Edytowanie, usuwanie i wstawianie rekordów w widoku danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu widoku danych ze źródłem danych w postaci listy lub biblioteki programu SharePoint, bazy danych SQL lub pliku XML można łatwo dodawać łącza umożliwiające edytowanie, usuwanie bądź wstawianie rekordów źródła danych przy użyciu przeglądarki.

Przykładowa firma Northwind Traders, zajmująca się sprzedażą wyszukanych potraw, prowadzi ewidencję, używając pliku XML. Jeśli stan magazynu jest niski, członek zespołu może się skontaktować z dostawcą odpowiedniego produktu i złożyć zamówienie. Zasugerowano dodanie łączy służących do edytowania widoku danych, dzięki czemu członek zespołu składający zamówienie może natychmiast aktualizować rekord powiązany z odpowiednim elementem. Można też dodać do widoku danych łącza służące do wstawiania i usuwania rekordów, co pozwoli członkom zespołu dodawać i usuwać produkty. W ten sposób pracownicy firmy Northwind Traders zawsze będą mieli dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat bieżącego stanu magazynu.

W tym artykule pokazano, jak dodawanie, edytowanie, usuwanie i wstawianie łącza do istniejącego widoku danych. Aby utworzyć przykładowych danych i widok danych, które są używane w przykładzie lub dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz artykuł Tworzenie widoku danych.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Dodawanie łącza do edycji, usuwanie i wstawianie rekordów w widoku danych

Edytowanie, usuwanie i wstawianie rekordów za pomocą przeglądarki

Dostosowywanie szablonów edycji i wstawiania

Przed rozpoczęciem

Program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 zawiera dwie osobne funkcje umożliwiające użytkownikom edytowanie danych w widoku danych za pomocą przeglądarki:

 • Dodawanie łączy do istniejącego widoku danych    Można dodać łącza do istniejącego widoku danych, dzięki czemu użytkownicy będę mogli edytować, usuwać lub wstawiać rekordy w źródle danych. Użytkownicy przechodzą do trybu edytowania po kliknięciu łącza Edytuj dla określonego rekordu. Jeśli łącza zostaną dodane do widoku danych wstawionego jako formularz, zastąpią przyciski formularza. Ponadto w takim przypadku w widoku danych nie będą już domyślnie wyświetlane pola formularza — domyślnie będą wyświetlane tylko dane.

 • Wstawianie widoku danych jako formularza     Podczas tworzenia widoku danych, możesz wstawić go jako formularza jednoelementowego lub wieloma elementami. Formularz zawsze znajduje się w trybie edycji i wyświetla rekord jednego lub wielu rekordów. Użytkownicy mogą modyfikować istniejące rekordy za pomocą przeglądarki, ale nie można ich wstawiania lub usuwania rekordów. Warto wybierz formularz wieloma elementami, czy użytkownicy mogą mieć chcesz szybko edytować dane w wielu rekordach w tym samym czasie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Wstawianie widoku danych jako formularza.

Formaty danych

W przedstawionym przykładzie użyto źródła danych w postaci pliku XML. Ponieważ plik XML jest plikiem tekstowym, nie jest możliwe określenie typów wartości wymaganych dla poszczególnych pól. Nie można na przykład w żaden sposób zapobiec wprowadzeniu i zapisaniu tekstu w polu, które powinno zawierać liczby, takim jak pole JednostkiZamawiane.

Jeśli jednak źródło danych jest w postaci bazy danych albo listy bądź biblioteki programu SharePoint, to podczas tworzenia bazy danych, listy lub biblioteki można określić typy wartości, które mogą być zawarte w poszczególnych polach. W takim przypadku po wprowadzeniu tekstu w polu formularza, dla którego są wymagane wartości liczbowe, i kliknięciu łącza Zapisz zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wraz z informacją, że nie można wykonać polecenia aktualizacji dla formantu źródła danych. Jest to spowodowane wprowadzeniem wartości, która nie może zostać zaakceptowana dla pola w źródle danych. Gdy zostanie wyświetlony taki komunikat, należy w przeglądarce kliknąć przycisk Wstecz. Następnie należy w formularzu kliknąć łącze Anuluj, aby odrzucić zmiany, lub wprowadzić wartość, którą źródło danych może zaakceptować.

Podczas projektowania formularza można dołączyć uwagę do każdego z nagłówków kolumn w celu wskazania wymaganej formy danych dla tego pola.

