w tych formantów

Liczba całkowita

 • Brak

 • Liczba

 • Waluta

 • Pole tekstowe

 • Pole wyrażenia

Liczby dziesiętne

 • Brak

 • Liczba

 • Procent

 • Waluta

 • Pole tekstowe

 • Pole wyrażenia

Data

 • Brak

 • 2007-3-14 *

 • Środa, 14 marca 2007 *

 • Marca 2007 *

 • Środa, 14 marca 2007

 • 14 marca 2007

 • Środa, 14 marca 2007

 • 14 marca 2007

 • 2007-3-14

 • 3/14/07

 • 07-03-14

 • 2007-03-14

 • 14-07-03

 • 2007-03-14

 • 14-Mar-07

 • Marca 2007

 • Pole tekstowe

 • Pole wyrażenia

 • Wybór daty

Czas

 • Brak

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 AM

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Pole tekstowe

 • Pole wyrażenia

 • Wybór daty

Data i godzina

Po zastosowaniu typ danych daty i godziny do kontrolki, możesz ustawić takich samych formatów danych, które chcesz ustawić dla formatu daty i godziny format oddzielnie. Na przykład można ustawić format daty jako 14 marca 2007 i format godziny jako 9:46.

 • Pole tekstowe

 • Pole wyrażenia

 • Wybór daty

Uwagi : 

 • Formaty danych, zawierających gwiazdkę zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlała na bieżący format określone przez użytkownika ustawienia systemu.

 • Jeśli wybierzesz opcję Ustawienia regionalne inne niż angielski (Stany Zjednoczone), niektóre formaty daty będą niedostępne podczas użytkownikom wypełnianie formularzy przy użyciu przeglądarki sieci Web. Na przykład format daty 14-mars-01 nie jest obsługiwany w ustawieniach regionalnych francuski (Belgia).

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablon formularza zgodny z przeglądarką niektóre opcje formatowania danych są niedostępne.

Początek strony

Określanie formatu daty lub godziny

Mimo że można określić formatowanie dla kilku typów danych, można określić, jak daty i godziny są wyświetlane tylko w przypadku kontrolek selektora dat, kontrolkach pola tekstowego lub pola wyrażenia, zawierających daty, godziny lub daty i godziny typ danych.

Uwaga : Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. W tym samym formancie szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką nie obsługują wyświetlanie daty i godziny. Aby wyświetlić datę i godzinę w dwóch osobnych formantach, zapoznaj się z procedurą "Wyświetlanie daty i godziny w osobnych formantach" na końcu tej procedury.

 1. Kliknij dwukrotnie selektor dat, pole tekstowe lub formantu pola Wyrażenie którego dane, które chcesz sformatować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości: Formant wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli używasz formantu pola tekstowego lub formantu wyboru daty, kliknij kartę Dane.

  • Jeśli używasz formantu pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dla formantu pola tekstowego lub kontrolce selektora dat. Upewnij się, że na liście Typ danych zostanie wyświetlony odpowiedni typ danych, a następnie kliknij Format.

  • Dla kontrolki pola wyrażenia upewnij się, że na liście w formacie zostanie wyświetlony odpowiedni typ danych, a następnie kliknij Format.

 4. W oknie dialogowym Formatowanie typ danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby sformatować kontrolkę, aby pokazać tylko data, wybierz styl wyświetlania, który ma na liście Wyświetl dat.

  • Aby sformatować kontrolkę, aby pokazać tylko raz, wybierz styl wyświetlania, który ma na liście Wyświetl godzin.

  • Aby sformatować kontrolkę, aby wyświetlić datę i godzinę, wybierz styl wyświetlania, który chcesz wyświetlić daty na liście wyświetlania dat, a następnie wybierz styl wyświetlania, który ma być po raz na liście Wyświetl godzin.

   Uwaga : Style wyświetlania z gwiazdką zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlała na bieżący format określone przez użytkownika ustawienia systemu.

 5. Aby zmienić ustawienia regionalne daty i godziny, wybierz odpowiedni kraj lub region z listy Ustawienia regionalne.

W tym samym formancie szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką nie obsługują wyświetlanie daty i godziny. Poniższa procedura umożliwia wyświetlanie daty i godziny w osobnych formantach:

Wyświetlanie daty i godziny w osobnych formantach

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że szablon formularza zawiera dwa formanty i że oba formanty są związane z tym samym polem w źródle danych.

