Eksportowanie danych XML z programu Excel 2016

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dane XML, które zostały zaimportowane, zamapowane na komórki w arkuszu i zmienione, można wyeksportować lub zapisać w pliku XML.

Ważne :  Podczas tworzenia map XML i eksportowania danych w programie Excel do plików XML obowiązuje limit liczby wierszy, które można wyeksportować. Eksport do pliku XML z programu Excel umożliwia zapisanie maksymalnie 65 536 wierszy. Jeśli plik zawiera więcej niż 65 536 wierszy, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyeksportuj dane za pomocą formatu pliku xlsx.

 • Zapisz plik jako arkusz kalkulacyjny XML (xml) — mapowania zostaną utracone.

 • Usuń wszystkie wiersze po wierszu nr 65 536, a następnie ponownie wyeksportuj dane, co umożliwi zachowanie mapowań kosztem utraty danych na końcu pliku.

Eksportowanie danych XML z arkusza mającego co najwyżej 65 536 wierszy

 1. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Eksportuj.

  Jeśli nie widzisz karty Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. Jeśli zostanie wyświetlone małe okno dialogowe Eksportowanie danych XML, kliknij mapę XML, która ma zostać użyta, a następnie kliknij przycisk OK.

  To okno dialogowe zostanie wyświetlone tylko w sytuacji, gdy nie jest zaznaczona tabela XML, a skoroszyt zawiera więcej niż jedną mapę XML.

 3. W dużym oknie dialogowym Eksportowanie danych XML w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku danych XML.

 4. Kliknij przycisk Eksportuj.

  Uwaga : Jeśli arkusz zawiera nagłówki lub etykiety, które różnią się od nazw elementów XML na mapie XML, podczas eksportowania lub zapisywania danych XML z tego arkusza program Excel użyje tych nazw elementów XML.

Eksportowanie danych XML z arkusza mającego więcej niż 65 536 wierszy

 1. Odejmij 65 537 od całkowitej liczby wierszy w pliku.

  Uzyskasz x wierszy.

 2. Usuń x wierszy od początku arkusza programu Excel.

 3. Wyeksportuj arkusz jako plik danych XML.

 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie ponownie otwórz arkusz programu Excel.

 5. Usuń wszystko po x wierszach, a następnie wyeksportuj arkusz jako plik danych XML.

  Ta procedura pozwoli Ci pobrać resztę wierszy. Na tym etapie będziesz mieć dwa wyeksportowane pliki XML, które możesz połączyć, aby utworzyć duplikat oryginalnego arkusza.

Zapisywanie danych XML w zamapowanych komórkach w pliku danych XML

Ze względu na zapewnienie zgodności z poprzednimi funkcjami XML korzystniejsze od użycia polecenia Eksportuj może być zapisanie pliku w pliku danych XML (xml).

 1. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać plik.

  Wykonanie tej czynności gwarantuje, że wszelkie zmiany wprowadzane w skoroszycie nie zostaną utracone po zapisaniu skoroszytu jako pliku danych XML.

 2. Kliknij pozycję Plik, kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku danych XML.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dane XML, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że zapisanie pliku jako danych XML może spowodować utratę funkcji, kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. Jeśli zostanie wyświetlone małe okno dialogowe Eksportowanie danych XML, kliknij mapę XML, która ma zostać użyta, a następnie kliknij przycisk OK.

  To okno dialogowe zostanie wyświetlone tylko w sytuacji, gdy nie jest zaznaczona tabela XML, a skoroszyt zawiera więcej niż jedną mapę XML.

 7. W dużym oknie dialogowym Eksportowanie danych XML w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku danych XML.

 8. Kliknij pozycję Eksportuj.

Uwaga : Jeśli arkusz zawiera nagłówki lub etykiety, które różnią się od nazw elementów XML na mapie XML, podczas eksportowania lub zapisywania danych XML z tego arkusza program Excel użyje tych nazw elementów XML.

Typowe problemy z eksportowaniem danych XML

Podczas eksportowania danych XML mogą być wyświetlane komunikaty podobnych do poniższych.

Mapa XML można zostać wyeksportowana, ale niektóre wymagane elementy nie są mapowane

Istnieje kilka możliwych powodów wyświetlenia tego komunikatu:

 • Mapa XML skojarzona z tą tabelą XML zawiera co najmniej jeden wymagany element, który nie jest zamapowany na tę tabelę XML.