Początek strony

Dodawanie łączy dla potrzeb edytowania, usuwania i wstawiania rekordów w widoku danych

Tego typu łącza można dodać do każdego widoku danych, bez względu na to, czy został on wstawiony jako widok, czy jako formularz. Jeśli jednak takie łącza zostaną dodane do widoku danych wstawionego jako formularz, to wstawione łącza zastąpią przyciski formularza. Ponadto w takim przypadku w widoku danych nie będą już wyświetlane pola formularza — będą wyświetlane tylko dane. Przy użyciu tych funkcji nie można uzyskać widoku danych zawierającego zarówno przyciski, jak i łącza.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych, do którego chcesz dodać łącza.

  Aby użyć w tym przykładzie, za pomocą widoku danych został utworzony w sekcji Tworzenie widoku danych.

  Plik produkty.xml w postaci wyświetlanej w widoku danych

 2. Kliknij pozycję Widok danych, kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań widok danych, a następnie kliknij Właściwości widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

  Porada : Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy widok danych, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

 3. W oknie dialogowym Właściwości widoku danych kliknij kartę Edytowanie.

 4. Na karcie Edytowanie, w obszarze Opcje łącza wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać łącze służące do edytowania rekordu, zaznacz pole wyboru Pokaż łącza edytowania elementów.

  • Aby dodać łącze służące do usuwania rekordu, zaznacz pole wyboru Pokaż łącza usuwania elementów.

  • Aby dodać łącze służące do wstawiania nowego rekordu, zaznacz pole wyboru Pokaż łącze wstawiania elementów.

   W ramach niniejszego przykładu zaznacz pola wyboru Pokaż łącza edytowania elementów, Pokaż łącza usuwania elementów i Pokaż łącze wstawiania elementów.

   Karta Edytowanie w oknie dialogowym Właściwości widoku danych

   Uwaga : Przedstawiony wyżej przykład jest specyficzny dla plików XML. Podczas pracy z bazami danych SQL karta Edytowanie w oknie dialogowym Właściwości widoku danych zawiera też opcję Opcje autosynchronizacji poleceń. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, polecenia aktualizowania, usuwania i wstawiania związane ze źródłem danych SQL są zsynchronizowane z formantami edytowania, usuwania i wstawiania związanymi z widokiem danych.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Każdy rekord w widoku danych jest teraz poprzedzony zarówno przez łącze Edytuj, jak i przez łącze Usuń. W lewym dolnym rogu widoku danych znajduje się łącze Wstaw.

  Widok danych z wieloma elementami, a w nim łącza dla potrzeb wstawiania, edytowania i usuwania

 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 7. W oknie dialogowym Zapisywanie jako, w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Edytowanie, usuwanie lub wstawianie rekordu za pomocą przeglądarki

Po zapisaniu strony zawierającej formularz można wyświetlić jej podgląd w przeglądarce i zmodyfikować dane w formularzu.

Wyświetlanie podglądu widoku danych w przeglądarce

 • W programie Office SharePoint Designer 2007 kliknij polecenie Podgląd w przeglądarce w menu Plik, a następnie kliknij typ i rozmiar przeglądarki, których chcesz użyć.

  Skrót klawiaturowy kliknij stronę, którą chcesz wyświetlić podgląd na liście folderów, a następnie naciśnij klawisz F12.

  W przeglądarce zostanie wyświetlony widok danych zawierający łącza.

  Wygląd widoku danych zawierającego łącza w przeglądarce

Edytowanie rekordu

 1. Kliknij łącze Edytuj odpowiadające rekordowi, który chcesz edytować.

  Aby obserwować w przykładzie, kliknij łącze EdytujWoźniak. Widok danych, który zawiera formularz danych do Woźniak rekord jest wyświetlany.

  Jeden rekord w widoku danych w trybie edycji

  Uwagi : 

  • W przypadku pracy z listami i bibliotekami programu SharePoint formanty edycji nie są polami tekstowymi, lecz formantami pól formularza programu SharePoint.

  • W przypadku pracy z polami tylko do odczytu, takimi jak pole ID na liście programu SharePoint lub w bazie danych SQL, takie pole jest wyświetlane tylko jako tekst, a nie jako pole edytowalne.

  Teraz można edytować dowolne informacje, które pojawia się w Woźniak rekordu.