 1. Kliknij dwukrotnie formant wyboru daty, formant pola tekstowego lub formant pola wyrażenia, w którym ma być wyświetlana data.

 2. W oknie dialogowym Właściwości: Formant wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli używasz formantu pola tekstowego lub formantu wyboru daty, kliknij kartę Dane.

  • Jeśli używasz formantu pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 3. Upewnij się, że na liście Typ danych Wyświetla typ danych daty i godziny, a następnie kliknij polecenie Formatuj.

 4. Na liście Sposób wyświetlania dat w oknie dialogowym Format daty i godziny kliknij odpowiedni styl wyświetlania.

 5. Na liście Sposób wyświetlania godzin kliknij pozycję (Nie wyświetlaj godziny).

 6. Kliknij dwa razy przycisk OK.

 7. W szablonie formularza kliknij dwukrotnie formant wyboru daty, formant pola tekstowego lub formant pola wyrażenia, w którym ma być wyświetlana godzina.

 8. W oknie dialogowym Właściwości: Formant wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli używasz formantu pola tekstowego lub formantu wyboru daty, kliknij kartę Dane.

  • Jeśli używasz formantu pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 9. Upewnij się, że na liście Typ danych Wyświetla typ danych daty i godziny, a następnie kliknij polecenie Formatuj.

 10. Na liście Sposób wyświetlania dat w oknie dialogowym Format daty i godziny kliknij pozycję (Nie wyświetlaj daty).

 11. Na liście Sposób wyświetlania godzin kliknij styl wyświetlania, który chcesz zastosować.

 12. Aby zmienić ustawienia regionalne daty i godziny, wybierz odpowiedni kraj lub region z listy Ustawienia regionalne.

  Uwaga : W przypadku wybrania ustawień regionalnych innych niż Angielski (Stany Zjednoczone) niektóre formaty dat będą niedostępne podczas wypełniania formularzy w przeglądarce sieci Web. Na przykład format daty 14-marca-06 nie jest obsługiwany w ustawieniach regionalnych dla Polski. Aby sprawdzić, czy używany format daty jest obsługiwany, należy przed opublikowaniem szablonu formularza uruchomić moduł sprawdzania zgodności.

Początek strony

Określanie liczby miejsc dziesiętnych

Można określić liczbę miejsc dziesiętnych, które są wyświetlane tylko dla formantów pól tekstowych, które mają typ danych dziesiętnych lub pola wyrażenia, które zostały sformatowane w postaci dziesiętnej. Zmienianie liczby miejsc dziesiętnych dotyczy tylko wyświetlanej wartości, a nie wartość zapisaną w źródle danych.

 1. Kliknij dwukrotnie formant pola tekstowego lub formantu pola Wyrażenie którego dane, które chcesz sformatować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z formantu pola tekstowego, kliknij kartę dane.

  • Jeśli używasz formant pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pola tekstowego upewnij się, że na liście Typ danych zostanie wyświetlony odpowiedni typ danych, a następnie kliknij Format.

  • W przypadku pola wyrażenia sprawdź, czy na liście Formatuj jako jest wyświetlany odpowiedni typ danych, a następnie kliknij przycisk Format.

 4. Na liście miejsc dziesiętnych w obszarze inne opcje wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić stała liczba miejsc dziesiętnych, wybierz liczbę miejsc dziesiętnych, które mają.

  • Aby wyświetlić liczbę miejsc dziesiętnych wpisanych przez użytkownika w formancie, kliknij pozycję Automatyczne.

Początek strony

Zmienianie sposobu wyświetlania liczb ujemnych

Można określić sposób wyświetlania liczb ujemnych tylko dla formantów pól tekstowych, które mają typ danych dziesiętnych lub cały numer lub formantów pola wyrażenia, które są sformatowane, aby wyświetlać liczby dziesiętne lub całkowite.

 1. Kliknij dwukrotnie formant pola tekstowego lub formantu pola Wyrażenie którego dane, które chcesz sformatować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli pracujesz z formantu pola tekstowego, kliknij kartę dane.

  • Jeśli używasz formantu pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pola tekstowego upewnij się, że na liście Typ danych zostanie wyświetlony odpowiedni typ danych, a następnie kliknij Format.

  • W przypadku pola wyrażenia sprawdź, czy na liście Formatuj jako jest wyświetlany odpowiedni typ danych, a następnie kliknij przycisk Format.

