Eksportowanie lub importowanie pakietu sieci Web

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że w witrynie zespołu zostały utworzone niestandardowe listy, biblioteki i strony sieci Web przechowujące stan dokumentów zespołu i umożliwiające ich śledzenie. Dostosowana witryna działa tak dobrze, że ma zostać udostępniona innym zespołom. Do tego przydałaby się możliwość prostego spakowania i wdrożenia rozwiązania, dzięki czemu inne zespoły nie musiałyby odtwarzać zbioru dostosowanych list, bibliotek i stron sieci Web w swoich witrynach.

Program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 pozwala — za pomocą pakietów sieci Web — przenieść całą witrynę sieci Web lub jej część w formie pustej zawartości. Użytkownik wybiera elementy witryny, które są pakowane i eksportowane, po czym pakiet sieci Web jest importowany i wdrażany w innej witrynie.

W tym artykule

Czy należy używać pakietu sieci Web lub innej funkcji pakowania?

Eksportowanie pakietu sieci Web

Importowanie pakietu sieci Web

Aby przenieść lub udostępnić zawartość w witrynie Office SharePoint Server 2007 można używać pakietu sieci Web?

Aby przenieść zawartość z witryny programu Windows SharePoint Services 2.0 do witryny programu Windows SharePoint Services 3.0 można używać pakietu sieci Web?

Czy należy używać pakietu sieci Web, czy innej funkcji pakowania?

Istnieją trzy różne możliwości pakowania witryn sieci Web: w programie Office SharePoint Designer 2007 można wykonać kopię zapasową witryny lub utworzyć pakiet sieci Web, a w przeglądarce można zapisać witrynę jako szablon witryny. Wybór sposobu pakowania witryny sieci Web zależy od zadania, jakie należy wykonać.

Pakiet sieci Web (plik fwp)    Za pomocą tej funkcji można udostępniać strony sieci Web oraz struktury witryn, list i bibliotek, a także używać ich ponownie. Pakiety sieci Web pozwalają pakować całe witryny lub wybierać odpowiednie strony, listy bądź biblioteki do spakowania. Korzystając z pakietów sieci Web, można łatwo duplikować strukturę witryny; pakiety nie mogą natomiast obejmować danych list, podwitryn ani ustawień zabezpieczeń i uprawnień. Pakiety sieci Web mogą zawierać niestandardowe paski łączy. Plik utworzonego pakietu można zaimportować i wdrożyć w dowolnej liczbie witryn sieci Web.

Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie (plik cmp)    Ta funkcja umożliwia tworzenie kopii zapasowej całej witryny lub podwitryny lub gdy chcesz przejść do całej witryny lub podwitryny do innego serwera lub lokalizacji. W odróżnieniu od pakiety sieci Web pakiety migracji zawartości zawierają dane list i nie można wybrać w celu uwzględnienia tylko określonych elementów witryny. Należy zauważyć, że mogą utracić niektóre dostosowania lub ustawienia w procesie. Na przykład plik kopii zapasowej nie zawiera przepływów pracy, alerty i właściwości przechowywanych na poziomie zbioru witryn. Plik kopii zapasowej również nie ma stanu Kosza ani zawartych w nim obiektów. Aby użyć kopia zapasowa i przywracanie, musisz mieć uprawnienia administratora do tej witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie kopii zapasowej, przywracanie, i przenoszenie witryny programu SharePoint.

Szablon witryny (plik stp)    Za pomocą tej funkcji można utworzyć wiele witryn sieci Web na podstawie tej samej podstawowej zawartości lub struktury. Załóżmy na przykład, że wszystkie podwitryny utworzone w danej witrynie powinny mieć podobne strukturę, wygląd i działanie, a nawet zawartość. Aby to osiągnąć, można zapisać witrynę jako szablon witryny i dodać ją do galerii szablonów witryn, dzięki czemu wszyscy użytkownicy będą mogli używać tej witryny jako szablonu. W przeciwieństwie do pakietów sieci Web szablony witryn mogą zawierać dane list. Aby utworzyć szablon witryny, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora dla witryny sieci Web, na podstawie której jest tworzony szablon, a także dostęp z prawem zapisu do galerii szablonów witryn. Łącze do dodatkowych informacji o szablonach witryn można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony


Eksportowanie pakietu sieci Web

Podczas tworzenia pakietu sieci Web wybrane pliki są pakowane i kompresowane w jednym pliku fwp. Pakiet sieci Web może zawierać listy, biblioteki, wszelkie dokumenty znajdujące się na listach i w bibliotekach, strony sieci Web i strony składników Web Part. Jeśli witryna sieci Web jest przenoszona w formie pustej zawartości, dane list będące częścią oryginalnej witryny nie są przenoszone wraz ze stronami sieci Web ujętymi w pakiecie. Biblioteka może na przykład zawierać kolumnę utworzoną w celu śledzenia stanu planowania dokumentów. Po spakowaniu biblioteki pakiet będzie zawierał dokumenty, niestandardową kolumnę i ustawienia tej kolumny, ale nie będzie zawierał danych dotyczących stanu dokumentów.

