Dzielenie bazy danych programu Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli baza danych jest współużytkowana przez kilku użytkowników w sieci, należy rozważyć jej podzielenie. Podzielenie udostępnionej bazy danych może poprawić jej wydajność i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia pliku bazy danych.

Po podzieleniu bazy danych można się zdecydować na przeniesienie wewnętrznej bazy danych lub na użycie innej wewnętrznej bazy danych. Używaną wewnętrzną bazę danych można zmienić za pomocą Menedżera tabel połączonych.

Uwagi: 

 • Dzielenie bazy danych nie jest taki sam, jak archiwizacji bazy danych. W tym temacie omówiono sposób archiwizowania danych. Archiwizowania danych, przenosząc okresowo starsze rekordów na inną bazę danych, ponieważ plik bazy danych zawiera zbyt szybko limit rozmiaru pliku lub chcesz zachować małych pliku bazy danych i danych czysto zorganizowane według przedziału czasu. W niektórych przypadkach można archiwizować danych przez dzielenia bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł online danych programu Access archiwum.

 • W razie podziału bazy danych sieci Web znajdujące się w niej tabele sieci Web nie zostaną przeniesione do bazy wewnętrznej, ale nie będą też dostępne z poziomu powstałej bazy zewnętrznej.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Dzielenie bazy danych

Rozpowszechnianie zewnętrznej bazy danych

Zmienianie używanej wewnętrznej bazy danych, możesz użyć

Omówienie

Podczas dzielenia baza danych jest reorganizowana w dwa pliki — wewnętrzną bazę danych zawierającą tabele danych oraz zewnętrzną bazę danych zawierającą wszystkie inne obiekty bazy danych, takie jak kwerendy, formularze i raporty. Każdy użytkownik prowadzi interakcję z danymi za pomocą lokalnej kopii zewnętrznej bazy danych.

Do dzielenia bazy danych służy Kreator rozdzielacza bazy danych. Po podzieleniu bazy danych należy rozpowszechnić zewnętrzną bazę danych wśród użytkowników.

Przestroga:  Aby chronić dane, jeśli baza danych ma wielu użytkowników końcowych, zalecane jest nieudostępnianie kopii bazy danych, która zawiera łącza do list programu SharePoint, w tym łącza do list wewnątrz opublikowanej bazy danych sieci Web. Utworzenie łącza do tabeli będącej listą programu SharePoint daje złośliwym użytkownikom możliwość zmienienia obiektu docelowego łącza i potencjalnego zmodyfikowania uprawnień w witrynie programu SharePoint, ponieważ informacje o połączeniu dla tabel połączonych nie są szyfrowane.

Zalety dzielenia bazy danych

Oto zalety podzielenia bazy danych:

 • Większa wydajność    Wydajność bazy danych zwykle zwiększa się w znacznym stopniu, ponieważ przez sieć są wysyłane tylko dane. W udostępnionej bazie danych, która nie jest podzielona, przez sieć są wysyłane same obiekty bazy danych — tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra i moduły — a nie tylko dane.

 • Większa dostępność    Ponieważ przez sieć są wysyłane tylko dane, transakcje bazy danych, takie jak operacje edytowania rekordów, są wykonywane szybciej, co zapewnia większą dostępność danych do edycji.

 • Ulepszone zabezpieczenia    Jeśli wewnętrzna baza danych jest przechowywana na komputerze używającym systemu plików NTFS, można za pomocą funkcji zabezpieczeń systemu NTFS chronić swoje dane. Ponieważ użytkownicy uzyskują dostęp do wewnętrznej bazy danych za pomocą tabel połączonych, ryzyko uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych przez intruzów w wyniku kradzieży zewnętrznej bazy danych lub podszycia się pod autoryzowanego użytkownika jest mniejsze. Systemy Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2003 używają systemu plików NTFS domyślnie. W przypadku braku pewności jakiego systemu plików używa serwer plików, należy zapytać administratora systemu. Jeśli użytkownik ma uprawnienia administratora na serwerze plików, może uruchomić polecenie msinfo32, aby samodzielnie określić, jaki system plików jest używany.

  Jak używać polecenia msinfo32 sprawdzić system plików?

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz Polecenie msinfo32 , a następnie kliknij przycisk OK.

  3. W obszarze Podsumowanie systemu kliknij symbol plus obok pozycji Składniki.

  4. W obszarze Składniki kliknij symbol plus obok pozycji Magazyn, a następnie kliknij pozycję Dyski. W prawym panelu okna dialogowego zostaną wyświetlone informacje o dostępnych dyskach.

