Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli

Filtrowanie danych jest szybkim i łatwym sposobem znajdowania podzbioru danych w obrębie zakresu komórek lub tabeli w celu pracy z tymi danymi. Umożliwia na przykład wyświetlanie tylko wartości określonych przez użytkownika, wyświetlanie wartości najwyższych lub najniższych albo szybkie wyświetlanie duplikatów.

Po przefiltrowaniu danych w zakresie komórek lub w tabeli można ponownie zastosować filtr w celu uzyskania aktualnych danych albo wyczyścić filtr w celu ponownego wyświetlenia wszystkich danych.

Co chcesz zrobić?

Informacje na temat filtrowania

Filtrowanie tekstu

Filtrowanie liczb

Filtrowanie dat lub godzin

Filtrowanie w celu znalezienia największych lub najmniejszych liczb

Filtrowanie w celu znalezienia liczb powyżej lub poniżej średniej

Filtrowanie w celu znalezienia komórek pustych lub niepustych

Filtrowanie według koloru komórki, czcionki lub zbioru ikon

Filtrowanie według zaznaczenia

Czyszczenie filtru

Informacje na temat filtrowania

Aby szybko przefiltrować dane, wystarczy zaznaczyć co najmniej jedną komórkę w zakresie lub tabeli programu Excel, a następnie kliknąć przycisk Filtruj (karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie).

Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

Przefiltrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryterium, natomiast pozostałe wiersze są ukrywane. Takie dane można kopiować, przeszukiwać, edytować i formatować. Można też tworzyć wykresy na ich podstawie i drukować je bez zmieniania kolejności czy przenoszenia jakichkolwiek danych.

Dane można filtrować według więcej niż jednej kolumny. Filtry są addytywne, co oznacza, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na filtrze bieżącym i dodatkowo zawęża podzbiór wynikowych danych.

Uwaga    Podczas przeszukiwania przefiltrowanych danych przy użyciu okna dialogowego Znajdowanie uwzględniane są tylko wyświetlone dane. Dane, które nie są wyświetlone, nie są uwzględnione w wyszukiwaniu. Aby przeszukać wszystkie dane, należy wyczyścić wszystkie filtry.

Trzy typy filtrów

Korzystając z funkcji Autofiltr, można tworzyć trzy typy filtrów: według listy wartości, według formatu lub według kryteriów. Wszystkie te typy filtrów wzajemnie się wykluczają dla każdego zakresu komórek lub dla każdej kolumny tabeli. Na przykład można filtrować dane według koloru komórki lub listy liczb, ale nie według obu tych elementów. Można zastosować filtr według ikon lub filtr niestandardowy, ale nie można łączyć tych typów.

Ponowne stosowanie filtru

Ikona w nagłówku kolumny informuje, czy filtr został zastosowany:

 • Strzałka listy rozwijanej Strzałka listy rozwijanej filtru oznacza, że filtrowanie jest włączone, ale nie zostało zastosowane.

  Porada    Po zatrzymaniu wskaźnika myszy na nagłówku kolumny z włączonym, ale niezastosowanym filtrowaniem jest wyświetlana etykietka ekranowa (Wszystko).

 • Przycisk Filtr Ikona zastosowanego filtru oznacza, że filtr został zastosowany.

  Porada    Po zatrzymaniu wskaźnika myszy na nagłówku przefiltrowanej kolumny w etykietce ekranowej jest wyświetlany filtr zastosowany do danej kolumny, na przykład „Zgodnie z kolorem komórki Czerwony” lub „Większe niż 150”.

Po ponownym zastosowaniu filtru wyświetlone wyniki mogą być inne z następujących powodów:

 • Dodano, usunięto lub zmodyfikowano dane w zakresie komórek lub w kolumnie tabeli.

 • Filtr jest dynamicznym filtrem daty i godziny, takim jak Dzisiaj, Ten tydzień lub Od początku roku.

 • Zmieniły się wartości zwracane przez formułę i dla arkusza zostało wykonane ponowne obliczenie.

Nie należy mieszać formatów przechowywania

Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy mieszać w tej samej kolumnie formatów przechowywania, takich jak tekst i liczby czy liczby i daty, ponieważ w jednej kolumnie dostępny jest tylko jeden typ filtru. W przypadku występowania różnych formatów przechowywania danych wyświetlane polecenie dotyczy formatu występującego najczęściej. Na przykład jeśli kolumna zawiera trzy wartości przechowywane jako liczby i cztery wartości tekstowe, jest wyświetlane polecenie filtrowania Filtry tekstu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby oraz Konwertowanie dat przechowywanych jako tekst na daty.

