Filtrowanie w programie Power View

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dzięki filtrom możesz usunąć wszystkie zbędne dane i pozostawić tylko te, na których chcesz się skupić. Program Power View udostępnia różne typy filtrów: filtry w okienku filtrów, filtry krzyżowe i fragmentatory. Fragmentatory w programie Power View zostały omówione w ramach oddzielnego tematu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

W tym artykule

Tworzenie filtru przy użyciu obszaru Filtry

Różnica między filtrami widoku a filtrami wizualizacji

Filtry widoku

Filtry wizualizacji

Filtry podstawowe i zaawansowane

Wyszukiwanie w filtrach

Zachowanie filtru w zapisanym pliku programu Power View

Filtry krzyżowe

Zobacz też

Tworzenie filtru przy użyciu obszaru Filtry

Obszar Filtry programu Power View zawiera podstawowe i zaawansowane filtry stosowane do całego widoku i poszczególnych wizualizacji. Podobnie jak fragmentatory, filtry w obszarze Filtry są zapisywane wraz z raportem i mają wpływ na jeden arkusz lub widok, nie zaś na cały skoroszyt lub raport. W przeciwieństwie do fragmentatorów nie zajmują one jednak miejsca w projekcie raportu, gdyż znajdują się we własnym obszarze, a nie w skoroszycie czy widoku.

 1. Aby wyświetlić obszar Filtry, umieść wskaźnik myszy nad wizualizacją i kliknij ikonę Pokaż filtry w prawym górnym rogu.

  Zostanie wyświetlony obszar Filtry zawierający pola i miary dla wizualizacji.

  Porada:  Filtru nie można utworzyć we fragmentatorach ani wizualizacjach kafelków.

 2. W programie Excel na karcie Power View kliknij pozycję Obszar filtrów.

  W programie Power View w programie SharePoint na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Obszar filtrów.

 3. W obszarze Filtry:

  • Aby ustawić filtry dla całego arkusza lub widoku, wybierz pozycję Widok.

  • Aby ustawić filtry dla określonej wizualizacji, kliknij pozycję Wykres (albo Tabela bądź inny typ wizualizacji).

 4. Przeciągnij pola z Listy pól do obszaru Filtry.

  Możesz również kliknąć strzałkę obok pola na Liście pól i kliknąć pozycjęDodaj do filtru.

 5. Ustaw wartości filtru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Filtry podstawowe i zaawansowane.

Uwagi: 

 • Jeśli podczas wyświetlania skoroszytu programu Excel w przeglądarce w ramach usług programu Excel lub wyświetlania programu Power View w trybie odczytu lub trybie pełnoekranowym programu SharePoint obszar Filtry jest widoczny w trybie projektowania, zarówno Ty, jak i odbiorcy Twojego raportu możecie korzystać z filtrów w obszarze Filtry.

 • Filtr ustawiony w obszarze Filtry jest używany do filtrowania raportu nawet po zamknięciu tego obszaru.

 • Nie można filtrować pola obrazu.

 • Aby ukryć obszar Filtry, kliknij pusty obszar kanwy i kliknij przycisk Obszar filtrów.

Różnica między filtrami widoku a filtrami wizualizacji

Filtry dotyczące całego arkusza lub widoku różnią się w zasadniczy sposób od filtrów poszczególnych wizualizacji.

Filtry na poziomie arkusza lub widoku    są stosowane na najbardziej szczegółowym poziomie danych — filtrowanie odbywa się na podstawie wartości w każdej komórce.

Filtry wizualizacji    są stosowanie na poziomie agregacji. Na przykład filtrowanie wykresu słupkowego pod kątem produktów, których sprzedaż przekroczyła wartość 1000 USD oznacza zachowanie produktów, w przypadku których wartość sumy (lub innej funkcji agregującej) na każdym słupku wykresu jest większa niż 1000 USD.

Filtry widoku

Filtry na poziomie widoku są stosowane do całego arkusza programu Power View. Jeśli plik programu Excel zawiera inne arkusze programu Power View, nie są one filtrowane na podstawie filtrów dodanych w tym miejscu. Filtr jest stosowany do wszystkich wizualizacji w widoku. Jeśli wizualizacja zawiera dane objęte działaniem filtru, zostaje odfiltrowana w celu pokazania tych danych. Jeśli natomiast takie dane nie występują w wizualizacji, pozostaje ona nietknięta.

