Elementy obliczeniowe w programie Excel i usługach programu Excel

Elementy obliczeniowe w programie Excel i usługach programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Excel 2013 udostępnia szereg funkcji analizy biznesowej, za pomocą których można tworzyć zaawansowane raporty, karty wyników i pulpity nawigacyjne. Nowe i ulepszone funkcje umożliwiają tworzenie elementów obliczeniowych, takich jak miary obliczane, obliczeniowe elementy członkowskie i pola obliczeniowe. W tym artykule omówiono elementy obliczeniowe oraz zakres ich obsługi w usługach programu Excel.

Elementy obliczeniowe w usługach programu Excel

W Excel osób można tworzyć elementy obliczeniowe zawierające Miary obliczeniowei Obliczeniowe elementy członkowskie, Pól obliczeniowych. Elementy obliczeniowe umożliwiają definiowanie i używanie niestandardowych obliczeń i zestawów elementów, których nie ma w bazach danych, które są używane do tworzenia raportów wykresów przestawnych lub raportów w formie tabeli przestawnej.

Jeśli masz skoroszytu zawierającego elementy obliczeniowe, możesz udostępnić skoroszyt innym osobom za pomocą przekazania go do biblioteki programu SharePoint. W zależności od sposobu skonfigurowania środowisko programu SharePoint Odwiedzający będą mogli zwykle wyświetlanie i używanie skoroszytów zawierających elementy obliczeniowe w oknie przeglądarki. Jednak niektórych środowiskach może nie obsługuje tej funkcji.

Jeśli Twoja organizacja używa Office Web Apps Server razem z pakietem programu SharePoint Server 2013 (lokalnie), następnie usług programu Excel (SharePoint Server 2013) lub aplikacji Excel Web App (Office Web Apps Server)jest używany do renderowania skoroszytów w oknie przeglądarki. Mogą mieć wpływ na tę decyzję, czy skoroszyty zawierające pola obliczeniowe (utworzone przy użyciu dodatku PowerPivot dla programu Excel) można wyświetlać w oknie przeglądarki.

W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie dotyczące obsługi elementów obliczeniowych w usługach programu Excel (SharePoint Server 2013), Excel Web App (Office Web Apps Server) i Excel Online (w usłudze SharePoint Online).

Element obliczeniowy

Usługi programu Excel (program SharePoint Server 2013 w wersji lokalnej)

Excel Web App (Office Web Apps, w środowisku lokalnym)

Excel Online (w usłudze SharePoint Online)

Miary obliczane

Tak

Tak

Tak, jeśli źródła danych, które są używane są obsługiwane w usłudze SharePoint Online. Zobacz Używanie danych zewnętrznych w skoroszytach w usłudze SharePoint Online.

Obliczeniowe elementy członkowskie

Tak

Tak

Tak, jeśli źródła danych, które są używane są obsługiwane w usłudze SharePoint Online. Zobacz Używanie danych zewnętrznych w skoroszytach w usłudze SharePoint Online.

Pola obliczeniowe

Tak

Nie

Funkcje dodatku Power Pivot, w tym pola obliczeniowe oraz modele danych, nie są obsługiwane w aplikacjach Office Web Apps Server (w środowisku lokalnym).

Tak, jeśli źródła danych, które są używane są obsługiwane w usłudze SharePoint Online. Zobacz Używanie danych zewnętrznych w skoroszytach w usłudze SharePoint Online.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

Ważne: Jeśli spróbujesz wyświetlić skoroszyt zawierający elementy obliczeniowe (lub inne nieobsługiwane funkcje) w oknie przeglądarki i zobaczysz komunikat o błędzie informujący, że skoroszyt nie jest obsługiwany, spróbuj otworzyć skoroszyt w programie Excel 2013.

Początek strony

Co to są miary obliczane?

Miara obliczana jest funkcją obliczenia niestandardowego, którą możesz utworzyć w programie Excel na podstawie danych wielowymiarowych przechowywanych w usługach SQL Server Analysis Services. Miary obliczane przydają się do definiowania obliczeń, których nie ma jeszcze w bazie danych. Przykładowe obliczenia niestandardowe:

 • Miara normy sprzedaży obliczana według określonej formuły

 • Miara udziału procentowego elementów w grupie

 • Miara zysku brutto obliczana na podstawie złożonej kwerendy

 • Miara przychodu obliczana na podstawie sumy zysku brutto oraz kosztu produktów

Podczas tworzenia miary obliczanej definiuje się kwerendę wyrażeń wielowymiarowych (MDX, Multidimensional Expression). Można to łatwo zrobić za pomocą okna dialogowego Miara obliczana w programie Excel, które pozwala utworzyć kwerendę przy użyciu metody „przeciągnij i upuść”.