Początek strony

Filtrowanie tekstu

Najszybsze metody filtrowania to zaznaczanie wartości na liście i wyszukiwanie. Po kliknięciu strzałki w kolumnie, dla której włączono filtrowanie, wszystkie wartości tej kolumny pojawią się w postaci listy. Na poniższej ilustracji przedstawiono trzy metody szybkiego filtrowania danych.

Filtrowanie danych

1. Wprowadź tekst lub liczby do wyszukania przy użyciu pola Wyszukaj.

2. Steruj wyświetlaniem wartości znajdujących się w kolumnie danych, zaznaczając i czyszcząc pola wyboru.

3. Użyj kryteriów zaawansowanych, aby znaleźć wartości spełniające określone warunki.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowanie zakresu komórek   

  1. Zaznacz zakres komórek zawierających dane alfanumeryczne.

  2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

   Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

   Filtrowanie tabeli    

  3. Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane alfanumeryczne.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.
  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie z listy wartości tekstowych    

  1. Na liście wartości tekstowych zaznacz lub wyczyść wartości tekstowe, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Lista wartości tekstowych może zawierać do 10 000 wartości. Jeśli lista jest długa, wyczyść pole wyboru w pozycji (Zaznacz wszystko) u góry listy i wybierz określone wartości tekstowe, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Porada    Aby wydłużyć lub poszerzyć menu Autofiltr, kliknij i przeciągnij uchwyt u dołu menu.

   Wprowadzanie kryteriów w polu Wyszukaj    

   W menu Autofiltr jest teraz dostępne pole Wyszukaj. W tym polu można wpisywać znaki stanowiące kryteria wyszukiwania. Warto zauważyć, że we wszystkich operacjach wyszukiwania w tym polu jest ignorowana wielkość liter. Na przykład po wpisaniu „T” zostaną zwrócone wartości zawierające „T” i „t”. Poniżej wymieniono przykładowe wartości zwracane po wpisaniu różnych kombinacji znaków.

  2. T — zwraca wartości zawierające literę „t” w dowolnym miejscu.

  3. M* — zwraca wartości zawierające literę „m” na początku (np. „Maja”).

  4. Cztery znaki zapytania (????) — zwraca wartości zawierające dokładnie cztery znaki, na przykład „Maja” lub „Anna”.

  5. Ja* — zwraca wartości rozpoczynające się ciągiem „Ja”, na przykład „Janusz”, „Jan” lub „Jakub”.

  6. *ki — zwraca wartości kończące się ciągiem „ki”, na przykład „Janiszewski” lub „Dubicki”.

   Tworzenie kryteriów    

  7. Wskaż pozycję Filtry tekstu i kliknij jeden z operator porównania lub kliknij pozycję Filtr niestandardowy.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według tekstu rozpoczynającego się od określonego znaku, należy wybrać pozycję Zaczyna się od. Aby zaś przefiltrować dane według tekstu zawierającego określony znak w dowolnym miejscu, należy wybrać pozycję Zawiera.

  8. W oknie dialogowym Autofiltr niestandardowy w polu po prawej stronie wprowadź tekst lub wybierz wartość tekstową z listy.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według tekstu rozpoczynającego się od litery „J”, należy wprowadzić J. Aby zaś określić filtr według tekstu zawierającego wyraz „sto” w dowolnym miejscu, należy wprowadzić sto.

   Gdy jest konieczne znalezienie tekstów, które współużytkują niektóre znaki, a innych nie, należy użyć symbolu wieloznacznego.

   Jak używać symboli wieloznacznych

   Jako kryteria porównania w filtrach tekstu mogą służyć następujące symbole wieloznaczne.

   Symbol

   Dane, które należy znaleźć

   ? (znak zapytania)

   Dowolny pojedynczy znak
   Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

   * (gwiazdka)

   Dowolna liczba znaków
   Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

   ~ (tylda), a po niej znak ?, znak * lub znak ~

   Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
   Na przykład podanie ciągu rf06~? powoduje wyszukanie ciągu „rf06?”

  9. Opcjonalnie można filtrować według dodatkowego kryterium.

   Jak dodać następne kryterium

   1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby przefiltrować tabelę, kolumnę lub zaznaczenie tak, aby oba kryteria były spełnione, wybierz operator Oraz.