 4. Na liście wyświetlania liczb ujemnych w obszarze inne opcje wybierz styl wyświetlania, który ma być.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie formatowania procentowego liczb

Formant pola tekstowego lub formantu pola Wyrażenie można sformatować tak, aby liczby wpisywane przez użytkowników w polu są wyświetlane jako wartości procentowych. To formatowanie wpływa zarówno jak wartości są wyświetlane w formularzu i zapisywania wartości. Oznacza to, że każda wartość wpisana do formantu z formatowaniem procentu jest traktowana jako wartość procentowa.

Uwagi : 

 • InfoPath nie dodaje symboli procentu do liczb, które zostały sformatowane jako wartości procentowych. Aby dodać symbol procentu do etykiety formantu, kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić symbol procentu, a następnie wpisz polecenie %.

 • Możesz dodać formatowanie procentowe tylko do formantów pól tekstowych, które mają typ danych dziesiętnych lub do pola wyrażenia, które zostały sformatowane w postaci dziesiętnej.

 1. Kliknij dwukrotnie formant pola tekstowego lub formantu pola Wyrażenie którego dane, które chcesz sformatować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z formantu pola tekstowego, kliknij kartę dane.

  • Jeśli używasz formant pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pola tekstowego upewnij się, że na liście Typ danych zostanie wyświetlony odpowiedni typ danych, a następnie kliknij Format.

  • W przypadku pola wyrażenia sprawdź, czy na liście Formatuj jako jest wyświetlany odpowiedni typ danych, a następnie kliknij przycisk Format.

 4. W oknie dialogowym Format dziesiętny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby sformatować liczbę jako wartość procentową, kliknij opcję Wartość procentowa.

  • Aby usunąć formatowanie procentowe, kliknij opcję Liczba.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie symbolu grupowania cyfr w liczbie

Możesz dodać symbol grupowania cyfr tylko dla formantów pól tekstowych, które mają typ danych dziesiętnych lub cały numer lub do pola wyrażenia, które zostały sformatowane jako liczby dziesiętne lub całkowite. W zależności od ustawień regionalnych możesz wybrać separator może rozdzielać więcej lub mniej niż trzy cyfr. Dodawanie lub usuwanie symbolu grupowania cyfr dotyczy tylko wartości wyświetlane, a nie wartość zapisaną w źródle danych.

 1. Kliknij dwukrotnie formant pola tekstowego lub formantu pola Wyrażenie którego dane, które chcesz sformatować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z formantu pola tekstowego, kliknij kartę dane.

  • Jeśli używasz formant pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pola tekstowego upewnij się, że na liście Typ danych zostanie wyświetlony odpowiedni typ danych, a następnie kliknij Format.

  • W przypadku pola wyrażenia sprawdź, czy na liście Formatuj jako jest wyświetlany odpowiedni typ danych, a następnie kliknij przycisk Format.

 4. W oknie dialogowym Format typ danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać symbol grupowania cyfr do liczby, zaznacz pole wyboru Użyj symbolu grupowania cyfr w obszarze inne opcje.

  • Aby usunąć symbol grupowania cyfr z numerem, wyczyść pole wyboru Użyj symbolu grupowania cyfr w obszarze inne opcje.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie symbolu waluty

Możesz dodać symbole walut tylko dla formantów pól tekstowych, które mają typ danych dziesiętnych lub cały numer lub do pola wyrażenia, które zostały sformatowane jako liczby dziesiętne lub całkowite. Dodawanie lub usuwanie symbolu waluty dotyczy tylko wartości wyświetlane, a nie wartość zapisaną w źródle danych.

 1. Kliknij dwukrotnie formant pola tekstowego lub formantu pola Wyrażenie którego dane, które chcesz sformatować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z formantu pola tekstowego, kliknij kartę dane.

  • Jeśli używasz formant pola wyrażenia, kliknij kartę Ogólne.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pola tekstowego upewnij się, że na liście Typ danych zostanie wyświetlony odpowiedni typ danych, a następnie kliknij Format.

  • W przypadku pola wyrażenia sprawdź, czy na liście Formatuj jako jest wyświetlany odpowiedni typ danych, a następnie kliknij przycisk Format.

 4. W oknie dialogowym Format typ danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać symbol waluty, kliknij pozycję walutowe, a następnie na liście Waluta wybierz odpowiedni typ waluty, który ma być wyświetlany.

  • Aby usunąć symbol waluty, kliknij opcję Liczba.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×