 1. W okienku filtrów upewnij się, że jest wybrana pozycja Widok.

 2. Do obszaru filtrów możesz przeciągnąć inne pola z listy pól, nawet jeśli nie występują one w widoku.

  Możesz również kliknąć strzałkę obok pola w sekcji pól na liście pól i kliknąć pozycję Dodaj do filtru widoku.

 3. Aby usunąć filtr, kliknij ikonę X w obszarze Filtry. W celu wyczyszczenia filtru kliknij ikonę gumki.

Ikony Wyczyść i Usuń w obszarze Filtr programu Power View

Filtry wizualizacji

Filtry na poziomie wizualizacji możesz ustawić dla tabel, macierzy, kart i wykresów — nie jest to możliwe w przypadku kontenerów kafelków i fragmentatorów. Można natomiast ustawić filtry dla tabel, macierzy i wykresów zawartych w takim kontenerze.

 1. Aby wyświetlić filtry dla określonej wizualizacji, zatrzymaj wskaźnik w jej prawym górnym rogu, a następnie kliknij ikonę filtru. Spowoduje to otwarcie obszaru filtrów zapełnionego polami tej wizualizacji.

  Jeśli obszar filtrów jest rozwinięty, po wybraniu wizualizacji jej typ zostanie wyświetlony w obrębie szarego nagłówka obszaru. Na przykład wybranie wykresu spowoduje wyświetlenie nagłówka Wykres w obszarze filtrów. Kliknij ten nagłówek, aby wyświetlić filtry wykresu.

 2. Do obszaru filtrów możesz przeciągnąć inne pola z listy pól, nawet jeśli nie występują one w danej wizualizacji ani w widoku.

  Możesz również kliknąć strzałkę obok pola w sekcji pól na liście pól i kliknąć pozycję Dodaj do filtru [wizualizacja].

 3. Filtry dodane do wizualizacji możesz usunąć, nie jest to natomiast możliwe w przypadku filtrów określonych dla pól zawartych w wizualizacji. Filtry te można jednak wyczyścić, tak aby nie miały wpływu na dane.

  W celu usunięcia filtru otwórz obszar filtrów wizualizacji i usuń filtr.

Porada: Jeśli dodasz filtr dla pola wizualizacji, a następnie usuniesz to pole, filtr będzie nadal wpływał na wizualizację.

Filtry podstawowe i zaawansowane

Aby przełączyć się między filtrami podstawowymi i zaawansowanymi, kliknij ikonę Zaawansowany tryb filtru (pierwsza pozycja na prawo od nazwy pola w obszarze Filtry).

Ikona Filtr zaawansowany w programie Power View

Filtr zaawansowany

Dostępne są różne opcje filtrowania.

Filtr podstawowy

Filtr zaawansowany

Pola tekstowe

Pola wyboru podobne do autofiltrów programu Microsoft Excel

Pola o dowolnej postaci, umożliwiające wpisanie wartości, które są w nich zawarte, nie są zawarte itd.

Pola liczbowe

Suwak o zakresie od najniższej do najwyższej wartości pola

Pola o dowolnej postaci, umożliwiające wpisanie wartości, od których pole jest większe, mniejsze itd.

Uwaga: Nie można użyć pola obliczeniowego jako filtru.

Pola dat

Suwaki lub pola wyboru dotyczące dat

Pola o dowolnej postaci, umożliwiające wpisanie wartości, od których pola są wcześniejsze, późniejsze itd.

Porada: . Liczby po każdej wartości pola wyboru wskazują, ile rekordów ma tę wartość. Jeśli w polu znajduje się więcej niż 500 wartości, zobaczysz komunikat, że nie wszystkie elementy są wyświetlane.

Wyszukiwanie w filtrach

W przypadku filtrowania pola o dużej liczbie wartości możesz wyszukać jedną z nich.

 • Poniżej nazwy pola w obszarze Filtry wpisz tekst do wyszukania w polu Wyszukaj, a następnie kliknij ikonę lupy.