Pakiety sieci Web oferują dwa podstawowe udogodnienia. Po pierwsze, tworząc pakiet sieci Web, można na wiele sposobów wybrać pliki, które zostaną dołączone do pakietu. Dodawać można całe witryny lub określone strony sieci Web, listy albo biblioteki. Po drugie, zależności — pliki wymagane przez pakowane pliki — mogą być podczas pakowania plików łatwo identyfikowane i automatycznie dodawane do pakietu sieci Web. Jeśli na przykład jest pakowana strona sieci Web korzystająca z niestandardowych formularzy list, takie skojarzone pliki mogą zostać automatycznie zidentyfikowane i dodane do pakietu.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz witrynę.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie witryny przejdź do witryny, którą chcesz spakować, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W menu Plik wskaż polecenie Eksportuj, a następnie kliknij polecenie Osobisty pakiet sieci Web.

 4. Kliknięcie opcji Pokaż zależności u dołu okna dialogowego spowoduje, że podczas zaznaczania plików, które mają zostać dołączone do pakietu sieci Web, będą wyświetlane ich zależności.

  Zależności to dodatkowe skojarzone pliki, których zaznaczone pliki wymagają do poprawnego działania.

 5. Na liście Sprawdzanie zależności wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie pliki zależne, kliknij opcję Sprawdź wszystkie zależności.

  • Aby wyświetlić wszystkie pliki zależne oprócz stron wskazywanych przez hiperłącza, kliknij pozycję Sprawdź wszystkie zależności z wyjątkiem hiperłączy.

   Uwaga: Ta opcja oznacza również wykluczenie plików kaskadowych arkuszy stylów. Aby dołączyć kaskadowe arkusze stylów przy eksportowaniu pakietu sieci Web, kliknij opcję Sprawdź wszystkie zależności.

  • Aby ukryć zależności i dołączyć tylko określone zaznaczone pliki, kliknij opcję Nie sprawdzaj zależności. Daje ona pełną kontrolę podczas określania plików dodawanych do pakietu sieci Web.

 6. Na liście Pliki w witrynie sieci Web kliknij pliki lub foldery, które chcesz dodać do pakietu sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Pliki zależne również są dodawane zgodnie z opcją wybraną w poprzednim kroku. Określa ona, które pliki są dodawane do pakietu, niezależnie od tego, czy została kliknięta opcja Pokaż zależności lub Ukryj zależności w celu wyświetlenia lub ukrycia listy plików zależnych.

 7. Aby usunąć pliki z pakietu sieci Web, kliknij te pliki na liście Pliki w pakiecie, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: Wybranie innej opcji na liście Sprawdzanie zależności nie spowoduje usunięcia plików wcześniej dodanych do pakietu sieci Web.

 8. Aby dołączyć informacje o pakiecie, które inne osoby będą mogły wyświetlić przed zaimportowaniem go, kliknij przycisk Właściwości, wykonaj dowolną z następujących czynności, a następnie kliknij przycisk OK:

  • W polu Tytuł wpisz nazwę pakietu sieci Web.

  • W polu Opis wpisz opis szablonu pakietu sieci Web.

  • W polu Autor wpisz nazwę, która ma być wyświetlana u innych użytkowników wraz z właściwościami pakietu sieci Web.

  • W polu Firma wpisz nazwę swojej firmy, jeśli to konieczne.

   Lista Zależności zewnętrzne obejmuje pliki używane przez pakiet sieci Web, ale nie zawarte w nim.

   Uwaga: Te informacje o właściwościach należy dodać przed zapisaniem pakietu. Nie będzie można dodać ich do pakietu później.

 9. Po dodaniu wszystkich żądanych plików do listy Pliki w pakiecie kliknij przycisk OK.

 10. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pakietu sieci Web. Domyślnie po kliknięciu przycisku Właściwości i wprowadzeniu tytułu pakietu tytuł ten zostanie użyty jako nazwa pliku.

 11. W oknie dialogowym Zapisywanie pliku przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać pakiet sieci Web, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Uwagi: 

  • Nie należy pakować bibliotek dokumentów lub obrazów programu SharePoint zawierających pliki, chyba że pliki te mają być dodawane w docelowych witrynach sieci Web przy importowaniu pakietu sieci Web przez innych użytkowników. Jeśli na przykład biblioteka zawiera przydatne szablony dokumentów, może być przydatne dołączenie ich do pakietu sieci Web; należy się natomiast upewnić, że nie są dodawane biblioteki zawierające dokumenty z poufnymi informacjami.

  • Nie należy dodawać do pakietu sieci Web plików uniwersalnego połączenia danych (UDC). Plik UDC jest plikiem XML przechowywanym w folderze _fpdatasources. Zawiera on informacje o konfiguracji źródła danych. Pliki tego typu mogą zawierać hasła w formie zwykłego tekstu.

