Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

W tym artykule opisano sposób eksportowania tabel aplikacji sieci Web programu Access do tabel lokalnych w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby to zrobić, należy otworzyć informacje o połączeniu dotyczące tabel aplikacji sieci Web programu Access, utworzyć nazwę źródła danych (DSN) typu ODBC, która umożliwi nawiązanie połączenia z tabelami aplikacji sieci Web programu Access, a następnie zaimportować dane z tabel aplikacji sieci Web do tabel lokalnych w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Poniżej przedstawiono czynności, które umożliwią wykonanie tego zadania.

Włączanie połączeń dla aplikacji sieci Web programu Access

 1. Otwórz aplikację sieci Web programu Access w kliencie programu Access. Jeśli nie masz pewności, jak otworzyć aplikację sieci Web programu Access w kliencie programu Access, zobacz Modyfikowanie aplikacji sieci Web programu Access.

 2. W grupie Połączenia kliknij pozycję Plik > Informacje > Zarządzanie.

 3. Jeśli aplikacja sieci Web programu Access znajduje się w usłudze Office 365 lub SharePoint Online, wybierz pozycję Z dowolnej lokalizacji lub Z mojej lokalizacji, aby umożliwić nawiązywanie połączeń.

  Uwaga: Jeśli masz sieć obsługującą protokół IPv6, opcja połączenia z dowolnej lokalizacji nie będzie dostępna. Jeśli aplikacja sieci Web programu Access znajduje się w lokalnej instalacji, wymienione opcje nie są dostępne.

 4. Kliknij polecenie Włącz połączenie w trybie do odczytu i zapisu, aby otworzyć połączenia z tabelami aplikacji sieci Web programu Access.

 5. Kliknij polecenie Wyświetl informacje o połączeniu w trybie do odczytu i zapisu, aby wyświetlić wszystkie niezbędne informacje o połączeniu.

 6. Skopiuj i wklej wartości z pól Serwer, Baza danych, Nazwa użytkownika i Hasło do programu Notatnik lub Word, lub pozostaw otwarte okno Informacje o połączeniu, aby później skopiować i wkleić zawarte w nim informacje.

Tworzenie nazwy źródła danych (DSN) typu ODBC w celu nawiązania połączenia z aplikacją sieci Web programu Access w bazie danych SQL.

 1. Otwórz narzędzie Administrator źródła danych ODBC na komputerze lub innym urządzeniu. Dostęp do tego narzędzia można uzyskać na wiele sposobów. Aby uniknąć nieporozumień, poniżej wymieniono odpowiednie wykonywalne lokalizacje z uwzględnieniem liczby bitów nazwy źródła danych (DSN), którą chcesz utworzyć.

  • 32-bitowy system Windows (x86) / 32-bitowy pakiet Office (x86): %windir%\System32\odbcad32.exe

  • 64-bitowy system Windows (x64) / 64-bitowy pakiet Office (x64): %windir%\System32\odbcac32.exe

  • 64-bitowy system Windows (x64) / 32-bitowy pakiet Office (x86): %windir%\SysWow64\odbcad32.exe

  Uwaga: Liczba bitów nazwy źródła danych (DSN) powinna odpowiadać liczbie bitów instalacji pakietu Office. Fragment %windir% wskazuje zazwyczaj domyślną lokalizację systemu Windows lub c:\windows

 2. Kliknij polecenie Dodaj na karcie Nazwa źródła danych użytkownika lub Systemowe źródło danych DSN w oknie dialogowym Administratora źródła danych ODBC.

 3. Zaznacz sterownik SQL Server Native Client 11.0, a następnie kliknij pozycję Zakończ.

 4. W polu tekstowym Nazwa wpisz nazwę źródła danych (DSN).

 5. W polu tekstowym Serwer wpisz nazwę serwera uzyskaną wcześniej z okna Informacje o połączeniu aplikacji sieci Web programu Access.

 6. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 7. Wybierz opcję Uwierzytelnienie serwera SQL, używając identyfikatora logowania i hasła podanego przez użytkownika.

 8. W polach tekstowych Identyfikator logowania i Hasło wklej wcześniej zapisaną nazwę użytkownika i hasło z okna Informacje o połączeniu aplikacji sieci Web programu Access.

 9. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 10. Zaznacz pole wyboru Zmień domyślną bazę danych na.

 11. W polu tekstowym Nazwa bazy danych w miejscu (Domyślne) wklej wcześniej zapisaną nazwę bazy danych z okna Informacje o połączeniu aplikacji sieci Web programu Access. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  Ważne: Jeśli łączysz się z bazą danych usług SQL Azure (Office 365 lub SharePoint Online), nie klikaj strzałki w dół obok nazwy bazy danych, ponieważ nie będzie można wyświetlić listy dostępnych baz danych i wystąpi błąd. Najlepszym rozwiązaniem jest skopiowanie i wklejenie określonej nazwy bazy danych w tym polu.

 12. Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

 13. Aby na tym etapie sprawdzić informacje o połączeniu, kliknij pozycję Testuj źródło danych w oknie dialogowym ODBC programu Microsoft SQL Server. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Importowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access za pomocą nazwy źródła danych (DSN) w ramach bazy danych programu Access na komputery stacjonarne.

Dzięki utworzeniu nazwy źródła danych (DSN) typu ODBC podanych informacji o połączeniu można używać w wielu aplikacjach. Poniżej przedstawiono czynności, które należy wykonać, aby użyć nazwy źródła danych (DSN) typu ODBC do importowania tabel z aplikacji sieci Web programu Access do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. W przypadku innych aplikacji warto skorzystać z dokumentacji pomocy na temat korzystania z połączeń ODBC.

 1. Utwórz nową bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych lub otwórz istniejącą bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

 2. Na wstążce w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Dane zewnętrzne > Baza danych ODBC.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Baza danych ODBC wybierz pozycję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada: Jeśli chcesz jedynie połączyć się z tabelami aplikacji sieci Web programu Access w ramach bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, w oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Baza danych ODBC wybierz polecenie Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną.

 4. W oknie dialogowym Wybierz źródło danych kliknij kartę Komputerowe źródło danych.

 5. Wybierz nazwę źródła danych (DSN) typu ODBC utworzoną wcześniej, a następnie kliknij pozycję OK.

 6. W polu tekstowym Hasło w oknie dialogowym Login do serwera SQL wpisz hasło uzyskane z okna Informacje o połączeniu aplikacji sieci Web programu Access, a następnie kliknij pozycję OK.

 7. Wybierz tabele aplikacji sieci Web, które chcesz importować do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

  Uwaga: Tabele o nazwie Access.<nazwa_tabeli> to te, które zawierają dane z aplikacji sieci Web programu Access. Tabele o nazwie Access.<nazwa_tabeli>?Images zawierają dane obrazów z aplikacji sieci Web programu Access.

 8. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć importowanie.

 9. Gdy program Access zakończy importowanie, kliknij polecenie Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe importowania.

 10. Teraz każdej tabeli w aplikacji sieci Web programu Access odpowiada tabela lokalna w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×