Eksportowanie oraz importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator usługi SharePoint Online możesz eksportować i importować niestandardowe ustawienia konfiguracji wyszukiwania między dzierżawami, zbiorami witryn i witrynami. Eksportowane i importowane ustawienia obejmują wszystkie niestandardowe reguły kwerend, źródła wyników, typy wyników, modele klasyfikowania i ustawienia wyszukiwania w witrynie. Możliwe jest także eksportowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania z aplikacji usługi wyszukiwania oraz importowanie tych ustawień do dzierżaw, zbiorów witryn i witryn. Nie można eksportować domyślnych ustawień konfiguracji.

W tym artykule

Omówienie

Warunki, które mogą powodować niepowodzenie importowania

Eksportowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania z dzierżawy

Eksportowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania z witryny

Eksportowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania ze zbioru witryn

Importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania do dzierżawy

Importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania do witryny

Importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania do zbioru witryn

Niedozwolone znaki powodujące niepowodzenie importowania

Omówienie

Podczas eksportowania niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania program SharePoint tworzy plik konfiguracji wyszukiwania w formacie XML. Ten plik konfiguracji wyszukiwania zawiera wszystkie niestandardowe ustawienia konfiguracji wyszukiwania, które można eksportować, na poziomie dzierżawy, zbioru witryn lub witryny, gdzie uruchamiasz eksportowanie. Plik konfiguracji wyszukiwania dla zbioru witryn nie zawiera ustawień konfiguracji wyszukiwania dla poszczególnych witryn w obrębie tego zbioru witryn.

Podczas importowania pliku konfiguracji wyszukiwania usługa SharePoint Online tworzy i włącza każde niestandardowe ustawienie konfiguracji wyszukiwania w dzierżawie, zbiorze witryn lub witrynie, w której uruchamiasz importowanie.

Ta tabela przedstawia ustawienia, które można eksportować lub importować. Dla każdego ustawienia są widoczne zależności od innych niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania. Jeśli dane niestandardowe ustawienia konfiguracji wyszukiwania zależą od niestandardowego ustawienia konfiguracji wyszukiwania na innym poziomie (na przykład reguła kwerendy witryny zależy od źródła wyników na poziomie zbioru witryn), musisz wyeksportować i zaimportować ustawienia na wszystkich odpowiednich poziomach.

Niestandardowe ustawienie konfiguracji wyszukiwania

Zależność od innych niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania

Reguły kwerend. Obejmują one bloki wyników, wyniki promowane i segmenty użytkowników.

Źródła wyników, typy wyników, schemat wyszukiwania, model klasyfikowania.

Źródła wyników

Schemat wyszukiwania

Typy wyników

Schemat wyszukiwania, źródła wyników, szablony wyświetlania.

Schemat wyszukiwania

Brak

Model klasyfikowania

Schemat wyszukiwania

Warunki, które mogą powodować niepowodzenie importowania

Jeśli ustawienia pliku konfiguracji wyszukiwania oraz miejsca docelowego importu mają taką samą nazwę, importowanie pliku konfiguracji wyszukiwania nie powiedzie się. Od tej zasady są jednak wyjątki:

 • Jeśli ponownie zaimportujesz plik konfiguracji wyszukiwania, a ustawienia pliku konfiguracji wyszukiwania oraz miejsca docelowego mają taką samą nazwę, nie spowoduje to niepowodzenia importowania.

 • Właściwości zarządzane o tej samej nazwie nie powodują niepowodzenia importowania, jeśli ustawienia pojedynczej właściwości zarządzanej dla właściwości w pliku konfiguracji wyszukiwania oraz miejscu docelowym są takie same.

 • Właściwości zarządzane o tej samej nazwie nie powodują niepowodzenia importowania, jeśli aliasy i mapowania na właściwości przeszukane dla właściwości zarządzanej w pliku konfiguracji wyszukiwania oraz miejscu docelowym są różne. Importowanie dodaje aliasy i mapowania dla właściwości zarządzanej w pliku konfiguracji wyszukiwania do aliasów i mapowań dla właściwości zarządzanej w miejscu docelowym.

Jeśli plik konfiguracji wyszukiwania zawiera nazwy lub aliasy właściwości zarządzanych z niedozwolonymi znakami, importowanie zakończy się niepowodzeniem po napotkaniu tej nazwy lub tego aliasu właściwości zarządzanej.

Nazwy i aliasy właściwości zarządzanych schematu wyszukiwania w obrębie witryny i nadrzędnego zbioru witryn muszą być unikatowe. Oznacza to, że:

 • Jeśli plik konfiguracji wyszukiwania zawiera właściwość zarządzaną o tej samej nazwie, co alias właściwości zarządzanej w witrynie docelowej lub nadrzędnym zbiorze witryn witryny docelowej, importowanie zakończy się niepowodzeniem.

 • Jeśli plik konfiguracji wyszukiwania zawiera właściwość zarządzaną o aliasie, który ma tę samą nazwę, co właściwość zarządzana w witrynie docelowej lub nadrzędnym zbiorze witryn witryny docelowej, importowanie zakończy się niepowodzeniem.

Uwaga: Wszystkie niestandardowe ustawienia wyszukiwania utworzone i włączone w programie SharePoint przed niepowodzeniem importowania pozostaną włączone.

Jeśli importowanie zakończy się niepowodzeniem, Usuń warunek powodujący błąd i ponownie zaimportować plik konfiguracji wyszukiwania. Na przykład jeśli kolumna uwagi stanowi, że jest już reguły kwerendy z taką samą nazwę jak regułę kwerendy, którą chcesz zaimportować, a następnie należy usunąć tę regułę kwerendy z docelowej lub z pliku importu, a następnie ponownie zaimportować plik. Zobacz nieprawidłowe znaki w nazwy lub aliasy właściwości zarządzanych w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Eksportowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania z dzierżawy

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administracja > SharePoint. W ten sposób przejdziesz do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Wybierz pozycję Eksportuj konfigurację wyszukiwania.

