Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli

Używając autofiltru lub wbudowanych operatorów porównania, na przykład „większe niż” i „10 pierwszych”, można wyświetlić tylko żądane dane i ukryć pozostałe. Po przefiltrowaniu danych w zakresie komórek lub w tabeli można ponownie zastosować filtr w celu uzyskania aktualnych danych albo wyczyścić filtr w celu ponownego wyświetlenia wszystkich danych.

Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryterium, zaś pozostałe wiersze są ukrywane. Przefiltrowane dane można kopiować, przeszukiwać, edytować i formatować. Można też tworzyć wykresy na ich podstawie i drukować ich podzbiór bez zmieniania kolejności czy przenoszenia jakichkolwiek danych.

Dane można filtrować według więcej niż jednej kolumny. Filtry są addytywne, co oznacza, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na filtrze bieżącym i dodatkowo zawęża podzbiór danych.

Uwaga : Podczas przeszukiwania przefiltrowanych danych przy użyciu okna dialogowego Znajdowanie uwzględniane są tylko wyświetlone dane. Dane, które nie są wyświetlone, nie są uwzględnione w wyszukiwaniu. Aby przeszukać wszystkie dane, należy wyczyścić wszystkie filtry.

Trzy typy filtrów

Korzystając z Autofiltru, można tworzyć trzy typy filtrów: według wartości listy, według formatu lub według kryteriów. Wszystkie te typy filtrów wzajemnie się wykluczają dla każdego zakresu komórek lub dla każdej kolumny tabeli. Na przykład można filtrować dane według koloru komórki lub listy liczb, ale nie według obu tych elementów. Można zastosować filtr według ikon lub filtr niestandardowy, ale nie można łączyć tych typów.

Ponowne stosowanie filtru

Ikona w nagłówku kolumny informuje, czy filtr został zastosowany:

 • Strzałka listy rozwijanej Strzałka listy rozwijanej filtru oznacza, że filtrowanie jest włączone, ale nie zostało zastosowane.

  Po zatrzymaniu wskaźnika myszy na nagłówku kolumny z filtrowaniem włączonym, ale nie zastosowanym, wyświetlana jest etykietka ekranowa „(Wszystko)”.

 • Przycisk Filtr Ikona zastosowanego filtru oznacza, że filtr został zastosowany.

  Po zatrzymaniu wskaźnika myszy na nagłówku przefiltrowanej kolumny w etykietce ekranowej jest wyświetlany filtr zastosowany do danej kolumny, na przykład „Zgodnie z kolorem komórki czerwony” lub „Większe niż 150”.

Po ponownym zastosowaniu filtru wyświetlone wyniki są inne z następujących powodów:

 • Dodano, zmodyfikowano lub usunięto dane w zakresie komórek lub w kolumnie tabeli.

 • Filtr jest dynamicznym filtrem daty i godziny, takim jak Dzisiaj, Ten tydzień lub Od początku roku.

 • Zmieniły się wartości zwracane przez formułę i dla arkusza zostało wykonane ponowne obliczenie.

Nie należy mieszać formatów przechowywania

Aby uzyskać najlepsze wyniki, nie należy mieszać w tej samej kolumnie formatów przechowywania, takich jak tekst i liczby czy liczby i daty, ponieważ w jednej kolumnie dostępny jest tylko jeden typ filtru. W przypadku występowania różnych formatów przechowywania danych wyświetlane polecenie dotyczy formatu występującego najczęściej. Na przykład jeśli kolumna zawiera trzy wartości przechowywane jako liczby i cztery wartości tekstowe, jest wyświetlane polecenie filtrowania Filtry tekstu.

Filtrowanie zakresu danych

 1. Zaznacz dane, do których chcesz zastosować filtr. Najlepsze wyniki można uzyskać, gdy kolumny mają nagłówki.

  Przycisk Filtruj

 2. Kliknij strzałkę Strzałka filtru w nagłówku kolumny, a następnie kliknij pozycję Filtry tekstu lub Filtry liczb.

 3. Kliknij jeden z operatorów porównania. Aby na przykład wyświetlić liczby należące do określonego zakresu, wybierz operator między.

  Filtry liczb — między

 4. W oknie Autofiltr niestandardowy wprowadź lub zaznacz kryteria filtrowania danych. Aby na przykład wyświetlić wszystkie liczby od 1000 do 7000, w polu jest większe niż lub równe wpisz 1000, a w polu jest mniejsze niż lub równe wpisz 7000.

  Okno dialogowe Autofiltr niestandardowy

 5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować filtr.

  Uwaga : Operatory porównania nie są jedynym sposobem umożliwiającym filtrowanie według określonych kryteriów. Możesz wybrać elementy z listy lub wyszukiwać dane. Możesz nawet filtrować dane według koloru komórki lub koloru czcionki.

Filtrowanie danych w tabeli

Po umieszczeniu danych w tabeli do nagłówków tabeli są automatycznie dodawane kontrolki filtrowania.

Tabela programu Excel z wbudowanymi filtrami

Aby szybko przefiltrować dane:

 1. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku tabeli w kolumnie, którą chcesz przefiltrować.

 2. Na liście tekstów lub liczb wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko) u góry listy, a następnie zaznacz pola elementów, które mają być widoczne w tabeli.

  Galeria filtrów

 3. Kliknij przycisk OK.

Porada :  Jeśli chcesz wyświetlić więcej elementów na liście, przeciągnij uchwyt w prawym dolnym rogu galerii filtrów, aby ją powiększyć.

