Filtrowanie danych w widoku danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 można łatwo filtrować dane w widoku danych.

Podczas tworzenia widoku danych można dodać filtr, tak aby widok zawierał tylko te dane, które spełniają określone kryteria. Jeśli na przykład użytkownik pracuje z widokiem danych zawierającym setki lub tysiące rekordów, ale chce wyświetlić tylko podzbiór tych rekordów, można utworzyć filtr, dzięki któremu tylko wybrane rekordy zostaną uwzględnione w widoku danych.

Podczas filtrowania danych w widoku danych przy użyciu programu Office SharePoint Designer 2007 jest ograniczana rzeczywista liczba rekordów, które są dostępne w widoku danych. Do widoku danych można również dodać pasek narzędzi umożliwiający osobom odwiedzającym witrynę filtrowanie danych za pomocą przeglądarki. Przy użyciu paska narzędzi można zmienić jedynie sposób prezentacji danych, ale nie można ograniczyć ilości danych, które są w rzeczywistości dostępne w widoku danych. Łącza do dodatkowych informacji o dodawaniu takiego paska narzędzi można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Aby utworzyć przykładowych danych i widok danych, które są używane w poniższych przykładach lub dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz Tworzenie widoku danych.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie filtru

Dodaj klauzulę istniejącego filtru

Grupowanie klauzul filtru

Modyfikowanie klauzulę

Usuwanie klauzuli

Usuwanie filtru

Tworzenie filtru zaawansowanego

Dodawanie filtru

Firma Northwind Traders zajmuje się sprzedażą wyszukanych potraw, a listę swoich produktów przechowuje w formacie XML. Ta lista zawiera również produkty, które zostały wycofane. W zespole zaistniała potrzeba utworzenia widoku danych, który będzie wyświetlał tylko bieżące produkty, tak aby widok danych na stronie firmy nie był zapełniony produktami, które nie są już rozprowadzane przez firmę Northwind Traders. Aby to zrobić, należy dodać filtr.

Podczas tworzenia filtru program konstruuje jedno lub więcej wyrażeń, które są stosowane do danych. Dane spełniające te kryteria są uwzględniane w widoku danych. Istnieją trzy podstawowe fragmenty wyrażenia: nazwa pola (nazwa pola, według którego następuje filtrowanie), operator (zasada stosowana do wartości, na przykład równa się, większe niż lub mniejsze niż) oraz wartość (poszukiwane dane).

Tworzenie wyrażenia jest podzielone na trzy kroki. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie pola, które określa, czy rekord pojawi się w filtrowanych wynikach. W tym przykładzie pole Discontinued jest podstawą dla filtru, ponieważ na podstawie danych w tym polu zostaną określone rekordy, które mają zostać włączone lub wyłączone z wyniku. Drugim krokiem jest określenie operatora, który będzie stosowany. Program poszukuje tylko rekordów, w których pole Discontinued ma wartość równą 0, więc operator jest określany jako Równa się. Wartość danych poszukiwanych w polu wynosi 0 (firma Northwind Traders używa wartości 0 dla określenia wartości fałsz), więc wartość w wyrażeniu jest równa 0.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, który chcesz filtrować.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Filtruj.

 4. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 5. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające odpowiednie wartości. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij pole Discontinued (liczba).

 6. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij operator Równa się.

 7. Kliknij pole wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria. Ponieważ Northwind Traders używa 1, aby wskazać wycofane produkty i 0, aby wskazać produktów, które nie zostały wycofane, wpisz wartość 0.

  Przykładowe wyrażenie w oknie dialogowym Kryteria filtrowania
  Przykładowe wyrażenie w oknie dialogowym Kryteria filtrowania
 8. Aby przejrzeć wyrażenie i zmodyfikować je za pomocą języka XPath, kliknij przycisk Zaawansowane.

  Wszystkie kryteria filtrowania, które zostały utworzone w oknie dialogowym Kryteria filtrowania są faktyczną wyrażenia XPath. Aby uzyskać więcej informacji o filtrach zaawansowanych zobacz sekcję nowszych Tworzenie filtru zaawansowanego.

 9. Kliknij przycisk OK.

Zostanie utworzony widok danych wyłączający wycofane i przedstawiający tylko bieżące produkty.

Po użyciu wyrażenia Discontinued Równa się 0 zostaną wyświetlone cztery z pięciu rekordów

Początek strony

Dodawanie klauzuli do istniejącego filtru

Istnieje możliwość użycia wielu wyrażeń w pojedynczym filtrze. Można to zrobić, dodając nowe klauzule określające dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione przez dane.

W poprzedniej sekcji widok danych był filtrowany w taki sposób, aby zawierał tylko bieżące produkty firmy Northwind Traders. Zostało przyjęte założenie, że widok danych ma zawierać tylko te bieżące produkty, w przypadku których ilość zamówiona wynosi zero, tak aby wspomóc podejmowanie decyzji o zamawianiu dodatkowych jednostek.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, który chcesz zmodyfikować.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Filtruj.