 5. W oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Eksportowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania z witryny

 1. W witrynie w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Wyszukiwanie kliknij pozycję Eksportuj konfigurację.

 3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Eksportowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania ze zbioru witryn

 1. W zbiorze witryn w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Eksportuj konfigurację wyszukiwania.

 3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania do dzierżawy

 1. Zaloguj się do Centrum administracyjnego usługi Office 365 jako administrator wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Administracja > SharePoint. W ten sposób przejdziesz do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

 4. Na stronie Importuj konfigurację wyszukiwania przejdź do pliku, który chcesz zaimportować.

 5. Kliknij przycisk Importuj.

 6. Na stronie Lista konfiguracji wyszukiwania sprawdź następujące elementy:

 7. Zaimportowany plik konfiguracji wyszukiwania znajduje się na liście, a jego stan to Zaimportowano pomyślnie.

  Jeśli plik nie został zaimportowany pomyślnie, kolumna Uwagi zawiera szczegółowe informacje o zaistniałej sytuacji.

 8. Kolumna Zakres pokazuje, czy zaimportowane ustawienia znajdują się na prawidłowym poziomie, czyli na poziomie, na który miał zostać zaimportowany plik. Jeśli na przykład ustawienia zostały zaimportowane na poziomie zbioru witryn zamiast na poziomie witryny, ta informacja będzie widoczna w kolumnie Zakres. Kolumna Zakres pokazuje, na którym poziomie zostały uruchomione ustawienia konfiguracji wyszukiwania. Poziomy są następujące: dzierżawa (Dzierżawa), zbiór witryn (SPSite) lub witryna (SPWeb).

Początek strony

Importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania do witryny

 1. W witrynie w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Wyszukiwanie kliknij pozycję Importuj konfigurację.

 3. Na stronie Importuj konfigurację wyszukiwania przejdź do pliku, który chcesz zaimportować.

 4. Kliknij przycisk Importuj.

 5. Na stronie Lista konfiguracji wyszukiwania sprawdź następujące elementy:

 6. Zaimportowany plik konfiguracji wyszukiwania znajduje się na liście, a jego stan to Zaimportowano pomyślnie.

  Jeśli plik nie został zaimportowany pomyślnie, kolumna Uwagi zawiera szczegółowe informacje o zaistniałej sytuacji.

 7. Kolumna Zakres pokazuje, czy zaimportowane ustawienia znajdują się na prawidłowym poziomie, czyli na poziomie, na który miał zostać zaimportowany plik. Jeśli na przykład ustawienia zostały zaimportowane na poziomie zbioru witryn zamiast na poziomie witryny, ta informacja będzie widoczna w kolumnie Zakres. Kolumna Zakres pokazuje, na którym poziomie zostały uruchomione ustawienia konfiguracji wyszukiwania. Poziomy są następujące: dzierżawa (Dzierżawa), zbiór witryn (SPSite) lub witryna (SPWeb).

Początek strony

Importowanie niestandardowych ustawień konfiguracji wyszukiwania do zbioru witryn

 1. W zbiorze witryn w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Importowanie konfiguracji wyszukiwania.

 3. Na stronie Importuj konfigurację wyszukiwania przejdź do pliku, który chcesz zaimportować.

 4. Kliknij przycisk Importuj.

 5. Na stronie Lista konfiguracji wyszukiwania sprawdź następujące elementy:

 6. Zaimportowany plik konfiguracji wyszukiwania znajduje się na liście, a jego stan to Zaimportowano pomyślnie.

  Jeśli plik nie został zaimportowany pomyślnie, kolumna Uwagi zawiera szczegółowe informacje o zaistniałej sytuacji.

 7. Kolumna Zakres pokazuje, czy zaimportowane ustawienia znajdują się na prawidłowym poziomie, czyli na poziomie, na który miał zostać zaimportowany plik. Jeśli na przykład ustawienia zostały zaimportowane na poziomie zbioru witryn zamiast na poziomie witryny, ta informacja będzie widoczna w kolumnie Zakres. Kolumna Zakres pokazuje, na którym poziomie zostały uruchomione ustawienia konfiguracji wyszukiwania. Poziomy są następujące: dzierżawa (Dzierżawa), zbiór witryn (SPSite) lub witryna (SPWeb).

Początek strony

Niedozwolone znaki powodujące niepowodzenie importowania

Jeśli właściwości zarządzane lub aliasy zawierają którykolwiek z wymienionych znaków, import niestandardowego schematu wyszukiwania, w którym znajdują się te właściwości, zakończy się niepowodzeniem.

Znak

Nazwa

spacja

:

dwukropek

;

średnik

,

przecinek

(

nawias otwierający

)

nawias zamykający

[

otwierający nawias kwadratowy

]

zamykający nawias kwadratowy

{

otwierający nawias klamrowy

}

zamykający nawias klamrowy

%

procent

$

znak dolara

_

podkreślenie

+

znak plus

!

wykrzyknik

*

gwiazdka

=

znak równości

&

handlowe „i”

?

znak zapytania

@

znak handlowe „po”

#

znak numeru

\

ukośnik odwrotny

~

tylda

<

otwierający nawias ostry

>

zamykający nawias ostry

|

kreska pionowa

`

akcent słaby

^

daszek

\'

sekwencja wyjścia

\"

sekwencja wyjścia

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×