 2. Zakończywszy edytowanie danych tego rekordu, kliknij łącze Zapisz, aby zapisać zmiany, lub łącze Anuluj, aby cofnąć zmiany i powrócić do widoku danych.

  Aby obserwować przykład, w polu w kolumnie JednostkiZamówione wpisz 40, a następnie kliknij Zapisz, po lewej stronie przecinka Woźniak rekordu.

  Zostanie wyświetlony widok danych ze zaktualizowanymi rekordami.

  Rekord z wartością w polu JednostkiZamawiane

Usuwanie rekordu

 • Kliknij łącze Usuń po lewej stronie rekordu, który chcesz usunąć.

  Ważne : Podczas usuwania rekordu za pomocą przeglądarki nie jest wyświetlany monit o potwierdzenie tej operacji i nie jest możliwe cofnięcie usunięcia rekordu.

  Aby obserwować w przykładzie, kliknij pozycję Usuń łącze z lewej strony Zmi na liście ProductName . Zostanie wyświetlony widok danych, który zawiera tylko cztery rekordy.

  Widok danych z wyświetlonymi tylko czterema rekordami

Wstawianie rekordu

 1. Kliknij łącze Wstaw w lewym dolnym rogu widoku danych.

  Zostanie wyświetlony rekord z pustymi polami formularza.

  Rekord z pustymi polami formularza, który jest wyświetlany po kliknięciu łącza wstawiania

  Teraz możesz wstawić nowy rekord.

 2. Wprowadziwszy dane rekordu, kliknij łącze Zapisz, aby zapisać zmiany, lub kliknij łącze Anuluj, aby cofnąć zmiany i powrócić do widoku danych.

  Aby obserwować przykład, w polu w kolumnie ProductName wpisz Rozdzielanie Boysenberry babcia i. W polu w kolumnie StanMagazynu wpisz 120. W polu w kolumnie JednostkiZamówione wpisz wartość 0. W polu w kolumnie zadań Szczegóły źródła danych wpisz 25. Kliknij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlony widok danych z nowego rekordu.

  Nowo wstawiony rekord jest wyświetlany w widoku danych

Początek strony

Dostosowywanie szablonów edytowania i wstawiania

Wstawianie lub edytowanie rekordów przy użyciu widoku danych odbywa się nieco inaczej niż w przypadku używania formularzy list, takich jak pliki NewForm.aspx czy EditForm.aspx, w celu dodania lub edytowania elementów na liście programu SharePoint. W przypadku listy lub biblioteki użytkownikom jest przedstawiana inna strona podczas dodawania lub edytowania elementów, ale w widoku danych jest wyświetlany inny tryb. Jednakże każdy tryb ma szablon, który można w pełni dostosować. Na przykład, jeśli zostanie dostosowany szablon edytowania, wprowadzone dostosowania będą widoczne dla użytkowników tylko po kliknięciu łącza edytowania w celu przestawienia widoku danych w tryb edycji.

Jeśli istnieje potrzeba przekazania użytkownikom specyficznych instrukcji, kiedy dokonują wstawiania lub edytowania rekordów, można dostosować szablon każdego trybu. Można łatwo wstawić nowy wiersz pod nagłówkami kolumn, a następnie użyć tego wiersza do wprowadzenia tekstu określającego typ danych, które powinny być wprowadzane w poszczególnych kolumnach, oraz ich format (tekstowy, liczbowy itd.).

 1. Kliknij pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych.

  Porada : Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy widok danych, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

 2. Na liście Podgląd widoku danych kliknij pozycję Szablon edytowania lub Szablon wstawiania.

  Zostanie wyświetlony szablon odpowiedniego trybu widoku danych. Wygląd i działanie szablonu można dostosować, zmieniając czcionkę, formatowanie lub układ formularza.

 3. Aby zapisać wprowadzone zmiany, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 4. Aby wyświetlić podgląd szablonu w przeglądarce, w menu Plik kliknij polecenie Podgląd w przeglądarce, a następnie kliknij wybrany typ przeglądarki i żądany rozmiar ekranu.

  Skrót klawiaturowy kliknij stronę, którą chcesz wyświetlić podgląd na liście folderów, a następnie naciśnij klawisz F12.

Po otwarciu widoku danych w przeglądarce i kliknięciu łącza Edytuj lub Wstaw zostanie wyświetlony dostosowany szablon utworzony przez użytkownika.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×