  W oknie dialogowym Kryteria filtrowania są widoczne wszystkie kryteria filtrowania, które są obecnie zastosowane do widoku danych.

 4. Na końcu istniejącej klauzuli kliknij pole I/Lub, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Aby utworzyć filtr, w którym dane muszą spełniać kryteria obydwu klauzul, kliknij pozycję I.

  • Aby utworzyć filtr, w którym dane muszą spełniać kryteria tylko jednej z klauzul, kliknij pozycję Lub.

   Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij pozycję I, ponieważ widok danych ma zawierać tylko produkty, których nie wycofano, przy czym ilość zamówiona wynosi zero.

 5. W następnym wierszu kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 6. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij pole UnitsOnOrder (liczba).

 7. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij operator Równa się.

 8. Kliknij pole wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria. Ponieważ chcesz wyświetlić tylko produkty, które nie jednostki w kolejności, wpisz wartość 0.

  Filtr składający się z dwóch wyrażeń widoczny w oknie dialogowym Kryteria filtrowania

 9. Kliknij przycisk OK.

Zostanie utworzony widok danych przedstawiający tylko te bieżące produkty, dla których nie ma żadnej dodatkowej ilości zamówionej.

Z pięciu przykładowych rekordów są wyświetlane dwa

Początek strony

Grupowanie klauzul w filtrze

Gdy filtry zawierają wiele klauzul, może być konieczne pogrupowanie dwóch lub więcej klauzul, tak aby były one stosowane przed pozostałymi klauzulami. Określając kolejność stosowania klauzul, można dokładnie kontrolować dane przedstawiane w widoku danych.

W poprzedniej sekcji został utworzony filtr zawierający dwie klauzule, który był używany do przedstawienia bieżących produktów, dla których nie było żadnej dodatkowej ilości zamówionej. Ten widok danych ułatwiał podejmowanie decyzji o składaniu zamówienia na dodatkowe jednostki. Aby uczynić ten widok danych jeszcze bardziej pomocnym, należy przedstawić w nim bieżące produkty, dla których ilość zamówiona wynosi zero lub stan magazynu wynosi mniej niż 20. Aby to zrobić, należy dodać trzecią klauzulę i zgrupować ją z klauzulą drugą.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, który chcesz filtrować.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Filtruj.

  W oknie dialogowym Kryteria filtrowania są widoczne wszystkie kryteria filtrowania, które są obecnie zastosowane do widoku danych.

 4. Na końcu drugiej klauzuli kliknij pole I/Lub, a następnie kliknij pozycję Lub.

 5. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij opcję Kliknij tutaj, aby dodać nową klauzulę.

 6. Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders i dodać do filtra trzecią klauzulę, kliknij pole UnitsInStock (liczba).

 7. Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator. Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, kliknij operator Mniejsze niż.

 8. Kliknij pole wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria. Aby zobaczyć, kiedy zaczyna brakować zapasów, chcesz wyświetlić produkty, których stan magazynu jest mniejsza niż 20, dlatego w polu wpisz 20 .

 9. Podczas klikania w skrajnej lewej kolumnie strzałek klauzul, które chcesz grupować, przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij przycisk Grupuj. Aby usunąć grupowanie, kliknij przycisk Rozgrupuj.

  Aby postępować zgodnie z przykładem firmy Northwind Traders, przytrzymaj klawisz SHIFT podczas klikania w skrajnej lewej kolumnie strzałek dla drugiej i trzeciej klauzuli.

  Przykładowe wyrażenie w oknie dialogowym Kryteria filtrowania
  Nawias łączenia klauzule oznacza, że te klauzule są pogrupowane.
 10. Kliknij przycisk OK.

Zostanie utworzony widok danych pomocny przy śledzeniu produktów, które powinny zostać zamówione. Ten widok przedstawia tylko bieżące produkty, dla których ilość zamówiona wynosi zero lub stan magazynu jest mniejszy niż 20. W tym widoku zostaną wyświetlone cztery rekordy. Należy zwrócić uwagę na to, że gdyby klauzule druga i trzecia nie zostały pogrupowane, widok danych zawierałby dwa rekordy, ponieważ klauzule byłyby przetwarzane po kolei. Grupując klauzule, można określić kolejność ich szacowania.

Przedstawione cztery z pięciu przykładowych rekordów

Początek strony

Modyfikowanie klauzuli

Istnieje możliwość przeglądania lub modyfikowania dowolnego filtru, który został zastosowany do widoku danych. Aby to zrobić, należy otworzyć okno dialogowe Kryteria filtrowania i wprowadzić zmiany.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, który chcesz filtrować.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Filtruj.

  W oknie dialogowym Kryteria filtrowania są widoczne wszystkie kryteria filtrowania, które są obecnie zastosowane do widoku danych.