Aby utworzyć miarę obliczaną w programie Excel

 1. Utwórz raport w formie tabeli przestawnej lub raport w formie wykresu przestawnego przy użyciu danych przechowywanych w module usług Analysis Services.

 2. Na karcie Analiza w grupie Obliczenia wybierz pozycję Narzędzia OLAP > Miara obliczana MDX. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowa miara obliczana.

 3. W polu Nazwa podaj nazwę miary obliczanej.

 4. Ten krok jest opcjonalny. Aby określić miejsce wyświetlania miary obliczanej na liście Pola tabeli przestawnej (lub Pola wykresu przestawnego), wykonaj co najmniej jeden z następujących kroków:

  • Skorzystaj z listy Grupa miar, aby określić miejsce wyświetlania miary obliczanej na liście Pola tabeli przestawnej (lub Pola wykresu przestawnego). Jeśli grupa miar nie zostanie określona, miara obliczana zostanie wyświetlona w grupie Wartości.

  • W polu Folder wpisz nazwę, aby utworzyć folder wyświetlania dla miary obliczanej.

 5. Na karcie Pola i elementy przeciągnij element (taki jak miara) do okienka MDX.

 6. Za elementem w okienku MDX dodaj symbol operacji, taki jak +, -, / lub *.

 7. Na karcie Pola i elementy przeciągnij kolejny element do okienka MDX.

 8. Powtarzaj kroki 5–7 do momentu zakończenia tworzenia formuły.
  Na przykład w przypadku tworzenia miary obliczanej o nazwie Przychód kwerenda w okienku MDX może być podobna do następującej:
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Wybierz pozycję Testuj wyrażenie MDX, aby upewnić się, że kwerenda będzie działać prawidłowo.

 10. Wybierz pozycję OK, aby utworzyć miarę obliczaną.

 11. Aby użyć miary obliczanej w raporcie, wybierz ją z listy Pola tabeli przestawnej (lub Pola wykresu przestawnego). Lista znajduje się w lokalizacji określonej w kroku 4.

Uwaga: Ponieważ obliczaną MDX programu Excel jest używany do tworzenia określonym obliczeniu sesji dla źródła danych programu SQL Server Analysis Services, usługi obliczaną będą ograniczone do sesji i połączenia źródła danych, które zostało użyte. Dowiedz się więcej o tworzeniu o zakresie sesji obliczeniowe elementy członkowskie.

Początek strony

Co to są obliczeniowe elementy członkowskie?

Obliczeniowy element członkowski to zestaw elementów, który możesz zdefiniować w programie Excel, pracując z danymi wielowymiarowymi przechowywanymi w usługach SQL Server Analysis Services. Obliczeniowe elementy członkowskie są przydatne w przypadku definiowania zestawów elementów, których nie ma jeszcze w bazie danych. Przykładowe zestawy niestandardowe:

 • Obszar składający się z określonych obszarów geograficznych, takich jak kraje, regiony lub stany

 • Grupa produktów zaliczających się do normy sprzedaży przedstawiciela handlowego

 • Zestaw działań promocyjnych związanych z konkretną kampanią marketingową

Podobnie jak w przypadku miary obliczanej podczas tworzenia obliczeniowego elementu członkowskiego definiuje się kwerendę MDX. Można to łatwo zrobić za pomocą okna dialogowego Obliczeniowy element członkowski w programie Excel, które pozwala utworzyć kwerendę przy użyciu metody „przeciągnij i upuść”.

Uwaga: Podczas pracy z tabelą przestawną w programie Excel i dodawania obliczeniowego elementu członkowskiego przy użyciu narzędzi OLAP nie można usunąć zaznaczenia tego elementu na liście rozwijanej Lista pól, jeśli źródło danych jest połączone z serwerem, na którym jest uruchomiony program SQL Server w wersji 2008 lub wcześniejszej. Jeśli źródło danych jest połączone z serwerem, na którym jest uruchomiony program SQL Server w wersji 2008 R2 lub nowszej, można zaznaczyć obliczeniowy element członkowski i usunąć jego zaznaczenie na liście rozwijanej filtru.