    • Aby przefiltrować tabelę, kolumnę lub zaznaczenie tak, aby było spełnione jedno z kryteriów, wybierz operator Lub.

   2. W drugiej pozycji wybierz operator porównania, a następnie w polu po prawej stronie wprowadź tekst lub wybierz wartość tekstową z listy.

  10. Aby ponownie zastosować filtrowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Początek strony

Filtrowanie liczb

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowanie zakresu komórek   

  1. Zaznacz zakres komórek zawierających dane liczbowe.

  2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

   Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

   Filtrowanie tabeli   

  3. Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane liczbowe.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie wartości z listy liczb    

  1. Na liście liczb zaznacz lub wyczyść liczby, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Lista liczb może zawierać do 10 000 wartości. Jeśli lista jest długa, wyczyść pole wyboru w pozycji (Zaznacz wszystko) u góry listy i wybierz liczby, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

   Porada    Aby wydłużyć lub poszerzyć menu Autofiltr, kliknij i przeciągnij uchwyt u dołu menu.

   Tworzenie kryteriów    

  2. Wskaż pozycję Filtry liczb i kliknij jeden z operator porównania lub kliknij pozycję Filtr niestandardowy.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według górnej i dolnej wartości granicznej, wybierz operator Między.

  3. W oknie dialogowym Autofiltr niestandardowy w polach po prawej stronie wprowadź liczby lub wybierz je z listy.

   Na przykład aby przefiltrować dane według dolnego limitu wynoszącego 25 i górnego limitu wynoszącego 50, wprowadź liczby 25 i 50.

  4. Opcjonalnie można filtrować według dodatkowego kryterium.

   Jak dodać następne kryterium

   1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby przefiltrować tabelę, kolumnę lub zaznaczenie tak, aby oba kryteria były spełnione, wybierz operator Oraz.

    • Aby przefiltrować tabelę, kolumnę lub zaznaczenie tak, aby było spełnione jedno z kryteriów, wybierz operator Lub.

   2. W drugiej pozycji wybierz operator porównania, a następnie w polu po prawej stronie wprowadź liczbę lub wybierz ją z listy.

 4. Aby ponownie zastosować filtrowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Początek strony

Filtrowanie dat lub godzin

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowanie zakresu komórek   

  1. Zaznacz zakres komórek zawierających dane liczbowe.

  2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

   Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

   Filtrowanie tabeli   

   • Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej daty lub godziny.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybieranie wartości z listy dat lub godzin    

  Na liście dat lub godzin zaznacz lub wyczyść daty bądź godziny, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

 4. Domyślnie wszystkie daty w zakresie komórek lub kolumnie tabeli są pogrupowane według hierarchii lat, miesięcy i dni. Zaznaczenie lub wyczyszczenie wyższego poziomu w hierarchii powoduje zaznaczenie lub wyczyszczenie wszystkich zagnieżdżonych dat znajdujących się poniżej tego poziomu. Na przykład, jeśli zostanie zaznaczony rok 2006, miesiące są wyświetlone poniżej roku 2006, a dni poniżej każdego miesiąca.

 5. Lista wartości może zawierać do 10 000 wartości. Jeśli lista wartości jest długa, wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko) u góry listy i zaznacz wartości, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

  Porada    Aby wydłużyć lub poszerzyć menu Autofiltr, kliknij i przeciągnij uchwyt u dołu menu.

  Tworzenie kryteriów    

 6. Wskaż pozycję Filtry dat i wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtr wspólny   

  Filtr wspólny to filtr utworzony w oparciu o operator porównania.

  1. Kliknij jeden z operatorów porównania (Równa się, Przed, Po lub Między) lub kliknij opcję Filtr niestandardowy.

  2. W oknie dialogowym Autofiltr niestandardowy w polu po prawej stronie wprowadź datę lub godzinę, wybierz datę lub godzinę z listy albo kliknij przycisk Kalendarz, aby znaleźć lub wprowadzić datę.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według górnej i dolnej wartości granicznej daty lub czasu, wybierz operator Między.

  3. W oknie dialogowym Autofiltr niestandardowy w polach po prawej stronie wprowadź datę lub godzinę, wybierz daty lub godziny z listy albo kliknij przycisk Kalendarz, aby znaleźć lub wprowadzić datę.