 4. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij istniejącą klauzulę, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Kliknij pole Nazwa pola, a następnie kliknij pole zawierające żądane wartości.

  • Kliknij pole Porównanie, a następnie kliknij odpowiedni operator.

  • Kliknij pole Wartość, a następnie wpisz lub wybierz odpowiednie kryteria.

Początek strony

Usuwanie klauzuli

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych i filtr, który chcesz zmodyfikować.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Filtruj.

 4. W skrajnej lewej kolumnie kliknij strzałkę dla klauzuli, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Usuwanie filtru

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych i filtr, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Filtruj.

 4. Podczas klikania w skrajnej lewej kolumnie strzałek klauzul przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Uwaga: Jeśli jest używany filtr zaawansowany, w oknie dialogowym Kryteria filtrowania pojawi się tekst Używanie wyrażenia zaawansowanego. Aby usunąć filtr zaawansowany, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie usuń cały tekst w polu tekstowym.

Początek strony

Tworzenie filtru zaawansowanego

Niekiedy może być potrzebne utworzenie filtru, który będzie używał bardziej złożonych kryteriów niż kryteria możliwe do określenia w oknie dialogowym Kryteria filtrowania. Jeśli na przykład firma Northwind Traders chce filtrować widok danych w taki sposób, aby przedstawiał tylko te produkty, których łączna wartość jednostek w magazynie przekracza 1000 zł, należy utworzyć wyrażenie XPath, używając opcji okna dialogowego Warunek zaawansowany.

W programie Office SharePoint Designer 2007 jest możliwe tworzenie filtrów zaawansowanych przy użyciu języka XPath. Jest to język służący do lokalizowania i przetwarzania informacji w dokumencie XML. Konstruktor wyrażeń XPath daje dostęp do technologii IntelliSense dla języka XPath, która umożliwia zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom tworzenie wyrażeń XPath wykonujących złożone filtrowanie danych.

Uwaga: Filtrowanie za pomocą wyrażeń XPath odbywa się na plikach XML, które stanowią podstawę widoku danych. Jeżeli zaawansowana kwerenda XPath jest wykonywana na źródle danych SQL, takim jak lista lub biblioteka programu Microsoft SharePoint albo baza danych SQL, przed zastosowaniem filtrowania za pomocą wyrażenia XPath dane są najpierw przetwarzane do formatu XML, tak więc wydajność filtra może być mniejsza od oczekiwanej.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, który chcesz filtrować.

 2. Kliknij widok danych prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Można również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Na liście Typowe zadania widoku danych kliknij polecenie Filtruj.

 4. W oknie dialogowym Kryteria filtrowania kliknij przycisk Zaawansowane.

 5. W oknie dialogowym Warunek zaawansowany w obszarze Wybierz pole do wstawienia kliknij dwukrotnie pole, które chcesz wstawić do wyrażenia. Aby wstawić pełną ścieżkę pola, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij pole dwukrotnie.

  Postępując zgodnie z przykładem, aby utworzyć widok danych wyświetlający tylko produkty o łącznej wartości magazynowej zapasów przekraczającej 1000 zł, należy kliknąć dwukrotnie pozycję UnitsInStock. Pozycja UnitsInStock zostanie wyświetlona w polu Edytowanie wyrażenia XPath.

 6. W polu Edytowanie wyrażenia XPath umieść punkt wstawiania zaraz po nazwie pola, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  Zostanie wyświetlona lista operatorów wyrażenia XPath udostępnianych przez technologię IntelliSense. Dzięki technologii IntelliSense dla języka XPath można korzystać z listy dostępnych pól lub funkcji, które są prawidłowe w kontekście wyrażenia.

 7. Na liście operatorów udostępnianych przez technologię IntelliSense kliknij dwukrotnie odpowiedni operator.

  W tym przykładzie kliknij dwukrotnie gwiazdkę (*). Zostanie wyświetlona lista technologii IntelliSense z dostępnymi polami.

 8. Na liście dostępnych pól kliknij dwukrotnie odpowiednie pole.

  Aby utworzyć filtr zaawansowany dla przykładu firmy Northwind Traders, kliknij dwukrotnie pozycję UnitsInStock, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 9. Na liście operatorów udostępnianych przez technologię IntelliSense kliknij dwukrotnie odpowiedni operator.

  W tym przykładzie kliknij dwukrotnie > (większe niż), a następnie wpisz 1000.

  Końcowe wyrażenie będzie wyglądać w następujący sposób:

  Wyrażenie XPath wyświetlające produkty, których łączna wartość magazynowa jest większa niż 1000 zł

  Na dole okna Konstruktora wyrażeń XPath jest wyświetlany podgląd wyników filtru, który odzwierciedla wyrażenie tworzone w oknie Edytowanie wyrażenia XPath.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×