  Na hierarchicznej liście elementów w okienku zadań Źródło XML elementy wymagane są wskazywane przez czerwoną gwiazdkę w prawym górnym rogu ikony z lewej strony każdego elementu. Aby zamapować wymagany element, przeciągnij go do odpowiedniego miejsca w arkuszu.

 • Element jest strukturą rekurencyjną.

  Typowym przykładem struktury rekurencyjnej jest hierarchia pracowników i kierowników, w której występuje kilka poziomów zagnieżdżenia tych samych elementów XML. Mimo że mogły zostać zamapowane wszystkie elementy w okienku zadań Źródło XML, program Excel nie obsługuje struktur rekurencyjnych o głębokości większej niż jeden poziom i dlatego nie może zamapować wszystkich elementów.

 • Tabela XML zawiera zawartość mieszaną.

  Zawartość mieszana występuje wtedy, gdy element zawiera element podrzędny oraz prosty tekst poza obrębem elementu podrzędnego. Często zdarza się, że tagi formatowania (takie jak tagi pogrubienia) są używane do oznaczenia danych znajdujących się w elemencie. Chociaż element podrzędny (jeśli jest obsługiwany przez program Excel) może zostać wyświetlony, zawartość tekstowa zostanie utracona podczas importowania danych i nie będzie dostępna po wyeksportowaniu danych, zatem nie można zachować pełnej zgodności wersji.

Nie można wyeksportować map XML w skoroszycie

Mapy XML nie można wyeksportować, jeśli nie można zachować relacji mapowanego elementu z innymi elementami. Przyczyny, dla których nie można zachować tej relacji, mogą być następujące:

 • Definicja schematu mapowanego elementu jest zawarta w sekwencji z następującymi atrybutami:

  • Atrybut maxoccurs nie jest równy 1.

  • Sekwencja ma zdefiniowany więcej niż jeden bezpośredni element podrzędny lub ma określony inny element składający jako element podrzędny.

 • Niepowtarzające się elementy tego samego poziomu z tym samym powtarzającym się elementem nadrzędnym są mapowane na różne tabele XML.

 • Wiele powtarzających się elementów jest mapowanych na tę samą tabelę XML, a powtarzanie się nie jest określone przez element nadrzędny.

 • Elementy podrzędne mające różne elementy nadrzędne są mapowane na tę samą tabelę XML.

Ponadto mapy XML nie można wyeksportować, jeśli zawiera jedną z poniższych konstrukcji schematu XML:

 • Lista list    Jedna lista elementów zawiera drugą listę elementów.

 • Dane zdenormalizowane    Tabela XML zawiera element, który zgodnie ze zdefiniowanym schematem ma występować raz (atrybut maxoccurs jest równy 1). W przypadku dodania takiego elementu do tabeli XML program Excel wypełni kolumnę tabeli wieloma wystąpieniami tego elementu.

 • Wybór    Element mapowany jest częścią konstrukcji schematu <choice>.

Program Excel nie można zapisać skoroszytu, ponieważ nie zawiera on żadnych zakresów zamapowanych

Program Excel nie może zapisać skoroszytu w pliku danych XML, jeśli nie zostanie utworzony co najmniej jeden zakres zamapowany.

Jeśli do skoroszytu została dodana mapa XML, wykonaj następujące czynności w celu zamapowania elementów XML na arkusz:

 1. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Źródło.

  Polecenia XML na karcie Deweloper

  Jeśli nie widzisz karty Deweloper, zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. W okienku zadań Źródło XML wybierz elementy, które chcesz zamapować na arkusz.

  Aby zaznaczyć elementy niesąsiadujące, kliknij pierwszy element, a następnie kliknij każdy z pozostałych elementów, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

 3. Zaznaczone elementy przeciągnij do lokalizacji w arkuszu, w której mają się pojawić.

Jeśli jeszcze do skoroszytu nie została jeszcze dodana mapa XML lub dane nie są zawarte w tabeli XML, zapisz skoroszyt w formacie pliku Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (xlsm).

Wyświetlanie karty Deweloper

 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij kategorię Dostosowywanie Wstążki.

 3. W obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×