   Na przykład, aby przefiltrować dane według dat od 2006-01-03 do 2006-01-06, wprowadź 2006-01-06 i 2006-01-06. Aby przefiltrować dane według godzin od 8:00 do 12:00, wprowadź 8:00 i 12:00.

   Filtr dynamiczny    

   Filtr dynamiczny to taki, w którym kryteria mogą ulec zmianie po ponownym zastosowaniu filtru.

  4. Kliknij jedno z predefiniowanych poleceń dotyczących dat.

   Na przykład, aby przefiltrować wszystkie daty według daty bieżącej, wybierz opcję Dzisiaj; natomiast aby przefiltrować daty z przyszłego miesiąca, wybierz opcję Następny miesiąc.

  5. Kliknij przycisk OK.
   Uwagi   

 7. Polecenia w menu Wszystkie daty w okresie, takie jak Styczeń czy Drugi kwartał, pozwalają filtrować według okresu, bez względu na rok. Ten typ filtrowania może być użyteczny na przykład do porównania płac w konkretnych okresach w ciągu kilku lat.

 8. Opcje Ten rok i Od początku roku różnią się sposobem uwzględniania przyszłych dat. Opcja Ten rok pozwala uwzględnić przyszłe daty w danym roku, natomiast Od początku roku uwzględnia tylko daty do daty bieżącej włącznie.

 9. Opcjonalnie można filtrować według dodatkowego kryterium.

  Jak dodać następne kryterium

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby przefiltrować tabelę, kolumnę lub zaznaczenie tak, aby oba kryteria były spełnione, wybierz operator Oraz.

   • Aby przefiltrować tabelę, kolumnę lub zaznaczenie tak, aby było spełnione jedno z kryteriów, wybierz operator Lub.

  2. W drugiej pozycji wybierz operator porównania, a następnie w polu po prawej stronie wprowadź datę lub godzinę, wybierz datę lub godzinę z listy albo kliknij przycisk Kalendarz, aby znaleźć lub wprowadzić datę.

 10. Aby ponownie zastosować filtrowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

  Uwagi

 11. Wszelkie filtry dat są oparte na kalendarzu gregoriańskim.

 12. Lata i kwartały finansowe zawsze rozpoczynają się w styczniu danego roku kalendarzowego.

 13. Aby przefiltrować dane według dni tygodnia, sformatuj komórki do wyświetlania dni tygodnia. Aby przefiltrować dane według dni tygodnia bez względu na datę, przekonwertuj je na wartości tekstowe, korzystając z funkcji TEKST. Ponieważ jednak funkcja TEKST zwraca wartość tekstową, będzie wyświetlane polecenie filtrowania Filtry tekstu, a nie Filtry dat.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie dat jako dni tygodnia.

 14. Na liście dat u dołu menu Autofiltr w filtrze dat można zmienić listę dat pogrupowanych hierarchicznie w niehierarchiczną listę dat. Na przykład można filtrować daty według dwucyfrowych oznaczeń lat, wybierając je ręcznie z niehierarchicznej listy.

  1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

  2. W sekcji Opcje wyświetlania dla tego skoroszytu wybierz skoroszyt.

  3. Wyczyść pole wyboru Grupuj daty w menu Autofiltr.

Początek strony

Filtrowanie w celu znalezienia największych lub najmniejszych liczb

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowanie zakresu komórek   

  1. Zaznacz zakres komórek zawierających dane liczbowe.

  2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

   Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

   Filtrowanie tabeli    

   • Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane liczbowe.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wskaż pozycję Filtry liczb, a następnie wybierz pozycję Pierwsze 10.

 4. W oknie dialogowym Autofiltr 10 pierwszych wykonaj następujące czynności:

  1. W polu po lewej stronie kliknij pozycję Od góry lub Od dołu.

  2. W środkowym polu wprowadź liczbę.

  3. W polu po prawej stronie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby przefiltrować dane według liczb, kliknij pozycję Elementy.

   • Aby przefiltrować według procentów, kliknij pozycję Procenty.

 5. Aby ponownie zastosować filtrowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Uwaga : Wartości największe i najmniejsze są wyznaczane na podstawie oryginalnego zakresu komórek lub kolumny tabeli, a nie przefiltrowanego podzbioru danych.