Początek strony


Importowanie pakietu sieci Web

Aby wdrożyć pakiet sieci Web, należy otworzyć docelową witrynę sieci Web, a następnie zaimportować pakiet do tej witryny.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz witrynę.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie witryny przejdź do witryny sieci Web, do której chcesz zaimportować pakiet sieci Web, kliknij tę witrynę, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W menu Plik wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Osobisty pakiet sieci Web.

 4. Przejdź do pakietu sieci Web, który chcesz zaimportować, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W polu Miejsce docelowe wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wdrożyć pakiet sieci Web w witrynie, usuń tylko nazwę pliku pakietu. Na przykład ciąg http://moja_witryna_sieci_Web/mój_pakiet_sieci_Web zmień na ciąg http://moja_witryna_sieci_Web.

  • Do wdrożenia pakietu sieci Web w podfolderze witryny, użyj domyślnego miejsca docelowego lub kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz inny folder w witrynie sieci Web. Docelowy adres URL może być na przykład albo http: //My witryny sieci Web i pakiet sieci Web lub Dokumenty witryny sieci Web i zespołu http://My.

 6. W polu Elementy z pakietu sieci Web do zaimportowania wyczyść pola wyboru odpowiadające plikom, których nie chcesz zaimportować. Upewnij się, że pozostały zaznaczone pola wyboru odpowiadające plikom, które chcesz zaimportować.

 7. Aby wyświetlić informacje o właściwościach wprowadzone przez osobę, która utworzyła pakiet sieci Web, kliknij przycisk Właściwości. Po zakończeniu przeglądania informacji kliknij przycisk OK.

  Na liście Zależności zewnętrzne można również wyświetlać pliki, które są używane przez pakiet sieci Web, ale nie są w nim zawarte.

 8. Kliknij przycisk Importuj.

 9. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Uruchom, aby kontynuować importowanie pakietu sieci Web.

  • Kliknij przycisk Nie uruchamiaj, aby anulować operację importowania.

   Ważne: Pakiety sieci Web zawierają kod, który może zostać użyty w sposób złośliwy, dlatego należy się upewnić, że każdy importowany pakiet pochodzi z zaufanego źródła.

 10. Jeśli zarówno w pakiecie, jak i w witrynie sieci Web istnieją pliki o takich samych nazwach, zostanie wyświetlony monit umożliwiający wybranie jednej z opcji: Użyj ponownie istniejącej zgodnej listy i jej danych lub Rozmieść ponownie nowe wystąpienie listy i zmień nazwę 'Lista/łącza' na 'Listy/kopia zapasowa (1) łączy'. W przypadku wdrożenia nowego pliku nazwa istniejącego pliku zostanie zmieniona — na przykład z „Anonsy” na „Anonsy (1)”.

Początek strony


Czy za pomocą pakietu sieci Web można przenieść lub udostępnić zawartość w witrynie programu Office SharePoint Server 2007?

Chociaż istnieją pewne ograniczenia tak. Możesz pakowanie, eksportować i importować zawartość witryny zespołu lub witryny osobistej należącej do witryny portalu. Na Microsoft Office SharePoint Server 2007 witryny portalu, podwitryny lub witryny Moja witryna (na przykład nazwa http://sps_server/personal/your_user-) jest wyświetlany Office SharePoint Designer 2007 witryn typowe Windows SharePoint Services. Jednak różnice w witrynie Moja witryna architekturze uniemożliwiają importowanie pakietów sieci Web z witryny Windows SharePoint Services. Jeśli pakiet został wyeksportowany z witryny sieci Web jest innego typu niż witryna sieci Web, z której importujesz, mogą występować problemy. Na przykład:

 • Pakiet sieci Web wyeksportowany z witryny programu Windows SharePoint Services należy importować do innej witryny programu Windows SharePoint Services.

 • Pakiet sieci Web wyeksportowany z witryny zespołu lub witryny osobistej należącej do witryny portalu programu Office SharePoint Server 2007 należy importować do innej witryny osobistej lub witryny zespołu należącej do witryny portalu programu Office SharePoint Server 2007.

Początek strony


Czy za pomocą pakietu sieci Web można przenieść zawartość witryny programu Windows SharePoint Services 2.0 do witryny programu Windows SharePoint Services 3.0?

Nie jest to zalecane. Jeśli pakiet został wyeksportowany z witryny sieci Web innego typu niż witryna, do której ma zostać zaimportowany, mogą wystąpić problemy, na przykład:

 • Pakiet sieci Web wyeksportowany z witryny programu Windows SharePoint Services 3.0 powinien zostać zaimportowany do innej witryny programu Windows SharePoint Services 3.0.

 • Pakiet sieci Web wyeksportowany z witryny programu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 powinien zostać zaimportowany do innej witryny programu Windows SharePoint Services 2.0.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×