Aby utworzyć obliczeniowy element członkowski w programie Excel

 1. Utwórz raport w formie tabeli przestawnej lub raport w formie wykresu przestawnego przy użyciu danych przechowywanych w module usług Analysis Services.

 2. Na karcie Analiza w grupie Obliczenia wybierz pozycję Narzędzia OLAP > Obliczeniowy element członkowski MDX. Zostanie otwarte okno dialogowe Nowy obliczeniowy element członkowski.

 3. W polu Nazwa podaj nazwę obliczeniowego elementu członkowskiego.

 4. Skorzystaj z listy Hierarchia nadrzędna, aby określić miejsce wyświetlania obliczeniowego elementu członkowskiego na liście Pola tabeli przestawnej (lub Pola wykresu przestawnego).
  Zwróć szczególną uwagę na wybierane elementy. Musisz wiedzieć, w którym miejscu został umieszczony obliczeniowy element członkowski, aby używać go w raporcie w formie tabeli przestawnej (lub raporcie w formie wykresu przestawnego).

 5. Na karcie Pola i elementy przeciągnij element (taki jak hierarchia wymiarów) do okienka MDX.

 6. Za elementem w okienku MDX dodaj symbol operacji, taki jak +, -, / lub *.

 7. Na karcie Pola i elementy przeciągnij kolejny element do okienka MDX.

 8. Powtarzaj kroki 5–7 do momentu zakończenia tworzenia formuły.
  Na przykład w przypadku tworzenia obliczeniowego elementu członkowskiego o nazwie „Produkty podstawowe”, zawierającego wszystkie kategorie produktów oprócz dwóch, kwerenda w okienku MDX może być podobna do następującej:
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Wybierz pozycję Testuj wyrażenie MDX, aby upewnić się, że kwerenda będzie działać prawidłowo.

 10. Wybierz pozycję OK, aby utworzyć obliczeniowy element członkowski.

 11. Aby dodać obliczeniowy element członkowski do raportu w formie tabeli przestawnej (lub raportu w formie wykresu przestawnego), wykonaj następujące kroki:

  1. Upewnij się, że dla raportu wybrano co najmniej jedną miarę.

  2. Na liście Pola tabeli przestawnej (lub Pola wykresu przestawnego) rozwiń wymiar nadrzędny określony w kroku 4.

  3. Zaznacz pole wyboru obok hierarchii wymiarów odpowiadającej hierarchii, której użyto do utworzenia obliczeniowego elementu członkowskiego. W raporcie są wyświetlane informacje dotyczące wszystkich elementów członkowskich wymiaru w grupie, łącznie z utworzonym obliczeniowym elementem członkowskim.

 12. Ten krok jest opcjonalny. Aby wyświetlić informacje dotyczące tylko obliczeniowego elementu członkowskiego w raporcie, wykonaj następujące kroki:

  1. Na liście Pola tabeli przestawnej (lub Pola wykresu przestawnego) wskaż hierarchię wymiarów zawierającą obliczeniowy element członkowski.

  2. Gdy pojawi się strzałka w dół, kliknij ją lub naciśnij, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz pole.

  3. Wyczyść pola wyboru obok wszystkich elementów z wyjątkiem utworzonego obliczeniowego elementu członkowskiego.

Początek strony

Co to są pola obliczeniowe?

Pola obliczeniowe są przydatne, gdy chcesz utworzyć element obliczeniowy w formie tabeli przestawnej lub raport, który nie korzysta z wielowymiarowych danych zapisanych w usługach Analysis Services, ale zamiast tego używa danych w modelu danych w skoroszycie przy użyciu dodatku Power Pivot w Excel. Wartości w polach obliczeniowych można zmienić w zależności od kontekstu. Kontekst zależy od zaznaczenia wierszy, kolumn, filtrów lub niestandardowe formuły za pomocą Data Analysis Expressions (DAX) w dodatku PowerPivot.

Podobnie jak w przypadku miar obliczanych i obliczeniowych elementów członkowskich pola obliczeniowe są wyświetlane na liście Pola tabeli przestawnej (lub Pola wykresu przestawnego), zazwyczaj w grupie Wartości. Dostępnych jest kilka opcji tworzenia pola obliczeniowego.

Aby utworzyć pole obliczeniowe w programie Excel

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tworzenia pól obliczeniowych i pracy z nimi, skorzystaj z następujących zasobów:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×