Porada:  Pole Wyszukaj nie jest wyświetlane dla pól o małej liczbie wartości.

Możesz wyszukać określoną wartość pola tekstowego na poziomie wizualizacji lub widoku, a następnie wskazać, czy chcesz na jej podstawie filtrować dane. Wartości pola zgodne z wyszukiwanym tekstem są wyróżniane na liście wyników wyszukiwania. W wyszukiwaniu nie jest rozróżniana wielkość liter, dlatego operacja wyszukiwania tekstu Jabłka da te same wyniki co w przypadku tekstu jabłka. Zależnie od filtru wyszukiwanie jest ograniczone do danej wizualizacji bądź do arkusza lub widoku i nie obejmuje całego skoroszytu ani raportu.

W wyszukiwaniu można stosować znaki wieloznaczne: znak zapytania (?) i gwiazdkę (*). Znak zapytania odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi; gwiazdka odpowiada dowolnej sekwencji znaków. Aby wyszukać znak zapytania lub gwiazdkę, należy przed takim znakiem wpisać tyldę (~).

Na przykład w przypadku listy krajów wpisanie ciągu r?n w polu Wyszukaj spowoduje zwrócenie dwóch krajów: Francja i Iran. Wpisanie w tym polu tekstu r*n spowoduje zwrócenie dużej liczby krajów, w tym: Niemcy, Irlandia, i Kirgistan.

Uwaga:  Jeśli podczas wyszukiwania są stosowane znaki wieloznaczne, pasująca część nie jest wyróżniana na liście wyników wyszukiwania.

Początek strony

Zachowanie filtru w zapisanym pliku programu Power View

Poszczególne metody filtrowania danych w raporcie zachowują się w odmienny sposób podczas zapisywania raportu lub skoroszytu:

 • Jeśli ustawisz filtr lub fragmentator podczas projektowania arkusza programu Power View albo widoku w programie Excel lub SharePoint, stan tego fragmentatora lub filtru zostanie zapisany wraz z plikiem.

 • Podczas wyświetlania skoroszytu programu Excel w przeglądarce w ramach usług programu Excel lub wyświetlania raportu programu Power View w trybie odczytu lub trybie pełnoekranowym programu SharePoint nie są zapisywane żadne zmiany — dotyczy to również ewentualnych zmian filtrowania.

Początek strony

Filtry krzyżowe

W zależności od tego, która wizualizacja jest źródłowa (realizująca filtrowanie), a która docelowa (filtrowana), docelowa wizualizacja zostaje odfiltrowana lub wyróżniona. W przypadku, gdy jest realizowane filtrowanie, określane jest ono mianem 1. filtrowania krzyżowego.

Dzięki relacjom w modelu bazowym wykresy mogą działać jak filtry. Po wybraniu wartości bezpośrednio na wykresie filtrowane są inne regiony danych w widoku. Jeśli na przykład zaznaczysz kolumnę na wykresie słupkowym, zostaną automatycznie odfiltrowane wartości w macierzy w widoku raportu.

Filtr krzyżowy

Wykres kolumnowy filtrujący macierz

Przytrzymując klawisz Ctrl podczas klikania, możesz zaznaczyć wiele wartości. Aby wyczyścić filtr, należy kliknąć wewnątrz filtru, ale nie wartość.

Filtrowanie krzyżowe jest także dostępne w przypadku wykresów z wieloma seriami. Kliknięcie jednej sekcji słupka na wykresie słupkowym skumulowanym spowoduje filtrowanie wykresu słupkowego do tej określonej wartości. Kliknięcie elementu w legendzie powoduje filtrowanie wszystkich sekcji w danej serii.

Wybrane ustawienia filtrów krzyżowych są zapisywane podczas przechodzenia między arkuszami lub widokami, ale nie są zapisywane w skoroszycie lub raporcie. Gdy skoroszyt lub raport zostanie zapisany, a następnie otwarty ponownie, każdy wykres będzie znajdował się w oryginalnym stanie.

Początek strony

Zobacz też

Filtrowanie i wyróżnianie w programie Power View

Wyróżnianie w programie Power View

Fragmentatory w programie Power View

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×