 • Większa niezawodność    Jeśli użytkownik napotka problem i baza danych zostanie nieoczekiwanie zamknięta, uszkodzenie pliku bazy danych będzie zwykle ograniczone do kopii zewnętrznej bazy danych, która została otworzona przez użytkownika. Ponieważ użytkownik uzyskuje dostęp do danych w wewnętrznej bazie danych tylko za pomocą tabel połączonych, ryzyko uszkodzenia pliku wewnętrznej bazy danych jest znacznie mniejsze.

 • Elastyczne środowisko projektowania    Ponieważ każdy użytkownik pracuje z kopią lokalną zewnętrznej bazy danych, może niezależnie projektować kwerendy, formularze, raporty i inne obiekty bazy danych, nie zakłócając pracy innym użytkownikom. Podobnie można opracować i rozpowszechnić nową wersję zewnętrznej bazy danych bez zakłócania dostępu do danych przechowywanych w wewnętrznej bazie danych.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed podzieleniem bazy danych należy rozważyć następujące kwestie:

 • Przed podzieleniem bazy danych zawsze należy wykonać jej kopię zapasową. Jeśli użytkownik podzieli bazę danych, a następnie zdecyduje, że nie chce, aby baza danych była podzielona, może przywrócić oryginał z kopii zapasowej.

 • Dzielenie bazy danych może trwać długi czas. Należy powiadomić użytkowników, aby nie korzystali z bazy danych podczas jej dzielenia. Jeśli inny użytkownik zmieni dane podczas dzielenia bazy danych, te zmiany nie zostaną odzwierciedlone w wewnętrznej bazie danych.

  Porada: Jeśli inny użytkownik zmieni dane podczas dzielenia bazy danych, można zaimportować nowe dane do wewnętrznej bazy danych po zakończeniu operacji dzielenia.

 • Chociaż podzielenie bazy danych jest jednym ze sposobów udostępniania danych, każdy użytkownik korzystający z bazy danych musi mieć program Microsoft Office Access w wersji zgodnej z formatem pliku wewnętrznej bazy danych. Jeśli na przykład plik wewnętrznej bazy danych jest w formacie accdb, użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do jej danych za pomocą programu Access 2003.

 • Można używać starszym formacie pliku programu Access do wewnętrznej bazy danych, jeśli używasz funkcji, które nie są już obsługiwane. Na przykład, jeśli korzystasz z strony dostępu do danych (DAPs); nadal można ich używać w przypadku wewnętrznej bazy danych w starszym formacie pliku, który obsługuje DAPs. Następnie służy na nowy format pliku z zewnętrzną bazę danych tak, aby użytkownicy mają dostęp do korzyści wynikających z nowych formatów. Należy zauważyć, że nie można zmienić danych na stronie dostępu do danych przy użyciu programu Access 2010. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Zobacz też.

Początek strony

Dzielenie bazy danych

 1. Na komputerze utwórz kopię bazy danych, którą chcesz podzielić. Rozpocznij od pliku bazy danych znajdującego się na lokalnym dysku twardym, a nie w udziale sieciowym. Jeśli plik bazy danych jest obecnie udostępniany z lokalnego dysku twardego, możesz go na nim pozostawić.

 2. Otwórz kopię bazy danych znajdującą się na lokalnym dysku twardym.

 3. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Przenoszenie danych kliknij Bazę danych programu Access. Zostanie uruchomiony Kreator rozdzielacza bazy danych.

 4. Kliknij pozycję Podziel bazę danych.

 5. W oknie dialogowym Utwórz wewnętrzną bazę danych określ nazwę, typ pliku i lokalizację wewnętrznej bazy danych.

  Uwagi: 

  • Należy rozważyć użycie nazwy proponowanej przez program Access. Dzięki temu oryginalna nazwa pliku zostanie zachowana. Ponadto w tej nazwie jest zawarta informacja, że baza danych jest wewnętrzną bazą danych, ponieważ są w niej wstawione litery _be tuż przed rozszerzeniem nazwy pliku.

  • Nie należy zmieniać typu pliku, chyba że niektórzy użytkownicy będą uzyskiwać dostęp do danych za pomocą starszej wersji programu Access.

  • W polu Nazwa pliku przed nazwą pliku można wprowadzić ścieżkę do lokalizacji sieciowej. Jeśli na przykład lokalizacja sieciowa wewnętrznej bazy danych to \\serwer1\udzial1\, a nazwa pliku wewnętrznej bazy danych to MojaBD_be.accdb, w polu Nazwa pliku można wpisać \\serwer1\udzial1\MojaBD_be.accdb.