Strzałka filtrowania w nagłówku tabeli zostanie zmieniona na ikonę Ikona zastosowanego filtru sygnalizującą zastosowanie filtru. Kliknij ją, aby zmienić lub wyczyścić filtr.

Galeria filtrów z poleceniem Wyczyść filtr

Filtrowanie elementów według koloru

Jeśli w tabeli zostały zastosowane różne kolory komórek lub czcionek albo format warunkowy, możesz przefiltrować dane według kolorów lub ikon widocznych w tabeli.

 1. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku tabeli w kolumnie zawierającej formatowanie kolorów lub formatowanie warunkowe.

 2. Kliknij pozycję Filtruj według koloru, a następnie wybierz kolor komórek, kolor czcionki lub ikonę, według których chcesz filtrować.

  Opcje filtrowania według koloru

  Typy dostępnych opcji koloru zależą od typów zastosowanego formatu.

Tworzenie fragmentatora w celu przefiltrowania danych w tabeli

Uwaga : Fragmentatory nie są dostępne w programie Excel 2007.

Fragmentatory zostały wprowadzone w programie Excel 2010 jako nowy sposób filtrowania danych w tabeli przestawnej. W programie Excel 2013 fragmentatory można tworzyć również w celu filtrowania danych w tabeli. Fragmentator to bardzo pożyteczne narzędzie, ponieważ po przefiltrowaniu danych wyraźnie wskazuje, które dane są pokazywane w tabeli.

Fragmentator tabeli

Aby utworzyć fragmentator w celu przefiltrowania danych, zrób tak:

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli, aby na wstążce pokazał się widok Narzędzia tabel.

  Widok Narzędzia tabel na wstążce

 2. Kliknij pozycję Projektowanie > Wstaw fragmentator.

  Przycisk Wstaw fragmentator na karcie Projektowanie w widoku Narzędzia tabel

 3. W oknie dialogowym Wstawianie fragmentatorów zaznacz pola, dla których chcesz utworzyć fragmentatory.

 4. Kliknij przycisk OK.

  W każdym nagłówku tabeli zaznaczonym w oknie dialogowym Wstawianie fragmentatorów pojawi się fragmentator.

 5. W każdym fragmentatorze kliknij elementy, które mają być widoczne w tabeli.

  Aby wybrać więcej niż jeden element, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i wskaż elementy, które mają być widoczne.

Porada :  Aby zmienić wygląd fragmentatorów, kliknij fragmentator, aby na wstążce pokazał się widok Narzędzia fragmentatora, a następnie zastosuj styl fragmentatora lub zmień ustawienia na karcie Opcje.

Filtrowanie jest przydatne, gdy chcesz skupić się na określonej części danych. W aplikacji Excel Online przed zastosowaniem filtru do zakresu danych trzeba sformatować ten zakres danych jako tabelę. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Zaznacz dane, które chcesz przefiltrować. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatuj jako tabelę, a następnie wybierz pozycję Formatuj jako tabelę.

  Przycisk umożliwiający formatowanie danych jako tabeli

 2. Aplikacja Excel Online wyświetli pytanie, czy tabela zawiera nagłówki.

  • Wybierz pozycję Moja tabela ma nagłówki, aby przekształcić górny wiersz danych w nagłówki tabeli. Dane w wierszu nie będą filtrowane.

  • Nie zaznaczaj pola wyboru, jeśli chcesz, aby aplikacja Excel Online dodała nagłówki zastępcze (których nazwy można zmienić) powyżej danych tabeli.

   Okno dialogowe konwertowania zakresu danych na tabelę

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Aby zastosować filtr, kliknij strzałkę w nagłówku kolumny i wybierz opcję filtru.

Opcje filtrowania

Możesz zastosować ogólną opcję Filtr lub filtr niestandardowy specyficzny dla typu danych. Na przykład podczas filtrowania liczb będzie widoczna opcja Filtry liczb, w przypadku dat opcja Filtry dat, a w przypadku tekstu opcja Filtry tekstu. Opcja filtru ogólnego pozwala wybrać dane, które mają być widoczne, z listy istniejących danych, w ten sposób:

Opcja niestandardowego filtru liczb

Opcja Filtry liczb umożliwia zastosowanie filtru niestandardowego:

Opcje filtrowania niestandardowego dostępne w przypadku wartości liczbowych.

W tym przykładzie, jeśli chcesz zobaczyć regiony, w których sprzedaż w marcu wyniosła mniej niż 6.000 zł, możesz zastosować filtr niestandardowy:

Stosowanie filtru niestandardowego dla wartości liczbowych

Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Kliknij strzałkę filtru obok pozycji Marzec > Filtry liczb > Mniej niż i wpisz liczbę 6000.

  Stosowanie filtru niestandardowego w celu wyświetlenia wartości mniejszych niż określone kryterium

 2. Kliknij przycisk OK.

  Aplikacja Excel Online zastosuje filtr i wyświetli tylko regiony ze sprzedażą poniżej 6000 zł.

  Wyniki zastosowania niestandardowego filtru liczb

W podobny sposób można zastosować niestandardowe filtry Filtry dat i Filtry tekstu.

Zobacz też

Szkolenie dotyczące programu Excel: filtrowanie danych w tabeli

Wytyczne i przykłady dotyczące sortowania i filtrowania danych według koloru

Filtrowanie przy użyciu zaawansowanych kryteriów

Usuwanie filtru

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×