Początek strony

Filtrowanie w celu znalezienia liczb powyżej lub poniżej średniej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowanie zakresu komórek   

  1. Zaznacz zakres komórek zawierających dane liczbowe.

  2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

   Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

   Filtrowanie tabeli   

   • Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane liczbowe.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wskaż pozycję Filtry liczb i wykonaj jedną z następujących czynności:

 4. Aby przefiltrować dane według liczb powyżej średniej, kliknij pozycję Powyżej średniej.

 5. Aby przefiltrować dane według liczb poniżej średniej, kliknij pozycję Poniżej średniej.

 6. Aby ponownie zastosować filtrowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Uwaga : Wartości będące powyżej i poniżej średniej są wyznaczane na podstawie oryginalnego zakresu komórek lub kolumny tabeli, a nie przefiltrowanego podzbioru danych.

Początek strony

Filtrowanie w celu znalezienia komórek pustych lub niepustych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowanie zakresu komórek   

  1. Zaznacz zakres komórek.

  2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

   Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

   Filtrowanie tabeli   

   • Upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby przefiltrować dane w celu znalezienia komórek niepustych, w menu Autofiltr zaznacz pole wyboru (Zaznacz wszystko) u góry listy wartości, a następnie wyczyść pole wyboru (Puste) u dołu tej listy.

  2. Aby przefiltrować dane w celu znalezienia komórek pustych, w menu Autofiltr wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko) u góry listy wartości, a następnie zaznacz pole wyboru (Puste) u dołu tej listy.

   Uwaga : Pole wyboru (Puste) jest dostępne tylko wtedy, gdy zakres komórek lub kolumna tabeli zawiera co najmniej jedną pustą komórkę.

 4. Aby ponownie zastosować filtrowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Początek strony

Filtrowanie według koloru komórki, czcionki lub zbioru ikon

Jeśli zakres komórek sformatowano ręcznie albo warunkowo przy użyciu kolorów komórki lub kolorów czcionki, można filtrować także według tych kolorów. Ponadto można filtrować według zestawu ikon utworzonych za pomocą formatowania warunkowego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowanie zakresu komórek   

  1. Zaznacz zakres komórek sformatowanych przy użyciu kolorów komórki, kolorów czcionki albo zestawu ikon.

  2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

   Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

   Filtrowanie tabeli   

   • Upewnij się, że kolumna tabeli zawiera dane sformatowane przy użyciu kolorów komórki, kolorów czcionki albo zestawu ikon (zaznaczenie nie jest konieczne).

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wybierz pozycję Filtruj według koloru, a następnie, zależnie od typu formatu, wybierz pozycję Filtruj według kolorów komórek, Filtruj według kolorów czcionek lub Filtruj według ikon komórek.

 4. W zależności od typu formatu wybierz kolor, kolor czcionki lub ikonę komórki.

 5. Aby ponownie zastosować filtrowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Początek strony

Filtrowanie według zaznaczenia

Można szybko filtrować dane według kryteriów równoznacznych z zawartością aktywnej komórki.

 1. W zakresie komórek lub kolumnie tabeli kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą wartość lub mającą przypisany kolor, kolor czcionki albo ikonę, według których mają zostać przefiltrowane dane.

 2. Kliknij polecenie Filtr i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przefiltrować dane według tekstu, liczby, daty lub godziny, kliknij pozycję Filtruj według wartości wybranej komórki.

  • Aby przefiltrować dane według koloru komórki, kliknij pozycję Filtruj według koloru wybranej komórki.

  • Aby przefiltrować dane według koloru czcionki, kliknij pozycję Filtruj według koloru czcionki wybranej komórki.

  • Aby przefiltrować dane według ikony, kliknij pozycję Filtruj według ikony wybranej komórki.

 3. Aby ponownie zastosować filtrowanie po zmianie danych, kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zastosuj ponownie.

Początek strony

Czyszczenie filtru

Można wyczyścić filtr dla określonej kolumny lub wyczyścić wszystkie filtry.

Czyszczenie filtru dla kolumny

 • Aby wyczyścić filtr dla jednej kolumny w wielokolumnowym zakresie komórek lub w tabeli, kliknij przycisk Filtr Ikona zastosowanego filtru w nagłówku kolumny, a następnie kliknij polecenie Wyczyść filtr z <Nazwa kolumny>.

Czyszczenie wszystkich filtrów w arkuszu i ponowne wyświetlanie wszystkich wierszy

 • Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Wyczyść.

  Polecenie Filtr w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×