  • Wybrana lokalizacja musi być dostępna dla wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z bazy danych. Ponieważ mapowania dysków mogą się różnić, należy określić ścieżkę UNC lokalizacji, nie korzystając z zamapowanej litery dysku.

 6. Po zakończeniu pracy kreator wyświetli komunikat z potwierdzeniem.

Baza danych jest teraz podzielona. Zewnętrzną bazą danych jest plik, od którego cała operacja została rozpoczęta (kopia oryginalnej udostępnionej bazy danych), a wewnętrzna baza danych znajduje się w lokalizacji sieciowej określonej w kroku 5 tej procedury.

Ograniczanie możliwości wprowadzania zmian w projekcie zewnętrznej bazy danych

Aby ograniczyć zmiany do zewnętrznej bazy danych, którą rozpowszechniasz, warto zapisać go jako plik binarny skompilowany (plik ACCDE). W programie Access 2010 skompilowany plik binarny jest pliku aplikacji bazy danych, który został zapisany przy użyciu kodu dostępu Visual Basic (VBA) skompilowany plik. Nie kodu źródłowego języka VBA jest przechowywana w skompilowany plik binarny programu Access. Użytkownicy nie mogą zmieniać projekt obiektów w pliku ACCDE.

 1. Otwórz plik zewnętrznej bazy danych (accdb), który chcesz zapisać jako skompilowany plik binarny (accde).

 2. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij przycisk Utwórz plik ACCDE. Obraz przycisku

 3. W oknie dialogowym Zapisz jako przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, wpisz nazwę tego pliku w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozpowszechnianie zewnętrznej bazy danych

Po podzieleniu bazy danych należy rozpowszechnić zewnętrzną bazę danych wśród użytkowników, aby mogli zacząć korzystać z tej bazy.

Przestroga: Aby chronić dane, jeśli baza danych ma wielu użytkowników końcowych, zalecane jest nieudostępnianie kopii bazy danych, która zawiera łącza do list programu SharePoint, w tym łącza do list wewnątrz opublikowanej bazy danych sieci Web. Utworzenie łącza do tabeli będącej listą programu SharePoint daje złośliwym użytkownikom możliwość zmienienia obiektu docelowego łącza i potencjalnego zmodyfikowania uprawnień w witrynie programu SharePoint, ponieważ informacje o połączeniu dla tabel połączonych nie są szyfrowane.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyślij wiadomość e-mail do użytkowników bazy danych i dołącz do niej plik zewnętrznej bazy danych. Umieść w tej wiadomości wszelkie instrukcje ułatwiające użytkownikom natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z zewnętrznej bazy danych.

 • Zapisz plik zewnętrznej bazy danych w lokalizacji sieciowej, do której mają dostęp wszyscy użytkownicy bazy danych, a następnie wyślij użytkownikom wiadomość e-mail z informacją o tej lokalizacji sieciowej oraz ze wszelkimi innymi instrukcjami, które mogą być potrzebne w celu uzyskania dostępu do bazy danych.

 • Rozpowszechnij plik zewnętrznej bazy danych, używając w tym celu nośnika wymiennego, takiego jak dysk CD-ROM czy dysk USB. Jeśli instalujesz ten plik samodzielnie, możesz go przetestować, aby upewnić się, że działa. Jeśli to użytkownicy muszą instalować ten plik, dołącz dokument wyjaśniający czynności, które należy wykonać w celu zainstalowania pliku, oraz zawierający informacje o osobach, z którymi należy się skontaktować w przypadku wystąpienia problemów.

Początek strony

Zmienianie używanej wewnętrznej bazy danych

Korzystając z Menedżera tabel połączonych, można przenieść wewnętrzną bazę danych lub użyć innej wewnętrznej bazy danych.

W celu przeniesienia wewnętrznej bazy danych najpierw należy skopiować ją do nowej lokalizacji, a następnie wykonać poniższą procedurę.

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij pozycję Menedżer tabel połączonych.

 2. W Menedżerze tabel połączonych zaznacz tabele, które znajdują się w bieżącej wewnętrznej bazie danych.

  Porada: W przypadku braku połączeń z innymi bazami danych należy kliknąć przycisk Zaznacz wszystko.

 3. Zaznacz pole wyboru Zawsze monituj o nową lokalizację, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Przejdź do nowej bazy danych i wybierz ją.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×